آپارتمان سازی به روش های اجرایی مدرن ساختمان سازی

 آپارتمان سازی به روش های اجرایی  مدرن ساختمان سازی
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی

فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی

 • فروش مغازه 120 متری در پاساژ مجتمع سپهر آزادی ( کد فروش ملک 29 )  ========================================================   نقشه پلان واحد های تجاری طبقه هم کف پاساژ آزادیمناسب برای صنایع الکترونیک و مخابرات ،کامپیوتر و IT ،  پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی  و صنایع پیشرفته صنعتی و ...مساحت این مغازه 120 متر مربع بالکن این مغازه 0 متر ( فاقد بالکن ) کل مساحت مغازه شامل سطح ( کف ) و بالکن 120 متر مربع کل مساحت محاسبه شده در قیمت 120 متر مربع    جهت اطلاع از قیمت و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524     ===========================آدرس پروژه : تهران – خیابان آزادی – بین نواب واسکندری روبروی ایستگاه مترو توحید- پاساژ بازار بورس دانش بنیان آزادی   ============================
  Posted Oct 26, 2015, 11:36 PM by Neda audio book
 • فروش واحد 63 متری تجاری ( مغازه) طبقه همکف ساختمان سپهر آزادی ( کد فروش ملک 30 )  ========================================================   نقشه پلان واحد های تجاری طبقه هم کف پاساژ آزادیمناسب برای صنایع الکترونیک و مخابرات ،کامپیوتر و IT ،  پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی  و صنایع پیشرفته صنعتی و ...مساحت این مغازه 63 متربالکن این مغازه 36 متر کل مساحت مغازه شامل سطح ( کف ) و بالکن 99 متر مربع کل مساحت محاسبه شده در قیمت 81 متر مربع - بخاطر قرار گرفتن این مغازه در بر خیابان آزادی برای کلیه برند های معتبر و بانک ها مورد مناسبی می تواند باشد   جهت اطلاع از قیمت و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524    ===========================آدرس پروژه : تهران – خیابان آزادی – بین نواب واسکندری روبروی ایستگاه مترو توحید- پاساژ بازار بورس دانش بنیان آزادی   ============================
  Posted Oct 26, 2015, 11:23 PM by Neda audio book
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

آپارتمان سازی به روش های اجرایی  مدرن ساختمان سازی

 ﭼﻜﻴﺪه:

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻈـﺎم علمی و ﻓﻨـﺎوری ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن در ﻛﺸـﻮر ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎﻳی دارد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻛــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺮار و ﺗﺼﺤﻴﺢ، و اﻳﺠﺎد ﺗﻨـﻮع، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻤی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮﻗـﺮاری هماهنگی و ﻫﻤﺨﻮانی های ﻻزم ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻃﺮح و اﺟﺮا ﺑــﺎ ﺳـﻬﻮﻟﺖ و ﻛـﺎرآﻳی ﺑﻴﺸـﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﺮاحی  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ دﻟﻴــﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﻨﮕﻔﺘی ﻛﻪ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد، از اﻫﻤﻴﺖ خاصی ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. ﻟـﺬا در ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﮔﺎﻣـﻬﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨــﻪ ﻃﺮاحی  ﻣﺴـﻜﻦ و ﻟـﻮازم زندگی ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭘﺎﻳﻪ علمی وﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺨﺼی ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧی و ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻧـﺪازه ﻫـﺎ در ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺮای ﻃﺮاحی ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻧﺼـﺐ و اﺟـﺮای ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟـﺰای آن ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﮔﺮدد. ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـــﻪ ﺿﻮاﺑــﻂ، ﻗﻮاﻧﻴــﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی فنی و اجرایی ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤــﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨـﺪه اﺑﻌـﺎدی در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘی ، در اﻧﺒﻮه ﺳﺎزﻳﻬﺎ و در ﺗﻚ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴــﻴﺎری دارد و اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﺑﻌﺎدی ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑــﻪ ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎی اﺿـﺎﻓی را ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ دﻗﺖ و ارﺗﻘﺎء کیفی ﺑﺮای اﺻﻼح اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻛﺮدن اﺟﺰا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﺗﺼﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜــﻦ ﻛـﺎﻫﺶ می دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺮاحی  و ﺳﺎﺧﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘمی ﺑــﺮای ﮔﺰﻳﻨـﺶ اﻧـﺪازه و اﻧـﺪازه ﮔﺬاری در ﻃﺮح و اﺟﺮا می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ، ﺗﺎﻣﻴﻦ شراﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اوﻟﻴﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری آﺳﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن در اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﻌﺎدی وی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﻣﺮﻛــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴـﻜﻦ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻳﻜـی از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻧﺪازهﻫـﺎی ﻣـﺪوﻻر و اﺻـﻮل و ﻧﻈـﺎمی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ آن در ﻫﻤﺨﻮاﻧــی ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد اﻧﺴـﺎن اﻳﺮاﻧـی ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﺷـﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺿﻌﻴﺖ آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده میﮔﺮدد.

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴــﻚ اﻳـﺮان ﺟـﻬﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﺗﺪوﻳـﻦ ﺿﻮاﺑـﻂ اﺑﻌﺎدی ﺑﺮای ﺑﻌﻀی اﺟﺰای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻧﺪﮔی، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﺮس، ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺗﺎﻗﻬﺎ، ﻃﺮاحی  واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧی و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧی ﻣﺘﻌــﺎرف (درﺷـﻬﺮﻫﺎ) ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺮح“ ﺿﻮاﺑــﻂ ﻃﺮاحی  ﻣـﺪوﻻر ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن “ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی :

1-    اﺑﻌﺎد ﺗﻦ ﺷﻨﺎﺳی اﻳﺮاﻧی

2-    اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪوﻻر

3-    اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻟــﻮازم و ﺗﺠـﻬﻴﺰات زﻧﺪﮔی

4-    اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺗﺎﻗﻬﺎ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧی

5-    ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، راﻫﻨﻤﺎی ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاحی  اﺳـﺖ

آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ بررسی و ﺗﺎﺋﻴﺪ را در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰ می ﮔﺬراﻧﺪ. در اﻳــﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﺳﻌی ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻜﺎﺗی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و در ﺟﻬﺖ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ علمی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟــﻮد و روﻧﺪ علمی دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﻄﻮر ﻛﻞ ﻫﺮ ﻃﺮﺣی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎمی از اﻧﺪازهﻫــﺎ و اﻧـﺪازهﮔﺬاری اراﺋـﻪ میﮔﺮدد. در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ هماهنگی و ﻫﻤﺨﻮاﻧی اﻧﺪازهﻫﺎ در ﻃﺮاحی  و ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺰا دارای اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر میﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازهﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎز ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎﻳی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺟﺰء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧی ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘی از آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺟﺰاء و ﻗﻄﻌﺎت اﺷــﻐﺎل میﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ روادارﻳﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ میﺑﺎﺷﺪ، در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘی ﻧﻘﺸــی ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨـﺪه دارد. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺻـﻮل هماهنگی ﻣـﺪوﻻر ﻋﻤـﻞ میﻛﻨﻨـﺪ، در اﻧﺒﻮهﺳﺎزﻳﻬﺎﺳـﺖ. اﻧﺒﻮهﺳﺎزی ﻣﻤﻜﻦاﺳﺖ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازروﺷﻬﺎی ﻣﺘﺪاول، ﺻﻨﻌﺘی، ﻧﻴﻤﻪﺻﻨﻌﺘی، ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ وﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒی ازآﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪوﻻر، ﺗﻨﻮﻋی از اﻧﺪازهﻫﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی اﻧﺪازه ﭘﺎﻳــﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ میآﻳﻨـﺪ. اﻳـﻦ اﻧﺪازهﻫـﺎ رامیﺗﻮان درﻃﺮاحی  وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﺟﺰای آن ﻳﺎ در ﻃﺮاحی  ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻟﻮازم و ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﻜــﺎر ﺑﺮد.

در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه و اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻟﻮازم در واﺣﺪﻫــﺎی ﻣﺴـﻜﻮﻧی ﻣﺘﻌـﺎرف ﺷـﻬﺮی ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻣﺪوﻻر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻌﺎدی ﻣﺪوﻻر ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳــﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻌﺎدی ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺪازهﻫﺎی آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی و ارﮔﻮﻧﻮمی در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازهﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﻳﺮاﻧی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه (٢٨ اﻧﺪازه از اﺑﻌﺎد ﺑﺪن از ﺣﺪود ١۵٠٠ ﻧﻤﻮﻧﻪ) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن در ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﺮاحی  ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎی ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴــﮕﺮدد. آﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺗﺎﻗﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫــﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗی ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ میﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ، ﻣﻄﺮح میﺑﺎﺷﺪ.

از ﻧﻈـﺮ اﺑﻌـﺎدی، ﺑـﺮای اﻳﻨﻜـﻪ ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﻳـﻚ ﻣﺤﻴـﻂ ﻣﺴـﻜﻮﻧی ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫـﺎی اﻓـــﺮاد و اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪهﮔﺎن آن ﺑﺎﺷﻨﺪ، میﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺪازهﻫﺎی دﺳﺘﺮس و ﺣﺮﻳﻢﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻟﻮازم و اﺛﺎث ﻣــﻮرد ﻧﻴـﺎز در آن ﻓﻀﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻟﻮازم میﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻦ ﺷﻨﺎﺳی در اﻳﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳــی ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺑﺮای ﻃﺮاحی  ﻳﻚ ﺻﻨﺪﻟی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨــﺎب اﻧـﺪازه ای ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﻔﺎع آن ﺑﺎﺷﺪ، در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻧﺪازه ای ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻒ ﭘﺎ (از ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴــﺮی روی ﺳـﻄﺢ اﺗﻜـﺎ ﻳـﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ) ﺗﺎ زﻳﺮ زاﻧﻮ را ﺑﺮای ﻓﺮد اﻳﺮاﻧی ﻣﺸﺨﺺ می ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈــﺮ، ﺿـﺮوری میﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، روﺷﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه از اﻧﺪازهﻫﺎی آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی و ارﮔﻮﻧﻮمی ﻛﻤﻚ میﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از اﻧﺪازه ﻛﻒ ﭘــﺎ ﺗـﺎ زﻳـﺮ زاﻧـﻮ ﺟـﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴـﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮای ﺗﺨﺖ، ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕی ، ﻧﻴﻤﻜﺖ، ﻟﻮازم اورﺗﭙﺪی، و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده میﮔﺮدد.

ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺑﻌﺎدی آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪازه ﻫﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧـی دارﻧـﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺣﺪاﻗــﻞ، ﺣﺪاﻛـﺜﺮ و ﻳـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺑﻌﺎد ﺗﻦ ﺷﻨﺎﺳی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪوﻻر ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺪازه، درﺻﺪﻫﺎی ٩۵ ، ۵٠ ، ۵ درﺻﺪ ﺑــﺮای زﻧـﺎن وﻣـﺮدان اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺮاح میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮری و ارزﻳﺎﺑیﻫﺎی ﻻزم، اﻧﺪازهای ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎرآﻳی را ﺑـﺮای ﻣﺤﺼـﻮل ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ، ﺳﻌی می ﮔﺮدد ﺑﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﺑﻌﻀـی ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻃﺮاحی  و اﻃﻼﻋﺎت ارﮔﻮﻧﻮمی ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳی از اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫــﺎ و ﻟـﻮازم اراﺋـﻪ ﮔﺮدد.

روش های اجرای ساختمان سازی در جهان

متناسب با پیشرفت تکنولوژی ساختمان در جهان ، بعضی از کشورها در این زمینه پیشرفت قابل توجهی نداشته است در حالیکه با وجود امکاناتی از جمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده ، مراکز تحقیق و توسعه ، نوآوری و مصالح و ماشین آلات گوناگون هنوز با استفاده از روش سنتی به ساخت و ساز ادامه می دهد که این روش دارای معایب بسیاری از جمله گران بودن قیمت تمام شده ساختمان ، بالا بودن وزن مرده ساختمان ، سرعت پایین در ساخت و ساز ، پایین بودن کیفیت و ایمنی و غیره می باشد ، استفاده از مصالح سنتی و قدیمی رایج ، ساختمان را سنگین و اجرای کار را طولانی تر میکند ، تیرچه بلوک ، آجر مجوف قطعات بتنی ، موزائیک و سایر مصالح متداول ، بار مرده را بالا برده ، هزینه ساختمان راگران و مقاومت آن را در مقابل زلزله کم می کند در ضمن ساختمان های پیش ساخته بتنی نیز پاسخگوی نیازهای موجود نمی باشند ، زیرا در تحولات ساختمان سازی و فناوری های آن مواردی وجود دارد که تا کنون  به آنها توجه کافی نشده است که خلاصه آن را  به شرح زیر می توان مطرح کرد .

1- چگونه مدیریت کنیم؟

2- چه طرحی را انتخاب کنیم؟

3- معلومات چیست و مجهولات کدام است؟

4- نوع ساختمان را تعیین کنیم.

5- کیفیت تا چه حد مهم است؟

6- چه مصالحی انتخاب کنیم؟

7- به جزئیات بیشتر توجه کنیم.

8- برای مشتری ایجاد هر نوع تغییر امکان پذیر باشد. به طور مثال تغییر و جابجایی یک دیوار جداکننده (Partition ) میسر باشد.

9- قیمت مهم است باید رضایت خریدار را جلب نمود.

10- بتن ، آهن و گچ باید درست مصرف شود.

11- ساخت و ساز ساختمان را درست انجام دهیم.

12- کار را مرحله به مرحله انجام دهیم ، از یک شروع کنیم تا به صد برسیم و سوار کار باشیم و آن را هدایت کنیم و آنگونه نباشد که کار هدایتگر ما باشد.

13- بهترین و بدترین بتن شامل آب، ماسه، سیمان، شن و آرماتور است. کیفیت در اختیار ماست ، اگر دقت کنیم کار درست انجام می شود.

14- بیشتر نارسایی ها ، کیفیت، زمان، هزینه و ایمنی بستگی به مدیریت دارد . آیا می توان مدیر خوبی بود ؟ توجه داشته باشیم که رئیس با مدیر متفاوت است ، ما رئیس زیاد داریم ولی مدیر خوب کم داریم . در مدیریت: طرح، اجرا، آموزش، تحقیق و تصحیح حائز اهمیت است.

15- از بین بردن تصورات غلط مانند اینکه ساختمان های بتنی با دوامتر از ساختمان های چوبی هستند.

16- آهن ، بتن و گچ مصالح اصلی موردنیاز می باشند.

17- باید مصالح را استاندارد و درست انتخاب کنیم . برای این کار مدیریت خوب لازم است ، نه ریاست .

18- باید مصالح را دقیقاً کنترل کنید . کیفیت خوب تاثیر زیادی در قیمت مصالح ندارد .

چه روشهایی برای انواع ساختمان ها مناسب است ؟

    برای ساختمان های تجاری ، اداری ، صنعتی ، آموزشی ، بیمارستان ، آپارتمان سازی و انبوه سازی   Tilt – Up  روش مناسبی است .

   ساختمان های مسکونی ، ویلا و آپارتمان تا چهارطبقه با Wood Stud (چوبی)  و تا هفت طبقه با  Metal Stud (فلزی )  مناسب می باشد .

   ساختمان های بلند اعم از اداری ، مسکونی و هتل ها با سیستم اسکلت فلزی پیش ساخته پیچ و مهره ، سقف های سبک فلزی یا چوبی ، دیوارهای Metal Stud   و استفاده از Isolator  و دمپرهای ضد زلزله ، بار مرده ساختمان ها را به مراتب کم می کنند و در نتیجه وزن ساختمان کاهش می یابد .

 1-  اجرای ساختمان با ورش  Tilt – Up  به شرح زیر می باشند :

از زمانی که برای اولین بار دیوارها یا اجزای ساختمان روی دال کف در محل ریخته وبرپا شدند حدود یک قرن می گذرد . روش مذکور آهنگ رشد یکنواختی داشت تا اینکه امروز در دهه 1940  به خاطر تحول در ساخت جرثقیل های متحرک و کامیون های بتن آماده دگرگون شد .

چرا Tilt – Up  :

مزایای Tilt – Up   بسیار زیادند . سرعت ساخت ، صرفه اقتصادی ، دوام و انعطاف پذیری در طراحی ، مهمترین دلایل مستند برای اجرای ساختمان ها با روش Tilt – Up   می باشند .

موارد بکارگیری :  Tilt –Up  

این روش درساخت فروشگاههای زنجیره ای ، مجتمع های اداری ، مراکز خرید انبارهای کالا ، ساختمان های صنعتی ، مدارس ، هتل ها ، آپارتمان ها به کار گرفته می شود .

مزایای  Tilt –Up

1- طراحی و اجرای سریع بسیاری از مراحل ساخت به روش  Tilt – Up   با فشرده کردن برنامه زمان بندی ، به صورت همزمان انجام می شود . برنامه ریزی مناسب ، امکان ساخت و نصب سیستم نهایی ساختمان را در یک دوره کوتاه آماده می کند . نقل و انتقال سریع ، ایمن و راحت بر روی دال کف بتن ریزی شده باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد . برای بتن ریزی از نیروی کار و بتن آماده موجود در محل استفاده می شود .

کاستن هزینه

در اجرای ساختمان ها با روش Tilt – Up  هزینه های حمل و نقل ، مصالح ، نیروی انسانی ماهر ، داربست و سایر هزینه ها با سهولت بیشتری قابل کنترل هستند چون متغیرهای محدود و انگشت شماری در Tilt-Up  وجود دارد . بتن آماده در دسترس ، آرماتوربندی راحت ، نیروی کار محلی از جمله این متغیرها می باشند .

با چرخه سریع ساخت که کاربری سریع را ممکن می سازد ، جریان نقدینگی را برای پیمانکار و کارفرما بهبود می بخشد .

نوآوری ، نیروی محرکه رشد Tilt-Up  می باشد . تولید کارآمد ،  نماسازی زیبا ، مصالح بهتر مبین آن است که Tilt-Up  در انواع مختلف ساختمان و در هرجایی قابل استفاده است . برنامه ریزی صحیح و استفاده از کامپیوتر در طراحی و جانمایی پانل ها امکان ایجاد تغییرات به هنگام را در این سیستم فراهم می آورد .

پانل ها روی کف پرداخت شده اجرا شده باعث حذف قالب های عمودی ، داربست بندی و مشکلات آب و هوایی محل می شود . نیروی کار کمتر و صرفه جویی در زمان اجرای پروژه امکان به وقوع پیوستن اتفاقات پیش بینی نشده را به حداقل می رساند .

پانل های Tilt-Up  می تواند با طرح های متنوع معماری ساخته شود :

    بتن رنگ شده و نقاشی روی آن همراه با خطوط نما ترکیب مناسبی را در نما ایجاد می کند.

    زمینه ها می توانند با استفاده از خطوط تزئینی یا مصالح رایج تزئین شوند .

    نمای اکسپوزرومی می تواند جهت نماسازی هنری استفاده شود .

    با استفاده از قالب طراحی شده می توان نمای مشابه نمای آجری ایجاد نمود .

    رنگ آمیزی و نماکاری ساده می تواند فضای سه بعدی را در سطح بتن ایجاد کند .

نمای ساختمان منحصراٌ می تواند محدود به ابتکار طراح ساختمان باشد . یعنی می توان نمای کاملاً انحصاری داشت .

دوام

دوام ساختمان های Tilt -Up  در مقابل زلزله و نیروی جانبی از قبیل باد آزمایش شده است و مقاومت آن به اثبات رسیده است . ساختمان هایی که در اوایل سال 1906  ساخته شده اند ، امروزه هنوز پایدار هستند . حداقل ترک خوردگی ، نشست ، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و آتش سوزی ، از جمله پارامترهای موثر در دوام سازه های Tilt-Up  می باشد .

هزینه های بهره برداری :

دیوارهای بتنی Tilt-UP  عایق حرارتی بوده  و هزینه های گرم و خنک کردن ساختمان را به حداقل می رساند .

ساختمان های Tilt-Up  به دلیل داشتن مزایایی همچون مقاومت در برابر آتش سوزی ، پایدار در مقابل باد و زلزله ، هزینه پرداخت حق بیمه کمتری نسبت به سایر ساختمان ها دارند .

ساختمان های Tilt-Up  هزینه نگهداری کمتری لازم دارند . ساختمان Tilt-Up  می تواند رنگ نشده و بدون هیچگونه اثر نامطلوبی باقی بماند و چنانچه رنگ شود ، فقط هر پنج تا ده سال یک بار نیاز به رنگ آمیزی مجدد خواهد داشت . سطوح خارجی بتن ، با خاصیت آسیب پذیری کم ، به آسانی شستشو یا مرمت می شوند .

توسعه پذیری

با برنامه ریزی دقیق قبلی ، ساختمان Tilt-Up  می تواند طوری طراحی شودکه با جداکردن آسان و جایگزینی پانل های بتنی امکان توسعه آسان را بوجود آورد و یا اینکه ورودی های جدیدی را ایجاد کند .

کنترل صدا

اگر ساختمان نزدیک فرودگاه یا بزرگراه پر سرو صدایی واقع باشد ، خواص جذب بالای پانل های Tilt-Up  محیط آرامی را فراهم خواهد کرد تا کار و زندگی در آنجا لذت بخش باشد .

پیوست های  شماره 1  تصاویری از ساختمان های اجرا شده به روش Tilt-Up  و جریان ساخت را به نظر می رسانند .

2- ساختمان های سبک

ساختمان های سبک با استفاده از Wood stud ( چوبی ) و یا Metal stud ( فلزی ) سال هاست در ممالک پیشرفته اجرا گردیده است که ذیلاً معرفی می گردد .

ساختمانهای سبک در آمریکا بسیار رایج است . در قدیم با چوب اجرا می شد به این ترتیب  به طور معمول از چهار تراش های 5 تا 10  سانتی متر ( Wood Stud) اسکلت ساختمان را می ساختند و دو طرف چهارتراش  را به نحوی نازک کاری می کردند .

با پیشرفت تکنولوژی ساختمان ، در نازک کاری از صفحات گچی یا بتنی پیش ساخته  یک سانتیمتری استفاده می شود و با سوراخ کردن در Stud  سیم برق ، لوله آب و ... را عبور می دهند و با گذاشتن ایزوله بین دو stud  تبادل حرارتی و صدا راکم می کنند . همچنین پوشش گچی یا بتنی دیوار ، ساختمان ها را در مقابل آتش سوزی مقاوم می کند .

ساختمان های ساخته شده با Wood Stud  را بدون استفاده از ستون ها و تیرهای فلزی تا چهارطبقه می توان طراحی کرد . اکنون در امریکا تعداد بسیار زیادی از ساختمان ها به این ترتبیب ساخته میشوند .

باگران شدن چوب و آسیب پذیری چوب در مقابل موریانه به جای چهارتراش  (Wood Stud) از ناودانی های با ضخامت به طور متوسط کمتراز 2  میلیمتر استفاده می شود (metal stud) .

این روش همانند چوب اجرا می شود فقط به جای میخ از پیچ خودرو استفاده می شود وبه علت خاصیت  ارتجاعی این stud ها ساختمانهای ( metal stud ) در مقابل زلزله بسیار مقاوم هستند و همچنین این نوع ساختمان ها را بدون استفاده از تیر و ستون فلزی می توان تاهفت طبقه ساخت .

قابل ذکر است که در ساختمان های بلند و Tilt-Up  استفاه از ( metal stud) برای دیوارهای داخلی و دیوراهای داخلی و دیوارهای غیر باربر بسیار رایج است . بنابراین استفاده از آن راه حل بسیار مناسبی برای ساختمان های سبک و مسکونی است .

3- ساختمان های بلند سبک ( برج سازی ) با استفاده از Base Isolator or dumper 

امروزه به لحاظ ایمنی ، سرعت ، قیمت و کیفیت در ساختمان های بلند از فونداسیون بتنی و نصب ایزولیتر در ستون ها و تیرهای پیش ساخته پیچ و مهره ای برای ایجاد مقاومت در برابر زلزله استفاده می شود .

در این ساختمان ها برای سقف ها از metal stud  یا پوشش فلزی و از ورق های فولادی گالوانیزه که با اشکال متفاوت نورد شده است به عنوان قالب بتن با ضخامت 5  سانتیمتر و آرماتور برای دیوارها از   ( metal stud ) ، ایزوله و صفحات گچی و بتنی استفاده می شود .

از محاسن این روش کم کردن از بار مرده ساختمان است که در تقلیل قیمت تمام شده و مقاوم سازی ساختمان بسیار موثر است . این روش در واقع به کارگیری قطعات درپی جهت ایجاد مفصل درساختمان است .

این قطعات جداکننده Seismic isolator   نامیده می شوند که قابلیت انطعاف پذیری ( Flaxibility ) و خمیدگی ( Deflection ) باعث کاهش فشار وارده بر ساختمان می شوند .

Base Isolator  ها در هر نوع ساختمان به خصوص ساختمان های بلند ، جدیدالاحداث و موجود قابل استفاده می باشد .

همه موارد فوق نشان دهنده بخشی از واقعیت ها و تکنولوژی روز آمد دنیا در امر ساخت و ساز میباشد.

در صورت به کار نگرفتن تکنولوژی روز دنیا دیگر پس از اتمام پروژه نمی توان سرنوشت پروژه را از سرنوشت  و هرکس با این دیدگاه به مسائل نگریست آخر کار نگریست ، باید جهانی اندیشید و بومی عمل کرد و از تجربیات متراکم شده جهان برای ساخت و سازهایی که سه عامل آرامش ، آسایش و امنیت را تامین می کنند ، استفاده کرد .

تأملی بر صنعتی سازی ساختمان در ایران

- یکی از اهداف اصلی در گرایش به صنعتی سازی عملیات اجرایی ساختمانی ، افزایش سرعت و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز می باشد . در بسیاری از برنامه ریزی های اجرایی ساختمانی به طور عام و ساخت و تولید مسکن به صورت خاص ، سرعت عملیات اجرایی نقش تعیین کننده ای در انتخاب سیستم صنعت ساخت دارد . بررسی سیستم های ساختمانی صنعتی موجود در کشور ، نشان دهنده آن است که اغلب این سیستم ها قادر به اجرای سیستم سازه ای ساختمان در مدت زمان های کوتاه و با کیفیت مناسب می باشند . سازه های بتنی و یا فولادی و حتی سازه های فولادی متشکل از عناصر و پروفیل های نورد سرد ، هر یک قادرند زمان اجرایی سازه و یا سفت کاری ساختمان را به مقدار قابل ملاحظه ای نسبت به روش های متعارف ساخت و ساز کاهش دهند .

از نکات قابل توجه ، مسائل مالی این گونه پروژه ها است . تأمین مالی پروژه هایی با روش های صنعتی نیازمند مکانیسمی متفاوت از روش های متعارف است . حجم سرمایه گذاری اولیه بالا در شروع پروژه ها و تخصیص اعتبار مورد نیاز در طی پروژه ، نحوه پرداخت متفاوتی را به پیمانکار ایجاب می کند . بدیهی است که روال پرداخت های متعارف قرار دادهای تیپ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور می باید تعدیل و اصلاح گردد . از آنجایی که بخش قابل توجهی از هزینه اجرا صرف خرید مواد و مصالح و ابزار مورد نیاز سیستم صنعتی ساختمان می باشد ، لذا با تخصیص مناسب اعتبار اجرا در شروع عملیات اجرایی ، می توان افزایش هزینه های اجرا در اثر طول زمان ساخت و تأثیر تورم بر آن را کنترل نمود و بدین ترتیب هزینه تمام شده ساختمان را کاهش داد .

مدیریت اجرایی کارگاه هایی که با روش صنعتی به اجرای بنا می پردازند ، از ارکان برنامه ریزی و اجرای پروژه می باشد . تنظیم مراحل اجرا و هماهنگ سازی اجرای روش های صنعتی و سنتی و احتراز از اتلاف زمانی پروژه از هنرهای مدیریت این مجموعه ها می باشد و از آنجایی که اتکا به مهارت های فردی از نواقص سیستم های صنعتی می باشد ، لذا نظام مدیریت این نوع کارگاه ها نیز می باید متحول گردیده و تابع روش های مدرن مدیریتی گردد .

برنامه ریزی اجرایی پیشبرد عملیات اجرایی مستلزم دانش و تجربه لازم و شناخت سیستم انتخابی اجرای ساختمان می باشد . مدیریت اجرا در نظام صنعتی ساخت ، در همان مرحله طراحی ساختمان می باید فعالیت داشته باشد تا به انتقال تجارب عملی خود به تیم تدارکات لازم برای اجرا به ارتقاء کیفی و کمی محصول ( ساختمان ) کمک کند .

سیستم های تأسیسات ساختمانی رایج در ایران اگر چه نسبت به ده های گذشته سیر تکاملی خود را طی نموده اند و تجهیزات و ماشین آلات مربوطه از لحاظ کیفیت و میزان بهره وری پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند . ولی از لحاظ سرعت عملیات اجرا پیشرفت چشمگیری به وجود نیامده است . اجرای تأسیسات ساختمان از مهم ترین بخش های زمان بر پروژه است و می باید ضمن هماهنگی کامل با معماری، سیستم های جدید را معرفی نمود تا سرعت اجرا و احتمالاً پیش ساختگی واحدهای تأسیساتی را امکان پذیر ساخت تا در مجموع بتوان زمان اجرا را کاهش داد .

در روش تولید صنعتی ساختمان ، می توان فضاهای تر ساختمان را به صورت مدول های تأسیساتی به نحوی طراحی نمود که کل لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب به طور جداگانه طراحی و اجرا گردیده و به صورت پانل هایی پیش ساخته به بنا متصل کرد. حتی مدول های تأسیساتی برای سیستم های گرمایش و سرمایش را نیز می توان به صورت پیش ساخته طراحی و اجرا نمود تا بدین ترتیب سرعت و دقت اجرایی بخش تأسیسات مکانیکی ساختمان را ارتقاء بخشید .

بدیهی است بهره برداری از فن آوری های نوین ساختمانی در این عرصه می تواند دستیابی به این هدف را امکان پذیر سازد . با ملاحظه خلاصه مشکلات اجرایی کارگاه های صنعتی ساختمانی در سیستم فعلی ، مشخص می گردد که حوزه دخالت در گسترش تولید صنعتی ساختمان می باید عناصر و اجزای ساختمانی و نظام مدیریتی و مالی را نیز در بر گیرد .

      اکتفا کردن به اجرای اسکلت ساختمان به روش های صنعتی ، آن چه که امروز موضوع بحث جامعه مهندسی است و دوری گزیدن از جامع نگری به فرآیند تولید صنعتی ساختمان خطر آن را در بر دارد که پس از شروع پروژه هایی با روش های صنعتی ، و به لحاظ عدم توجه به سایر الزامات تولید صنعتی ساختمان به نتایج دلخواه نرسیم و معمولاً در این میان آن چه قربانی می شود تولید صنعتی ساختمان می باشد و بازگشت به روش های متعارف موجود و پرهیز از روش های صنعتی ساخت تا چند دهه دیگر از پیامد های آن خواهد بود . در این میان نقش مدیران و برنامه ریزان ساخت و تولیدگنندگان مسکن به طور خاص بسیار با اهمیت می باشد . زیرا با برنامه یزی صحیح و نگاه جامع به مسائل و مشکلات موجود بر سر راه تولید انبوه ساختمان و مسکن می توانند به تقویت و رشد صنعت ساختمان در کشور کمک کرده و بستر سازی لازم را برای بهره برداری عامه مردم از این دانش فراهم آورند .

 

 

 

جزئیات اجرایی روش ساختمان سازی با پانلهای عایقدار « پوما »

مقدمه:

1- این بخش حاوی جزئیات عمومی در کاربرد پانل های "پوما" می باشد و برای اجرای هر ساختمان خاص مشاوره با کارشناسان با تجربه سازه در بکارگیری میلگردهای تقویتی در دیوار و سقف ساختمان اکیدا توصیه می شود.

2- جهت اجرای عملیات بتن پاشی در سقف جزئیات شماره 6 و 8 علاوه بر اخذ نظر کارشناس سازه و تعبیه میلگردهای تقویتی، حتما می بایستی پانل "پوما" با چوب بست مناسب از زیر مهار و ابتدا بتن پاشی زیر و سپس بتن ریزی روی سقف صورت گیرد.

 

پلان معماری یک واحد مسکونی جهت نمایش نحوه اتصالات

نحوه استقرار "پوما" بر روی شناژ به عنوان دیوار خارجی در ساختمان های بیش تر از دو طبقه

2- نحوه استقرار "پوما" بر روی شناژ به عنوان دیوار داخلی در ساختمان های بیش تر از دو طبقه

نحوه اتصال دو قطعه پانل دیواری "پوما"

 

 

نحوه جاگذاری چهارچوب درها در پانل دیواری "پوما"

 

نحوه جاگذاری پنجره در پانل "پوما"

نحوه جاگذاری پنجره در پانل "پوما"

روش اجرای جداره مضاعف و عایق دار مخازن فلزی مواد با سیستم "پوما

 

جزئیات اجرایی کرسی چینی و پی زیر دیوارهای خارجی در ساختمان یک طبقه

 

نحوه اتصال دو دیوار متقاطع

 

مزایای پانل های پوما

• سبک

• سهولت در اجرا

• افزایش در سرعت سیمانکاری طرفین پانل

• کاهش پرت و ریزش ملات سیمانی در هنگام سیمانکاری پانل ها

 

مزایای استفاده از پانل های پوما در انبوه سازی ساختمان بطور خلاصه

1- سبکی دیوارهای ساخته شده از پوما در مقایسه با دیگر مصالح .

2- سرعت حمل و نقل و سهولت بالا کشیدن پانل ها در ارتفاع .

3- مقاومت زیاد در برابر نیروهای برشی ناشی از زلزله .

4- عایق در برابر حرارت ، برودت ، رطوبت و صدا .

5- مقاوم در برابر آتش سوزی به علت وجود قشرهای بتنی طرفین پانل .

6- نفوذ ناپذیری ساختمان در برابر حشرات و حیوانات موزی .

7- امکان حمل و به کارگیری پوما در مناطق صعب العبور جهت احداث ساختمان بدون نیاز به نیروی متخصص .

8- دستیابی به فضای مفید بیشتر به علت حداقل سطح اشغال دیوار .

9- آزادی عمل در اجرای طرح های متنوع ، به علت انعطاف پذیری قطعات پیش ساخته پوما .

10- صرفه جویی در هزینه ی پی سازی و اسکلت ساختمانهای بلند مرتبه به دلیل کم شدن بار مرده ساختمان .

11- صرفه جویی در هزینه ی تهویه مطبوع ساختمان در تابستان و زمستان و به دلیل جلوگیری از تبادل حرارت و یا برودت ، در نتیجه صرف انرژی کمتر اعم از مواد سوختنی و یا برق .

 

12- افزایش عمر مفید ساختمان و دستگاههای تاسیساتی آن .

13- عدم نفوذ نسبی آلودگی صوتی و ایجاد آرامش برای ساکنین ساختمان در شهرهای بزرگ

14- بازگشت سرمایه گذاری در امور ساختمان سازی در کوتاهترین زمان .

15- عبور دادن لوله های آب و فاضلاب و برق و تلفن به سادگی از زیر شبکه ی پانل و نصب چهار چوب درها و کلاف فلزی پنجره ها قبل از بتن پاشی و کلاً اجرای تاسیسات ساختمان با کمترین هزینه .

16- عدم نیاز به کنده کاری و تخریب دیوارها و سقف به منظور انجام عملیات تاسیساتی در نتیجه عدم انباشت نخاله که صرفه جویی در هزینه و وقت را به دنبال دارد .

17- پس از بتن پاشی طرفین پانل ها با ضخامت حداقل 4 سانتیمتر ، سیستم بی نیاز از گچ و خاک بوده که با اجرای چند میلیمتر پلاستر گچ (سفید کاری ) دیوارها و سقف آماده برای نقاشی خواهد بود .

18- حذف نعل درگاه در سیستم پیشرفته پوما .

19- حمل و نقل پانل های پوما با هزینه کم صورت می گیرد به طور مثال یک دستگاه تریلر قادر است بیش از 1000 متر مربع پانل تیپ یک دیواری پوما را حمل نماید .

20- استفاده از دیوار و سقف پوما در ساختمان سازی بهره وری مناسب آهن آلات مصرفی را موجب می گردد که به طور مثال با مصرف 17 کیلوگرم فولاد در هر متر مربع ساختمان به صورت مفتول و میلگرد می توان یک واحد مسکونی یک طبقه را بنا کرد .

21- عایق پلی استایرن که در تولید پانل های پوما بکار می رود از نوع کند سوز (گرید F ) می باشد که پس از نصب و سیمانکاری طرفین پانل با ضخامت 5 سانتیمتری ، دیوار پوما تا 2 ساعت در مقابل آتش سوزی مقاوم خواهد بود .


 

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

 • فروش آپارتمان 295 متری تیپ 3 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر   فروش ( پیش فروش )  آپارتمان 295 متری فوق مدرن در خیابان فرشته تهرانفروش آپارتمان 295 متری تیپ 3 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر خیابان فرشته تهران ...
  Posted Sep 28, 2015, 11:23 PM by فروش آپارتمان تهران
 • فروش آپارتمان 296 متری تیپ2 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر  فروش ( پیش فروش ) قیمت آپارتمان 296 متری فوق العاده  لوکس در خیابان فرشته تهران==============================فروش ( پیش فروش ) قیمت آپارتمان 296 متری  طبقه دوم تیپ 2خیابان فرشته تهران  جهت اطلاع ...
  Posted Sep 4, 2015, 1:56 PM by فروش آپارتمان تهران
 • فروش آپارتمان 241 متری تیپ 1 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر  : فروش آپارتمان 241 متری  طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر   جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه ...
  Posted Oct 7, 2015, 8:57 AM by فروش آپارتمان تهران
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

 ===============================================================

آپارتمان سازی به روش های اجرایی مدرن ساختمان سازی


Comments