برآورد مقدار مورد نیاز گچ و آجر نما و ماسه بادی

posted May 8, 2015, 1:12 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 8, 2015, 1:12 PM ]

  • با هر کیسه گچ 40 کیلویی برای لایه گچ و خاک تقریبا 2.8 متر مربع را میتوان گچ و خاک کرد.
  • در مورد سفید کاری در لایه رو با هر کیسه گچ جبل 40 کیلویی حدودا 12 متر مربع را میتوانید سفید کنید.
  • بازای هر 5 مترمربع آجر نمای 3 سانتی 1 کارتون آجر ال 20 تایی مورد نیاز است .
  • هرکیسه 50 کیلویی ماسه بادی برای 40 مترمربع نمای آجر 3 سانتی کافی است.
  • Comments