مدل طراحی دکوراسیون داخلی و نما برای آپارتمان و ذفتر کار و ویلا home design


امروزه ،صنعت طراحی و دکوراسیون داخلی ، تمامی ظرایف و جزئیات ساختمان ها (به خصوص دفاتر کار و محیط های اداری و تجاری و حتی مسکونی ) رو تحت کنترل خودشون در آوردن . شرکت های بسیار زیادی در زمینه طراحی و دکوراسیون داخلی فعالیت می کنند و از این شرکت ها ، تعداد زیادی از اونها ، کارهایی بسیار خلاقانه هم انجام میدن
قیمت ملک

مدل طراحی دکوراسیون داخلی و نما برای آپارتمان و ذفتر کار و ویلا home design

Showing posts 1 - 5 of 7. View more »


3- دکوراسیون ( چیدمان ) داخلی آپارتمان ،ویلا در واحد های مسکونی، اداری ، تجاری و تفریحی ( ویلا )

posted Oct 23, 2015, 8:49 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Oct 23, 2015, 9:32 AM ]


دکوراسیون ( چیدمان ) داخلی آپارتمان ،ویلا در واحد های مسکونی، اداری ، تجاری و تفریحی ( ویلا )


https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمانفروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران در برج باغ فرشته پلاس

 • فروش آپارتمان 295 متری تیپ 3 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر   فروش ( پیش فروش )  آپارتمان 295 متری فوق مدرن در خیابان فرشته تهرانفروش آپارتمان 295 متری تیپ 3 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر خیابان فرشته تهران ...
  Posted Sep 28, 2015, 11:23 PM by فروش آپارتمان تهران
 • فروش آپارتمان 296 متری تیپ2 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر  فروش ( پیش فروش ) قیمت آپارتمان 296 متری فوق العاده  لوکس در خیابان فرشته تهران==============================فروش ( پیش فروش ) قیمت آپارتمان 296 متری  طبقه دوم تیپ 2خیابان فرشته تهران  جهت اطلاع ...
  Posted Sep 4, 2015, 1:56 PM by فروش آپارتمان تهران
 • فروش آپارتمان 241 متری تیپ 1 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر  : فروش آپارتمان 241 متری  طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر   جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه ...
  Posted Oct 7, 2015, 8:57 AM by فروش آپارتمان تهران
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

فروش واحدهای تجاری اداری در مجتمع سپهر آزادی

 • فروش مغازه 120 متری در پاساژ مجتمع سپهر آزادی ( کد فروش ملک 29 )  ========================================================   نقشه پلان واحد های تجاری طبقه هم کف پاساژ آزادیمناسب برای صنایع الکترونیک و مخابرات ،کامپیوتر و IT ،  پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی  و صنایع پیشرفته صنعتی و ...
  Posted Oct 26, 2015, 11:36 PM by Neda audio book
 • فروش واحد 63 متری تجاری ( مغازه) طبقه همکف ساختمان سپهر آزادی ( کد فروش ملک 30 )  ========================================================   نقشه پلان واحد های تجاری طبقه هم کف پاساژ آزادیمناسب برای صنایع الکترونیک و مخابرات ،کامپیوتر و IT ،  پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی  و صنایع پیشرفته صنعتی و ...
  Posted Oct 26, 2015, 11:23 PM by Neda audio book
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

فروش آپارتمان های ساحلی در مجتمع نگین رامسر
2- دکوراسیون ( چیدمان ) داخلی آپارتمان ،ویلا در واحد های مسکونی، اداری ، تجاری و تفریحی ( ویلا )

posted Oct 23, 2015, 8:03 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Oct 23, 2015, 8:35 AM ]

نمونه 2 ازدکوراسیون ( چیدمان ) داخلی آپارتمان ،ویلا در واحد های مسکونی، اداری ، تجاری و تفریحی ( ویلا )
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
 https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
 https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
 https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان

https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
 https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان


https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتما
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمان
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان فرشته , خرید آپارتمانhttps://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1

تکنیک های کاربردی و اثر گزار در طراحی و چیدمان یک آپارتمان

posted Sep 17, 2015, 3:24 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Sep 17, 2015, 4:15 AM ]

Contents

 1. 1 تکنیک های  کاربردی و اثر گزار در طراحی و چیدمان  یک آپارتمان
 2. 2 10 وسیله ای که هر اتاق نشیمن باید داشته باشد .
 3. 3 نشاط بخشیدن به کابینتهای قدیمی در آشپزخانه شما .
 4. 4 ۱۰ سبک معماری و چیدمان ژاپنی در طراحی داخلی منزل شما .
 5. 5 10 سبک ژاپنی در طراحی داخلی :
 6. 6 5) راهرو به سبک ژاپنی
 7. 7 6) اثاثیه به سبک ژاپنی
 8. 8 مطالبی آموزنده و مهم در مورد طراحی اتاق خواب کودک شما .
 9. 9 ده درس در طراحی داخلی که هر کسی باید بداند
 10. 10 2) برای مبلمان هزینه کنید
 11. 11 چگونه آشپزخانه تان را سازماندهی کنید
 12. 12 چگونه آشپزخانه تان را سازماندهی کنید ؟
 13. 13 چگونه در یک آپارتمان کوچک بیشترین فضا را ایجاد کنیم ؟
 14. 14 چگونه در یک آپارتمان کوچک بیشترین فضا را ایجاد کنیم
 15. 15 چرا دکوراسیون به سبک ایتالیایی محبوبیت زیادی در دنیا دارد ؟
 16. 16 چرا دکوراسیون به سبک ایتالیایی محبوبیت زیادی دارد ؟
 17. 17 معماری مدرن: چرا مردم معماری مدرن را دوست دارند
 18. 18 چرا مردم معماری مدرن را دوست دارند
 19. 19 ده سبک مدرن و فوق العاده در طراحی کابینت های آشپزخانه .

تکنیک های  کاربردی و اثر گزار در طراحی و چیدمان  یک آپارتمان


ارسال شده توسط  method 
1616

10 وسیله ای که هر اتاق نشیمن باید داشته باشد .

اگر قرار بود اتاق نشیمن خود را کاملا از اول طرح ریزی یا طراحی کنید، 10 چیز اول در لیستتان چه بود؟ داشتن برخی از آیتم ها ضروری است و هر اتاق نشیمنی باید شامل آنها باشد، مهم نیست که سبک و طراحی چه باشد. برای ما این 10 آیتم عبارتند از:
1. گیاهان

9

یک گیاه طبیعی سبز و پر طراوت چیزی است که هر اتاق نشیمنی باید دربر داشته باشد. گیاهان تطبیق پذیر هستند و در هر نوع دکور و سبکی عالی به نظر می رسند. تنها باید گیاه مناسب برای خود را انتخاب کنید و خواهید دید که چقدر در زیبا تر کردن دکوراسیون داخلی شما موثر خواهد بود.
2. یک فرش راحت

2

 

یک فرش با بافت نرم، که زیر پاهایتان گرم و نرم احساس شود باعث می شود هر اتاق خوابی آماده پذیرایی به نظر برسد و احساس شود و شما قطعا آن را می خواهید. مهمانان شما نیز آن را تحسین می کنند، حتی اگر همه آنها این را نگویند.با یک فرش شیک می توانید نوید یک دکوراسیون لوکس را به خود بدهید.
3. یک چیز شخصی

5

برای اینکه یک اتاق نشیمن خودمانی به نظر برسد و احساس شود، باید شامل چیزی شخصی برای مثال، مانند تعدادی عکس خانوادگی باشد. بدون این جزئیات کوچک اتاق سرد و کمتر آماده¬ی پذیرای احساس می شود.
4. یک میز پیشدستی
حتی اگر میز پیشدستی عنصر فرعی در اتاق نشیمن شما باشد و خصوصیات مهم دیگر اولویت داشته باشند، این نیز جزئی است که تمام قطعات دیگر را گرد هم جمع می کند و باعث می شود اتاق کامل به نظر برسد.
5. دراپه های پررنگ

1

دراپه ها/پرده ها به اتاق شخصیت می دهند و روشی فوق العاده برای ارائه¬ی رنگ و طرح های پررنگ درون این فضا هستند. یک ظاهر چشم نواز برای پرده های اتاق نشیمن خود انتخاب کنید. اگر آنها صاف و هموار باشند به سادگی درون زمینه محو می شوند.
6. شمع ها

6

حتی اگر در حال برنامه ریزی یک بعد از ظهر رمانتیک نیستید هنوز می توانید از شمع ها استفاده کنید تا باعث شوید اتاق نشیمنتان گرم و راحت، آماده پذیرایی و صمیمی احساس شود. شما می توانید شمع ها را روی تاقچه، میز پیشدستی یا روی میز عسلی به نمایش بگذارید.وجود شمع در فضایدکوراسیون اتاق خواب نیز می تواند حالتی رمانتیک و زیبا را خلق نماید.
7. یک سینی

7

یک چیز کوچک مانند یک سینی می تواند به عنوان یک افزودنی مفید و فوق العاده به اتاق نشیمن پدیدار شود. شما می توانید آن را روی میز پیشدستی نگهدارید و همه متعلقاتتان را در آن جمع کنید مثل کنترل تلویزیون، مجله مورد علاقه تان و غیره.
8. یک تلویزیون

8

هر کسی تلویزیون را در اتاق نشیمن مفید نمی داند. حتی اگر از تماشای تلویزیون لذت نمی برید، مهمانان شما ممکن است لذت ببرند. به علاوه، این روزها بیشتر تلویزیون ها دستگاههای هوشمند هستند و شما می توانید از انها برای چیزهای دیگری به جز تماشای کانال های تلویزیونی معمولی استفاده کنید.
9. بالش های راحت

10

همیشه در اتاق نشیمن خود بالش داشته باشید. حتی اگر مبل یا کاناپه شما همانند آن خیلی راحت باشد، برخی از مهمانان ممکن است به تعدادی پشتی اضافه احساس نیاز کنند یا ممکن است از داشتن تعدادی بالش اضافه تنها برای احتیاط در آنجا لذت ببرند.
10. پتوهای کوچک گرم و راحت

3

وقتی در مبل خودتان استراحت می کنید تا یک فیلم تماشا کنید خیلی عالی است که پتوهای کوچکی در اطراف داشته باشید. یک روانداز در اطراف اتاق نشیمن خود برای چنین مواقعی داشته باشد.

نشاط بخشیدن به کابینتهای قدیمی در آشپزخانه شما .

ارسال شده توسط  method 
ferem akshaye sait

نشاط بخشیدن به کابینت های قدیمی .

 
کابینت یکی از گرانترین اجزای خانه¬ی شماست. چه برای آشپزخانه باشید و چه برای حمام خود به دنبال کابینت باشید، نشاط بخشیدن به کابینت های قدیمی باعث صرفه جویی در پول شده و در بهبود ظاهر خانه موثر است. وقتی کابینت ها آپدیت می شوند ارزش خانه¬ی شما بیشتر شده و برای خریداران آینده¬ی خانه خود جذابیت ایجاد می کنند. حتی اگر قصد اسباب کشی ندارید، وقتی کابینت های تازه و به روز داشته باشید دوست دارید وقت زیادی را در آشپزخانه یا حمام بگذرانید. در اینجا 10 روش برای نشاط بخشیدن به کابینت های قدیمی و در عین حال آپدیت کردن خانه وجود دارد.دقت نمایید وجود کابینت های شیک علاوه بر اینکه می تواند دکوراسیون آشپزخانه شما را شیک نماید در نمای کلی دکوراسیون داخلی شما نیز تاثیر گذار خواهد بود.

1) کابینت ها را رنگ کنید: درباره¬ی رنگ کردن کابینت های قدیمی با یک لایه رنگ جدید نیمه براق یا خیلی براق فکر کنید. مطمئن شوید که کابینت ها سمباده زده شوند و رنگ قدیمی آنها پاک شود. برای آنکه بیشترین نتیجه را بگیرید از فروشگاه¬های بهسازی خانه یا یک کابینت ساز درمورد کابینت خاص خود مشورت بگیرید.

1


2) فلزآلات درب کابینت¬ها را تعویض کنید/اضافه کنید: بدون تغییر ظاهر فیزیکی درب کابینتها، دستگیره ها و دسته¬ی کشوها می توانند به کابینت شما ظاهر جدیدی ببخشند و تاثیر گذار باشند. فلزات مدرن را انتخاب کنید مثل کروم خراش خورده، نیکل، مس یا فولاد ضدرنگ. می توان سبک های مختلف داشت؛ از دسته¬ کشوهای نازک مینی مالیست گرفته تا دستگیره¬های پیچیده تر و کشیده و انحنادار.

3) به تاج کابینت ها قرنیز اضافه کنید: اگر کابینت های آشپزخانه شما شرایط خوبی دارند، فقط نیاز به یک ظاهرشیک تر دارند، از عناصر چوبی مثل قرنیز و کنگره برای تاج کابینتها استفاده کنید. اضافه کردن عناصر چوبی به کابینت، ارتفاع آشپزخانه¬ی شما بلند تر نشان داده و به آن عظمت می بخشند. برای تناسب رنگ قسمت های چوبی جدید با کابینت های فعلی، تمام اجزا را با هم رنگ کنید.

2


4) دربهای شیشه ای اضافه کنید: برای اینکه به کابینت ها جذابیت سبک کانتری (روستایی) ببخشید، دربهای معمولی را با دربهای شیشه ای تعویض کنید. اگر تصمیم دارید شیشه اضافه کنید، در این کابینت ها ظروف دکوری یا وسایل نمایشی قرار دهید. زیر سقف کابینت¬ها چراغ تعبیه کنید تا در هنگام غروب، تصویر جذابی ایجاد شود.وجود کابینت های شیک می تواند دکوراسیون منزل شما را مدرن تر و زیباتر از قبل نشان دهد.
5) کابینت ها را روکاری کنید: کابینت هایی که از مد افتاده هستند اما استحکام ساختاری خوبی دارند برای روکاری کردن مناسب هستند. روکاری کردن شامل تغییر رونمای دربها و کشوهای قدیمی و تعویض آنها با یک رونماهای جدید می باشد. برای تغییر رنگ، می توانید از خود برچسب های طرح چوب برای کابینت های فعلی استفاده کنید که باعث می شود کابینت های شما دست اول به نظر برسند.
6) دربها را کلا حذف کنید: قفسه ها و کابینت های نیمه باز برای افرادی مناسب هستند که دوست دارند ظروف خود را در معرض نمایش بگذارند. استفاده از بوفه های باز برای پرنشاط کردن آشپزخانه و دیوارها، باعث ایجاد ظاهری تزئینی می شود. درون کابینت ها را رنگ کنید تا پس زمینه ای زیبا به ظروف بدهید.
7)نورپردازی های داخل کابینت/بالای کابینت آشپزخانه را روشن می کنند: آپدیت کردن کابینت های قدیمی به معنی بهبود عملکرد آن ها نیز هست. با نورپردازی داخل و بالای کابینت ها به آنها روح تازه ببخشید. نورپردازی می تواند باعث زیبایی پیرامون شود، نورپردازی زیر کابینت ها به صورت دو منظوره عمل می کند هم به زیبایی می افزاید و هم فضای کاری را روشن می کند.
8)به کابینت های خود امکانات بیشتری اضافه کنید: به کابینت هایی که هنوز ظاهر خوبی دارند، امکانات بیشتری اضافه کنید، مثل قفسه بشقاب ها، نوشیدنی ها، و تاقچه های روباز، به این صورت نمای آنها را آپدیت می کنید. برای ایده های بیشتر به فروشگاهای تولید کابینت مراجعه کنید یا به اینترنت سر بزنید تا الگوها و ایده های جالبی بگیرید.

4

9) برای وسایل برقی خود پنل هایی از جنس کابینت اضافه کنید: وقتی زیبایی کابینت های شما بهبود پیدا کرد، برای وسایل برقی پنل هایی متناسب با کابینت ها در نظر بگیرید. این برای افرادی که نمای کابینت های خود را با دربها و دسته کشوها ارتقا داده اند پیشنهاد خوبی است. یخچال، ماشین ظرفشویی، و فرها دارای تنوع زیاد و پنل های قابل تغییر هستند و می توانند ظاهری منسجم ایجاد کنند.
10)توسعه کابینت به اتاق های مجاور: اگر فضای ذخیره سازی کمی دارید، افزایش کابینت های جدید در اتاق ناهار خوری یا اتاق نشیمن مجاور آن می تواند مشکل شما را حل کند. از یک کابینت ساز برای ارزیابی فضا و بودجه خود استفاده کنید. هزینه اضافه کردن 3-4 کابینت جدید بسیار کمتر از تعویض کل کابینت های قدیمی است. هر خانواده نیازهای مشخصی دارد و کابینت های آشپزخانه می توانند فضای تفکیک شده ای ایجاد کند.

کابینت های شما نماد سلیقه شما هستند و مسئول کیفیت و طول عمر برای خانه¬ی شما می باشند. کابینت های قدیمی و صرفه جویی در پول, نباید برای شما تبدیل به معضلی شوند که نمی توانید از عهده آن برآیید. این 10 قدم را دنبال کنید و ببینید که چگونه می توانید کابینت های خود را دوباره تازه کنید. شروع کنید… کابینت ها منتظر شما هستند!

نه تنها در منزل بلکه اگر در محیط کاری خود خواستید مثلا دکوراسیون اداری زیباتری داشته باشید سعی کنید در بخش آبدارخانه از کابینت های شیکی استفاده کنید.

5

۱۰ سبک معماری و چیدمان ژاپنی در طراحی داخلی منزل شما .

ارسال شده توسط  method 
ferem akshaye sait 1

10 سبک ژاپنی در طراحی داخلی :

سبک ژاپنی در طراحی داخلی : هزاران سال غرق در سنت روی زیبایی طراحی داخلی و معماری داخلی ژاپنی تاثیر گذاشته است، و حاصل آن یک طراحی پر از آرامش و بسیار فرهنگی است. سبک ژاپنی یک فضای زندگی تمیز و مرتب و بدون به هم ریختگی و شلوغی را فراهم می کند که به شدت وابسته به تعادل، نظم، سنت های قدیمی و عشق به زیبایی طبیعی است.
وقتی مراسم چای سنتی و سبک زندگی ژاپن را به خوبی شناخته شود، این فرهنگ بلافاصله عزیز می شود و ارزش تکرار کردن در زندگی های روزمره ما پیدا می کند. اگر به هر دلیل دیگری به این فرهنگ علاقمند شده اید، بیایید از سبک ژاپنی برای وارد کردن کمی از برازندگی روش ذن، به شیوه های زندگی خود، تقلید کنیم. آیا غیر از این است که ما می توانیم کمی صلح و توازن وارد خانه هایمان کنیم؟ از آنجایی که طراحی داخلی به سبک ژاپنی، احساس داشتن یک دکوراسیون داخلی آرامش بخش را کامل می کند، اجازه دهید نگاهی به 10 روش برای افزودن این سبک تسلی بخش به خانه بیندازیم.
1) عناصر طبیعی در دکوراسیون داخلی سبک ژاپنی
فرهنگ ژاپنی غرق در عشق و احترام به طبیعت است. بهترین روش برای حفظ یک ارتباط قوی با دنیای طبیعت، وارد کردن طبیعت به داخل خانه هاست.
افزودن گیاهان سنتی ژاپنی، مانند بونسای و بامبو، احساس فرهنگ ژاپنی را به خانه القا می کند. همچنین، می توانید هر نوع گل و گیاهی را به خانه اضافه کرده و باز هم به سبکی مشابه دست پیدا کنید. افزودن گیاهانی مانند نخل یا ارکیده را در خانه خود فراموش نکنید. در یک خانه ژاپنی داشتن آرایش های رنگی گل دار متداول نیست، بنابراین هر گیاهی که انتخاب می کنید، آن را ساده، طبیعی و سبز نگهدارید.
خانه¬های ژاپنی همچنین از طریق پنجره های بزرگ و گسترده که نمایی از طبیعت را از هر زاویه فراهم می کنند، طبیعت را به داخل می آورند. مانند این اتاق خواب، که در زیر دیده می شود، دربهای شیشه ای کشویی بزرگ نمایی طبیعی و آرامش بخش در داخل ایجاد می کنند. خانه خود را امروز به روی شگفتی های طبیعت باز کنید.

1

2) وان های حمام پر از آب در طراحی داخلی ژاپنی اهمیت دارد
آرامش صدای حباب های آب گوشهای مراقبه گر شما را پر خواهد کرد و تاثیر آرام کننده ای خواهد داشت. درست مانند گیاهان، عناصر آب در خانه های ژاپنی ضروری هستند. اوفورو، که در زبان ژاپنی به معنی حمام است، یک سنت آرام است که ارزش اضافه شدن در خانه¬ی شما را دارد. وان های پر از آب ژاپنی کوچک هستند، وان های کوچکی که معمولا نوعی صندلی برای نشستن دارند. این وان ها جزء علایق شرقی ها هستند و بسیاری از خانه دارانی که از ارزش سلامتی آنها آگاهند، به دنبال آنها هستند.

4

3) درب ها یا دیواره های کشویی به سبک ژاپنی
یک دیواره ژاپنی اصیل به شوجی نامیده می شود، و یک عنصر طراحی ضروری در خانه های ژاپنی است.
به خاطر هزینه زیاد خانه سازی، خانه های ژاپنی کوچک ساخته می شوندو بسیاری از شهروندان در آپارتمان های اجاره ای زندگی می کنند، بنابراین صرفه جویی در هر اینچ مربع از فضا کاری ضروری است. برعکس دربها، این شوجی ها که به عقب و جلو به صورت کشویی حرکت می کنند، نسبت به درهای چرخنده باعث صرفه جویی درفضا می شوند.
یک دیواره ژاپنی اصیل همواره از کاغذ نیمه شفاف مرغوب که درون یک فریم چوبی نگهداری می شود ساخته می شود. البته، ورژن های مدرن این دیواره ها که به صورت آنلاین نیز یافت می شوند، معمولا از پنل های شیشه ای درون فریم های مشبک چوبی ساخته شده اند.این طرح نمایی بسیار زیبا و فوق العاده به فضای دکوراسیون منزل شما می بخشد.

13

4) عناصر چوب و بامبو (چوب خیزران) در طراحی دکوراسیون ژاپنی
یکی از بهترین راه های ایجاد توازن و هماهنگی با طبیعت افزودن عناصر چوبی به خانه است. فرهنگ ژاپنی به استفاده از عناصر چوبی در سرتاسر خانه ها معروف است. دیوارها، دربها، فریم های مشبک دیواره ها و چارچوب ها همگی از چوب طبیعی ساخته شده اند. متداول ترین چوبها، نمونه های غربی از چوبهای افرا، سرو، شوکران و کاج سرخ هستند. بامبو نیز یک چوب معروف است که برای اهداف تزئینات استفاده می شود، که در تصویر زیر مشاهده می شود.
ضروری است که بافت چوب همه جا در خانه های ژاپنی دیده شود. با افزودن کفپوش از جنس بامبو یا دیواره های چوبی، تلاش کنید که این عناصر چوبی را وارد خانه خود کنید. شما تاثیر آرامش بخشی که عناصر چوبی با سطوح هموار به خانه تان اضافه خواهند کرد را دوست خواهید داشت.از طرح های چوبی مخصوصا در دکوراسیون آشپزخانه می توان استفاده کرد و فضایی دل انگیز را ایجاد نمود.

6

5) راهرو به سبک ژاپنی

راهروی ژاپنی جنکان نام دارد. این ناحیه ای است که به مهمانان خوشامد می گوید و همچنین مکانی است که کفشها در آنجا از پا درآورده می شوند و با دمپایی های خانگی جایگزین می شوند.
همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، راهرو یک طاقچه یا کابینت دارد که گتاباکو نامیده می شود و برای قرار دادن کفش ها استفاده می شود (نکته ای که وجود دارد این است که کفش ها معمولا به سمت بیرون قرار داده می شوند، برعکس تصویر زیر). همان طور که دیده می شود، راهرو دارای طراحی ساده با عناصر چوبی و نورطبیعی زیاد است.

7

6) اثاثیه به سبک ژاپنی

در عین حال که خانه های اصیل ژاپنی، اتاق های پر از وسایل را برای اهداف خاص مثلا اتاق نشیمن یا اتاق تلویزیون از هم تفکیک نمی کنند، ما همچنان می توانیم از سادگی سبک ژاپنی برای خانه های تفکیک شده خود الهام بگیریم.
بسیاری از اثاثیه¬ی ژاپنی ارتفاع کمی دارند و نزدیک به زمین هستند، وقتی زمان مراسم چای فرا می رسد، تشک های زمینی همواره از اثاثیه سبقت می گیرند. الگو برداری از این زیبایی طراحی به سادگی با به کارگیری اسباب دارای ارتفاع کم در خانه هایمان حاصل می شود، مانند میزهای مجاور تخت و تخت خوابی که در زیر به تصویر کشیده شده است.
می توانیم با قرار دادن تشک های زمینی در اطراف یک میز تخته ای کوتاه، بسیار اصیل تر باشیم- استفاده از آن به عنوان وسیله ای برای صرف ناهار و شام، می تواند نشانه حسن نیت باشد، و حتی شاید کمی رمانتیک تر به نظر برسد. چه شما بخواهید بیشتر سبک شرقی را وارد غرب کنید، و چه بخواهید بسیار اصیل باشید، اثاثیه به سبک ژاپنی می تواند به سادگی در طراحی خانه شما به کار گرفته شود.

11

7) قواعد طراحی ژاپنی مینی مالیست
همان طور که قبلا گفته شد، طراحی ژاپنی مرتب و مینی مالیست است. در این خانه ها شلوغی وجود ندارد. همان طور که در بالا بررسی کردیم، برخی اوقات در یک خانه اصیل ژاپنی اثاثیه زیادی وجود ندارد.
چگونه می توانید به این زیبایی طراحی برسید و در عین حال خانه ای پر از اثاثیه و تسهیلات مدرن داشته باشید؟ نکته کلیدی این است که طراحی تان را ساده و منظم نگهدارید. بیشتر طرفداران طراحی های مدرن، الهام گرفتن از این سبک را بسیار راحت می دانند.
اثاثیه باید مدرن، دارای سطوح هموار و صاف و ساخته شده از چوب طبیعی باشند. نورپردازی باید زاویه دار و مدرن باشد (همان گونه که در آشپزخانه زیر دیده می شود). همچنین نورپردازی می تواند مشابه سبک نورگیرهای ژاپنی اصیل باشد. در هر حال، امیدواریم که طراحی های مدرن برای زندگی از این سبک ساده و شفاف الگو بگیرند. همه چیز باید منظور و جایی داشته باشد، هیچ چیز بدون نظم و بدون عملکرد نیست. مطالعه روی هنر فنگ شویی نیز می تواند در طراحی دکوراسیون مینیمالیست به شما کمک کند.

2

 

8) فضاهای باز و نور طبیعی نکته کلیدی در طراحی ژاپنی هستند
همان طور که دربالا ذکر شد، فضای باز و قواعد طراحی مینی مالیست بر طراحی ژاپنی حاکم هستند. بنابراین اجازه دهید به یک روش دیگر برای رسیدن به این زیبایی طراحی نگاهی بیندازیم- یعنی نور طبیعی. نور طبیعی به وفور این خانه ها را پر می کند، و نمایی آرام و رنگ های طبیعت را با خود به همراه می آورد. بهترین راه برای روشن کردن خانه چه می تواند باشد؟ پنجره های بزرگ و وسیع و شکاف های سقفی مانند پنجره های سقفی، روش مناسبی برای افزودن این طراحی درخشان به خانه می باشد.
پرده های ضخیم نیز اصلا نباید استفاده شوند. آنها نور طبیعی را مسدود می کنند. سعی کنید پنجره های خود را خالی از هر مانعی نگهدارید، اما اگر ممکن نبود، از سایه بان های ساده حصیری، یا پرده های لطیف استفاده کنید. نور طبیعی روشی پر نشاط برای روشن کرده خانه شماست.

3

9)رنگ های محبوب در طراحی ژاپنی
خانه های ژاپنی در عین حفظ زیبایی طبیعی دنیای بیرون، شامل رنگ های ساده از طبیعت هستند. اکثر رنگ ها از قهوه ای عناصر چوبی، و سبز گیاهان گرفته شده است. کف پوش ها نیز یا کاشی های سنگی خاکستری یا چوب هستند، و بیشتر دیوارها با صفحاتی که از کاغذ تیره پوشانده شده اند، جایگزین می شوند.
این طراحی منتهی به یک رنگ آمیزی ساده می شود که بسیار طبیعی است. چگونه می توانیم از این طرح الگو بگیریم؟ سعی کنید عناصر چوبی طبیعی را در طاقچه های چوبی، پنل های دیواری و کفپوش ها، به کار بگیرید، یا تن خاکستری رنگ را از طریق کفپوش های سنگی یا حتی اثاثیه خود اضافه کنید (به تصویر زیر نگاه کنید).
همچنین، فراموش نکنید که از طریق گیاهان خانگی طبیعی رنگ سبز را نیز اضافه کنید. در زمان انتخاب رنگ، سادگی بسیار پر اهمیت است. به بیرون پنجره ها نگاه کنید تا ببینید چه عناصر رنگی طبیعی را می توانید امروز در خانه خود به کار بگیرید.

12

10) یک فضای مراقبه ذِن ایجاد کنید.
سعی کنید با ایجاد یک فضای آرامش واقعی در خانه که به منظور مراقبه، نوشیدن چای یا انجام یوگا در نظر گرفته شده، عمیقا غرق در فرهنگ آرامش بخش ژاپنی شوید.
به اتاقی که در تصویر زیر دیده می شود دقت کنید. این یک نقطه شگفت انگیز در فرهنگ ژاپنی است و یک مکان عالی برای نوشیدن چای ژاپنی فراهم می کند. یک جای ساکت در خانه برای دراز کشیدن روی تشک زمینی به منظور مراقبه یا فقط برای نشستن و ریلکسیشن پیدا کنید. فراموش نکنید که از آب نما استفاده کنید، بنابه این صورت صدای چکه های آب هر گونه صداهای ناهنجار و حواس پرتی را دور می کند.
خانه را سبز یا قهوه ای روشن رنگ کنید، گیاهان سبز زنده به خانه اضافه کنید، موسیقی های آرام و ویولون در خانه پخش کنید، شما خلوتگاه ژاپنی خود را برای ذِن در اختیار دارید.

5

 

 

مطالبی آموزنده و مهم در مورد طراحی اتاق خواب کودک شما .

ارسال شده توسط  method 
3

اتاق خواب کودک : چگونه می توان اتاق خوابی طراحی کرد که همراه با کودک شما رشد کند؟

2

1

بچه¬ها به تغییر سلایق شخصی لحظه به لحظه معروف هستند. و البته این بخشی از جذابیت رشد است. با این حال، وقتی زمان تزئین و دکوراسیون اتاق خواب آنها فرا می رسد، تغییر مداوم دکوراسیون برای اینکه سلیقه¬ی متغیر آنها منعکس شود، کار خسته کننده ای خواهد بود، البته که هزینه بر هم هست. نکات زیر را به کار ببرید تا اتاق خوابی را طراحی کنید که با فرزند شما رشد کند و در عین حال هویت آنها را ابراز کند.

روی اسبابی سرمایه گذاری کنید که در همه¬ی زمانها قابل استفاده باشند
وقتی شما بچه¬ی کوچک دارید، به راحتی می توانید با اسباب بازی های پرستاری زیبا آنها را در خانه نگه دارید. جذابیت این وسایل نسبت به طول عمر آنها اهمیت بیشتری پیدا می کند. ولی وقتی فرزند شما چند سال بزرگتر می شود، و در سنین نوجوانی است، شما باید مجددا به فروشگاهها سر بزنید. در عوض، به دنبال وسایلی باشید که می توانید آنها را برای چند سال آینده در خانه خود داشته باشید. برای مثال، به جای خریدن یک جالباسی بچه گانه، جالباسی را انتخاب کنید که برای لباس های بزرگسالی آنها نیز مناسب باشد. اگر فضای کافی دارید، روی یک تخت دو نفره دو طبقه سرمایه گذاری کنید که برای مهمانان وسایل خواب بیشتری داشته باشید.در ضمن تخت دو نفره می تواند نمایی زیبا به فضای دکوراسیون داخلی اتاق شما ببخشد.
4

2

 

وسایل چند منظوره را انتخاب کنید
وسایل دو منظوره، مخصوصا وقتی در حال تغییر یک اتاق از فضایی که مطابق با یک نوزاد در نظر گرفته شده به فضایی که آماده¬ی کودک باشد، ایده آل هستند. به ایده یک میز متغیر دوکاره و خرید میز تحریر یا قفسه هایی که اندازه آن با طبقه های متغیر قابل تنظیم است فکر کنید. به این روش شما می توانید وقتی نیاز داشتید از یک میز متغیر دوکاره استفاده کنید، کودک شما نیز یک فضای آماده برای انجام دادن تکالیف مدرسه اش دارد. همین طور، وقتی میخواهید یک تخت خواب بخرید، تختی را انتخاب کنید که زیر آن فضایی برای قرار دادن وسایل داشته باشد. کمدها به اتاق کمک می کنند که تمیز و مرتب به نظر برسندو در عین حال به شما این امکان را می دهند که منبع بی پایان اسباب بازی ها را در آنجا قرار دهید.

3

سعی کنید عناصر طراحی گران قیمت را بی تاثیر انتخاب کنید
درهر پروژه طراحی، بخش های متنوعی وجود دارد که شما می خواهید برای مدت طولانی محبوب باقی بمانند-کف پوشها، مبل، و رنگ های نقاشی. به جای اینکه از این چیزها برای ایجاد حس تاثیرگذاری استفاده کنید-مثل نقاشی کردن دیوار اتاق بچه به رنگ صورتی یا آبی- گزینه ای را انتخاب کنید که قدرت ماندگاری داشته باشد. رنگهای گرم و جذاب ، مبلمان کلاسیک، و کف پوش های عمومی و فراگیر را انتخاب کنید.
وقتی خنثی بودن یا بی تاثیر بودن مدنظر باشد، قیمت فاکتور خوبی برای دنبال کردن است. اگر اقلامی که خریداری می کنید هزینه بالایی دارند، بررسی کنید که در یک مدت کوتاه از مد نمی افتند. برای وسایلی که بعد از قدیمی شدن، قصد تعویض آنها را ندارید طبق مد عمل نکنید.
با لوازم، شخصیت ایجاد کنید
اتاق کودک شما نباید عاری از شخصیت باشد. این فضای کودکان است و آنها باید برای استفاده از آن به منظور بروز هویت خود مشتاق باشند. این بخش از شخصیت کودک را با لوازمی که به راحتی میتوان مطابق میل آنها تغییر داد، به اتاق اضافه کنید. این یعنی لوازمی مانند قالیچه، بالش ها، و قاب عکس هایی که تعویض آنها به صورت تقریبا مرتب امکان پذیر باشد. به علاوه، در عین حال که درهم ریختگی باید به کمترین میزان ممکن نگه داشته شود، اجازه دادن به کودک برای انتخاب تعدادی وسایل تزئینی در اتاقش راه ساده و کم هزینه ای است تا کودک احساس کند که در فرایند طراحی مشارکت کرده است.
به کودک خود کمک کنید در مسائل مختلف مشارکت کند
اتاق کودک جایی است که بیشترین زمان را در آن می گذراند، بنابراین ضروری است که در آن فضا احساس خوشایندی داشته باشد. مؤلفی به نام سوسانا سالک در کتابش به نام اتاقی برای کودکان فضاهای مدرن برای خواب و بازی، روی اهمیت مصالحه کردن با کودک تاکید می کند. او پیشنهاد می کند که به کودک خود یادآوری کنید که در عین حال که اتاقش فضایی برای خود او است، او بخشی از کل خانه است. نگران نباشید و درباره مسائلی که برای بحث و بررسی آزاد هستید و مسائلی که غیر قابل مذاکره هستند، شفاف عمل کنید. اما به خاطر داشته باشید که هر چه کودک شما درباره فضای متعلق به خودش احساس بهتری داشته باشد، در دراز مدت از آن بیشتر مراقبت خواهد کرد.
نتیجه¬ی نهایی
درمورد کودکان هیچ چیز دائمی نیست. آنها غذاها، رنگها، و شیوه های مورد علاقه خود را به سادگی مثل برق و باد تغییر می دهند. چرا باید طراحی اتاق آنها یک استثنا باشد. خود را برای درخواست تغییرات از جانب کودک خود آماده کنید و در برخورد با آنها منطقی عمل کنید. در هر حال، با دنبال کردن این نکات برای طراحی اتاق کودک به طوری که مطابق با سن او رشد کند، می توانید برای خودتان زمان، پول و انرژی صرفه جویی کنید. اما، در بهترین حالت، می توانید به شخصیت یکتای کودک در زمان انجام کارها احترام بگذارید، که این مسئله خوشایندی است.

ده درس در طراحی داخلی که هر کسی باید بداند

ارسال شده توسط  method 
4

10 درس در طراحی داخلی که هر کسی باید بداند

این نکات را به عنوان 10 نکته کوچک در طراحی دکوراسیون داخلی در نظر بگیرید. چرا که همه¬ی ما نمی توانیم در یک طراحی بدیع با جزئیات آن تبهر داشته باشیم-ما می توانیم خانه¬های خودمان را به روش خودمان تزئین کنیم. می توان به طراحی داخلی به شکل یک فرمول با مراحل خاص نگاه کرد؛ سنگ بناهایی که به شما کمک می کند تا طراحی داخلی خودتان را خلق کنید.
از طرف دیگر، برای دکوراسیون می توان هنر به خرج داد؛ این استعدادی است که تابع فرمول یا قاعده¬ی خاصی نیست. با اینکه ممکن است استعداد هنری نداشته باشید، می توانید شروع به یادگیری نحوه پیشبرد این استعداد کنید.

1)طرح ریزی کاربردی
طراحی داخلی باید با یک طرح ریزی کاربری برای یک اتاق شروع شود. برای شروع، پیشنهاد می کنیم به جستجوی توصیه های بی شمار و رایگان ابزارهای آنلاین برای طرح بندی و طراحی خانه بپردازید. در این برنامه های طراحی می توانید اندازه های اتاق و اندازه مبلمان خود را وارد کنید و سپس با طرح بندی های مختلفی که وجود دارد بازی کنید تا ببینید بهترین آن کدام است.
ما بسیاری از روشهای نادرست اتاق را از راه های سخت یاد می گیریم، بنابراین چرا ابتدا به صورت مجازی خانه خود را طراحی نکنیم؟ و از کار پر زحمت جابه جایی اسباب سنگین در خانه و ناموفقیت های مکرر برای رسیدن به یک طرح ریزی مناسب اجتناب نکنیم؟ برای طراحی دکوراسیون خانه  عجله نکنیم و سعی کنیم بهترین و حرفه ای ترین طرح را انتخاب نماییم.
کاربردی بودن خانه به شدت وابسته به سبک زندگی تک تک افراد است. اگر خانواده ای کم جمعیت دارید، ممکن است بخواهید روی وسایل و دکورهای گران قیمت هزینه کنید، در حالیکه خانواده های پرجمعیت ممکن است یک طراحی دلباز و گشوده و بدون اشیاء تزئینی زیاد را ترجیح دهند. نیاز تمام افراد خانه را بررسی کنید و سپس نرم افزار طراحی مناسب را که در رسیدن به طرح ایده آل به شما کمک می کند را انتخاب کنید.

7

2) برای مبلمان هزینه کنید

اکثر طراحان به شما می گویند اگر قصد دارید برای یک شیء هزینه کنید، مبل راحتی گزینه خوبی است. انتخاب نشیمنگاه درست برای اتاق بسیار دشوار است. چه رنگی را انتخاب می کنید؟ چه پارچه ای؟ چه اندازه ای؟ چقدر باید هزینه کنید؟ یک مبل با کیفیت کدام مبل است؟ برخی از مقالات نیویورک تایمز توصیه های خردمندانه ای در انتخاب یک مبل با کیفیت به شما می دهند.انتخاب مبلمان مناسب تاثیر زیادی در شکل ظاهری دکوراسیون منزل شما خواهد داشت.
بازدید کردن از فروشگاه های کالاهای طراحی نیز به شما در جستجوی اولیه¬ی سبک های مختلفی که مناسب نیازها و سلایق شما باشد کمک خواهند کرد. اما قبل از اقدام به خرید حتما آن را اندازه بزنید! خیلی ناگوار است که به وسیله ای علاقمند شوید بعد متوجه شوید که اندازه¬ی آن برای فضای شما خیلی بزرگ است.
ما پیشنهاد می کنیم انتخاب های خود را به تعداد کمی گزینه نهایی محدود کنید و سپس بر اساس بالاترین کیفیت انتخاب کنید.خرید یک مبلمان با کیفیت یک سرمایه گذاری مادام العمر خواهد بود، پس بهترین چیزی که استطاعت آن را دارید خریداری کنید و پارچه ای را انتخاب کنید که از آن خسته نخواهید شد… چه کسی دوست دارد با یک کاناپه گل دار یا یک رنگ از مد افتاده که موقع خرید رنگ پرطرفداری بوده، زندگی کند؟

11

3)اشیاء تزئینی
اضافه کردن اشیایی که هیچ استفاده¬ی خاصی ندارند به خانه بی معنی به نظر می رسد. چرا باید چیزی را خریداری کنم که نمی توانم استفاده کنیم؟ جواب ساده است، چون بیانگر یک سبک است، پس به دکوراسیون شما افزوده می شود.
ممکن است در حال حاضر در زیبایی شناختی تبهر نداشته باشد، اما از طریق آزمون و خطا، می توانید چیدمان مناسب اشیای تزئینی را به طوری که برای خانه مناسب باشد بیاموزید. بسیاری از طراحان داخلی می گویند اگر چیزی را خیلی دوست دارید، آن را خریداری کنید، شما جایی برای آن و راهی برای عملی کردن آن خواهید یافت. این جمله ممکن است برای افرادی که مهارت و دانش طراحی دارند موثر واقع شود اما برای افراد کمرو و تازه وارد در طراحی صادق نیست.
اگر نمی دانید چه کاری باید انجام دهید، پیشنهاد می کنیم در مجلات و فروشگاهها جستجو کنید تا ببینید چه چیزی دوست دارید. به روشی که فروشگاهها اشیای تزئینی خود را می چینند توجه کنید؛ توجه کنید که بیشتر چیزها با تدبیر و هدف در مجموعه هایی قرار گرفته اند و به صورت جداگانه در اتاق پراکنده نشده اند. مهم این است که چیزی را خریداری کنید که دوست دارید؛ چیزی که شخصیت شما را بروز دهد.

5

4) گیاه اضافه کنید.
معمولا در مورد اضافه کردن گیاهان بعدا برنامه ریزی می شود. این یک اشتباه طراحی است. ممکن است فکر کنید اتاق کاملی دارید، که بدون نقص طراحی شده، اما آیا از گیاهان و عناصر طبیعی استفاده کرده اید؟
گرمی و روح طراحی که در لحظه¬ی اضافه کردن یک نخل بلند به اتاق بخشیده می شود فوق العاده است. اتاق سریعا با طراوت تر و متناسب تر به نظر می رسد.
هافینگتون پست، پیشنهادات بسیاری برای گلکاری خانه ارائه می دهد که اتاق شما را روشن تر و هوای آن را تمیز تر می کند. حتی اگر در فکر می کنید در پروش گیاهان استعداد ندارید، باز هم می توانید گیاهان خانگی که مراقبت آسان دارند را در طراحی داخلی خود به کار بگیرید. شما سطح جدید طراحی داخلی که به کمک گیاهان برای اتاق شما حاصل می شود را تحسین خواهید کرد.گیاه می تواند  برای فضای دکوراسیون اتاق خواب شما نیز بسیار مناسب باشد و روحی تازه به انجا بدمد.

6

5) اضافه کردن لایه ها
لایه بندی یک اتاق برای راحتی و گرمی بصری اهمیت زیادی دارد. به اتاق تصویر زیر نگاه کنید. یک فرش پرزدار به عنوان لایه ای برروی کفپوش اصلی اتاق ها قرار گرفته است؛ بالش ها به صورت لایه ای روی تخت و روی مبل ها چیده شده اند؛ پرده ها لایه ای مقابل پنجره هستند؛ یک لایه روکش کناره های مبل را پوشانده است.
تمام این عناصر یک لایه¬ی مطلوب در اتاق تشکیل می دهند که رسیدن به زیبایی در دکوراسیون را امکان پذیر می کنند. وقتی به اضافه کردن لایه هایی که دوست دارید فکر می کنید، به انتخاب پارچه های متنوع هم فکر کنید، به بالش های مخملی، پرده های حریر، روکش های از جنس پارچه موهر، و فرش های مخملی خواب دار.
تمام این پارچه های متفاوت تاثیر افراطی تری به لایه بندی می بخشند. با لایه بندی اتاقتان از همین امروز از یک حالت خسته کننده به زیبایی برسید.

10

6) از رنگ سیاه استفاده کنید
این نکته کوچک معروف تاثیر گذار است! مهم نیست سبک طراحی شما چه باشد، روستایی یا مینی مالیست، هر طراح داخلی باید تعدادی نقاط سیاه رنگ استفاده کند.
چرا؟ سیاه عمق، ماهیت و کانون توجهی به اتاق می بخشد که هیچ رنگ دیگری نمی تواند. خیلی ساده می توان از قاب عکس های چوبی مشکی، یا چاپ های گرافیکی مشکی روی پرده ها یا نوار مشکی برای تودوزی بالش ها استفاده کرد. مهم نیست این رنگ تیره را در کجا استفاده می کنید، فقط در جایی از آن بهره بگیرید.
برخی معتقدند این تاثیر با سایر رنگ های تیره نیز حاصل می شود، اما ما پیشنهاد می کنیم این کار را با رنگ تیره انجام دهید و تاثیر آن را ببینید.رنگ سیاه می تواند برای شما یک دکوراسیون لوکس را به ارمغان بیاورد.

2

7) مجموعه¬های هنری درست کنید
همان طور که در بالا اشاره شد، اشیای تزئینی می توانند فضا را از حالت بی روح به حالتی برجسته تبدیل کنند. نه تنها باید از اشیای تزئینی استفاده کنید، بلکه باید آنها را در مجموعه های هنری مناسبی قرار دهید.
در طراحی دکوراسیون خانه، یک مجموعه هنری گروهی از اشیا یا وسایل است. می توانید با گروهی از هنرها روی دیوار، یا گروهی از اشیاء روی میز یک مجموعه هنری خلق کنید یا با گروهی از مبلمان نزدیک پنجره یک نشیمنگاه برای مکالمه داشته باشید. با این چیدمان، شما ناحیه ای برای چشم ایجاد می کنید که برای لحظه ای متوقف و آرام شده و مکث کند.
سعی کنید اشیای مورد علاقه خود را روی یک میز پیشخوان بچینید، یا یک بخش تزئینی برای شمعدان ها روی میز ناهار خوری داشته باشید. هر چیزی که یک مجموعه منسجم را تشکیل دهد تاثیر گذار است. اگر در این زمینه ماهر نیستید، به آرامی شروع کنید و مجموعه های خود را به سه عنصری که در رنگ، یا زمینه یا جنس مشترک هستند محدود کنید.

3

8) خانه را به روش خودتان خلق کنید
خانه جایی است که شما از آن لذت می برید و شخصیت خود را بروز می دهید. هیچ چیز بدتر از خانه ای نیست که با علایق، سفرها، احساسات، و سرگرمی های صاحبان آن هم راستا نباشد.
اگر به رنگ ها علاقه دارید، راهی برای به کار گیری رنگ در بالش ها و کاغذ دیواری ها پیدا کنید. اگر به کل دنیا سفر کرده اید، عکس هایی که گرفته اید یا وسایلی که جمع کرده اید را به نمایش بگذارید. اگر زرافه دوست دارید، ار چاپ های زرافه روی فرش یا چهارپایه ها استفاده کنید. طراحی داخلی خود را طوری بسازید که با هویت شما صحبت کند. اینجا جایی است که خلاقیت دارید و شاهکارهای شخصی خودتان را خلق می کنید.

12

9) به دنبال خطوط کلاسیک باشید
چه دانشجوی ساده ای باشید که می خواهد اولین آپارتمانش را با اسباب و اثاثیه تجهیز کند، چه در حال به روز کردن خانه¬ی رویاهایتان هستید، بهتر است که خطوط اسباب بزرگترتان (گرانتر) کلاسیک باشد.
خطوط کلاسیک به یک دلیل کلاسیک هستند، آنها هیچ گاه از مد نمی افتند. چرا باید 5000 دلار برای مبلی که خطوط زاویه دار برجسته دارد و 5 سال دیگر از مد می افتد هزینه کنیم؟ می توانید برای وسایل ارزان تر طبق مد پیش بروید، اما وسایل اصلی خود را ساده، مرتب و کلاسیک نگه دارید.
به اتاق ناهارخوری در شکل زیر نگاه کنید. صندلی های مشکی کلاسیک هستند و با هر دکوری ست می شوند؛ به خاطر پارچه پلنگی که به راحتی قابل تعویض هم هست، همواره مد روز باقی می مانند، در عین حال شکل صندلی ها هرگز قدیمی نمی شوند و جزء سرمایه گذاری های عالی هستند.

8

10) عکس گرفته و سپس ویرایش کنید
این می تواند یکی از مهم ترین مراحل باشد. از همه مهم تر، یک تصویر به اندازه¬ی هزار کلمه ارزش دارد. عقب بایستید و یک عکس از اتاق خود بگیرید، این به شما این امکان را می دهد که از یک زاویه جدید به آن بنگرید. همچنین، یک عکس باعث می شود شما برای اولین بار خانه را به چشم یک ناظر مشاهده کنید.
به این صورت کاملا مشخص می شود که یک قاب عکس نیاز به جا به جایی دارد، چرا که در ارتفاع بالایی نصب شده است، یا اینکه اشیای کوچک زیادی اتاق را شلوغ کرده اند، یا بالش ها جای مناسبی ندارند. گرفتن چندین عکس از اتاق از زوایای مختلف بهترین روش برای ویرایش یک اتاق از اسباب و شلوغی هایی است که واقعا نامناسب هستند.

1

چگونه آشپزخانه تان را سازماندهی کنید

ارسال شده توسط  method 
5

چگونه آشپزخانه تان را سازماندهی کنید ؟

آشپزخانه مکانی است که مستعد شلوغی و به هم ریختگی است، و وقتی در حال آشپزی و پذیرایی از مهمانان هستید، همه چیز به آشپزخانه ختم می شود! در اینجا بهترین ایده ها برای سازماندهی یک آشپزخانه به روشی ساده وجود دارد.
کابینت های شیشه ای
کابینت هایی که نمای شیشه ای دارند شما و خانواده تان هستند انگیزه¬ی منظم بودن می دهند. هر وسیله یا ظرفی که در جای نادرستی قرار داده می شود، قابل دید است. سعی کنید هر روز وسایل شام را مرتب در بالای میز کاری بچینید، و همین طور شلوغی و به هم ریختگی قابلمه و ماهیتابه ها را در پشت درهای بسته پنهان کنید.با همین کار های کوچک می توانید به دکوراسیون آشپزخانه خودتان نمایی زیبا ببخشید.

1 (9)

یک جزیره¬ی آشپزخانه دومنظوره
انتخاب وسایل باید بر اساس عملکرد و سودمندی آنها صورت بگیرد. صندلی های چرم مصنوعی کرمی رنگ و درخشش پیشخوان های سنگی زرد روشن باعث می شود آشپزخانه به اندازه اتاق ناهار خوری مهمان نواز به چشم بیاید. اگر هم جزیره¬ی آشپزخانه و هم میز آشپزخانه می خواهید، این می تواند یک راهکار عالی برای فضاهای کوچک باشد.

1 (15)

کشوهای نگهداری ظروف
کشوهای نگهداری ظروف با میله¬های چوبی متحرک ظروف با ابعاد مختلف را در خود جای می دهند.

1 (13)

طاقچه چهارگوش
یک طاقچه تمیز، مستطیلی، و دیواری یک جایگزین هوشمندانه برای کابینتها است، همچنین کشوهای زیاد در میز صبحانه فضای نگهداری زیادی را برای پنهان کردن وسایل بزرگ که در قفسه ها جانمی گیرند ایجاد می کنند.

1 (10)

میله های نگهدارنده¬ی قائم
از یک میله نگهدارنده¬ی ساده، به صورت ابتکاری به عنوان لنگری برای آویزان کردن وسایل استفاده کنید.- سطوح دایره ای شکل قابل تنظیم، برای فراهم کردن دسترسی به ادویه ها و چاشنی ها قابلیت چرخیدن را دارند. ظروف نقره را در لیوان های زیبا جای دهید آیا فضای کافی در کشو های خود ندارید؟ ظروف نقره را در یک لیوان دوست داشتنی قرار دهید.
طاقچه¬ی دو طبقه
این نوع قفسه نه تنها یک تزئین متمایز برای آشپزخانه طراحی به نام مایرا هوفر فراهم می کنند، همچنین تعداد زیادی قفسه باز برای نشان دادن مجموعه ای از بشقاب ها، لیوان ها، فنجان ها، و سفال ها فراهم می کنند، و فضای زیر آن برای پنهان کردن وسایلی که جذابیت کمتری دارند استفاده می شود.

1 (12)

محل های ذخیره سازی پنهان اضافه کنید
وسایل آشپزخانه که مربوط به فصل گذشته هستند و وسایل برقی بزرگ را در کابینت های مخفی در زیر پیشخوان قرار دهید، مانند طراحی زیر متعلق به رابرت استیلین، که آشپزخانه اینا گارتنر را در همپتون شرقی به عنوان آشپزخانه سال 2009 دوباره طرح ریزی کرد. قابلمه ها و ماهیتابه های خود را آویزان کنید هر وسیله ای که قابلیت آویزان شدن را دارد نباید روی طاقچه یا کابینت قرار بگیرد. آویزان کردن ظروف کاری مدرن و به جا است، و به شما این امکان را می دهد تا با عملکردی موثر، وسایلی را که مکررا استفاده می کنید درست در جایی که استفاده خواهد قرار دهید، مثل طراحی زیر که توسط ویندسور اسمیت انجام شده است.
قفسه های باز برای آشپزخانه لحاظ کنید
قفسه های باز برای نگهداری ظروفی هستند که هر روز استفاده می شوند. این سبک شما را وادار می کند که منظم باشید زیرا همه چیز در معرض دید هستند. قفسه ها و نحوه چیدمان شما نه تنها جنبه زیبایی دارند، بلکه باعث می شوند مجموعه وسایل خود را در یک نگاه ببینید. ظروف را بر حسب رنگشان مرتب کنید تا نمای چشم نوازی ایجاد کنید.به خاطر داشته باشید که نمای آشپزخانه تاثیر بسیاری در نمای کلی و دکوراسیون داخلی شما خواهد داشت.

1 (14)

دسترسی آسان به قفسه های بالایی
برای دسترسی آسان به قفسه های بالایی یک نردبان تاشو، به نرده¬ی فولادی قلاب می شود. به گفته¬ی مالوری مارشال که در انبار ظروف خود ظروف سفالی و آهنی پدربزرگ و مادر بزرگ خود را در انبار ظروف نگهداری می کند، این قفسه ها مقر ظروف هستند. تمام شلوغی آشپزخانه پشت درهای بسته پنهان می شود، که با گشوده شدن آنها انبار وسایل گسترده¬ای دیده می شود. کشوها مشابه جزیره¬ی آشپزخانه به رنگ چوب عسلی ساخته شده اند. سبدهای کشویی که از جنس چوب بید هستند برای نگهداری میوه و سبزیجات استفاده می شوند.

1 (6)

موقعیت، موقعیت، موقعیت
وسایل را نزدیک جایی که استفاده می شوند و باعث شلوغی کمتری می شوند نگه داری کنید. این مورد، کار کردن در آشپزخانه را آسان تر می کند . همچنین سعی کنید برای اشیایی که دوست دارید مزیت هایی پیدا کنید؛ مثلا یک سطل نقره ای شیک می تواند وسایلی مثل قاشق و چنگال را در خود نگه دارد. دسترسی آسان به فضاهای ذخیره سازی قفسه های بلند سرتاسری دسترسی راحت به ظروف، زیربشقابیها، و سایر وسایل مورد نیاز آشپزخانه را فراهم می کنند. اشیای سبک در سبدهای حصیری نگه داشته می شوند، که در عین حفظ نظم بافت و ظاهر مطلوبی ایجاد می کنند.البته شایان ذکر است که نحوه چیدمان وسایل تا حدودی نیز به معماری داخلی که برای فضای آشپزخانه در نظر گرفته ایم بر می گردد.

1 (1)

چگونه در یک آپارتمان کوچک بیشترین فضا را ایجاد کنیم ؟

ارسال شده توسط  method 
6

چگونه در یک آپارتمان کوچک بیشترین فضا را ایجاد کنیم

زندگی در یک آپارتمان کوچک چالش های مربوط به خود را دارد، اما می تواند یک مکان دنج و راحت برای تزئین و پذیرایی از مهمان باشد. اگر در تلاش برای یافتن فضای بیشتر در آپارتمان کوچک خود هستید و می خواهید این طور به نظر برسد که فضای بیشتری دارید، شما تنها نیستید. توانایی تبدیل یک فضا، به فضایی چند منظوره، راحت و جذاب از مهمترین چالش های دارندگان آپارتمان های کوچک است. انجام این کار امکان پذیر است، و با این نکات ساده، ما آپارتمان کوچک شما را به یک مکان گرم و استقبال کننده که برای دعوت از مهمانان دوست داشتنی باشد، تبدیل می کنیم. فضای خود را چند منظوره کنید: چه در یک مکان هنری تک اتاق خوابه زندگی کنید و چه هم اتاقی های زیادی داشته باشید، آپارتمان شما باید بتواند از فضا برای کاربردهای مختلف استفاده کند. میز ناهار خوری شما می تواند به عنوان یک میز کار برای لپ تاپ در زمانی که چیزی نمی خورید عمل کند، یا به عنوان میز غذا خوری در وعده¬های غذایی، و یک فضای کاری برای انجام سرگرمی ها و کارهای دستی باشد. از فضای آشپزخانه برای نشستن، پذیرایی کردن، غذا خوردن و فضای کاری بیشتر در زمان آشپزی بهره ببرید. در اتاق نشیمن، از نیمکت های مبلی، و کاناپه های راحتی به عنوان جای استراحت در روز و جای خواب در شب استفاده کنید.با رعایت این نکات می توانید بهترین دکوراسیون منزل خود را چیدمان نمایید.

1

از بوفه ها و فضاهای ذخیره سازی پنهان بهره ببرید: در یک مکان کوچک، بوفه و فضای ذخیره سازی پنهان بهترین دوست شماست. برای چیدن اشیا کلکسیونی، کتاب ها و وسایل دکوری، از بوفه های بلند، قفسه های نزدیک راهرو و قفسه های باز در سرتاسر آپارتمان خود استفاده کنید. فضاهای ذخیره سازی پنهان در زیر تخت ها، جالباسی های پشت در، و نصب دیواره های عمودی در کابینت ها می تواند به طور چشمگیری گنجایش فضای ذخیره را بیشتر کند. در کمدهای لباس، میله های مخصوص آویزان کردن لباس را در دو ردیف و در ارتفاع های مختلف نصب کنید تا از گنجایش کمد بیشترین استفاده را ببرید.
از نور و رنگ بهره ببرید: برای اینکه آپارتمان خود را بزرگتر جلوه دهید، اجازه دهید تا حد ممکن روشنایی فراوانی وارد اتاق شود. همچنین از رنگ های روشن و رنگ های تن سرد استفاده کنید تا میدان دید را بزرگتر کنید. وقتی خانه¬ی شما بزرگتر به نظر می رسد، شما در خانه در فضای کوچک خود احساس بهتری خواهید داشت. از بخش بندی کردن اتاق هایتان توسط رنگ ها بپرهیزید و از یک رنگ یکنواخت در سراسر خانه استفاده کنید، مانند فضاهای کم رنگ، با دیوارهای تاکیدی یا با سایه های مختلف یک رنگ فضاها را به روشنی نشان دهید. این می تواند باعث شود آپارتمان شما جلوه¬ی یک فضای بزرگ را پیدا کند.حتما  در طراحی دکوراسیون خانه مبحث رنگ ها را جدی بگیرید.

3

از اسباب و اثاثیه ای چشم نواز استفاده کنید: داشتن یک فضای کوچک به معنی این نیست که نمی توانید جنبه¬ی هنری را افزایش دهید. بهترین مزیت درباره داشتن آپارتمان کوچک این است که نیازی به وسایل زیادی ندارید. وسایل کمی که در اختیار دارید را خاص و چشم نواز انتخاب کنید. یک برد زیبا برای بالای تخت در اتاق خوابتان، یا حتی یک مرکز پذیرایی که توجه تمام مهمانان را جلب کند، می تواند باعث شود فضای داخلی آپارتمانتان برای گذراندن زمان، مفرح و دوست داشتنی باشد. دیوارهای خود را نیز فراموش نکنید. کارهای هنری، نقاشی های دیواری، و کاغذ دیواری ها باعث می شوند بدون کار زیاد، دیوارهای شما با رنگ و روح، نمایی سرشار از زندگی پیدا کند. هرچه دکور و اثاثیه شما جذاب تر و چشم نوازتر باشد، به خاطر سپردن اینکه فضای شما درواقع چقدر بزرگتر است، راحت تر خواهد بود.

2

وقتی از نکات بالا برای بزرگتر کردن فضا در آپارتمان خود استفاده کردید، یک آپارتمان کوچک می تواند خلاقیت¬ها و فرصت¬ها را در معرض نمایش بگذارد. منابع آنلاین بسیاری وجود دارد که می توانید برای تزئین آپارتمان خود از آنها الهام بگیرید. دقت کنید که مشکلات فضای ذخیره سازی شما چیست و تصمیم بگیرید که در کجا می خواهید این فضای ذخیره سازی را گسترش دهید و چگونه می خواهید آن را بزرگتر جلوه دهید. تا جایی که می توانید وسایلی را که به آنها نیاز ندارید مرتبا حذف کنید و شروع به گسترش آپارتمان خود کنید.
اگر در آپارتمانی کوچک زندگی می کنید، ایده های خود را برای گسترش فضای خود و بزرگتر جلوه دادن آن با ما در میان بگذارید ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا بهترین دکوراسیون داخلی را برای شما ایجاد نماییم.

4

چرا دکوراسیون به سبک ایتالیایی محبوبیت زیادی در دنیا دارد ؟

ارسال شده توسط  method 
7

چرا دکوراسیون به سبک ایتالیایی محبوبیت زیادی دارد ؟

سوال واقعی این است که، چرا نباید محبوب باشد؟ البته که دکوراسیون منزل به سبک ایتالیایی محبوب است! این سبک، آراسته، طلاکاری شده و تجملاتی، برازنده و فقط با اثاثیه دارای بالاترین کیفیت طراحی شده است. طراحی ایتالیایی مظهر تجمل است.
تاریخچه¬ی طراحی و معماری رنسانس به اوایل قرن 15 در فلورانس ایتالیا بر می گردد. این طراحی با ستون های سنگی معماری و روشهای برازنده¬ی باروک، برجسته و شکوهمند شده است. با اینکه این سبک تا به امروز در خانه های سبک ایتالیایی استفاده شده، و شما همچنان شیوه های مبهوت کننده و هنرهای شگفت انگیز آن را می بینید، اما به نظر می رسد دو مکتب عالی طراحی در آن پدیدار شده است- مکتب ایتالیایی مزین دنیای قدیمی و مکتب ایتالیایی مدرن.
شما چه علاقمند به طراحی مدرن باشید، چه دوستدار طراحی ایتالیایی سنتی باشید، خواندن این مقاله که ره آوردهای فوق العاده¬ی خانه های سبک ایتالیایی- هم مدرن و هم قدیمی- را با جزئیات بیان می کند، از دست ندهید.  دکوراسیون به سبک ایتالیایی

3

سبک ایتالیایی: لایه هایی از تجمل
مطمئین نیستیم که آیا این نتیجه¬ی تاریخچه قدیمی ایتالیایی است یا سلیقه خوبی است که در این ژنتیک این افراد وجود داشته است، اما مطمئنا ایتالیایی ها میدانند چگونه طراحی دکوراسیون خانه را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
خانه های سبک ایتالیایی نه تنها تجملی هستند، بلکه از کف تا سقف در تجمل لایه بندی شده اند- حتی یک گوشه را نیز از دست نداده اند. همه جزئیات با بالاترین کیفیت است و هنرمندی ممتاز به حد اعلای خود رسیده است. خانه های ایتالیایی دنیای قدیمی دارای لوسترهای کریستالی مورانو هستند که سقف های مسطح را مزین کرده است. دیوارهای آنها گچکاری تزئینی و نقوش رنگی دوست داشتنی را به تصویر می کشند، و کف پوش ها با چوب براق یا سنگ مرمر همراه با فرش های مخملی پوشش داده شده اند تا به راحتی آن بیفزایند.
خانه های ایتالیایی مدرن با سطوح صاف و هموار نیز وجود دارد که بیشتر مینی مالیست هستند اما با درخشش آشپزخانه های لاکی، لوسترهای تندیسی که با کریستال های شیشه ای مزین شده اند، و اثاثیه دلپسند که ادامه دهنده¬ی سنت بالاترین کیفیت هستند، طراحی مجلل را حفظ کرده اند.
برای الگوبرداری از هر یک از این دو سبک ایتالیایی، باید به بالاترین کیفیت توجه ویژه ای داشته باشید. ممکن است تصمیم بگیرید که از یک طراح بخواهید در این ماموریت طراحی دکوراسیون به شما کمک کند، چرا که شما یک دکور جدید مجلل بدون ابتکار نمی خواهید-این نوع دکور هر چیزی است به جز یک سبک ایتالیایی فوق العاده.

1

سبک ایتالیایی: برازندگی اعلاء
ما درباره برازندگی ناچیز صحبت نمی کنیم. دکور ایتالیایی به هیچ عنوان ناچیز نیست، بلکه وقتی به درستی انجام گیرد، همچنان برازنده باقی می ماند.
سبک ایتالیایی دنیای قدیمی ممکن است بعضی اوقات برای افرادی که رویکرد مینی مالیست را برای دکوراسیون ترجیح می دهند دارای اولویت باشد، با این حال، برازندگی اعلای سبک ایتالیایی را نمی توان نادیده گرفت. چگونه می توان کیفیت خالص ستونهای باشکوهی که در حاشیه¬ی این اتاق ها هستند، و معماری پنجره های گنبدی و سقف های مطبق را انکار کرد؟ اگر ایده اضافه کردن ستونها به خانه را دوست دارید، می توانید مقاله¬ی 10 روش برای استفاده از ستونها به عنوان جنبه های طراحی در خانه را مطالعه کنید و دکوراسیون داخلی خود را به شکل بی نظیری زیبا نمایید.
این برازندگی باشکوه به همه¬ی اتاق های خانه های سبک ایتالیایی وارد می شود، حتی اتاق خواب. به این اتاق نشیمن زنانه باشکوه در تصویر زیر نگاه کنید؛ این اتاق سرشار از برازندگی ایتالیایی است. اگر شما ظاهری شیک از تجمل طبقه بندی شده می خواهید، این تصویر یک مثال کامل برای الگوبرداری است.

4

سبک ایتالیایی: مزین شده با طلاکاری
این جاست که دکور ایتالیایی می تواند به دلایلی جزء اولویت ها شود. البته، وقتی به جا و مناسب انجام گیرد، طلاکاری اضافه شده به طراحی ایتالیایی می تواند آخرین لایه تجمل باشد.
طلاکاری در طراحی ایتالیایی بسیار محبوب است (هم مدرن و هم سنتی) و در همه جا خودنمایی می کند-فریم آینه ها، میناکاری در اثایه¬ی ساخته شده از چوب ماهون و میناکاری کاشی ها. حتی رگه های موجود در سنگ مرمر علاقه به گیرایی طلا را منعکس می کند (تصویر زیر را ببینید).
جای دیگری که این سبک طلاکاری خود را بروز می دهد، در لوازم است، و لوازم بسیاری در این خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. البته، حتی اینها نیز با بالاترین کیفیت تولید شده اند- شما در یک خانه ایتالیایی وسایل درجه دو فروشگاههای زنجیره ای را نخواهید دید. بلکه، تجهیزات برازنده ای خواهید دید که با حکاکی دستی روی سنگ، مرمر یا چوب و فلز پوشانده شده از ورقه طلا، به دست آمده اند. کریستال ها، شیشه و آینه ها نیز نقش مهمی در طراحی این خانه های افراطی دارند. چگونه می توان مبهوت این خانه های طلاکاری شده و درخشنده نشد؟

5

سبک ایتالیایی: کاشی، مرمر و سنگ
از مرمر گرفته تا سفال، ظروف سنگی تمام گونه ها ریشه در تاریخچه ایتالیایی دارند. هنرمندان ایتالیایی باستانی این سنگ های روستایی را به قطعات زیبا تبدیل کرده اند. هنر کاشی ها و کف پوش های تزئینی ایتالیایی نشان دهنده این هستند که کف پوش های ایتالیایی به سطح جدیدی در استانداردهای دکوراسیون رسیده اند، به خصوص به خاطر کاشی های زمینی مرمری، که بسیار مورد حمایت پاپ قرار گرفت، آنها برای کف کلیساهای خود این کاشی را درخواست کرده بودند.
طراحی های هندسی، رنگ و هنر میناکاری این کاشی های سنگی، در خانه های سبک ایتالیایی برازنده، ماهرانه و ضروری است. امروزه خانه هایی که برازندگی را انتخاب می کنند، کف و دیوارها را با این سنگ های مرمر با رگه های براق می پوشانند، و طراحی مدرن از مزیت درخشندگی این سنگ ها برای افزودن گیرایی به طراحی داخلی مینی مالیست استفاده می کند.
اگر می خواهید تاثیرگذاری این طرح را احساس کنید، به راهروی خانه خود کاشی مرمری با شکوه اضافه کنید، یا با اضافه کردن مرمر به دیوارها و کف حمام، آن را مجلل تر جلوه دهید. اگر سبک روستایی را دوست دارید، آنگاه از کاشی های سفالی در خانه خود استفاده کنید، رنگ ها و بافت آنها یک سطح کامل دیگر از هنر ایتالیایی ممتاز به شمار می رود.

2

سبک ایتالیایی: طراحی مدرن تر
همان طور که قبلا اشاره شد، به نظر میرسد در سبک ایتالیایی دو مکتب به وجود آمده است، ایتالیایی مزین دنیای قدیمی و ایتالیایی مدرن. بیشتر دکوراسیون هایی که تا اینجا نشان دادیم، تقریبا طراحی سنتی داشته اند، اما طراحی مدرن نیز قطعا در خانه های ایتالیایی جایگاه خود را دارد. تجمل و برازندگی ایتالیایی راه خود را در خانه های ایتالیایی مدرن نیز یافته است.
با اینکه اثاثیه راحت تر و ساده تر هستند، سطح خاصی از تجمل در کیفیت های بالایی که در این خانه ها استفاده می شود، باقی مانده است. طراحی ایتالیایی مدرن دارای سطوح هموار بیشتری است، و نسبت به سبک سنتی با شکوه، بیشتر از رنگ های سیاه و سفید استفاده می کند. البته، در این سبک همچنان افزودن وسایلی که تجمل را ابراز کنند باقی مانده است، مانند لوسترهای کریستالی غیر منتظره، یا لوازم براق که معمولا در خانه های مدرن مینی مالیست دیده نمی شود. از قرن 15 فلورانس تا امروز، سبک ایتالیایی بدیع و ممتاز باقی مانده است. استفاده از اسباب با کیفیت، سنگ و کاشی های هنری، و طلاکاری محبوبیت خود را حفظ کرده است- چرا که خروجی نهایی ترکیب این عناصر به یک شکوه عالی منتهی می شود که هیچ گاه از مد افتاده نمی شود. شما چه طرفدار مدرنیزه و یا سنت باشید، خانه های سبک ایتالیایی می توانند از آن شما باشند. فقط ذوق و احساس به خرج دهید و از هر چیزی بهترین آن را خریداری کنید! و اگر توان مالی آن را ندارید، برای یک یا دو وسیله با کیفیت که تا پایان عمر با شما می مانند، پس انداز کنید، و فراموش نکنید هر زمان که ممکن بود از سنگ، مرمر و کاشی استفاده کنید، اینها نشان دهنده تجمل ایتالیایی هستند و می تواند الگویی خوب برای یک دکوراسیون لوکس باشند.

6

معماری مدرن: چرا مردم معماری مدرن را دوست دارند

ارسال شده توسط  method 
8

 

چرا مردم معماری مدرن را دوست دارند

معماری مدرن، سبکی برای همه است. حتی اگر شما دوستدار نقطه مخالف طیف طراحی (یعنی سبک روستایی) باشید، باز هم عناصری از طراحی مدرن وجود دارد که برای شما جذاب خواهد بود. باور نمی کنید؟ بعد از خواندن این مقاله احتمالا عقیده خود را تغییر می دهید.
اصول معماری مدرن ساده و واضح است. فلسفه¬ی همیشه حاضر آن تابع این ایده است که ظاهر باید مطابق با عملکرد باشد. بنابراین معماران مدرن از طریق سادگی، نماهای شفاف عناصر ساختاری و با اجتناب کردن از جزئیات غیرضروری طراحی، خود را بروز می دهند.
معماری مدرن به ساختار و مواد واقعی مورد استفاده در ساختمان و همین طور پوشش دهی آنها با طراحی های تزئینی می بالد. به این دلیل است که بیشتر طراحی های مدرن عناصر چوبی، فلزی و شیشه ای را ترجیح می دهند تا این مواد ساختاری صنعتی را در معرض نمایش بگذارند.
بیایید کمی بیشتر به این معماری فوق العاده و چیزی که باعث می شود مردم به آن علاقمند شوند نگاهی بیندازیم.

3

معماری مدرن با چه چیزی تعریف می شود؟
واژه های مدرن و معاصر در دنیای طراحی تلفیق شده اند، و کمی باعث سردرگمی شده اند. این سردرگمی باعث می شود تا بپرسیم: آیا طراحی/معماری داخلی معاصر همان طراحی/معماری مدرن است؟ پاسخ بیشتر منفی و مقدار کمی مثبت است. اگر بخواهیم معنی لفظی آن را بدانیم، معاصر به معنی اکنون است، در حالیکه مدرن به پیشرفت های مهندسی و تکنولوژیکی ارجاع می شود که ریشه آن به قرن 20 برمی گردد.
اگر بخواهیم ساده تر بگوییم، معماری مدرن بیشتر روی فلزات صنعتی مانند فولاد، بتن و شیشه (که در طول زمان پیشرفت های صنعتی خلاقانه¬ی داشته) تمرکز می کند. با اینکه طراحی معاصر نیز ممکن است از همین عناصر استفاده کند، طراحی های آن جدید، بازنگری شده، یا پیشرفت گرایانه در نظر گرفته می شود. درک آن راحت نیست؟ با تمام چیزهایی که گفته شد، این دو طراحی همواره با یکدیگر درهم آمیخته و ادغام می شوند- حتی در تصاویر این مقاله.
روی هم رفته، معماری مدرن با خطوط صاف و هموار و دکوراسیون داخلی مینی مالیست تعریف می شود که به ساختار این امکان را می دهد تا محتوای خودش را بروز دهد و موقعیت مهمی را به خود اختصاص دهد. تصویر زیر مثال کاملی از معماری مدرن ساده با سطوح هموار است.
طراحی مدرن منحصر به فرد است
معماری مدرن علیرغم سادگی سبک آن که از شاخ و برگ های اضافی اجتناب می کند، منحصر به فرد باقی مانده است. در واقع معماری مدرن تا به امروز مدرن ترین طراحی ها را خلق کرده است. به طراحی های فرانک لیود رایت و بسیاری از معماران تصویرگر دیگر نگاهی بیندازید.
برخی از این طراحی های مدرن ممکن است سقف های مسطح و سبک چهار گوشه داشته باشند، اما قطعا هدف از آنها همه چیز است به جز یکنواختی. به خیابان ها و حومه¬ی شهر خود دقت کنید، چه نوع طراحی معماری بیشتر برای شما قابل توجه است؟ طراحی های مدرن منحصر به فرد، یا طراحی های سنتی که ردیف به ردیف از یکدیگر تقلید کرده اند؟ معماری مدرن به هیچ عنوان یک طراحی معمولی نیست.
به ابتکار خطوط زاویه دار و ضخیم سقف که در طراحی مدرن بسیار برجسته و چشم نواز هستند توجه کنید، اینها بسیار منحصر به فرد هستند. همه چیز از سقف های گنبدی گرفته تا عناصر ساختمانی روباز، تا عناصر خطی غیرمعمول، همه و همه برابر با طراحی هنری و منحصر به فردی هستند که شما را متحیر می کنند.

4

تنوع رنگی محدود در معماری مدرن
در هنگام طراحی دکوراسیون خانه مدرن سادگی بهتر است. مهم تر از همه، چرا شما باید بخواهید تمام جزئیات شگفت انگیز معماری را با آراستن آن توسط تعداد زیادی وسایل تزئینی اضافه پنهان کنید؟هدف از این طراحی ها این است که هویت خودشان را ابزار کنند، و از طریق ساختار و عملکردشان تاثیر گذار باشند.
در تصویر زیر می بینید که دکور داخلی این خانه ساده، دارای سطوح هموار و طبیعی است. اسباب و وسایل دارای عناصر چوبی و فلزی هستند و برای کمک به برجسته قلمداد کردن شخصیت اصلی خانه- یعنی معماری- به کار گرفته شده اند. همه چیز ساده بوده، به طوری که طرح ریزی خانه و مواد مورد استفاده در این طراحی در کانون توجه هستند.
این به این معنی نیست که یک خانه مدرن نمی تواند در دکور خود طیفی از رنگ ها و ویژگیهای افزوده داشته باشد. بلکه به این معنی است که طراحی باید به گونه ای باشد که به معماری چیزی بیفزاید نه اینکه چیزی از آن کم کند.
گرمی در معماری مدرن
یک تصور غلط که اغلب داشتن طراحی مدرن را مورد انتقاد قرار می دهد این است که طراحی مدرن سرد و بی روح است. البته، می توان روی عکس قضیه بحث کرد. بساری از طراحی های مدرن از عناصری بهره می برند که طبیعتا گرم و جذب کننده هستند ، مانند چوب و سنگ.
شومینه های سنگی که از زمین تا سقف ادامه دارند، پنجره های بزرگ که باعث می شوند نور طبیعی وارد اتاق شود و ستون های گنبدی و تیر های سقفی، چه چیزی بیشتر از این جنبه های مدرن و شگفت انگیز می تواند به خانه گرمی و هویت ببخشد؟ در حالیکه طراحی مدرن ممکن است خطی، مرتب و بدون شلوغی باشد، قطعا می توان گرمی نیز در آن یافت.
همچنین، بیشتر طرح های مدرن شامل دیوارهای کمی هستد، همین باعث می شود فضای زندگی دلباز تر و گشوده تری ایجاد شود که بسیاری از مردم از آن استقبال می کنند. آیا به معماری مدرن علاقمند شده اید؟ اگر هنوز کمی سبک سنتی را ترجیح می دهید، به خوادن ادامه دهید…

1

معماری مدرن و سنتی به خوبی با یکدیگر ترکیب می شوند
این دو سبک می توانند همراه هم وجود داشته باشند. ترکیب عناصر معماری مدرن و سنتی، اگر به خوبی انجام شود و کمی آرامش داشته باشد، بسیار خوب خواهد بود.
مثال های متعددی از ترکیب موفق این دو سبک وجود دارد، با اینکه به نظر مخالف هم هستند، در کنار یکدیگر به یک طراحی متحد می رسند. به تصویر زیر نگاه کنید، این تصویر درست مثالی از اتحاد سبک مدرن و سنتی است. ترکیب پوشش های بام ساخته شده از چوب سدر با عناصر ساختمانی مدرن یک خانه بسیار منحصر به فرد و جذاب را ایجاد کرده است.
البته این یک تلفیق طراحی برای تضعیف روحیه نیست. یک فرد باید خیلی جسور باشد تا آن را امتحان کند. بدیهی ست که بهتر است تحت نظر یک معمار طراحی ماهر این کار صورت پذیرد. خبر خوب این است که می توانید بهترین های هر دو دنیای- مدرن و سنتی- را داشته باشید.

7

چه چیزی در معماری مدرن وجود دارد که دوست داشتنی نباشد؟ ما ثابت کردیم که طراحی های مدرن آفریننده¬ی یک زیبایی ساختاری منحصر به فرد، گرم، پذیرا و دلباز هستند. حتی بهتر از آن، می توانید عناصر سنتی را نیز به طراحی مدرن اضافه کنید و بهترین های هر دو دنیای طراحی را به دست بیاورید.
از تصاویر و متن بالا برای خانه¬ی مدرن رویاهای خود الهام بگیرید. به دنبال معمارانی در محل زندگی خود بگردید تا ببینید آیا می توانید کسی را پیدا کنید که برای شما یک خانه¬ی آرمانی مدرن بسازد، یا به شما کمک کند تا خانه فعلی خود را به مدل مدرن خود تغییر دهید.
چه عناصری از طراحی مدرن مورد علاقه شماست؟ خوشحال می شویم که نظرات خود را با ما درمیان بگذارید.

2

ده سبک مدرن و فوق العاده در طراحی کابینت های آشپزخانه .

ارسال شده توسط  method 
9

آشپزخانه در حقیقت قلب هر خانه است

حتما با این جمله زیاد برخورد کرده اید، البته که واقعیت دارد. به آخرین مهمانی که برگزار کردید فکر کنید- شما کل خانه را بدون هیچ نقصی مرتب کرده بودید؛ صندلی های راحت را در هر گوشه از اتاق چیده بودید؛ میزهایی برای ظروف و وسایل ضروری آماده کردید- اما در نهایت جمع آوری وسایل در کجا انجام گرفت؟ درست است، در آشپزخانه.پس دکوراسیون آشپزخانه برای هر خانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه میزبان میهمانهای عالی رتبه باشید و چه برای انجام تکالیف درسی مهمان داشته باشید، به نظر می رسد که همواره آشپزخانه به عنوان ایستگاه اصلی خانه عمل می کند. از آنجایی که ما زمان زیادی را صرف این فضا می کنیم، بیایید آن را تا حد ممکن مدرن، دوست داشتنی و جذاب بسازیم.
در اینجا 10 ایده فوق العاده برای کابینت آشپزخانه های مدرن بیان شده است که تزئین آشپزخانه شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 
1) کابینتهایی با روکش چوبی می تواند یک ترکیب گرم برای آشپزخانه باشد. 
استفاده از روکش چوبی برای دربهای کابینت، سبکی است که به یک آشپزخانه مدرن گرمی و عمق می بخشد. براساس گزارش شرکت کابینت سازی تیلور، دربهای روکش دار چوبی سالهاست که در اروپا محبوبیت داشته و در حال حاضر محبوبیت آنها در ایالات متحده نیز رو به افزایش است.
در واقع دلایل بی شماری برای این افزایش محبوبیت وجود دارد. می توان گفت این به خاطر افزایش میل به محصولات طبیعی و بازگرداندن طبیعت به خانه است. روکش های تخته ای، به صورت جذابی طرح و رنگ چوب را در معرض نمایش می گذارند؛ الگوی رگه های فیبر روی سطح چوب که درآنها وجود دارد گویای داستانی درباره درختی است که از آن به وجود آمده است، بنابراین دوستداران طبیعت از این زیبایی لذت می برند. خریداران باید از کیفیت های مختلف کابینت های دارای روکش چوبی آگاه باشند. بهترین کار پیدا کردن یک فروشنده معتبر و ماهر است. 
 
3

 

2) سبک فلزی براق را به آشپزخانه خود بیفزایید.
هیچ چیز بیشتر از فلز ضد زنگ، مدرن و براق نیست. بیشتر خانه داران وسایل برقی از جنس فلز را می پسندند، حتی در آشپزخانه های سبک روستایی. برای داشتن سبک براق و مدرن، سعی کنید کابینت های آشپزخانه فلزی انتخاب کنید.انتخاب فلز باعث می شود شما به سمت دکوراسیون لوکس قدمی بزرگ بردارید.
وقتی دربهای کابینت آشپزخانه شما فلزی باشند، با سلیقه و مدرن جلوه پیدا می کنند. کابینت های فلزی در کنار ظاهر لوکس، مزایا و معایبی دارند. معایب آن مشخص است، اثر انگشت و احتمال خراشیدگی. البته فلزاتی وجود دارند که ساخت آنها به گونه ای است که به شدت در برابر این مشکلات مقاوم هستند. 
مزایای این کابینت های فلزی بسیار زیاد است. برخی از مهمترین آنها عبارت است از: محیطی (استفاده از فلز به جای چوب)، تمیز کردن آسان، بسیار بهداشتی (به این دلیل در آشپزخانه های تجاری وارد شدند)، و با دوام (علیرغم احتمال خراشیدگی). اگر کابینت های فلزی از بودجه¬ی شما بالاتر هستند، انواعی از کابینت های MDF هستند که روی آنها با فلز پوشانده شده است. در هر صورت فلز ضد زنگ می تواند یک ترکیب چشم نواز برای آشپزخانه مدرن شما باشد.
 

کابینت های آشپزخانه فلزی


 

 

3) کابینت های لاکی نمای مدرن و با شکوهی ایجاد می کنند
کابینت های لاکی مانند ماشینی هستند که تازه رنگ شده و در آشپزخانه شما پارک شده است- براق، روشن و تنوع رنگ بالایی دارند. کابینت های لاکی با فرایند اعمال چندین لایه از لاک، به همراه پولیش و جلادهی تولید می شوند.
کابینت های لاکی اگر به خوبی پرداخت شوند می توانند بادوام و مقاوم دربرابر خراشیدگی باشند. با این حال، بیشتر مردم معتقدند این مدل برای خانواده های پرجمعیت با بچه های زیاد انتخاب مناسبی نیست زیرا لاک به پوسته پوسته شدن معروف است.
اگر مایل هستید که که این ریسک را بپذیرید، کابینت های لاکی با درخشش پرجلا انتخاب خوبی برای کابینت های آشپزخانه مدرن هستند، زیرا زیبایی و درخشندگی آن بی نظیر است. می توانید کابینت های لاکی را در هر رنگ دلخواه خود تهیه کنید، اما برای حفظ درخشندگی آن باید همواره به خوبی آنها را تمیز کنید. 
محصولاتی بی شماری وجود دارند که برای تمیز کردن لاک تولید شده اند، اما مراقب باشید که بهترین آنها را انتخاب کنید زیرا برخی از مواد شیمیایی می توانند باعث خوردگی رنگ شوند.
اگر انتخاب شما این نوع کابینت است، بهتر است درباره دستور العمل های پاک کردن از تولید کننده آن سوال کنید.این انتخاب می تواند در نمای کلیدکوراسیون منزل شما بسیار تاثیر گذار باشد.
 

10


 

4) قفسه های متحرک می توانند جایگزین کابینت شوند
طراحی مدرن در سطوح هموار خلاصه می شود. برای رسیدن به یک فضای باز و بزرگ و شفاف، چه کاری بهتر از حذف کردن کابینتها و نصب قفسه های متحرک به جای آنهاست؟
قفسه های متحرک سطوح مستقیمی ایجاد می کنند که به خوبی با دکور مدرن همخوانی پیدا می کند. بسیاری از خانه داران تمایل دارند از این مدل برای کابینت های بالایی استفاده کنند و کابینتهای ثابت را برای نیمه پایینی آشپزخانه خود در نظر می گیرند. این کار قراردادن وسایل برقی و لوازم آشپزخانه که نمی خواهید در معرض دید باشند را امکان پذیر می کند. 
چند تا قفسه متحرک به همراه یک دیواره شیشه ای برای پشت ظرفشویی و اجاق گاز یا دیواره ای با کاشی های لعابی براق، آشپزخانه شما را از حالت ملال آور خارج کرده و آن را مهیج می کند. تنها عیب قفسه های متحرک نداشتن فضایی برای پنهان کردن وسایل است. برای اینکه این قفسه های باز ظاهری نا مرتب و غیر قابل دیدن پیدا نکند نیاز به یک فرد منظم است. 
اگر شما فرد مرتب و منظمی هستید این سبک می تواند نمای خوبی برای آشپزخانه شما باشد.
 

2


 

5) کابینت آشپزخانه های مدرن همچنان می توانند رنگی باشد.
وقتی افراد به آشپزخانه های مدرن فکر می کنند، ذهن آنها سریعا به سمت رنگ سفید یا مشکی براق بدون رنگ های روشن می رود، اما رنگ ها نیز می توانند مدرن باشند. 
چرا به سراغ کابینت های لاکی آلبالویی یا لمینت نمی روید؟ یا رنگ آبی کبالت روشن؟ یا حتی آبی مایل به سبز؟ همه¬ی این رنگ ها را می توان در ترکیب با دکور مدرن استفاده کرد. مخصوصا وقتی طراحی مدرن به سبک اواسط قرن 20 استفاده شود-الگوها و رنگ های مناسب کلید این دوره¬ی شکوهمند طراحی است.
اگر می خواهید جلوه هایی از رنگ در آشپزخانه خود داشته باشید، کابینت های رنگی انتخاب کنید. می توانید فقط برای یک یا دو تا از کابینت های بالایی از رنگ استفاده کنید و یا می توانید کل کابینت های آشپزخانه را به رنگ قرمز آتشین انتخاب کنید-در هر صورت، بیانگر یک سبک با شکوه خواهد بود.
مطمئن شوید که رنگ دوست داشتنی خود را انتخاب می کنید. شما هر روز آن را خواهید دید (قبل از صرف قهوه در آشپزخانه)، بنابراین باید رنگی باشد که شما با آن بتوانید زندگی کنید.با انتخابی درست می توانید دکوراسیون داخلی منزل خود را شیک تر از قبل نمایید.

 

 

8


 

 

 

6) کابینت های آشپزخانه سفید و مدرن
ممکن است ایده کابینت با رنگ های روشن احساس ترس به شما القا کند، اگر این طور است، یک آشپزخانه سفید ساده می تواند انتخاب خوبی برای شما باشد.
چه چیزی بهتر از درخشیدن کابینت های سفید و انعکاس نور خورشید در اتاق است؟ آشپزخانه های سفید به دلایل موجهی بسیار محبوب هستند، صرفنظر از سبک طراحی خانه- آنها ظاهر آشپزخانه را تمیز و مرتب نشان می دهد (حتی وقتی کوهی از ظرفهای کثیف روی هم انباشته شده باشد).
چنین نمایی با پرداخت کاری های مختلفی حاصل می شود مانند براق سازی با رنگ، لاک براق، ملامین، یا روکش. صرفنظر از مقدار بودجه شما، یک آشپزخانه تمیز و سفید و مدرن می تواند از آن شما باشد. کابینت های سفید همچنین به خوبی با سبک های مختلف دستگیره¬ی کشوها همخوانی پیدا می کنند. 
اگر این ظاهر سفید و ساده برای شما جذاب به نظر می رسد، پس یک آشپزخانه¬ی سفید انتخاب خوبی است. فقط یک دستمال برای پاک کردن اثر انگشت ها در دسترس داشته باشید.
 
Modern Kitchen Ideas

 

7) کابینت های چوبی رنگ شده می توانند سبک های مدرنی باشند
کابینت های چوبی که با سفید کردن برخی نقاطشان ظاهری آنتیک پیدا می کنند در حال حاضر کاملا محبوب نیستند، اما می توان همچنان با رنگ کردن کابینت های چوبی به صورت سایه روشن یک طرح مدرن بی نظیر ایجاد کرد.  
به این کابینت های سبز رنگ که به صورت رنگ سایه، رنگ آمیزی شده در شکل زیر نگاه کنید. آنها براق، زیبا و بی نظیر هستند. در عین وجود رنگ، طرح رگه های فیبری چوب در نمای کار دیده می شود، که باعث می شود بافت کابینت ها ظاهری شیک و مهم ایجاد کنند. 
این سبک رنگ ترکیبی از سبک بازگشت به طبیعت و مدرنیسم است. دربهای دارای روکش تخته ای نیز می توانند به صورت سایه روشن رنگ شوند تا با هر زمینه¬ی رنگ انتخابی شما همخوانی داشته باشند- فقط سبک خود را با کابینت ساز درمیان بگذارید.
برخی از طرح های چوب ممکن است نقطه نقطه باشند، اگر نقطه های چوب برای شما خوشایند نیست، از قبل درباره آن صحبت کنید. رنگ تنها باعث می شود این نقاط بیشتر جلب توجه کنند. 
 

13


 

8) کابینتهای بالایی را برای یک فضای مدرن حذف کنید
صرفنظر کردن از کابینت های بالایی به طور کامل ممکن است برای برخی از افراد دارای ریسک باشد، اما با انجام این کار شما می توانید یک فضای مدرن و باز داشته باشید.
به آشپزخانه ای که در تصویر زیر نمایش داده شده نگاه کنید- طراحی سیاه و سفید براق آن، بدون کابینت های بالایی، واقعا جذاب است. به جای کابینت های بالایی، می توانید یک دیواره بی نظیر برای پشت ظرفشویی یا اجاق گاز خود تعبیه کنید که تا سقف ادامه داشته باشد، یا فضایی برای یک هود فلزی فوق مدرن در بالای اجاق گاز خود داشته باشید. 
البته، این سبک برای کسانی که نیاز به فضای ذخیره زیاد در آشپزخانه دارند مناسب نیست. همان طور که می دانید، نداشتن کابینت های بالایی، باعث نصف شدن فضای ذخیره سازی شما می شود.
اگر فضای ذخیره سازی برای شما مهم نیست، این سبک باز و مرتب می تواند بهترین انتخاب برای آشپزخانه مدرن شما باشد.
 
7

 

9) کابینت هایی از جنس فلز مفرغ کهنه نما شده
در اینجا نمایی را می بینید که اطرافیان شما نخواهند داشت (اما مطمئنا از دیدن آنها حسادت خواهند کرد). در تصویر زیر، کابینت ها از فلز گالوانیزه نورد شده با یک پرداخت شفاف ساخته شده اند- فلز به صورت لایه ای روی یک بیس MDF قرار گرفته است. ظاهر آن بسیار تماشایی است.
این طرح شفاف و مینی مالیست این تصور را ایجاد می کند که آنجا فقط یک آشپزخانه نیست- در عوض قفسه ها بخشی از وسایل هنری و شیک آن هستند.
اگر یک آشپزخانه پنهان برای شما جذاب است، این ظاهر فوق العاده می تواند از آن شما باشد. باید با سازنده فلز و کابینت ساز مشورت کنید تا این کابینت سفارشی با ویژگیهای مورد نظرتان برای شما ساخته شود. یک نکته را به خاطر داشته باشید: گالوانیزه نورد شده در هر بار منتهی به یک ظاهری متفاوت می شود- هرگز دو بار انجام دادن این عملیات ظاهری یکسان ایجاد نمی کند. 
 

12

 


 

10) سبک کابینت های خود را با  نمایشی مرکب از چوب، لاک و رنگ ترکیب کنید

بعد از تحسین این سبک های بی نظیر برای کابینت، مطمئنا برای تصمیم گیری سبک دلخواه خود دچار مشکل می شوید.
می توانید ترکیبی از آنها را در نظر بگیرید. حتی در دکوراسیون داخلی مینی مالیست می توانید مجموعه ای از رنگ ها را کمی ترکیب کنید. مثلا می توان کابینت های چوبی در پایین و کابینت های لاکی در بالا داشت. یا پنل های کناری کابینت دارای روکش چوب گردو و نمای جلوی آنها لاکی براق باشد. یا می توان قفسه های متحرکی در بالا از جنس فلز ضد زنگ و کابینت های چوبی رنگ شده در پایین داشت. 
بی نهایت ترکیب می تواند وجود داشته باشد و مطمئن باشید که می توانید به طرح دلخواه و منحصر به فرد خود دست پیدا کنید. اگر به ترکیب سبک ها علاقمند هستید و می خواهید آن را امتحان کنید، بهتر است با یک طراح داخلی و کابینت ساز حرفه ای مشورت کنید. ترکیبات بسیاری وجود دارد که می توان از میان آنها انتخاب کرد، اما مطمئن شوید که یک آشپزخانه با سبک مینی مالیست خواهید داشت نه یک ترکیب به هم ریخته. همچنین دقت کنید که مرتکب اشتباه نشوید.

 1

طراحی و چیدمان اسباب و اثاثیه منزل بصورت منحصر بفرد Unique Home Architecture

posted Sep 17, 2015, 2:04 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Sep 17, 2015, 5:25 AM ]


طراحی و چیدمان اسباب و اثاثیه منزل بصورت منحصر بفرد
طراحی و چیدمان اسباب و اثاثیه منزل به صورت منحصر بفرد

طراحی و چیدمان اسباب و اثاثیه منزل به صورت منحصر بفرد
طراحی و چیدمان اسباب و اثاثیه منزل به صورت منحصر بفرد
طراحی و چیدمان اسباب و اثاثیه منزل به صورت منحصر بفرد

طراحی و چیدمان اسباب و اثاثیه منزل بصورت منحصر بفرد Unique Home Architecture


مدل طراحی دکوراسیون داخلی و نما برای آپارتمان و ذفتر کار و ویلا home design

گران ترین خانه مسکونی در تپه های بِوِرلی .

ارسال شده توسط  method 
g3

گران ترین خانه مسکونی در تپه های بِوِرلی .

این خانه مسکوتی 23000 متر مربعی حیرت آور که در یک دماغه در همسایگی املاک گران قیمت تروسداله واقع شده است، رسما گران ترین خانه مسکوتی در تپه های بِوِرلی است. پروژه¬ی “1181 V Hillcrest Road” توسط طراحی +انجمن فروگیو توسعه یافت و در حال حاضر مالک آن یک میلیاردر سوئدی به نام مارکوس پرسون است، که به خاطر خلق بازی minecraft معروف است.
بر اساس مطبوعات رسمی منتشر شده از گروه جان آروئه، برخی از امکانات این عمارت بزرگ عبارتند از: اتاق شکلات، یک اتاق با 18 ردیف صندلی دارای پرده سینما، یک آشپزخانه فوق مدرن و یک میز ناهار خوری عقیق رنگارنگ 18 فوتی نفیس برای 24 نفر و وسایل میز ناهار خوری هر یک به ارزش 3700 دلار طراحی شده توسط روبرتو کاوالی. سه صفحه تلویزونی 90 اینچی با وضوح بالا چشم اندازهای وسیعی از لس آنجلس را از سقف تا صندلی راحتی طبقات پایین فراهم می کند، که به ویژه در شب بسیار هیجان انگیز است.
در داخل آن، شما قطعات هنری را کشف خواهید کرد که یک کپی برداری از موتورسیکلت جیمز دین (james dean) و ماشین مسلسل مادوس(Ma Deuce) از جنس ورشو است. با توجه به یک یادداشت رسمی، خانه دارای 8 اتاق خواب و 15 حمام است که همگی مجهز به توالت های Toto Neorest هر یک به ارزش 56000 دلار هستند: “مارکوس عاشق خانه شد، طراحی معاصر شیک آن و چشم اندازهای وسیع دیدنی آن که از مرکز شهر لس آنجلس تا اقیانوس آرام را دربر می گیرند.” نوشته شده توسط دِلوس رِیِر از دفتر شرکت شرمن اوکز. ” این حقیقت که خانه به صورت کامل با یک سبک عالی به اسباب مجهز شده نقطه فروش عمده¬ی دیگر برای او بود.در عکس زیر  دقیقا می توان زیبایی دکوراسیون داخلی این منزل را به وضوح دید.

 

 

” مشتاق افکارتان درباره¬ی این پروژه هستیم.

چرا فضاهای داخلی مینیمالیست برای شما خوب هستند .

ارسال شده توسط  method 
3modern-minimalist-bedroom

چرا فضاهای داخلی مینیمالیست برای شما خوب هستند

طراحی دکوراسیون خانه یکی از مهم ترین بخش های حرفه ای طراحی می باشد. هیچ جایی مانند خانه وجود ندارد. حداقل همه ما می خواهیم اینطور فکر کنیم، اما آیا خانه شما باعث تشویش شما می شود؟ آیا بعد از یک روز کاری طولانی وارد خانه می شوید تا با انبوهی از لباس های کثیف، ظرف ها و توده های گرد و غبار خوشامد گویی شوید؟ آیا تا به حال این تصور را در نظر گرفته اید که خانه شما می تواند سطح استرس شما را افزایش دهد؟
ممکن است متعجب شوید اگر بدانید تحقیقات مطرح شده نشان داده اند که خانه شما می تواند به طرز چشمگیری روی روحیه شما تاثیر گذار باشد، و حتی می تواند شما را بیمار کند. ژورنال روابط اجتماعی و فردی نشان می دهد که وقتی زن و شوهر هر دو بیرون از خانه کار می کنند این استرس بیشتر تشدید می شود-طبیعتا هیچ کدام از این دو جنس نمی خواهند بعد از یک روز کاری طولانی به خانه بیایند و با کارهای روزمره و به هم ریختگی های خانگی خوشامد گویی شود.
آیا خانه شما می تواند واقعا شما را افسرده کند؟ افسردگی مسئله خنده داری نیست! قرار است خانه های ما پناهگاه ما باشند؛ مکانی برای رهایی فکری و تمدد اعصاب.
اجازه دهید به چند روش برای تغییر خانه شما از یک اقامتگاه افسرده کننده به یک حالت روحیه بخش نگاهی بیندازیم. اولین قدم این است که به فضاهای داخلی مینیمالیست نگاهی بیندازید-بله، مینیمالیست ها ممکن است به دلایل زیادی در خانه های خود شادتر باشند.

 

 

در اینجا علت اینکه فضاهای داخلی مینیمالیست برای شما خوب هستند وجود دارد:

فضای داخلی خانه شما می توانند شما را بیمار کند
تحقیقات مطرح شده نشان می دهند که نورپردازی خانه های شما، فضا، و طراحی اتاق می توانند روی احساس شما تاثیر بگذارند. این مطالعات به ایجاد یک حوزه جدید از معماری به نام معماری-عصبی منتهی شده است. این یک پیشرفت بسیار جالب و خلاقانه است که به موجب آن علم اعصاب با معماری ترکیب می شود تا طراحی هایی مدرن خلق کند که سودمند، کاربردی و حتی المقدور شفابخش باشند.
در اینجا چند طراحی خانه که می تواند باعث روحیه بد شما شود وجود دارد:
• اگر یک اتاق بیش از حد به هم ریخته باشد، آنگاه شما می توانید مضطرب شوید.
• اگر یک اتاق بیش از حد تاریک باشد، آنگاه شما می توانید افسرده شده یا احساس غم کنید.
• اگر یک اتاق بیش از حد روشن باشد، آنگاه شما می توانید احساس استرس و عجله کنید.
• اگر یک اتاق خیلی کوچک باشد، آنگاه شما می توانید احساس محدودیت، به دام افتادن یا محسور شدن کنید.
هیچ یک از این سناریو ها شبیه آرامشگاه گرم و پذیرنده که ما دوست داریم به نظر نمی رسند.

با رعایت نکات فوق می توانید برای دکوراسیون منزل خود فضایی بسیار مناسب را خلق نمایید.

وسایل تزئینی کوچک گرد و غبار و مواد آلرژی زا جمع می کنند.
چیزی که منطقی است این است که تمام شلوغی ها گردو غبار جمع می کنند. به اطراف خانه خود نگاه کنید. آیا میزها و قفسه ها پر از وسایل تزئینی کوچک هستند؟ آیا لباس هایی کثیف در سرتاسر کف اتاق دارید؟ آیا لایه های از بالش روی کاناپه یا تخت خود دارید؟ آیا روی کف همه اتاق ها قالیچه های تکه ای دارید؟
ما درک می کنیم که شما تمام این وسایل دکوری را دارید، به خاطر اینکه میخواستید خانه خود را با احساسی گرم و پذیرنده و دنج درست کنید. متاسفانه، با شلوغ کردن خانه و یک جایگاه برای ویروسهای خاکی آلرژی زا ممکن است برعکس این کار را انجام دهید. به تصاویر مربوط به فضاهای داخلی مینیمالیست نگاه کنید و شما لایه هایی از فرش روی یکدیگر، بالش ها و وسایل تزئینی ، نخواهید دید-بلکه، این خانه ها تمیز و بدون به هم ریختگی به نظر می رسند و در عین حال پذیرنده و گرم هستند. این سبک مینیمالیست چیزی است که شما باید سعی کنید آن را تکرار کنید تا به یک محیط خانگی کم استرس دست پیدا کنید.
اما به خاطر داشته باشید، مهم است که برخی از یادگاری ها را در اطراف نگهدارید زیرا آنها می توانند کمک کنند که شما احساس رضایت و منطقی بودن بکنید. به علاوه، کتاب های مورد علاقه شما و عکسهای خانوادگی شما را خوشحال می کنند، درست است؟ اگر خانه شما بیش از حد بی روح باشد، ممکن است شما نتیجه متضادی داشته باشید و در واقع باعث احساس شکست، پوچی یا ناراحتی می شود.پس برای اینکه فضای دکوراسیون داخلی خود را جذاب و پر از انرژی نمایید حتما مواردی که گفتیم را به خوبی رعایت نمایید.

 

سادگی و تقارن شما را آرام می کند
ذهن ما اندامی جالب و پیچیده است. ما ممکن است هرگز کاملا درک نکنیم که مغز ما چطور کار می کند، اما مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهند چگونه مغز به تقارن واکنش نشان می دهد، و آن یک واکنش مثبت است. ذهن ما تقارن را دوست دارد!
درک می کنیم که ممکن است احمقانه به نظر برسد که بگوییم قراردادن میزهای عسلی متناسب با لامپ های متناسب درکنار مبل شما را شادتر خواهد کرد، اما برخی دلایل روانشناسی برای رسیدن به تعادل در فضاهای داخلی شما، و اینکه چطور باعث می شوند احساس خرسندی کنید، وجود دارد.
این به بحث ما درباره خانه های مینیمالیست مرتبط می شود- طراحی و چیدمان آنها همواره ساده و متقارن است، به این ترتیب وقتی وارد خانه می شوید یک چشم انداز شادتر به شما عرضه می کنند. به هم ریختگی شخصا مرا به شدت پر از استرس می کند. وقتی این احساس دست می دهد، یک راه سریع وجود دارد، دور ریختن تمام به هم ریختگی ها. لحظه ای که خرت و پرت ها شروع به برخورد به سطل زباله می کنند، احساس آرامش و نظم حاکم می شود. آیا لحظاتی مشابه این دارید؛ لحظاتی که شما باید قطعا از شر به هم ریختگی ها خلاص شوید تا بیشتر احساس آرامش و آسودگی کنید؟
شاید، همه ما باید پذیرش یک رویکرد مینیمالیست دائمی تر را در طراحی خانه خود در نظر بگیریم؟شما حتی از تقارن می توانید در دکوراسیون اداریخود نیز استفاده کرده و محیطی همراه با آرامش برای خود و دیگر کارکنان فراهم سازید.

رنگ می تواند روی روحیه شما تاثیر بگذارد
بیشتر فضاهای داخلی مینیمالیست رویکردی ساده نسبت به رنگ دارند- آن را روشن و ساده نگه دارید. شما متوجه خواهید شد که خانه های مینیمالیست همواره دارای پنجره های نسبتا بزرگ هستند که اجازه می دهند نور طبیعی اتاق را سرشار کند. همچنین شما ممکن است توجه کرده باشید که رنگ دیوارها همیشه کاملا خنثی است، و دارای رگه هایی از قرمز مدرن یا سایر رنگ های شاد است که به صورت پراکنده از طریق دیوارها یا لوازم تاکیدی استفاده می شوند. این رنگ های خنثی روشن باعث می شوند خانه باز، گرم و پذیرنده و دلباز محسوس شود. آیا این آرامش بخش به نظر نمی رسد؟ قطعا شبیه یک نوع محیط به نظر می رسد که شما را شاد می کند.
اتاق های ساده و خنثی باعث می شوند مغز ما اتاق را به طور کلی پردازش کند، بدون اینکه موجب شوند چشمان ما به سرعت از بین رنگ های روشن سردرگم کننده و وسایل تزئینی کوچک گذر کند.
اگر می خواهید رگه هایی از رنگ در خانه خود اضافه کنید، آنگاه با اضافه کردن مقدار جزئی از همان رنگ در سرتاسر اتاق این کار را به صورت متقارن انجام دهید. برای مثال، کوسن های قرمز روی مبل با گلدان های قرمز که در کنار تاقچه شومینه شما قرار دارند و احتمالا چند قاب عکس قرمز روی یک میز کناری، متعادل می شوند. تمام این نقاط تاکیدی متناسب هستند و یک اتاق احساس تعادل می دهند و در عین حال از یکنواختی یک اتاق خنثی ساده جلوگیری می کنند.

حتما برای دکوراسیون اتاق خواب خود از رنگ های متناسب با کابری این اتاق استفاده نمایید.

 

 

آیا آماده هستید تا پذیرای یک خانه آرامتر و شاد تر باشید؟ در نظر داشته باشید که از شر آن به هم ریختگی های پیچیده خلاص شوید و مشتاق یک خانه مینیمالیستی تر باشید. این به این معنی نیست که شما باید از شر تمام اشیای شخصی تان خلاص شوید یا در یک محیط بی روح زندگی کنید، فقط به این معنی است که یک خانه ساده که دارای تعادل، تقارن و مینیمالیسم است شما را خوشحال تر خواهد کرد. آیا خانه شما غمگینتان می کند؟ آیا فضاهای داخلی مینیمالیست را در نظر میگیرید تا ببینید که شما را خوشحال تر می کند یا نه؟

 

مناظر تماشایی، معرف موقعیت رستوان آلپنبلیک در سوئیس .

ارسال شده توسط  method 
2525

مناظر تماشایی معرف موقعیت رستوان آلپنبلیک در سوئیس

در جستجو برای یک تجربه¬ی عالی در یک مکان غذاخوری، ممکن است موقعیت مکانی آن همه چیز نباشد، اما مطمئنا اینگونه هستند. رستوران آلپنبلیک مشرف بر کوههای آرامش بخش و شگفت انگیز آلپ در سوئیس، توسط معماران بونینگ پفائو کارتمن مجددا طراحی شد به طوری که دارای یک آپدیت مدرن است که چشم¬اندازها را به فراتر از دیوارهای شیشه ای را توسعه می دهد. این مجموعه رستوران معاصر که در شهر اوتندروف در سوئیس واقع شده برای سرویس دهی به مرکز اقامتی توریستی قدیمی به نام نمای کوه آلپ ساخته شد و هم یک فضای غذا خوری جذاب و هم پیوندی با منظره بی نظیر اطرافش خلق می کند: با توسعه¬ی امکانات رفاهی موجود برای افراد حاضر در محل های اقامتی غیر فعال، ساختمانهای قدیمی به محل های اقامت، کارگاهها، اصطبل ها و آلاچیق های جدیدتری تبدیل شدند. این مجموعه با گنجایش وسیع، که در اطراف یک حیاط گلکاری شده¬ی مزین گرد آمده بود، به سمت منظره اطراف گرایش نداشت.دکوراسیون داخلی این مجموعه در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است.

2110986543

معماران باید یک فضای غذاخوری مینی مالیست با موقعیتی به سمت نماهای فوق العاده، مجددا طراحی می کردند: ما عمارت مجلل و خوش نمای جدید را در راس دامنه کوه و انتهای فوقانی شیبراه تعبیه کردیم-از قسمت جلوی ساختمان اصلی و گلخانه پرورشی. در اینجا در آستانه حیاط، بازدیدکنندگان از زیبایی عالی کوهستان های ایگر، مونچ و جانگ فراو و قله های مجاورش لذت می برند. این مجموعه رستوران جدید 420 متر مربعی که توسط رئودی والتی از آن عکس برداری شده باید تفکیک شده و در عین حال کاملا پیوسته نگه داشته می شد. معماران تصمیم گرفتند فضای فشرده را به یک رستوران مدرن تبدیل کنند که با شکل هندسی نامنظم شکوهمند شده باشد، و در جهت کوهستان، و هماهنگ با اطرافش قرار گرفته باشد.

111612131415

چه چیزهایی از فضاهای داخلی فرانسوی می توانید بیاموزید ؟

ارسال شده توسط  method 
2

فضاهای داخلی فرانسوی چه چیزهایی درباره طراحی دکور می توانند به ما بیاموزند

کاملا شناخته شده است که وقتی صحبت از مد و سبک می شود، فرانسه دارای یک کیفیت وصف نشدنی خاص است. به عبارت ساده-پاریسی ها می دانند چطور لباس بپوشند. ما مطمئن نیستیم که چرا به آنها موهبت چنین استعدادی ارزانی شده است، اما به نظر می رسد، فرانسوی ها نه تنها می دانند خودشان چطور لباس بپوشند، بلکه می دانند چطور فضاهای داخلی خانه خود را پیراسته کنند.
به نظر می رسد فضاهای داخلی فرانسوی با شکوه در کنار هم جمع شده اند. می گوییم “در کنار هم جمع شدن” زیرا به نظر می رسد خانه های آنها دارای این شکوه عاری از مبالغه است که آماده پذیرایی است و از افراد دعوت می کند تا اندکی نشسته و توقف کنند- این معادل است با اینکه چگونه زنان فرانسوی در هنگام بیرون رفتن از درب یک شال می اندازند، و بدون دردسر آخرین شاهکار مهم را به لباس خود اضافه می کنند.
آیا همه ما خانه ای نمی خواهیم که با شکوه و بی دردسر باشد؟ اجازه دهید چند نکته از فضاهای داخلی فرانسوی را بر گرفته و ببینیم آنها چه چیزی درباره طراحی دکوراسیون خانه خانه های خودمان می توانند به ما بیاموزند.

شکوه عاری از مبالغه
مانند آن کمربند، روسری یا کفش عالی-مردم فرانسه می دانند چطور حس نفیس بودن را به لباس ها و خانه های خود بیفزایند. آن هرگز افراطی نیست، بلکه آنها به سمت خلق یک شکوه عاری از مبالغه می روند که ثروتمندانه به نظر می رسد، اما متظاهرانه نیست.
روشهای زیادی وجود دارد که ما بتوانیم کمی فراست به خانه های خود بیفزاییم. در اینجا چند ترفند فرانسوی وجود دارد که امروز امتحان کنید:
• پنجره های خود را با دراپه های شکوهمند بلند از سقف تا زمین بپوشانید. به حریر، ابریشم یا کتان با کیفیت فکر کنید
• کف زمین خود را با لایه ای قالیچه های تکه ای بپوشانید
• روی وسایل با کیفیت عالی سرمایه گذاری کنید-آنها باعث می شوند خانه شما گران و با شکوه به نظر برسد
• خود را تنها به چند قطعه مد روز که به عنوان یک افزودنی بیشتر، گنجانده می شوند، محدود کنید
اینها تنها چند روش برای غرق کردن خانه تان با احساس شکوه هستند. از یک چشم تیز استفاده کنید و سعی کنید خانه خود را با همان موشکافی که در هنگام چیدن مجموعه لباسهای خود به کار می گیرید بچینید.با به کار بردن نکات فوق می توانید تغییرات اساسی در دکوراسیون داخلی خود ایجاد نمایید.

روی قطعات با کیفیت سرمایه گذاری کنید
این می تواند اغوا کننده باشد، که به سراغ خرید وسایل از فروشگاهی ارزان برای خانه خود بروید، مخصوصا وقتی پول محدود باشد. این بزرگترین اشتباهی است که بیشتر ما هنگام طراحی دکور خانه های خود مرتکب می شویم.
با اینکه ممکن است پول محدود باشد، روی اثاثیه با کیفیت سرمایه گذاری کنید. این ممکن است به این معنی باشد که شما در یک خانه نسبتا خالی زندگی کنید که دارای یک مبل گران قیمت است، اما به مرور زمان شما خواهید توانست وسایل سرمایه گذاری شده بیشتری اضافه کنید و خانه خود را تنها با بهترین ها پر کنید.
در دراز مدت این روش طراحی دکور مطلوب تر است زیرا شما یک دکور خانگی مادام العمر خواهید داشت که با استقامت و پایدار باقی می ماند، نه اینکه با مبلی زندگی کنید که بعد از 6 ماه استفاده ضعیف و فرورفته می شود. بنابراین، پولی که به سختی به دست می آید را روی وسایل ارزان قیمت هدر ندهید و با صبر و حوصله روی وسایل مادام العمر برای خانه خود سرمایه گذاری کنید- شما بسیارخوشحال خواهید بود که این کار را انجام داده اید.وجود وسایل لوکس می تواند برای رسیدن به یک دکوراسیون لوکس مقدمه خوبی باشد.

عتیقه های فرانسوی
یک شکوه بدون پایان و جوهره¬ی کیفیت وجود دارد که عتیقه های فرانسوی می توانند به خانه شما پیشکش کنند. نقوش یک بوفه به سبک لوئیس XV، یا درخشش یک آینه با چوب و طلا، یا جذابیت هنری یک پرده منقوش قدیمی را در نظر بگیرید- شکی وجود ندارد که شما باید حداقل یک عتیقه فرانسوی را به خانه خود اضافه کنید.
مهم نیست که شما مینی مالیست باشید یا در یک اتاق از جنس چوب زندگی کنید- عتیقه های فرانسوی با هر شکل و سبکی سِت می شوند، مناسب تمام سلیقه ها هستند و در عین حال همزمان فراست فرانسوی را به دکور شما می افزایند.حتی از عتیقه ها می توانید در دیزاین دکوراسیون آشپزخانه خود نیز استفاده نمایید.


اگر احساس می کنید این وسایل قدیمی ممکن است از محدوده توان مالی شما خارج باشند، آنگاه در نظر داشته باشید که به حراجی سایت هایی مانند Ebay سربزنید یا بازارهای خیابانی را جستجو کنید- این مکانها احتمالا دارای انواعی جواهرات پنهان با قیمتی پایین تر از یک عتیقه فروش هستند. برای کمک بیشتر راهنمای مبتدی ها برای خرید عتیقه ها را بخوانید.
مقداری درخشش و زرق و برق اضافه کنید
طلا و طلاکاری برابر با زرق و برق هستند، و هیچ چیزی دلرباتر از یک خانه فرانسوی نیست. مجددا، اجازه دهید در نظر بگیریم که زنان فرانسوی چطور لباس می پوشند-آنها یک لباس ساده مشکی می پوشند و با افزودن چیزی غیرمنتظره آن را به یک دست لباس اصل تبدیل می کنند-یک کمربند باریک با نقش پلنگ، کفش های قرمز، یک رشته مروارید شکوهمند، یا یک دستبند طلای مچی ضخیم. زنان فرانسوی می دانند چطور با لایه بندی لوازم تنها به روش درست جالباسی خودشان را پر از درخشندگی کنند- و به نظر می رسد آنها این کار را با خانه هایشان نیز به خوبی انجام می دهند.
خانه های آنها از طریق آینه های طلاکاری شده، شمعدان های کریستالی، اثاثیه کلاسیک با پوشش پارچه های با کیفیت، و احساس درخشش افزوده از طریق متعلقات، پر زرق و برق می شود.
اگر درخشش و طلا برای شما مناسب نیستند، آنگاه سعی کنید با افزودن کوسن های قرمز شاد و روشن به مبلمان خود جذابیت اضافه کنید یا یک پتوی خزدار مجلل که در کنار تخت یا مبل شما انداخته شده را امتحان کنید. شیشه و آینه ها نیز روشی عالی برای افزودن درخشش و شکوه به خانه شما هستند. به دکور خود آینه ها را اضافه کنید، یا یکی از میزهای عسلی مدرن با پوشش آینه را که اخیرا خیلی محبوب شده را امتحان کنید.با این کاردکوراسیون منزل شما بسیار زیباتر از قبل خواهد شد.

 

آیا اکنون در طراحی فرانسوی روان هستید؟ خوب احتمالا نه، اما اگر برخی از این ترفندهای طراحی فرانسوی را به فضاهای داخلی خانه خود اضافه کنید، شما ممکن است کمتر احساس یک خارجی را داشته باشید.
ما دهه هاست که مد فرانسوی را تقلید می کنیم، پس چرا از خانه های آنها نیز تقلید نکنیم؟ آنها قطعا دارای ایده های بسیاری هستند که ارزش کپی کردن را دارد.

چرا ذهن ما فضاهای داخلی رنگی را بیشتر دوست دارد .

ارسال شده توسط  method 
2323

چرا ذهن ما فضاهای داخلی رنگی را  بیشتر دوست دارد .

وقتی وارد یک اتاق جدید می شوید، اولین چیزی که به آن توجه می کنید چیست؟ رنگ. چه واکنش شما به اندازه کافی مثبت باشد که باعث شود به این فکر کنید “باید یادم بماند که از او بپرسم از چه پالت رنگی استفاده کرده است”، یا به اندازه کافی منفی باشد که باعث شود بگویید” نمی دانم او به چه چیزی فکر می کند”، ما ملزم به شکل دهی یک عقیده می شویم. این به این خاطر است که ذهن¬های ما واقعا حیرت انگیز هستند. آنها در ثانیه هزاران جزئیات کوچک را دریافت می کنند، که ما حتی از بیشتر آنها به صورت هوشیارانه آگاه نیستیم. سپس ما برمبنای این جزئیات اداراک هایی را شکل می دهیم و بر اساس آنها عمل می کنیم. رنگ مقدار زیادی اطلاعات برای پردازش به مغز می دهد.
به مطالعه ادامه دهید تا تمام دلایلی که ذهن ما واقعا از فضاهای داخلی رنگی لذت می برد، را دربیابید. در انتها، شما به اتاق های خودتان یک یا دو نگاه اضافه تر خواهید انداخت.بله وجود رنگ ها می توانند در دکوراسیون داخلی ما تاثیرات زیادی را به همراه داشته باشند.

1

رنگ ها شخصیت ما را نشان می دهند
وقتی که واقعا درباره آن فکر می کنید، انتخاب های طراحی داخلی ما چیزهای زیادی درباره اینکه ما چه نوع افرادی هستیم می گویند. هر خانه نیاز به عناصر پایه یکسانی دارد” کف پوش ها، اثاثیه و نورپردازی. این برای گذران زندگی کافی است، اما ما بیشتر تلاش می کنیم تا آیتم های دکوری را پیدا کنیم که دوست داریم و از نظر زیبایی برای ما خوشایند هستند. شنیدن اینکه رنگ هایی که ما انتخاب می کنیم چیزهای زیادی درباره شخصیت ما می گویند خیلی دشوار نیست.

2


محققان دانشگاه وستمینستر یک ارتباط بین اولویت رنگ و ویژگیهای شخصیتی یافته اند. آنها متوجه شده اند که افرادی که رنگ های مشابهی را ترجیح می دهند احتمالا در برخی از خصوصیات یکسان مشترک هستند:
قرمز: هدف گرا، مصمم
نارنجی: پر انرژی، شاد
زرد: خوش معاشرت اما قابل کنترل، متقاعد کننده
سبز: مهربان و کمک کننده
آبی: تحلیل گر، محتاط
بنفش: راحت، به جاه و مقام ارزش می دهد
سفید: صلح طلب، اغلب خوب در سازماندهی
سیاه: محافظه کار، اما اغلب خلاق
قهوه ای: عمل گرا، مستعد در کامل کردن وظایف

حال شما با توجه به خصوصیات رنگ ها می توانید از آنها در فضای دکوراسیون منزل خود استفاده نمایید.

6


به اطراف خانه خود نگاه کنید. نگاه کنید تا ببینید آیا رنگسایه های یکسانی بارها و بارها در طراحی شما مکررا ظاهر شده اند. این رنگ ها چطور با شخصیت شما مطابقت می یابند؟ با اینکه وقتی بحث نوع شخصیت مطرح می شود این تحقیق تنها عامل تعیین کننده نیست، فکر کردن درباره آن جالب است.
رنگ ها روی روحیه تاثیر می گذارند
به همان اندازه که طراحی داخلی در این باره است که یک اتاق از نظر بصری چطور به نظر می رسد، درباره خلق یک تُن کلی برای فضا نیز است. اکثر ما ترجیح می دهیم که اتاق خواب هایمان دارای یک احساس آرامش بخش باشند تا بتوانیم استراحت شبانه خوبی داشته باشیم. برعکس، اتاق های غذاخوری و سایر فضاهایی که ما پذیرایی از مهمانان را بیشتر در آن انجام می دهیم باید پرانرژی احساس شوند. تا جاییکه به زمینه روانشناسی رنگ مربوط می شود، رنگ ساده ترین راه برای به دست آوردن روحیه مطلوب شماست. این نکات را در هنگام طراحی دکور فضاهای داخلی خود در نظر داشته باشید.
• اگر می خواهید فضا پر انرژی احساس شود: رنگ های گرم راه حل آن هستند- قرمز، زرد، و نارنجی
• اگر می خواهید فضا آرامش بخش احساس شود: رنگ های سرد مثل آبی، سبز، یا یک بنفش روشن را انتخاب کنید.
صرفنظر از اینکه چه رنگهایی را انتخاب می کنید، به خاطر داشته باشید که تعادل یک کلید است. مقدار زیادی از یک رنگسایه طاقت فرسا به نظر خواهد رسید. به خاطر داشته باشید که رگه هایی از رنگ های خنثی مانند سیاه، سفید، قهوه ای یا خاکستری را به هر فضا اضافه کنید. اگر مطمئن نیستید که چه رنگ هایی با هم سِت می شوند، مقداری زمان روی وبسایت های طراحی مانند freshome صرف کنید تا محرک های خود را بیابید یا به یک طراحی داخلی دست پیدا کنید.

4

رنگ می تواند ادراک ما را تغییر دهد
می خواهیم شرط ببندیم که شما در نقطه ای آرزو کرده اید که خانه تان کمی فضای قابل استفاده بیشتری داشته باشد. این درست است، ما نیز این آرزو را کرده ایم.خوشبختانه، حتی وقتی بودجه های ما مانع از این می شوند که داخل فضاهای داخلی لوکسی که آرزو داریم بشویم، رنگ های مناسب می توانند چشمان ما را با این باور که اتاق های ما کاملا جادار هستند، فریب دهند.
هنگام طراحی فضایی کوچک، دیوارها را با رنگی روشن تر مثل یک رنگ شمعی نقاشی کنید. در سقف نیز با یک رنگسایه روشن ادامه دهید. برای آنهایی که به دنبال بیشترین تاثیر هیجانی هستید، در نظر داشته باشید که اسباب خود را همرنگ دیوارها کنید. تشابه باعث خواهد شد که دو عنصر از نظر دیداری ترکیب شوند، که ظاهری گشوده تر خلق خواهد کرد.
برعکس، اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که اتاق های زیادی برای سیر کردن دارید، اما نگرانید که فضای شما ممکن است سرد و غیر صمیمی دیده شود، با رنگ ها جسورانه پیش بروید. رنگ های روشن چشمگیر هستند، بنابراین آنها را روی دیوارهای مقابل به کار ببرید تا کمک کنید اتاق از نظر دیداری با هم متناسب باشد.با توجه به این خاصیت رنگ ها حال می توانیم برای تغییر ادراک خود تغییراتی در دکوراسیون آشپزخانه دهیم و رنگ های ان فضا را تغییر دهیم.

5

رنگ ها باعث می شوند اتاق ها کامل به نظر برسند
همه ما احساس قدم گذاشتن به درون یک اتاق ناتمام را می شناسیم: دیوارها عمدتا خالی هستند، اثاثیه زیادی وجود ندارد، و فقط به نظر می رسد برخی از عناصر یکپارچه گم شده اند. اگر شما یکی از خوانندگان freshome هستید، شما احتمالا با احساس حبس شدن نفستان به خاطر طراحی داخلی مجلل آشنا هستید، که به نظر می رسد در آن هر قطعه در هماهنگی کل اتاق نقشی ایفا می کند.
رنگ آن نیروی یکپارچه کننده است. با انتخاب چند رنگسایه که به خوبی با هم متناسب باشند و به کارگیری آنها در سراسر طراحی اتاق، شما فضاهایی خلق خواهید کرد که به خوبی تمام شده به نظر می رسند. اگر ذاتا این موهبت جفت کردن رنگ ها با یکدیگر را ندارید، لوازم بهترین جا برای شروع هستند. یک بالش کوچک یا دیوار آویز که دوست دارید استفاده کنید و از آن به عنوان یک انگیزه استفاده کنید. سه رنگسایه مختلف از آن وسیله استخراج کنید و سپس آنها را روی دیوارها، اثاثیه، کف پوش ها و وسایل دکوری به کار ببرید. یک نکته برای انتخاب سفید: سفید به بهترین شکل نور را از تمام رنگ های موجود در طیف انعکاس می دهد، بنابراین انتخابی عالی برای اتاق های است که کل مقدار نور خورشید را دریافت نکنند. اما، مجددا، همه چیز به تعادل مربوط است. اگر سفید را یک رنگسایه برتر می دانید، سایر رنگ ها را تا حد ممکن روشن نگه دارید. یک مبل قرمز تاثیرگذار را برای فضای نشیمن خود انتخاب کنید یا جزیره آشپزخانه خود را با آبی روشن رنگ کنید تا مانع از این شوید که چیزها بی روح به نظر برسند.

3

وقتی بحث طراحی داخلی مطرح می شود، رنگ یک موضوع داغ است. افراد یا یک رنگ را دوست دارند یا از آن متنفرند، به ندرت بین آنها چیزهای بیشتری وجود دارد. این عجیب به نظر می رسد که روی یک سطح یکی از ساده ترین عناصر طراحی که باید ثابت باشد بسیار متضاد باشد، اما وقتی به روانشناسی پشت آن نگاه می کنید، یک واکنش قوی قابل درک است. نظریه بالا مشخص می کند که چرا ذهن های ما فضاهای داخلی رنگی را دوست دارند. این نکات را در پروژه طراحی داخلی بعدی خود در نظر بگیرید.

چطور یک مبل بنفش را با دکور اتاق پذیرایی تان مطابقت دهید .

ارسال شده توسط  method 
چطور یک مبل بنفش را با دکور اتاق پذیرایی تان مطابقت دهید

چطور یک مبل بنفش را با دکور اتاق پذیرایی تان مطابقت دهید

بنفش یک رنگ سلطنتی است که در رمز و افسون احاطه شده است، یک نوع رنگ است که شما رغبتی ندارید که به اتاق پذیرایی خود اضافه کنید، اما وقتی این کار را انجام دهید، متوجه می شوید که آن دکور هرگر بهتر از آن نمی شده است. اگر واقعا می خواهید یک تاثیر دیداری قوی ایجاد کنید، یک مبل بنفش انتخاب کنید. مطمئنا آن تبدیل به یک نقطه کانونی برای اتاق می شود.با استفاده از این تکنیک می توانید دکوراسیون منزل خود را منحصر به فرد تر نمایید.

 

بنفش به خوبی با خاکستری ترکیب می شود بنابراین این پالت رنگ را برای اتاق پذیرایی یا اتاق نشیمن امتحان کنید. شما می توانید دیوارها را خاکستری تیره و شاید تعداد کمی اثر ملایم چوب طبیعی رنگ کنید تا به دکور خود گرمی ببخشید و باعث این شوید که اتاق آسوده تر احساس شود.این یک نوع طراحی مشابه است اما این بار با مبلمان سرخابی سیر و یک رنگسایه خاکستری کمرنگ روی دیوار پشت آن. چراغ پایه دار خیلی بزرگ واقعا یک خصوصیت عالی است. ما همچنین متوجه می شویم که کفپوش واقعا جذاب است، با نوارهایی با فاصله نامنظم و یک نوع قهوه ای که به ندرت جلب توجه می کند.

طبقه بندی بنفش به عنوان یک رنگ گرم یا سرد دشوار است. بسته به رنگسایه، می تواند هر یک از این دو باشد. اگر می خواهید بر احساس و محیطی گرم تاکید کنید، در نظر داشته باشید که تعداد کمی جزئیات تاکیدی قرمز یا نارنجی نیز در اتاق اضافه کنید.با این روش می توانید در جهت رسیدن به یک دکوراسیون لوکس قدمی بزرگ بردارید.

 

بنفش اغلب به عنوان یک رنگ تاکیدی در طراحی و دکوراسیون داخلی سنتی و مدرن استفاده می شود اما می تواند در یک جایگاه سنتی نیز به همان اندازه زیبا به نظر برسد. یک جفت مبل یا کاناپه بنفش می توانند عناصر دکوری اصلی در یک اتاق پذیرایی سنتی باشند، که با یک شومینه، یک شمعدان تزئینی و یک قالیچه پوست گاو تکمیل می شود.یک مبل چند قطعه¬ای بنفش تیره می تواند یک بخش نمایشی خاص در اتاق پذیرایی یا سینمای خانگی شما باشد. پارچه مخملی که توسط این مبل به تصویر کشیده شده است باعث می شود که به طرز باورنکردنی راحت به نظر برسد و آن نقاشی روی دیوار به طرزی عالی انتخاب شده است تا مبل چند قطعه ای را برجسته نشان دهد.

یک رنگسایه تیره از بنفش تنها توسط یک عنصر در اتاق به تصویر کشیده می شود مانند مبل در این مورد، می تواند یک جزء خوشایند باشد که با دیوارهای بژ، وسایل تاکیدی خاکستری و نورپردازی ملایم تضاد ایجاد می کند.همان طور که بنفش می تواند فریبنده و سلطنتی باشد، رنگی است که می تواند در هنگام خلق یک دکور غیر رسمی استفاده شود. در هنگام انتخاب یک طراحی گلچین که شامل انواع رنگ های تاکیدی، نقش ها و الگوها است، این امکان پذیر است.در ضمن از این رنگ نیز می توانید برای دکوراسیون دفتر کار نیز استفاده نمایید.

با یک دسته کوسن تزئینی که روی مبلمان بنفش به نمایش گذاشته می شوند روحیه را تعدیل کنید. شاید روشی برای ترکیب برخی از راه راه های غیر رسمی، جزئیات گلدار و جزئیات با رنگ های خنثی بدون اینکه تضادها بیش از حد مشهود شوند وجود داشته باشد.

ما طرفداران واقعی ترکیب بنفش و چوب هستیم. ما متوجه هستیم که این تضاد بسیار زیباست و راهی برای خلق تعادل در اتاق است. به صورت ایده آل، بقیه دکور باید خنثی باقی بماند.چراغ پایه دار آبی روشن قطعا یک جزء غیر منتظره در این اتاق پذیرایی منتخب است. این چراغ که کنار مبل بنفش قرار گرفته اتاق را شاداب می کند. این نوعی سرگرمی است که بسیاری از طراحی های منتخب از ان بهره می برند.

اگر تمایل دارید که یک دکور اعیانی خلق کنید یک مبل بنفش برای اتاق نشیمن انتخاب کنید. داشتن یک شومینه و همچنین کارهنری اگر به درستی انتخاب شده باشند، کمک بسیاری می کنند.اگر بنفش رنگ مورد علاقه شماست اتاق را با وسایل تاکیدی بنفش برانگیخته کنید و اطمینان پیدا کنید که دکور به هم پیوسته باقی بماند. بنابراین اگر مبلمان بنفش انتخاب می کنید، همچنین تعداد کمی جزئیات کوچکتر بنفش نیز شامل کنید.

 

اگر می خواهید مبل شما برجسته باشد تنها به رنگ اکتفا نکنید. این مورد دارای یک شکل منحنی واقعا عجیب است که در ترکیب با طرح روی قالیچه و طراحی شکل هندسی روی پنل دیوارها منتهی به یک ظاهر جذاب و منحصر بفرد می شود.

چرا فضاهای داخلی شما باید بازتابی از فرهنگ شما باشند .

ارسال شده توسط  method 
2121

چرا فضاهای داخلی شما باید بازتابی از فرهنگ شما باشند

2modern-home-budda-picture

وقتی کار تمام شده و ماموریت ها به اتمام می رسند، یک مقصد وجود دارد که افراد طلب می کنند- خانه، خانه ای شیرین. مهم نیست که محل سکونت شما چه باشد چه یک آپارتمان، خانه و یا عمارت بزرگ- خانه مکانی برای پناه بردن است.
به این علت، ضروری است که خانه ای که شما ساکن آن هستید انعکاسی از شخصیت، سلیقه و سبک شما باشد. فراتر از هر چیز دیگر، دکوراسیون داخلیکه شما برای خانه خود انتخاب می کنید باید یک تجلی برای افرادی باشد که زیر سقف آن زندگی می کنند. این به چه معنی است؟ یعنی که فضاهای داخلی خانه شما باید بازتابی باشند از اینکه شما که هستید و اهل کجا هستید.
یکی از بهترین راه ها برای انجام این کار استفاده از فرهنگ به عنوان الهامی برای طراحی فضاهای داخلی است. فرهنگ بخش جدانشدنی خانواده شماست، و وقتی در طراحی فضاهای داخلی خانه شما به کار گرفته شود، می تواند در هر کاری که روزانه انجام می دهید القا شود. در اینجا چند دلیل بیشتر برای اینکه فرهنگ باید یک نقطه افتخار برای فضاهای داخلی شما باشد وجود دارد.

3moroccan-home

تاثیر به هم پیوسته¬ی فرهنگی
طراحی دکوراسیون خانه با در نظر داشتن فرهنگ روشی برای ابراز آن عقاید و فاکتورهای زندگی است که شما را تبدیل به چیزی کرده که هستید. تاثیری که فرهنگ در خانه شما ایجاد می کند توانایی خلق یک تاثیر به هم پیوسته را دارد که می تواند به شدت مثبت باشد. برای مثال، اگر شما آشپزخانه خود را با غذاها و ظروف خاص فرهنگی پر کنید، خانواده و دوستان هم ممکن است تشویق شده تا یک چیز جدید را امتحان کنند. یا، اگر شما در ژاپن متولد شده اید، آنگاه شاید زمان آن باشد که برخی از طراحی های داخلی آرامش بخش ژاپنی را وارد خانه خود کنید، به این ترتیب به دوستان خود تاثیر خوشایند تعادل و سادگی در فرهنگ ژاپن را نشان دهید.
همچنین، افزودن بخش¬های دکوری مانند فرش ها، پرده¬های منقوش یا تاکیدهای دیواری که مستقیما به زمینه فرهنگی شما مرتبط می شوند می توانند شروع کننده یک مکالمه هیجان انگیز باشند، یا حتی دلیلی برای میزبان یک جمع دوستانه بودن برای نشان دادن وسایل جدیدی که شما به دست آورده اید. مهم نیست که طراحی داخلی شما را به کدام جهت سوق دهد، وقتی شامل فرهنگ باشد، دارای راهی برای جذب دیگران و گشودن چشمانشان به چیزهایی است که برای شما یک دنیا معنا دارند. بازدیدکنندگان خانه شما نیز ممکن است تصمیم بگیرند خانه های خودشان را طراحی کنند به طوری که فرهنگ خودشان را منعکس کند. چه چیزی می تواند بهتر از یک دنیای اصالت باشد که در آن همگان زمینه های فرهنگی ذاتی خود را با دیگران به اشتراک می گذارند؟وجود فرش ها به دکوراسیون منزل شما اصالتی ایرانی می بخشد.

4grey-living-room-seashell

یک پیوند واقعی با مذهب
مذهب اغلب به فرهنگ پیوند می خورد و بعضی اوقات دشوار به نظر می رسد که روشی برای ابراز عمیق ترین عقاید خود در خانه خود بیابید و در عین حال طرح های دکوری را حفظ کنید.
اگر اجازه دهید فرهنگ از طریق پالت های رنگ، تصاویر یا نماد هایی با قطعات تاکیدی درون طراحی شما تلفیق شود، شما به زودی متوجه خواهید شد که آن جنبه هایی از عقاید شما که به آن وابسته هستید در سرتاسر فضاهای داخلی خانه شما نیز مشهود هستند. این ممکن است مانند آویختن کلکسیونی از صلیب ها روی دیوار اتاق نشیمن ساده باشد، یا می تواند با به کارگیری آبی های روشن دریای مدیترانه در دکور شما کمی بدون اغراق تر باشد. مذهب در هر شکل و اندازه ای وارد می شود و لزوما به یک ایمان سازماندهی شده ارجاع نمی شود. ممکن است برخی یک عشق عمیق به اقیانوس را احساس کنند، جایی که بزرگ شده اند-مطمئنا این شکلی از ایمان در فرهنگ آنها را تشکیل می دهد.

5modern-yellow-room

پیوند فرهنگ ها از طریق طراحی داخلی
احتمال زیادی وجود دارد که شما و همسرتان یک عشق بی نظیر را برای یکدیگر به اشتراک بگذارید، اما متعلق به زمینه ها و عقاید فرهنگی بسیار متفاوت باشید.
در شرایطی مانند این، پررنگ کردن فرهنگ در فضای داخلی خانه شما می تواند یک روش عالی برای جلوه دادن هردوی شما به عنوان افراد مستقل که در عین حال زیر یک سقف زندگی می کنید باشد.
یافتن روشی برای توجه به هر دو فرهنگ می تواند شخصیت ها، سبک ها و عقاید را به روشی کاملا متعادل ترکیب کند. همچنین می تواند روشی موثر برای نشان دادن عناصر فرهنگی دیگر که شما را در اولین مکان به یکدیگر جذب کرده است، به خانواده و مهمانان باشد.

6ethnic-home

نشان دادن ریشه های فرهنگی شما

وارد کردن فرهنگ به فضاهای داخلی شما یک گام شخصی است که باید عمیق ترین ریشه های فرهنگی شما را منعکس کند. در حالیکه فرهنگ گاهی اوقات مبتنی بر تمرین است، برای بسیاری از افراد فرهنگ به مسافرت، عبور از مرزها و بازدیدهایی از مکانهایی که بیانگر ریشه¬های شما هستند، مربوط می شود. اینها سفرهایی هستند که شما گرامی می دارید-آنها مهم هستند و باید جایی در دکور داخلی شما داشته باشند. چطور می توانید این کار را انجام دهید؟
سعی کنید راههای منحصربفردی بیابید که تصاویری از سفرهای مهم فرهنگی را قاب بگیرید- یک بوم نقاشی از افراد و مکانهایی که مهم هستند را در نظر بگیرید و رنگ های آن را با زمینه طراحی کلی خود مطابقت دهید. یا صدفها یا شن را در یک شیشه وارد خانه کنید تا روی طاقچه قرار دهید، این همواره یادآور ناحیه کنار دریا است که در آن متولد شده اید.
مهم نیست که فرهنگ برای شما چه معنی دارد- چه مجموعه ای از عقاید باشد، مکانهایی که ملاقات کرده اید یا سنت هایی که به آن وابسته هستید- آمیختن آن در فضاهای داخلی خانه شما امکان پذیر و سودمند است.

ethinic-home-interior

خانه ای موزون با چشم اندازهای فریبنده در ساحل لاگونا

ارسال شده توسط  method 
ff

خانه ای موزون با چشم اندازهای فریبنده¬ی ساحل لاگونا

این خانه موزون تک خانواری جدید با بیش از 3500 فوت مربع وسعت که به نام خانه مسکونی Ellis شناخته شده است . هنرکده نیاز مشتریانش را به خانه ای که آنها را تا یک سن قابل احترام همراهی کند اعلام میکند: “مشتریان ما حال که فرزندانشان رفته بودند می خواستند به خانه کوچکتری نقل مکان کنند و یک قطعه زمین خیابان به خیابان بالای تپه ای مشرف به ساحل لاگونا و سواحل مشهور آن را انتخاب کردند. زیبایی این ملک این است که نماها از هر دو طبقه قابل دسترس هستند”.طراحی دکوراسیون خانه فوق یکی از زیباترین و منحصر به فرد ترین کارهای انجام شده است.

فضای پارکینگ در زیر ورودی اصلی واقع شد، که اجازه ای که از گروه بازرسی محلی نیاز بود را به خانه می داد. این فضا که از طریق یک آسانسور یا راه پله قابل دسترسی بود به دقت زیر مجموعه بی نظیر فضاهای شخصی و اجتماعی پنهان می شد”.

حذف گاراژ از مسیر بالایی این امکان را به ما داد که یک باغچه جذاب برای آشپزخانه ایجاد کنیم که از آنجا قابل مشاهده باشد. ورودی توسط یک راه پله قابل دسترسی است که از یک حوض آب عبور می کند تا نما مشخص شود. خانه برای زوجی طراحی می شود تا عمدتا در یک طبقه زندگی کنند که دارای اتاق خواب اصلی است که در طبقه بالایی با فضاهای نشیمن مشترک است، در حالیکه اتاقهای مهمان، یک دفتر کار و یک انباری در زیر ایجاد می شوند.”
جزئیات شگفت انگیز در تمام فضاهای نشیمن باز، یک احساس تعلق ایجاد می کنند، در حالیکه چشم اندازهای مبهوت کننده باعث می شود ساکنان به نماهای نابرابر شهر و دریا متصل باشند. اگر فکر می کنید این خانه ای است که ارزش ذکرکردن در مکالمه را دارد، باید عازم سفر شده تا خانه مسکونی با ابهت در بلوار غروب آفتاب در لس آنجلس را با نماهای وسیع از شهر با این عمارت بزرگ هالیوودی لوکس که هر دو در پرونده معماران یکسانی هستند را ببینید.

1716151413678910111254321

نکاتی بسیار مهم که قبل از رنگ کردن یک اتاق باید بدانید .

ارسال شده توسط  method 
modern-kitchen-blue-wall

نکاتی بسیار مهم که  قبل از رنگ کردن یک اتاق باید بدانید .

رنگ های نقاشی می تواند به صورت مهیجی حالت و طراحی دکوراسیون خانه شما را تغییر دهد. نقاشی می تواند به همراه کمی پخش رنگ های تیره، تاثیر گذار باشد، یا می تواند یک پس زمینه ملایم برای یک فضای داخلی ساکت¬تر باشد. در هر صورت، نقاشی یکی از ساده ترین و ارزان ترین ابزارها در دنیای طراحی داخلی است. به هر حال، چیزهایی وجود دارد که شما باید قبل از نقاشی آنها را بدانید- چیزهایی که کار شما را بسیار ساده تر می کنند. شما هرگز نمیدانید، ممکن است بعد از خواندن این متن واقعا از نقاشی کردن لذت ببرید.

1) آماده کردن یک اتاق تفاوت ایجاد می کند
این یک حقیقت شناخته شده است که وقتی هیچ چیزی سر راه شما نباشد نقاشی بسیار ساده تر می شود. این یعنی اتاق را خالی کنید، حداقل تا جایی که ممکن است. اگر در حال نقاشی اتاق نشیمن خود هستید، اثاثیه بزرگ را به مرکز ببرید و روی آنها را با ملافه های کهنه یا پارچه محافظ بپوشانید.
با اینکه تمیز کردن سطح دیوارها مانند یک گام غیر ضروری به نظر میرسد، اما این گام بسیار مهمی است. چه بتوانید ببینید یا نه، تجمع گرد و خاک و چربی دستان شما روی دیوار وجود دارد. پاک کردن این آثار باقیمانده قبل از نقاشی باعث می شود رنگ به دیوار بچسبد.
شما همچنین باید هر گونه جای میخ یا ترک و همچنین درزهای دیوارهای مجاور هم، تزئینات پنجره، و کلید چراغ یا درپوشهای پریزها را با بتونه کاری پر کنید. از پارچه های محافظ، روزنامه یا یک رول کاغذی برای پوشاندن زمین استفاده کنید.

2) رنگ نقاشی را تست کنید
تعیین اینکه یک رنگ خاص روی دیوارهای شما، و با نورپردازی شما چگونه به نظر خواهد رسید بسیار دشوار است. اگر رنگی را در ذهن دارید، ایده خوبی است که یک نمونه از آن خریداری کنید.
اجازه دهید رنگ خشک شود، رنگ آن را هم در طول روز و هم در شب مشاهده کنید. این یک ایده درست از اینکه رنگ روی دیوارهای شما چگونه به نظر خواهد رسید، به شما خواهد داد.
اگر از رنگ مطمئن نیستید، چند نمونه خریداری کنید و همان کار را انجام دهید. شما ممکن است با رنگی که واقعا دوست دارید شگفت زده شوید، و حتی بیشتر شگفت زده شوید از اینکه چگونه چیزی که فکر می کردید رنگ مورد علاقه شما در نمونه هاست در خانه شما وحشتناک به نظر می رسد.

3) نقاشی کردن یک اتاق اجازه می دهد رنگ وارد زندگی شما شود
رنگ می تواند برای بعضی ها طاقت فرسا باشد. به هر حال، اجازه ندهید ترس از رنگ اجازه دهد شما سفید، کرم یا بژ را انتخاب کنید. امتحان کردن چند رنگ مختلف به شما این امکان را می دهد که احساس خاصی در اتاق خلق کنید.
برای مثال، رنگ های تیره به فضا بافت و عمق می بخشند. این امر به ویژه اگر اتاق خیلی بزرگ دارای سقف های بلند باشد، درست است. از طرف دیگر، اگر شما اتاق کوچکی داشته باشید، مانند حمام مهمان بدون نور طبیعی، رنگ های روشن تر می توانند واقعا فضا را گشوده کنند و باعث شوند بزرگتر احساس شود.
اصلا از رنگ نترسید، امتحان کنید تا ببینید چه چیزی مناسب است، ممکن است شگفت زده شوید.برای دکوراسیون اتاق خواب خود از رنگ های ارامش بخش و ملایم استفاده کنید.

4) به پرداخت¬کاری که استفاده می کنید توجه کنید
در کمال شگفتی، نه تنها رنگ مهم است، بلکه پرداخت کاری یا درخشندگی نیز اهمیت دارد. پرداخت¬کاری با رنگ های خیلی براق بسیار با دوام است و تمیز کردن آن ساده تر است، اما نقطه ضعف آن این است که اغلب نقص های دیوار را بیشتر نمایان می کند.
از طرف دیگر، یک پرداخت کاری با رنگ مات این نقص ها را می پوشاند. به هر حال، رنگ مات بیشتر مستعد خرابی است. در اکثر مواقع یک پرداخت کاری از جنسی مشابه پوسته تخم مرغ بهترین گزینه است. این نوع کمی درخشندگی دارد، همچنان تمیز کردن آن ساده است، نقص ها را نمایان نمی کند، و مانند رنگ مات به سادگی در معرض خرابی نیست.از پرداخت کاری برای دکوراسیون آشپزخانه خود نیز می توانید استفاده نمایید.

5) رنگ می تواند تعویض شود
بعد از نقاشی کردن یک مربع روی دیوار و مشاهده آن در نورهای مختلف می توانید یک رنگ را انتخاب کنید. البته، ممکن است متوجه شوید که چیزی که در یک قسمت کوچک عالی به نظر رسیده، وقتی دیوارها پرداخت کاری شوند خیره کننده بشود.
خوشبختانه، نقاشی یک گزینه ارزان برای نوسازی یک اتاق است و به سادگی می تواند تعویض شود. اگر متوجه شوید که یک رنگ را دوست ندارید، می توانید به سادگی روی آن را نقاشی کنید.
به علاوه، اگر رنگ برای تمام چهار دیوار شما خیلی خیره کننده به نظر برسد، در نظر داشته باشید که یک دیوار که با آن رنگ به صورت تاکیدی نقاشی شده به جای بگذارید. ممکن است دریابید که رگه هایی از رنگ تمام چیزی است که شما به آن نیاز دارید.

6) تعیین اینکه به چه مقدار رنگ نیاز دارید
در حین پروژه نقاشی هیچ چیز بیشتر از تمام کردن رنگ در نیمه کار پروژه عذاب آور نیست. همچنین، شما نمی خواهید که رنگ زیادی داشته باشید. در اینجا یک حسابگر سرانگشتی رنگ وجود دارد که ممکن است مفید باشد.
چیزهایی وجود دارد که به شما کمک خواهند کرد مقدار مناسب رنگ را تعیین کنید. اولا باید بدانید که مساحت اتاق شما چند فوت مربع است. ثانیا درباره اینکه چند بار پوشش رنگ را می خواهید انجام دهید فکر کنید. اگر شما در ابتدا در حال آستر کاری دیوار هستید، یک پوشش ممکن است کافی باشد، در حالیکه اگر دیوارها آستر کاری نشده باشند اغلب دو پوشش مورد نیاز است.

7) آستر کاری باعث صرفه جویی در رنگ می شود
درباره آستر کاری گفته می شود که این یک گام مهم در فرایند آماده سازی است. آستر دیوارها را درزگیری می کند و زمینه ای برای چسبیدن رنگ به آن برای شما فراهم می کند.
بعد از اینکه تمام حفره ها و ترک ها را پر کردید، آستر مهم تر می شود. آستر از برق زدن یا یک لکه براق روی دیوار جلوگیری می کند، که این زمانی اتفاق می افتد که رنگ مستقیما روی بتونه قرار می گیرد.
البته آستر به شما کمک نمی کند که گام تمیز کردن دیوارها را رها کنید. تمیز کردن دیوارها همچنان یک گام بسیار مهم است، چه آستر باشد چه نه.

8) قبل از غلتک کردن قلم مو بزنید
برای بسیاری از افراد مفهوم قلم مو زدن گوشه ها قبل یا بعد از غلتک کردن دیوارها می تواند گیج کننده باشد. البته، شما باید به یاد داشته باشید که قبل از غلتک کردن قلم مو بزنید.
با دقت از یک قلم موی با کیفیت استفاده کنید تا حدود یک اینچی گوشه ها، سقف و نوار دور کف اتاق را رنگ کنید. اینها نواحی هستند که غلتک نمی تواند به آنها دسترسی داشته باشد.
بعد از قلم مو زدن از غلتک برای صاف کردن اثرات قلم که از عمق گوشه ها بیشتر بیرون رفته است استفاده کنید. این یک سطح صاف و هموار برای شما به جای خواهد گذاشت.

9) غلتک و قلم مو های نقاشی خود را آماده کنید
غلتک ها از مواد پرزداری تشکیل شده اند که رنگ زیادی روی دیوارهای شما قرار می دهند. مهم است که هر گونه آثار خرده باقیمانده مانند رشته های آزاد را از روی غلتک پاک کنیم.
می توانید از نوار رنگ کننده که از عقب به دور دست شما پیچیده می شود برای این کار استفاده کنید. آن دستی که نوار دارد را درون غلتک فشار دهید و آن مانند یک غلتک پرزدار عمل خواهد کرد.
همچنین شما باید قلم موهای نقاشی خشک را روی دست خود بمالید و به آرامی روی رشته ها بکشید. این تضمین خواهد کرد که هیچ رشته آزادی از قلم مو در نقاشی شما به جای نمی ماند.

10) برای منابع مناسب پول هزینه کنید
در کنار یک قلم موی نقاشی با کیفیت، شما می خواهید اطمینان پیدا کنید که تمام منابعی که قبل از شروع کردن نیاز دارید در اختیار دارید. این شامل بسط دهنده غلتک و نردبان پله ای محکم است.
بسط دهنده غلتک به شما کمک می کند تا بدون اینکه بازوهای خود را خیلی بکشید یا روی نوک انگشتان خود بایستید به دیوارهای بلند تر دسترسی پیدا کنید.
یک نردبان پله ای محکم به شما کمک خواهد کرد که در هنگام قلم مو زدن به سادگی به گوشه های بالای دیوارها دسترسی پیدا کنید. هر دو این وسایل مانع کشش بیش از حد بدن شما که صدمه ایجاد می کند، می شوند.

 

۱۰ روش ساده برای بیدار کردن فضاهای داخلی تان با جزئیات لوکس

ارسال شده توسط  method 
1818

10 روش ساده برای بیدار کردن فضاهای داخلی تان با جزئیات لوکس

چه در حال جستجو برای وارد کردن چند جزء لوکس به فضاهای داخلی تان باشید چه بخواهید کامل این کار را انجام دهید، در اینجا 10 روش ساده برای بیدار کردن خانه شما با این متعلقات پر زرق و برق وجود دارد.
1. با اثاثیه وارداتی و عتیقه های باستانی به فضاهای داخلی خود نشاط ببخشید:
برای بیشتر ما ایده سفر به دنیا و بازدید از مقاصد مجلل از هر گوشه از جهان یک رویای بسیار دلپذیر است. چه بتوانید به دنیا سفر کنید یا نه شما می توانید با اثاثیه وارداتی و عتیقه های باستانی که از قطعات مجلل الگو می گیرند، جزئیات لوکس را وارد خانه خود کنید. هیچ چیز بهتر از اثاثیه وارداتی پر زرق و برق، از عتیقه ها گرفته و اثاثیه مرغوب تا آینه ها، کارهای هنری و مجسمه های منحصربفرد، بیانگر لوکس بودن نیست.وجود چنین اسباب و اثاثیه ای می تواند به دکوراسیون منزل شما نمایی خاص و شیک را دهد.

7luxe-design-window-treatments

2. اندازه بزرگتر همواره به معنی بهتر بودن برای شهرنشینان لوکس نیست
اغلب ما اندازه بزرگتر را با مفهوم بهتر برابر می گیریم، اما وقتی بحث زندگی لوکس مطرح می شود اتاق های زیر شیروانی شهری و خانه های کوچک شیک که می توانند ارزشمند تر از یک ایالت که به صورت بی رویه در روستاها رشد کرده، باشند را نادیده نگیرید. با بیشینه کردن هر فوت مربع با متریال طراح مجلل، پرداخت کاریها، کارهای هنری و اثاثیه ای که برای سلیقه خاص شما و سکونت شهری دست چین شده اند، زندگی لوکس را وارد آپارتمان های کوچک شهری کنید.

2luxe-design-imports-home-office

3. از مراکز طراحی در منطقه خود برای یافته های لوکس بازدید کنید:
اگر نمی دانید اثاثیه ارزشمند نمایشگاه و طراح را از کجا بیابید به طوری که جاذبه¬ی مجللی را در فضاهای داخلی تان جاری کند، در نظر داشته باشید که از مراکز طراحی در منطقه خود بازدید کنید. مراکز طراحی ایده آل هستند زیرا اغلب تعداد کمی اثاثیه دارند که در جاهای دیگر دیده نخواهند شد. آنها همچنین قادر هستند تا آخرین طراحی ها را از طراحانی که مشتریان گران قیمت تر را تامین می کنند، همراه با راهنمایی ها و پیشنهادهای خاص طراح برای خانه شما، سفارش داده یا به نمایش بگذارند.
4. جزئیات هنرمند سفارشی تنها برای خانه شما ساخته می شوند
اگر از دیدن اثاثیه و دکور خانگی یکنواخت به عنوان انتخابهایی برای خانه تان خسته شده اید، چرا یک هنرمند را به کار نمی گیرید تا قطعات سفارشی برای خانه شما خلق کند؟ چه نقطه ای بالای شومینه داشته باشید که برای آن یک قطعه پر زرق و برق با رنگ هایی از فضاهای داخلی تان بخواهید، چه نیاز به یک مجسمه چشم نواز برای ورودی سرسرای اصلی دارید، یک هنرمند می تواند دقیقا چیزی که شما می خواهید را خلق کنید. یک قطعه سفارشی برای خانه شما، از نورپردازی و اثاثیه گرفته تا کارهای هنری و تاسیسات بیرون خانه، می تواند در جزئیات لوکس بهترین باشد.

5luxe-design-custom-artwork

5. پرداخت کاری های آشپزخانه و وسایل برقی با جذابیت لوکس
وقتی بحث پرداخت کاری ها، وسایل برقی و مدرن ترین تکنولوژی مطرح می شود، آشپزخانه شما شاید گران قیمت ترین اتاق خانه شما باشد. روش دیگری برای وارد کردن جزئیات لوکس به خانه تان یک آشپزخانه خوراک¬پزی است که با کیفیت ترین وسایل برقی آشپزخانه با ویژگیهای طراحی منحصر بفرد و همچنین پرداخت کاری هایی را به تصویر می کشد که در بیشتر خانه های معمولی نخواهید دید. کابینت سفارشی که اختصاصا برای آشپزخانه شما ساخته شده همراه با کاشی لوکس و وارداتی، چوب، فلزات و تجهیزات آشپزخانه از درجه حرفه ای می توانند آشپزخانه شما را وارد طبقه بندی بسیار جذاب کند. به پرداخت کاری های فلزی بی نظیر برای افزودن جسارت بیشتر به فضاهای داخلی خود، نگاهی بیندازید شاید با کمی دقت بتوانید برای دکوراسیون آشپزخانه خود طرحی جدید خلق کنید.

6luxe-design-kitchen-appliances

6. بهترین پارچه ها برای فضاهای داخلی خانه لوکس شما
پارچه ها یکی از قابل لمس ترین متعلقات در فضاهای داخلی خانه شما هستند که دستان، بدن و روح می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. آنها راحتی، امنیت، و زیبایی ارائه می دهند و می توانند یک طراحی لوکس خلق کنند که روحیه را در خانه شما را برقرار کند. به طراح داخلی مورد علاقه خود ملحق شوید تا روی پوشش پنجره ها، اثاثیه، بالش های کوچک تاکیدی و فرش طرح ریزی کنید تا از یک رنگ و رویه طراحی سفارشی برای فضاهای داخلی خود بهره ببرید. احتمالات بی نهایت هستند از کشمیر و ابریشم گرفته تا منسوجات وارداتی و دست ساز.بی شک نمی توان به راحتی از تاثیر پارچه در طرح نهایی که برای دکوراسیون داخلی خود انتخاب کرده ایم بگذریم.

3luxe-design-imported-furniture

7. تاثیراتی از اقامت در هتل های لوکس مورد علاقه خود وارد کنید
هیچ چیز مجلل تر از وارد شدن به یک تختخواب گرم و نرم با ملافه های لوکس و بالش¬های شیک که باعث می شود شما احساس سلطنتی بودن داشته باشید، نیست! جزئیات لوکس را از بهترین هتل ها وارد اتاق اصلی و حمام اصلی خود کنید، به همراه حوله های مخملی، ملافه وارداتی تخت، و یک تخت با طراحی سفارشی برای مطابقت با فضاهای داخلی تان که بهتر از این نمی تواند باشد. اگر شما در فرایند تغییرمدل اتاق خواب خود هستید، مانند هتل های لوکس سراسر جهان، نواحی جداگانه¬ای برای حریم شخصی انتخاب کنید. یک ناحیه اتاق نشیمن یا پذیرایی، یک اتاق خواب اصلی و یک تراس یا بالکن که از خانه شما تا فضاهای بیرونی گسترش یافته است می تواند اتاق خواب شما را به بهترین اتاق خانه تان تبدیل کند.

8luxe-design-bathroom-detail-ideas


8. امکانات گران قیمت حمام جاذبه ای مانند چشمه آب معدنی مجلل خلق می کنند
در حالیکه ممکن است شما فکر کنید در حال بازبینی یک جعبه جواهرات از کریستال کمیاب و جواهرات ارزشمند هستید، پرداخت کاری های گران قیمت حمام ها یک روش بی نظیر برای وارد کردن جاذبه¬ی لوکس به درون حمام شما است. حمام شما با محدوده ای از کریستال، طلا و سینک ها آینه دار با صفحات از جنس طلای سفید و وسایل لوله کشی تا مدرن ترین دوش و نوآوری های شستشو، می تواند پناهگاهی باشد که شما همواره می خواستید. به حمام خود نگاه کنید تا تلویزیون های تخت، آشپزخانه های کوچک، شومینه ها و چیزهای دیگر مربوط به تکنولوژی یعنی تلفن های هوشمند و از راه دور که برای خانه لوکس شما به کار گرفته می شوند را اضافه کنید.

luxe-design-bathroom-details

9. تکنولوژی مبتکرانه برای خانه لوکس مدرن
جزئیات لوکس نباید تنها تزئیناتی باشند. در خانه های امروزی ما با تکنولوژی هوشمند، نیاز رو به رشدی به خانه هایی وجود دارد که با سبک زندگی مورد تقاضای ما همخوانی داشته باشند. از مدرن ترین اتاق های رسانه برای خانواده و دوستان برای تماشای فیلم و تفریح، تا گجت های لوکس که کنترل سیستم سرمایشی/گرمایشی ما را فراهم می کنند، امنیت و حتی پوشش پنجره ها، محدودیتی در مقدار نوآوری هایی که خانه شما می تواند عرضه کند وجود ندارد. از یک متخصص صوتی-تصویری یا مشاور خانه هوشمند بخواهید تا ببیند چه امکاناتی به بهترین شکل برای خانه شما تاثیرگذار است.رسیدن بهدکوراسیون لوکس نیازمند طرح های خاص و منحصر به فردی است.

4luxe-design-dining-area


10. از نمایشگاه¬های خانگی بین المللی وقتی به منطقه شما می آیند بازدید کنید
فراموش نکنید که فضاهای داخلی لوکس و تکنولوژی مبتکرانه جایی که کمتر انتظار آن را دارید قابل یافت هستند. بررسی کنید که ببینید بازار یا همایش تکنولوژی بعدی چه وقت برای شهر محل سکونت شما برپا می شود. بیشتر شهرهای بزرگ اغلب دارای نمایشگاه¬های تکنولوژی بین المللی، اسباب خانه و طراحی هستند که طراحان و برند های برجسته را آورده تا آخرین گرایشات لوکس را برای خانه شما به تصویر بکشند. به آنها نگاه کنید تا برای خانه خود الهام بگیرید.

دکوراسیون آپارتمان برای دفتر کار و امور اداری home office desin

posted Sep 13, 2015, 8:06 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Sep 17, 2015, 4:30 AM ]
دکوراسیون داخلی دفتر کار

ارسال شده توسط  method 

برای اینکه بتوانید دفتر کاری لوکس و منحصر به فرد داشته باشید باید نکاتی هر چند ریز را در زمان انجام دکوراسیون آن رعایت نمایید.فضای کاری ممکن است دارای کارمندهای زیادی با وظایف مختلف و متفاوتی باشد.پس نیاز است برای هر کدام فضایی خصوصی و یا حداقل نیمه خصوصی در نظر گرفت تا در کمال آرامش بتوانند به کارهای خود برسند.برای اینکه کارمندان مزاحم یکدیگر نباشند و در کارها خلل ایجاد نشود می بایست برایدکوراسیون داخلی ذفتر کار شما حریم های مختلف را در نظر گرفت.

به نظر بهرتین و مدرن ترین حالت این است که با ایجاد پارتیشن های با ارتفاع کم به تفکیک فضا بپردازیم و از مبلمانی مخصوص در جهت چیدمان دفتر کاری خود استفاده کنیم.در مورد  رنگ های به کار رفته  در مقالات قبلی اشاره کردیم که حتما برای افزایش انرژی کارمندان و بالا رفتن روحیه کاری انها از رنگ هایی با انرژی بالا باید استفاده شود. رنگ هایی شاد که باعث شادابی و بالا رفتن روحیه می شود.در مورد نور محیط نیط بسیار تاکید داریم که از فضاهایی استفاده کنید که دارای نور طبیعی کافی باشند.نور کافی باعث می شود تا چشمان کارمندان در هنگام کار زود خسته نشود و ساعت های طولانی تری به کار بپردازند.

همچنین می توانید با یک دکور ساده و رنگی متفاوت  فضایی را جدا از بقیه فضاها ایجاد کرده که برای استراحت کارکنان باشد.باید نحوه دکوراسیون داخلی دفتر کار شما به گونه ای باشد که اگر فردی تازه وارد  این محیط شد دقیقا حالت اداری بودن و رسمی بودن ان به طرف القا شود.در این بین نوع مبلمان و چیدمان ان می تواند در رسیدن به این حس بسیار تاثیر گذار باشد.طبعا اگر می خواهید این حس به خوبی القا شود نباید از رنگ های خیلی لطیف و روشن استفاده نمایید.رنگ هایی همچون صورتی و نارنجی روشن و آبی آسمانی و یا سبز مغز پسته ای جز رنگ های روشن هستند.برای بهتر القا شدن این حس می توانید از رنگ های خنثی استفاده نمایید.

همچنین از متریال فلز باید در دکوراسیون داخلی این محیط بیشتر استفاده نمایید . برای انتخاب مبلمان هم از رنگ های مشکی و قهوه ای استفاده کنید.این رنگ ها با ترکیب رنگ هایی همچون قرمز بسیار به چشم می آیند و نمایی زیبا را به محیط کار شما می دهند.در دکوراسیون اداری حتما بایداز متریال هایی با مقاومت بالا استفاده نمایید.معمولا فضهای اداری چون رفت و آمد زیادی در انجا رخ می دهد وسایل و لوازم در معرض آسیب و تخریب بیشتری هستند.مثلا برای پارچه مبل ها از مخمل های زخیم استفاده می شود و یا چرم نیز می تواند انتخاب مناسبی باشد.چرم یک مزیت دیگر دارد و آن هم نظافت راحت و سریع آن است.

می توان مهمترین دغدغه مدیران را تاثیر محیط کار بر کارکنان عنوان نمود. اینکه کارمندان دارای روحیه خوب باشندو از محیط کاری خود رضایت داشته باشند باعث افزایش راندمان کاری خواهد شد و این برای هر مدیری مهم می باشد.معمولا در دکوراسیون تجاری و یا دکوراسیون شرکت رنگ ها می توانند معنای نوع فعالیت انها باشند.حتما سعی کنید برای این محیط ها از رنگ هایی الهام بخش و پر انرژی استفاده نمایید.

قطعا عواملی که باعث خستیگ زود کارمندان می شود باید در محیط کم و یا از بین برود . یکی از مهمترین این عوامل همان نور محیط است که در بالا نیز اشاره به ان داشتیم.پس حواستان به میزان نور محیط و استاندارد بودن ان باشد.

نوع مبلمانی که انتخاب می کمنید جدا از رنگ و شکل ظاهریش باید دارای حالت استاندارد و آرگونومیک باشد تا در استفاده های طولانی مدت باعث خستگی کارمندان نشود.همچننین برای ایجاد نظم در دکوراسیون داخلی دفتر کار شما پیشنهاد می کنیم برای هر کارمند قفسه ای در نظر بگیرید تا وسایل خود را در ان قرار دهد.

دیوار ها همیشه در زیبا سازی محیط بسیار تاثیر گذار بوده اند و ما بیشتر دیده ایم که در دکوراسیون اتاق خواب و یا در دکوراسیون آشپزخانه بیشتر به دیوار ها اهمیت می دهند. حال برای اینکه دکوراسیون محیط اداری شما نیز شیک و پر انرژی باشد از دیوارها می توانید بهترین استفاده ممکن را بررید و با رنگ امیزی و تزیین مناسب محیط خود را بسیار لوکس و ویژه نمایید.مطمئن باشید یک دیوار ساده می تواند باعث کسل شدن کارکنان شود و همین امر موجب کاهش راندمان کاری خواهد شد.

فضای کاری را با گل و گیاه تزیین کنید:

بله درست خواندید چرا که نه. شما در فضای اداری خود و یا در هر فضای دیگر که از گل و گیاه به درستی استفاده نمایید باعث شادابی محیط شده و حس بسیار زیبایی را به کارمندان القا می کند.در واقع با گل و گیاه  دو هدف را می توانید دنبال نمایید . اول زیبا سازی محیط است و دوم ایجاد فضایی دل انگیز و پر انرژی .همه موارد بالا را اگر مو به مو و با دقت رعایت نمایید می توان امیدوار بود که فضایی بسیار لوکس و شیک را خلق خواهید کرد.

 

 

 

 

دکوراسیون لوکس دارای چه خصوصیاتی است ؟

ارسال شده توسط  method 

یکی از  عواملی که باعث زیبایی محیط و فضایی که در /ان هستیم می گرددقطعا نوع چیدمان و دکوراسیونی است که به کار برده ایم.هر روز شاهد طرح هایی جدید هستیم که در انها خلاقیات های منحصر به فردی اتفاق افتاده است.بسیاری از افراد برای فضای منزل و یا کسب و کار خود به دنبال شیک ترین و به روز ترین طرح ها هستند و به نوعی به دنبال دکوراسیون لوکس می باشند.اگر می خواهید تا لوکس ترین و شیک ترین طرح و دکوراسیون را داشته باشید باید قوانین ان را به خوبی و قدم به قدم رعایت نمایید تا به این خواسته دست یابید. در مدل های لوکس مهمترین اصل را کمتر بودن وسایل تشکیل می دهد.در واقع شعار این است هر چه کمتر بهتر.در این مدل هر چقدر از مبلمان و وسایل کمتری استفاده شود طرح نهایی لوکس تر و شیک تر خواهد بود و جلوه بیشتری خواهد داشت.اگر به دنبال طرح های مدرن و امروزی هستید پس باید به دنبال سادگی وسایل  مورد نظرتان باشید.رنگ های یهم که انتخاب می کنید باید در قالب رنگ های تیره باشد مانند رنگ مشکی.

با هم به بررسی دکوراسیون داخلی اما لوکس برخی از فضاهای زیر می پردازیم :

در مورد دکوراسیون اتاق خواب در مقالات قبلی نکات مفیدی را خدمتتان ارائه دادیم.اما در این بخش به ذکر چند نکته می پردازیم که می تواند چهره اتاق خواب شما را بسیار لوکس و منحصر به فرد نماید و در اصطلاح شما دارای یک دکوراسیون لوکس برای اتاق خوابتان خواهید شد.

اولین قدم این است که حتما اگر از تخت خواب در اتاقتان می خواهید استفاده کنید مدلی را انتخاب کنید که دارای پایه های کوتاه باشد و همچنین دارای دو پاتختی بوده و در روی ان نیز دو چراغ قرار گرفته باشد.برای تزیین دیوار از کاغذ دیواری گرفته تا یک تابلو نقاشی را می توانید استفاده نمایید.همچنین از یک لوستر زیبا و مجسمه زیبا هم می توانید برای شیک تر شدن فضای اتاقتان استفاده کنید. وجود یک قالیچه زیبا هم بر زیبایی های اتاقتان می افزاید.در بخش دیگر اتاق نیز یک میز آرایش شیک و یک صندلی مدرن قرار دهید.دقت داشته باشید رنگ وسایل شما همانطور که قبلا هم اشاره کردیم به نوعی باید تیره باشد.این می توانید اولین قدم در جهت رسیدن به دکوراسیون منزل لوکس باشد.

اما مرحله دوم رسیدگی به اتاق پذیرایی است.مکانی که می تواند بیانگر سلیقه و هنر شما باشد .اما در سبک مدرن و لوکس باید مواردی را در دیزاین و چیدمان وسایل  اتاق پذیرایی در نظر گرفت.برای مبلمان این فضا می توانید از کاناپه و مبل و میز جلوی آن و میز ناهار خوری همراه با صندلی هایش استفاده کنید.دیوارهای این اتاق را می توانید رنگی نمایید و یک کتابخانه در بخشی از فضای اتاق برای خود ایجاد کنید.حتی می توانید برای رمانتیک کردن فضا از چند شمع بزرگ که رنگ روشنی دارند نیز استفاده نمایید.دقت کنید که جا شمعی شما باید مدرن و لوکس باشد.حال اگر هدفتان دکوراسیون اداریاست و می خواهید محیط آنجا را لوکس و مدرن جلوه دهید بهتر است با ترکیبی از پارتیشن و مبلمان اداری دست به این کار بزنید.

دکوراسیون آشپزخانه خود را به سبک ی مدرن طراحی نمایید:

می رسیم به فضای مربوط به آشپزخانه.جایی که قلب خانه نام دارد و نوع طراحی ان در طرح کلی منزل بسیار تاثیر گذار خواهد بود.اگر دوست دارید تا زمان صرف ناهار و شام  در کنار دیگر اعضای خانواده تان در محیط آشپزخانه نهایت لذت را تجربه نمایید و حس خوبی داشته باشید پیشنهاد ما تنها ایجاد دکوراسیونی لوکس و ویژه است.می توانید قدم اول را با انتخاب یک مبلمان مدرن برای میز ناهار خوری خود بر دارید.وجود یک لوستر بزرگ و شیک نیز در آشپزخانه به نظر می تواند بسیار جلوه خوبی را خلق نماید.وجود پرده های تزیینی در فضای آشپزخانه نیز می تواند قدم بعدی باشد.معمولا برای مدرن جلوه دادن فضای آشپزخانه از کشوهایی با رنگ های سفید استفاده می شود و از صندلی های بدون دسته برای میز ناهار خوری .

بسیاری از مواردی که در باب لوکس کردن فضای داخلی منزل عنوان می کنیم به نوعی می تواند برای دکوراسیون تجاری نیز مورد استفاده قرار گیرد.مثلا برای دکوراسیون دفتر کار با استفاده از رنگ بندی که برای مدل های مدرن توضیح دادیم می توانید فضایی شیک و خاص را خلق نمایید.

سرویس بهداشتی مدرن ولوکس

شاید کمتر به مدرن کردن و شیک کردن فضای سرویس های بهداشتی توجه کرده باشیم. اما باید قبول کرد این نیز بخشی از کار دکوراسیون داخلیفضای منزل است و می بایست برای منطبق بودن فضای ان با سایر بخش های خانه انرا نیز لوکس و مدرن طراحی نماییم.استفاده از رنگ های آبی روشن و بنفش و سبز و صورتی و حتی نارنجی می تواند موجب آرامش جسم و روح ما شود.باید در فضای فوق از یک نور پردازی ملایم استفاده کنیم.همچنین وجود رنگ های لوکس نیز می تواند بسیار موثر باشد.استفاده از آینه های دیواری می تواند فضا را آرامش بخش و مدرن جلوه دهد.امروزه برای مدرن جلوه دادن سرویس های بهداشتی از تنوع رنگی بالایی استفاده می شود.

 

 

 

دکوراسیون شرکت شما باید چگونه باشد ؟

ارسال شده توسط  method 

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برای کسب و کاری که در حال انجام دادن ان هستید نیازمند یک طرح  و دکوراسیون خاص هستید؟ آیادکوراسیون شرکت شما به صورت منحصر به فرد و یونیک طراحی شده است؟چیزی که بسیار واضح است رابطه میان دکوراسیون و کسب و کاری که در حال انجام است می باشد.یعنی می بایست طرحی که به منظور دکور برای خود بر می گزینید با نوع کاری که قرار است در انجا انجام دهید هم گونی و سنخیت داشته باشد..

برای هر محیطی با توجه به خصوصیاتی که آن محیط دارد و همچنین با توجه به کاربری آن محیط و خواسته هایی که معمولا افراد از آنجا دارند طرح دکور شکل می گیرد.مثلا برای دکوراسیون منزل باید با توجه به بخش هایی که در یک خانه است مانند آشپزخانه و اتاق  خواب و اتاق نشیمن طراحی انجام شود.برای دکوراسیون دفتر کار با توجه به نوع فعالیتی که قرار است صورت پذیرد طرح نهایی دکور شکل می گیرد.پس نیاز است تا ابتدا و قبل از هر چیز در مورد محیطی که قرار است برای ان طراحی و دکوراسیون صورت پذیرد تحقیق به عمل آید و اطلاعات لازم از قبیل نوع کسب و کار و تعداد افراد کارمند و تعداد مراجعه کنندگان و … سوالاتی از این قبیل جواب داده شود تا با توجه به ان بتوان بهترین طرح را برای دکوراسیون شرکت مورد نظر پیاده سازی کرد.

مجموعه طراحی متد دیزاین با کادری توانا و حرفه ای اماده ارائه هر گونه مشاوره در این زمینه به شما عزیزان می باشد.در این خصوص می توانید همین الان با شماره تلفن های شرکت تماس گرفته  و از مشاوره رایگان ما در این زمینه بهره مند شوید.تمام تلاش مجموعه متد دیزاین در ارائه طرح های خاص و یونیک است.در این بخش به مواردی اشاره می کنیم که نه تنها برای دکوراسیون های شرکت ها بلکه برای هر نوع دکوراسیونی می بایست رعایت شود تا در نهایت طرح بدست امده حرفی برای گفتن داشته باشد:

نور  عامل مهمی در زیبا دیده شدن کار :

باید با توجه به اینکه برای چه محیطی در حال انجام دکوراسیون هستید نور لازم را برای انجا تامین نمایید. قطعا نوری که برای دکوراسیون اتاق خواب نیاز داریم باید کمتر از میزان نوری باشد که برای دکوراسیون آشپزخانه نیاز است.همچنین باید سعی شود تا جایی که ممکن است فضای مورد نظر ما ابتدا از نور طبیعی بهره ببرد و سپس کمبودها و مکان های کور را با نور لامپ پاسخگو باشیم.رنگ نور نیز بسیار مهم است که چه چیزی باشد.مثلا رنگ های کدر  و تیره برای هنگام خواب مناسب هستند مانند رنگ نور قرمز  و رنگ های روشن و شفاف برای ایجاد نشاط و انرژی خوب هستند مانند نور زرد و سفید.

رنگ عامل دیگری در طراحی می باشد:

اینکه برای دکوراسیون شما چه رنگی باید استفاده شود بسیار مهم و حائز اهمیت است.مثلا رنگی که برای دکوراسیون اداری به کار می بریم هم باید حالتی رسمی داشته باشد و هم دارای انرژی و شور و سر زندگی باشد. رنگی که قرار است برای دکوراسیون شرکت نیز به کار گرفته شود جدا از اینکه باید دارای انرژی و جذابیت خاص خود باشد باید متناسب با نوع کار ان شرکت نیز انتخاب شود و حتی گاهی اوقات باید تلفیقی از چند نور مختلف باشد.در این زمینه با افتخار اعلام می داریم که شرکت دکوراسیون داخلی متد دیزاین با سال ها تجربه موفق در زمینه علم رنگ می تواند برای پروزه شما بهترین ترکیب رنگ ونور را پیشنهاد دهد.

نوع معماری داخلی به کار رفته در محیط:

اینکه چه فضایی در اختیار ما قرار داده می شود تا امور طراحی و دکوراسیون را در ان انجام دهیم بسیار مهم است.مثلا فضایی مربعی شکل با فضایی مستطیلی نوع کاری که باید در /انها انجام شود متفاوت است.پس قبل از اینکه به فکر نوع چیدمان و دکوراسیون ان باشیم ابتدا باید قدم اول که طرحی برای معماری داخلی محیط است به خوبی برداشته شود.

 

 

طراحی دکوراسیون خانه سنتی و مدرن

ارسال شده توسط  method 

خانه مکانی برای اجتماع تمام افراد خانواده است و معمولا افراد حداقل یک سوم از شبانه روز را حتما در منزل خود سپری می کنند.به همین دلیل بسیار مهم است که طراحی دکوراسیون خانه به گونه ای باشد که بتواند تمام نیازهای افراد یک خانواده را برطرف نماید.یک خانه را می توان به چند بخش تقسیم کرد و برای هر بخش نیز به فراخور کاربردی که دارد می بایست طراحی و دکوراسیونی خاص را در نظر گرفت.می توان این بخش ها را به شرح زیر تقسیم بندی نمود :

بخش هال یا همان سالن نشیمن

بخش آشپزخانه

بخش اتاق خواب

بخش سرویس های بهداشتی و حمام

طبعا برای هر قسمت باید از طرحی خاص و رنگی خاص استفاده شود.مثلا برای دکوراسیون آشپزخانه باید رنگ کابینت ها با کف پوش و دیگر لوازم  هم خوانی داشته باشند و فاصله میان سه منطقه مهم یعنی یخچال و اجاق گاز و سینک ظرفشویی به صورت متناسب طراحی شده باشد.وجود بخشی  که بتوان لوازم و مواد خوراکی را در آن انبار نمود باید در هر آشپزخانه تعبیه گردد و… نکاتی که مورد نیاز دکوراسیون یک آشپزخانه است باید در آن در نظر گرفته شود.

برای دکوراسیون اتاق خواب نیز باید نکاتی که مورد نیاز یک اتاق خواب است در آن لحاظ شود.اتاقی با رنگ های ملایم و دکوری که باعث ایجاد آرامش  شود چرا که قرار است در این مکان فرد به استراحت بپردازد.و اما برای طراحی دکوراسیون خانه در بخش نشیمن طبعا می بایست از رنگ های شاد و سر زنده استفاده کرد .این مکان محلی برای اجتماع افراد خانواده استو احتمالا می خواهند در کمال آرامش و با روحیه خوب و شداب ساعاتی را در کنار هم بگذرانند.

برای هر بخش از منزل بنا به کارایی ان می توان طرح و دکوری خاص را در نظر گرفت.می توان از طرح های سنتی استفاده کرد که امروزه زیاد مورد استقبال عموم نیستند و یا به جای آن از طرح های روز دنیا به صورت مدرن برای منزل به کار برد.چیزی که در همه بخش ها باید رعایت شود این است که حتما چند فاکتور مهم در هنگام شروع به کار هر پروژه طراحی باید در نظر گرفته شود.حال این پروزه می خواهد دکوراسیون مغازه باشد و یا یکدکوراسیون دفتر کار و…باید عوامل مهم و تایین کننده نور و رنگ در همه انها به خوبی و با توجه به نوع فعالیتی که قرار است در انجا انجام شود پیاده سازی شود.

مثلا در اتاق خواب شما به نورهای ملایم نیاز دارید و برای این منظور می توایند حتی از آبازور ها استفاده نمایید. اما در نشیمن شما نور های روشن و سرزنده نیاز دارید .برای دکوراسیون اداری باید از مبلمانی رسمی استفاده نمایید و این در حالیست که برای دکوراسیون منزل لزومی به این کار نیست.در مورد رنگ ها نیز به همین صورت است. برای منزل می توانید از هر رنگی که خودتان خواستید و پسند کردید استفاده نمایید اما قطعا برای یکدکوراسیون تجاری نمی توانید صرفا تنها به جنبه های بصری کار نگاه کنید و باید ارتباطی هم میان رنگ و نوع کاری که قرار است صورت پذیرد نیز بیابید.

مجموعه طراحی و دکوراسیون داخلی متد با وجود کادری مجرب و حرفه ای اماده ارائه هر گونه خدمات در این زمینه به شما عزیزان است.می توانید ابتدا از نمونه کارهای ما دیدن نماییدو در صورت پسند کردن پروژه خود را به ما واگذار نمایید.ما همیشه تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا بهترین و با کیفیت کارهایمان را به مشتریان عرضه داریم. کارهایی که دارای طرح های خلاقانه و منحصر به فردی است و شاید یکی از برتری هایی که در متد دیزاین نسبت به سایر شرکت های طراح وجود دارد همین ارائه طرح های یونیک و کاملا دسته اول به مشتریان است.

البته قبل از اینکه بخواهم طرح نهایی را برای طراحی دکوراسیون خانه شما ارائه دهیم قطعا سعی خواهیم کرد تا جای ممکن با سلایق و نیاز های شما نیز اشنا شویم تا در نهایت بتوانیم پروزه را در مسری رو به جلو حرکت دهیم که دقیقا منطبق با نیازهای شما بوده است.به شما یک دکوراسیون لوکس را ارائه خواهیم داد که در جای جای ان احساس راحتی کامل داشته باشید و بتوانید در زمان هایی که در منزل هستید احساس بسیار خوبی را تجربه نمایید.

البته در ایجاد یک طرح ملما نوع معماری داخلی که از قبل برای فضای منزل شما در نظر گرفته شده بسیار تاثیر گذار است و به نوعی چار چوب اولیه کار محسوب می شود.اما با همه  این اوصاف سعی خواهیم کرد اگر احیانا هر کجا نیاز به تغییری در نوع طراحی و معماری بود ان را تا جایی که امکان دارد به صورت خلاقانه برای شما انجام دهیم.هدف ما در نهایت ارائه کاری بی عیب و نقص بوده و تمام تلاشمان را در جهت رسیدن به این هدف خواهیم گذاشت.

 

دکوراسیون تجاری مدرن و لوکس

ارسال شده توسط  method 

یکی از مهم ترین شاخه های طراحی و دکوراسیون داخلی مربوط می شود به موارد تجاری و از آن به عنوان دکوراسیون تجاری یاد می شود.اهمیت این موضوع به این خاطر است که به میزان قابل توجهی دکور یک واحد تجاری می تواند نقش تایین کننده ای در میزان فروش و موفقیت ان کسب و کار داشته باشد.صاحبان کسب و کار نیز با توجه به این موضوع توقع دارند که شرکت دکوراسیون داخلی که قرار است پروژه آنها را انجام دهد بهترین و با کیفیت ترین کار ممکن را تحویل دهد.

اینجا است که عیار واقعی شرکت ها و ارائه دهنده خدمات دکوراسیون مشخص می شود.چرا که باید برای ایجاد طرحی که هم بتواند از نظر بصری زیبای های خاص خود را داشته باشد و هم مرتبط با موضوع بوده و دقیقا بتواند تاثیرات مثبتی بروی کسب و کار  مورد نظر بگذارد می بایست تمام نکات ریز و درشت مربوط به  اصول طراحی را در طرح پیاده سازی نمایند.تفاوت های این کار با کارهایی که به عنوان دکوراسیون منزل انجام می شود و یا کارهایی که برای مثلا دکوراسیون آشپزخانه صورت می پذیرد در این است که در دو مورد فوق همینکه از نظر زیبایی بتواند صاحب منزل را راضی کند به نظر کافی بوده اما در مورد فوق یعنی مبحث تجاری کمی اوضاع فرق می کند و علاوه بر جنبه های بصری کار حتما باید بتواند در کسب و کار مورد نظر نیز تاثیرات مثبتی بر جای بگذارد و عملا بر میزان فروش کالا و خدمات ان کار تاثیر مثبت داشته باشد.

شاید یکی از نکاتی که در هر نوع طراحی و دکوراسیون بسیار تاثیر گذار است این باشد که معماری داخلی به کار رفته برای ان بنا و فضا تا چه حد بر اساس اصول روز و حرفه ای صورت پذیرفته است و در واقع فضایی که در اختیار ما قرار می دهند تا چه حد دارای استانداردهای لازم برای پیاده سازی اصول دکوراسیون داخلی است.

معمولا طرح هایی برای دکوراسیون تجاری موفق تر هستند که به صورت مدرن و به روز طراحی شده باشند و دارای چهره ای خلاقانه و منحصر به فرد باشند.برای داشتن یک دکوراسیون لوکس در زمینه تجاری باید از تمامی جنبه های زیبا شناسی کمک گرفت تا در نهایت بتوان به طرحی خاص دست یافت.با هم به بررسی عوامی که می تواند طرح تجاری شما را موفق نماید می پردازیم :

رنگ اولین قدم برای موفقیت شما:

رنگی که قرار است برای دکوراسیون مورد نظر به کار ببرید می تواند اولین و مهمترین قدم برای جذب این طرح توسط مشتریان باشد. باید دقت نمایید که رنگ به کار برده بتواند حسی سرشار از انرژی و اطمینان را به بیننده اش القا نماید.حتما باید ارتباطی مستقیم با کاری که قرار است در آن مرکز صورت پذیرد با رنگی که برای دکور انتخاب کرده اید باشد.اگر این قدم را به درستی بر ندارید نمی توان زیاد به موفیت این پروزه اطمینان داشت.

کف پوش ها و دیوار ها دومین عامل در دیده شدن هر دکوراسیونی هستند :

چیزی که مشخص است در یک محیط بهترین بخشی که می تواند بسیار دیده شود دیوار ها هستند که در تمامی قسمت ها وجود دارند و چه بخواهیم و چه نخواهیم در دید ما قرار دارند. همچنین کف پوش که در زیر پای ما قرار دارد نیز مکانی است که حتما دیده می شود.پس این دو بخش مهم می تواند با طرحی متفکرانه و رنگی جسورانه گره از کار شما باز کند و دکوراسیون تجاری شما را به یکی از منحصر به فرد ترین و خاص ترین طرح ها تبدیل نماید. البته همانطور که از این دو بخش می توان به عنوان سکوی اوج گرفتن شما نگاه کرد از دیدی دیگر می توان از ان به عنوان یک پرتگاه نیز یاد کرد که با انتخاب های اشتباه یک طراح دقیقا طرح در نظر گرفته شده  را دچار سقوط و شکست خواهد کرد.مبحث دیوار و کف پوش  برای همه جا حائز اهمیت است. مثلا برای دکوراسیون اداری و یا برای دکوراسیون اتاق خواب و حتی برای طراحی دکوراسیون خانه نیز نقش تایین کننده ای خواهد داشت.

دکوراسیون تجاری و تلفیق ان با طبیعت:

طبیعت همیشه برای همه زیبا و پر از انرژی های مثبت بوده است.شما می توانید از این موهبت الهی برای پیروزی طرح خود استفاده نمایید . با ایجاد فضایی سبز در مکان تجاری خود می توانید منظره ای بصری زیبای را خلق کرده که باعث ایجاد انرژی مثبت در سایر کارکنان  در ان محیط شود. همچنین باعث زیبایی دو چندان طرح شما خواهد شد. از این مساله براحتی نگذرید و حتما برای ان طرح و نقشه ای حرفه ای داشته باشید.

مجموعه طراحی و دکوراسیون متد با دارا بودن کادری  مجرب و به واسطه سال ها تجربه حرفه ای در بازار و ده ها نمونه کار موفق آماده ارائه هر گونه طرح مدرن و شیک برای مکان های تجاری شما است. می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر همین الان با شماره تلفن هها ما تماس گرفته و یا به صورت حضوری به دفتر ما مراجعه نمایید.ما برای شما طرح های منحصر به فرد و یونیک را خواهیم داشت.

 

 

طراحی اتاق کار با ایده های جدید

ارسال شده توسط  method 

اگر به فکر تغییراتی در دکوراسیون اتاق کار خود هستید و دوست دارید تا فضایی پر انرژی تر و زیباتر را پدید آورید پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا اخر مطالعه نمایید. طراحی اتاق کار از این جهت بسیار مهم است که شما در طی روز ممکن است ساعات طولانی در این مکان قرار داشته باشید .پس مهم است که مکانی که در ان هستید دارای محیطی شاداب و سرزنده و پر انرژی باشد تا اینکه محیطی کسل آور و خسته کننده و دارای انرژی های منفی باشد.قطعا وجود محیطی جذاب هم برای شما و هم برای مراجعه کنندگان می تواند اقرات خوبی را به دنبال داشته باشد و حتی باعث افزایش راندمان کاری شما نیز خواهد شد.در زیر توصیه هایی را در جهت هر چه بهتر شدن فضای کاری شما داریم :

استفاده از رنگ های مناسب:

بیب شک نمی توان تاثیر رنگ در زندگی انسان ها را بی اثر و کم دانست.رنگ ها می توانند دقیقا اثرات روانی مثبت و یا منفی در زندگی افراد به دنبال داشته باشند.شما باید در طراحی اتاق کار حتما از رنگ هایی استفاده کنید که حس سر زندگی و شادابی و انرژی  را به شما تزریق نمایند.قطعا برای این موضوع نیاز است که به علم رنگ شناسی  و اثرات هر کدام نیز آشنا باشید.باید سعی کنید از رنگ هایی استفاده کنید که زمینه کاری شما را منعکس می کنند.منظورمان از این جمله این است که سعی کنید با ظرافتی دقیق رنگ هایی که متناسب با کار و فعالیت شما هستند را انتخاب نمایید.رنگ ها تاثیرات زیاید در زیبا نشان دادن دکوراسیون داخلی هر محیطی دارند و نمی توان به همین سادگی از کنار آن گذشت.

دیوار هایتان را زیبا و جذاب نمایید :

دیوار ها بخش هایی از هر محیط هستند که با توجه به حجم و فضایی که برای دیده شدن دارند می توانند عوامل مهمی در ایجاد محیطی شاداب و یا ابلعکس محیطی کسل کننده داشته باشند.معمولا یک دیوار ساده دیواری کسل کنده است و گزینه مناسبی نه برای  اتاق کار بلکه برای هیچ دکوراسیون تجاری نمی باشد.شما خیلی راحت و تنها با چند تصویر و قاب می توانید انرا از فرم کسل بودن در آورده و باعث نشاط خود و دیگر افراد در محیط کار شوید.استفاده از رنگ های مناسب برای دیوار ها و یا تصاویر و قاب های مرتبط با کار می تواند از جمله کارهایی باشد که برای یک دیورا می توان انجام داد.

اگر می توانید برای محیط کار خود فضای سبز ایجاد کنید:

همیشه فضای سبز که شامل  گل و گیاه بوده در هر حالتی برای همه افراد زیبا و تولید کننده انرژی و شادابی بوده است.شما اگر امکان ایجاد فضای سبز در محیط کاری خود را دارید حتما اقدام به این کار نمایید. برخی تصور می کنند که فضای سبز و گلخانه تنها مختص دکوراسیون منزل است و از ان در جهتطراحی دکوراسیون خانه فقط می شود استفاده کرد. باید بگوییم که به هیچ عنوان اینگونه نیست و شما هیچ محدودیتی نخواهید داشت و در هر محیطی می توانید برای زیبا شدن ان از گل و گیاه و فضای سبز استفاده نمایید.

اگر معماری داخلی محیط شما به گونه ای بود که نمی توانید در آن گلخانه داشته باشید حتما از چند گلدان و گل کوچک در کنار میز خود و همکارانتان برای ایجاد محیطی هر چند کوچک اما سبز  استفاده کنید.جدا از زیبا تر شدن محیط باور داشته باشید که گیاهان تولید کننده انرژی های مثبت هستند و می توانند روحی تازه به محیط کاری شما بخشند.

طراحی اتاق کار با مبله کردن آن:

معمولا بیشترین نمایی که می توان به یک دفتر کاری داد با نوع مبلمان و میز و صندلی هایی است که برای ان به کار می بریم.دکوراسیون دفتر کار شما با داشتن مبلمانی شیک قطعا بسیار بیشتر از قبل به چشم می آید و از نظر مراجعه کنندگان وجود یک دکوراسیون لوکس برای دفتر کاری نشانه اعتبار تجاری انها می باشد.دیزاین توسط مبلمان معمولا یکی از اصولی است که برای همه نوع دکوراسیون اداری به کار گرفته می شود و همیشه تاکید زیادی بروی آن بوده است.

همگونی رنگ وسایل با دیوارها و … :

سعی کنید محیط کاری شما دارای یک نظم در رنگ بندی وسایل ولوازم باشد. رنگی که برای کف پوش ها و سقف و دیوارها در نظر گرفته اید باید دارای ارتباطی منطق با نوع مبلمان و وسایل محیط کاری شما داشته باشد. معمولا برای دکوراسیون شرکت این مورد دقیقا رعایت می شود چرا که در ذهن مشتری و مراجعه کننده زمانیکه محیط شما دارای بی نظیمی در رنگ ها باشد باعث ایجاد تردید و صلب اطمینان از شما خواهد شد.شما می توانید تنها با رعایت همین چند نکته که خدمتتان اعلام کردیم برای خود محیطی بسیسار جذاب و پر انرژی و در عین لوکس و شیک را پدید اورید. حتما نیاز نیست تا هزینه های بسیار سنگینی در جهت اجاره یک دفتر شیک کنید. با کنار هم قرار دادن موارید که عرض کردیم خودتان می توانید محیطی شیک و بی نظیر را خلق نمایید.

 

 

 

 

 

شرکت دکوراسیون داخلی متد

ارسال شده توسط  method 

شرکت دکوراسیون داخلی متد با دارا بودن کادری مجرب و حرفه ای اماده ارائه خدمات دکوراسیون و طراحی به شما عزیزان می باشد. موضوع کاری شما هر چه باشد ما می توانیم با خلق ایده هایی نو آنرا به منحصر به فرد ترین و بهترین شکل ممکن برایتان طراحی و پیاده سازی نماییم.هدف از ایجاد دکوراسیون در واقع زیباتر شدن محیط است.می توان به تعریف کلی که از دکوراسیون کرده اند نگاهی کرد : هماهنگ سازی از قبل طراحی شده برای نشان دادن و به جلوه در آوردن رنگ ها و سایر لوازم درون محیط.

یک شرکت دکوراسیون داخلی که در این زمینه میخواهد فعالیت نماید باید بتواند برای محیط های مختلف با موضوعات گوناگون با توجه به نوع طراحی ومعماری داخلی هر محیط یک هماهنگی و هم گونی خاصی را میان لوازم و رنگ ها و دیوارهای آنجا ایجاد نماید.در واقع می توان دکوراسیون را هنری دانست مانند سایر هنر ها که در طول زمان دچار تغیراتی شده است و دارای سبک و سیاق و اصول مربوط به خود نیز می باشد.هنر شرکت ما نیز این است که برایتان فضایی را خلق خواهیم کرد که هم زیبا و هم در عین حال با توجه به موضوع کاری شما کاربردی و ماسب باشد.شاید بتوان در تعریف دیگر دکوراسیون داخلی را یک راه ارتباطی میان دو واژه معماری داخلی و طراحی داخلی عنوان نمود.

اگر به دنبال شرکت دکوراسیون داخلی تهران می باشید می توانید به ادرس ما واقع در خیابان بهشتی (عباس آباد)، خیابان سرافراز، کوچه حق پرست، پلاک 8، طبقه 3 مراجعه نموده و از آخرین نمونه کارهای ما نیز بازدید به عمل آورید.

یکی از دلایلی که این روزها توجه بسیار زیادی به مبحث دکوراسیون منزل و طراحی آن می شود شاید عامل زیبایی و شیک شدن محیط است. فارغ از اینکه وجود یک دکوراسیون لوکس می تواند چقدر در ذهنیت افراد تاثیر گذار بوده و میزان راندمان افراد را تا چه حدی می تواند بالا ببرد این روزها هم درگیر فاز دیگر این قضیه هستند و آن هم مبحث زیبا شدن محیط است.خوشبختانه با افتخار اعلام می داریم تا اکنون شرکت ما با انجام ده ها نمونه کار موفق در زمینه های گوناگون توانسته رضایت خاطر مشتریان خود را به دست اورد و شما نیز جهت استعلام کیفیت کارهای ما می توانید بر سر پروژه های قبلی رفته و خودتان از ندیک میزان کیفیت ارائه شده توسط ما را با دیگر شرکت های همکار مقایسه نمایید.

تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا با تشکیل یک کادر تخصصی در تمام زمینه های مختلف مبحث دکوراسیون و طراحی داخلی بتوانیم بهترین کیفیت ها را به مشتریان خود ارائه دهیم.سعی کرده ایم تا با تسلط به علومی همچون رنگ شناسی و نور پردازی و همچنین با تسلط به علم معماری داخلی بتوانیم میزان اجزا ی  یک محیط ارتباطی همگون و زیبا بر قرار نماییم.

 

 

 

 

دکوراسیون دفتر کار شما چگونه است ؟

ارسال شده توسط  method 

محیط کاری از این جهت بسیار مهم است چرا که ما همه روزه و حداقل یک سوم از شبانه روز خود را قرار است در آن محیط سپری کنیم.اگر محی که ما به عنوان محیط کار داریم زیبا و پر انرژی نباشد قطعا باعث کاهش راندمان کاری و موجب عدم رضایت کارکنان از کار خواهد شد و همین روند باعث کاهش کیفیت نیز می شود.روشی که می توان محیط کار را به محیط دوست داشتنی و صمیمی تبدیل کرد این است که حتما در دکوراسیون دفتر کار خود تجدید نظر نماییم و سعی  کنیم تا با استفاده از یک معماری داخلی صحیح دست به خلق مکانی بزنیم که هم کارکنان و هم ارباب رجوع رد آن احساس رضایت کامل را داشته باشند.نکاتی  که در این بخش بیان می کنیم می تواند از دفتر کاری شما محیطی بسیار دلگرم کننده وصمیمی بیافریند.

رنگ های و آثار جادویی آنها بر محیط:

مهم ترین چیزی که می تواند نه تنها دردکوراسیون دفتر کار بلکه در هر نوع دکوراسیون داخلی دیکر تاثیر بسیار شگفت انگیزی بر جای بگذارد قطعا نوع رنگی است که برای آن محیط قرار است استفاده شود.رنگ می تواند پیام ها و احساسات گوناکونی را به اشخاص منتقل نماید پس باید از رنگی استفاده کنیم که کارکنان دارای انرژی مضاعف و سرزنده باشند.استفاده از رنگ های کسل کننده به هیچ وجه توصیه نمی شود.

نور و روشناسیی دومین عامل مهم در محیط کار:

اگر در محیطی هستید که نور کافی را ندارد بدانید که هر لحظه که می گذرد چشمان شما خسته تر خواهد شد.اما اگر نور به اندازه کافی باشد مانع از این خستگی چشم ها شده و اگر حتی ساعت های طولانی نیز پشت سیستم باشید می توانید بدون خستگی به کار خود ادامنه دهید.اصولا  مبحث تامین نور محیط باز می گردد به معماری داخلی که برای ان فضا قبل از ایجاد دکوراسیون در نظر گرفته اند.

برای دکوراسیون دفتر کار خود می توانید از مبل های آگونومیک استفاده نمایید ومانع از ایجاد دردهای می شود که بر اثر استفاده های طولانی مدت در افراد بوجود می آید.به نظر میرسد انتخاب یک میز و صندلی کاملا استاندارد جز اولین و مهمترین ضروریات برای دکوراسیون دفتر کار است.حتی نه تنها برای محل کار بلکه اگر می خواهید برای دکوراسیون منزل خود نیز اقدامی کنید از مبلمان و صندلی های باید استفاده شود که جدا از بحث ظاهری ان حالت استاندارد را دارا باشد.هم سلامت کارکنان و هم سلامت مدیران باید جز اولویت اول هر اداره باشد و هیچگاه به خاطر هزینه کردن بیشتر و یا هر مساله دیگری قید کیفیت خوب را نزنند.حتما باید دقت نمایید در تمام صندلی هایی که خرید می کنید حالت ارگونومیک وجود داشته باشد.

پا را فراتر می گذارین و برای افرادی که در ااره جات و شرکت ها ببا کامپیوتر کار می کنند نیز پیشنهادی داریم .حتما از موس و کیبورد و مانیتوری که حالت آرگونومیک دارد استفاده کنید.با این کار میزان تنش های عضلانی شما کاهش یافته و حالت ایمینی بیشتری در هنگام کار خواهید  داشت.

یکی از ملزوماتی که معمولا باید به شکل زیبا و شکیلی در دکوراسیون دفتر کار  به عنوان یک دکوراسیون تجاری جایگذاری شود وجود قفسه هایی برای  قرار دادن وسایل شرکت و اداره است. معمولا هر فرد رد کنار میز کار خود لازم است تا از قفساتی استفاده نماید تا به هنگام لزوم بتواند وسایل مورد نظر را در انجا جایگذاری نماید.

شاید باورتان نشود اما اگر می خواهید راندمان کاری شرکت را بالا ببرید می توانید از دیوارهای شرکت در جهت رسیدن به هدف بسیار کمک بگیرید. کافیست تا دیوار ها شاد و زیبایی را برای  محیط مورد نظر خلق کنید .دیوارهایی که هم به زیبایی دکوراسیون دفتر کار شما بیافزاید و هم ایجاد روحیه ای شاد و پر از امید در کارکنان و حتی ارباب رجوع نماید.این حقیقت در مورد کف پوش ها و سقف نیز وجود داشته و باید  برای رسیدن به یک دکوراسیون لوکس در هنگام عملیات  پروژه به این موارد توجه لازم شود .

شاید یکی از نواقص تمام دکورهایی که ادارت می توان یافت وجود فضایی بسیار خشک و غیر جذاب است. شما اگر بتوانید  سنت شکنی کرده و این فضای خشک را بشکنید می توان گفت قدم بزرگری در جهت رسیدن به محیطی پر از انرژی بر خواهید داشت.می توانید از وسایل تزیینی مختلفی در جهت زیبایی و دیزاین محیط استفاده نمایید تا هم روحی تازه به انجا داده باشید و هم از این حالت یکنواختی و اداری بودن خارج نمایید.

سعی کنید برای رسیدن به دکوری واحد و منظم  مبمان و وسایلی که قرار است انتخاب کنید همگونی لازم را با دیوارها و کف پوش و سقف داشته باشد.اگر دقت کنید بسیاری از ما شاید بیش از یک سوم زمان خود را در طی روز در محیط ها اداری طی می کنیم پس لازم است محیط اداری ما دارای انرژی و روح سرزندگی باشد.

 

 

در اینجا تصویر برخی از دفتر کارهای معروف دنیا را برای شما گردآوری کرده‌ایم. در آینده نزدیک، بحث‌هایی در مورد روانشناسی طراحی دفتر کار، در متمم ارائه خواهیم کرد. خواهیم دید که جزییات در حدی که اکنون مورد توجه ماست، چندان تاثیر جدی بر عملکرد و حس کارکنان ندارند و بیشتر با هدف تبلیغات و برندسازی بیرونی روی آنها سرمایه‌گذاری می‌شود. اما مسائلی مثل نور محیط، پنجره داشتن به بیرون، تعداد کارکنانی که در افق دید ما قرار دارند یا ما در افق دید آنها قرار داریم و موارد مشابه، می‌توانند تاثیری جدی،‌ نه تنها بر کیفیت زندگی کاری، بلکه حتی در کیفیت خواب شبانه‌ی ما داشته باشند!


 
۱- Pixar
قیمت ملک

2-Yves Saint Laurent
خرید و فروش ملک

3-Donald Trump
دفتر کار

4-Red Bull’s  Office
فروش آپارتمان


5-Microsoft ‘s workspace
قیمت آپارتمان

6-Coca Cola’s Office
خرید و فروش ملک در تهران


7-google-Headoffice
قیمت ملک


8-Google Office – Zurich
آپارتمان در تهران


Google Office – Zurich
قیمت آپارتمان

 
9-YouTube’s Office-California
خرید و فروش

10-Adobe’s Office
آپارتمان تهران


11-tumbler’s Office
قیمت ملک در تهران

12-twitter’s Office
ساختمان سازی تهران

13-Disney’s Office
فروش آپارتماندکوراسیون داخلی آپارتمان و نما برای ساختمان و ویلا

posted Sep 12, 2015, 11:40 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Sep 17, 2015, 5:58 AM ]

 

خرید و فروش آپارتمان

 • فروش آپارتمان 295 متری تیپ 3 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر   فروش ( پیش فروش )  آپارتمان 295 متری فوق مدرن در خیابان فرشته تهرانفروش آپارتمان 295 متری تیپ 3 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر خیابان فرشته تهران ...
  Posted Sep 28, 2015, 11:23 PM by فروش آپارتمان تهران
 • فروش آپارتمان 296 متری تیپ2 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر  فروش ( پیش فروش ) قیمت آپارتمان 296 متری فوق العاده  لوکس در خیابان فرشته تهران==============================فروش ( پیش فروش ) قیمت آپارتمان 296 متری  طبقه دوم تیپ 2خیابان فرشته تهران  جهت اطلاع ...
  Posted Sep 4, 2015, 1:56 PM by فروش آپارتمان تهران
 • فروش آپارتمان 241 متری تیپ 1 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر  : فروش آپارتمان 241 متری  طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر   جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه ...
  Posted Oct 7, 2015, 8:57 AM by فروش آپارتمان تهران
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

خرید و فروش آپارتمان

خرید و فروش ملک

دکوراسیون داخلی آپارتمان و نمای بیرونی ویلااصول کلی چیدن وسایل در خانه های امروزی

مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


تعیین محل وسایل و مبلمان منزل یکی از مرعوب کننده ترین و مهمترین تصمیمات در طراحی دکوراسیون منزل است. به خصوص اگر فضای کوچکی در اختیار داشته باشیم، باید برای چیدن وسایل بیش از پیش ظرافت به خرج دهیم.

سه موقعیت زیر از جمله حالتهای معمول در منازل هستند که میتوان تعدادی از اصول اولیه دکوراسیون را بر اساس آنها شرح داد.

اتاق نشیمین :
هنگامی که لوازم اتاق نشیمن را میچینید، یک روش ساده انتخاب مرکز توجه یا نقطه تمرکز برای اتاق است. این نقطه، در واقع مرکز ثقل اتاق است و وسایل باید درست در مقابل این قطعه مهم چیده شوند. به این ترتیب شما باید مراحل زیر را طی کنید.

۱- نقطه تمرکز را انتخاب کنید. شومینه، پنجره های بزرگ یا میز تلویزیون و چیدمان وسایل و مبلمان را در اطراف آن انجام دهید. این نقطه تمرکز باید به دیوار تکیه داشته باشد و مبلمان دور از دیوارها چیده شوند تا فضایی خودمانی و گرم ایجاد شود.

۲- صندلیها و مبلها را بیش از حد از یکدیگر دور نگذارید تا مهمانان شما بتوانند به راحتی با یکدیگر صحبت کنند.

۳- محل میز را طوری انتخاب کنید که در دسترس تمام نشستگان باشد. در صورت امکان در نزدیکی هر مجموعه مبل، یک چراغ پایه دار یا آویز بلند قرار دهید.

۴- بین میز کوتاه قهوه خوری و کاناپه جای پای کافی در نظر بگیرید. کافی است که این دو بین 35 تا 45 سانتیمتر با یکدیگر فاصله داشته باشند

۵- ارتفاع میزهای عسلی باید حداکثر تا دسته صندلی یا مبلی که در کنار آن قرار دارد، باشد.

۶- محلی برای رفت و آمد آسان و به عرض چند دسیمتر در اطراف وسایل درنظر بگیرید.

اتاقهای چند منظوره:
چیدن وسایل در اتاقهای بزرگ یا ناهارخوری و نشیمنهای یکسره در آپارتمانهای امروزی کار نسبتا مشکلی است. زیرا نه تنها باید بدانیم از کجا شروع کنیم، بلکه باید کاربردهای مختلفی را در یک چهارچوب واحد بگنجانیم.

۱- شما در یک اتاق چند منظوره باید برای هر بخش از فضا، یک ویژگی غالب در نظر بگیرید. برای مثال بخش غذاخوری را بر روی یک ویترین یا قفسه ظروف زیبا و بخش نشیمن را بر روی میز تلویزیون متمرکز کنید. در صورت امکان این دو بخش را در نقطه مقابل هم قرار دهید تا وزن ترکیب بندی اتاق متعادل بماند.

۲- با قرار دادن ماهرانه مبلمان، دیواری طبیعی میان دو بخش اتاق ایجاد کنید. با قرار دادن کاناپه یا یک جفت صندلی به طوری که پشت به محل غذا خوری باشد یا قرار دادن یک پاراوان میتوانید دو بخش اتاق را از یکدیگر جدا کنید.

۳- هماهنگی و توازن را فراموش نکنید. با قرار دادن دو یا چند شیء کوچک در مقابل اشیاء بزرگ و کنار هم قرار دادن صندلیها و ساختن مجموعه هایی از لوازم تزئینی میتوانید به نتیجه دلخواه برسید.

۴- برای مشخص و جدا کردن هر قسمت از قالیچه های کوچک مناسب با فضا استفاده کنید.

۵- توجه کنید که دور میز غذا خوری فضای کافی برای عقب کشیدن صندلی و نشستن داشته باشد. این فضا از هر طرف باید حداقل 90 سانتی متر باشد.

۶- مبلها باید طوری قرار بگیرند که رسیدن و نشستن بر روی آنها به سادگی امکان پذیر باشد و محل عبور و مرور برای مهمانان و میزبان موجود باشد.

اتاق خواب :
اگر از شکل قرینه ای که در اکثر اتاقهای خواب با یک تخت و دو میز عسلی ایجاد میشود، خسته شده اید، کمی از ابتکار خود بهره گرفته و این فضا را به محلی آرام بخش و شادی آور تبدیل کنید.

۱- تخت را طوری قرار دهید که در اطراف آن فضای کافی برای عبور وجود داشته باشد. تخت، نقطه تمرکز چیدمان اتاق خواب است. اگر تخت تا حد امکان از کمد فاصله داشته باشد، استفاده از این دو فضا ساده تر خواهد بود.

۲- برای گرم و راحت کردن فضا از قالیچه های نرم و کوچک در کنار تخت استفاده کنید.

۳- انتخاب و چیدمان لوازم تزئینی شخصی، گلدان کوچک با گلهای طبیعی و چراغ خواب میتواند دو عسلی را به دو فضای متفاوت تبدیل کند.

۴- یک تابلو آرامش بخش که عرض آن لااقل یک سوم عرض تخت باشد، در بالای تخت نصب کنید. به طوری که بیشتر به تخت نزدیک باشد تا سقف.

۵- اگر در پایین تخت فضای کافی وجود دارد، یک نیمکت یا صندوق زیبا در این قسمت قرار دهید یا یک میز کوچک و مبل راحتی در گوشه مقابل تخت قرار دهید.

۶- نور موضعی در اتاق خواب بهتر از نور یک چراغ سقفی است. در صورت تمایل میتوانید از هردو استفاده کنید. چراغهای پایه دار یا آباژورهای آویز با سیم بلند که در گوشه اتاق نصب میشوند نیز به ایجاد فضایی مناسب برای استراحت کمک میکنند.

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزی

اصول چیدمان منزل, چیدمان خانه های امروزیمنبع : Decorationnews.com


دکوراسیون داخلی آپارتمان ، نمای بیرونی ساختمان ، ویلا، و انواع سازه های مدرن

posted Sep 10, 2015, 2:32 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Sep 17, 2015, 5:04 AM ]

آپارتمان

Contents

 1. 1 دکوراسیون اتاق خواب
 2. 2 دکوراسیون آشپزخانه شیک و مدرن
 3. 3 معماری داخلی و زیبایی محیط
 4. 4 دکوراسیون اداری مدرن و کاربردی
 5. 5 دکوراسیون مغازه عاملی مهم در جذب مشتری
 6. 6 دکوراسیون منزل منحصر به فرد می خواهید ؟
 7. 7 تعادل و زیبایی دو خصوصیت مهم در دکوراسیون منزل
 8. 8 اهمیت موسیقی در فنگ شویی
 9. 9 سازماندهی و خلوت کردن محیط
 10. 10 انتخاب رنگ مناسب برای درب ورودی
 11. 11 موقعیت تلویزیون در محیط فنگ شویی کجا باشد ؟
 12. 12 چیدمان اتاق نشیمن بر مبنای اصول فنگ شویی
 13. 13 سرمایه گذاری بر گیاهان و درختچه های سبز و طبیعی
 14. 14 نور پردازی مناسب
 15. 15 دکوراسیون داخلی مدرن را با ما تجربه کنید
 16. 16 چگونه از سنگ مرمر در طراحی داخلی استفاده کنیم ؟
 17. 17 چگونه طراحی داخلی شما روی ضمیر ناخودآگاهتان تاثیر می گذارد .
 18. 18 انتخاب رنگ روی روحیه شما تاثیر می گذارد
 19. 19 چرا ذهن ما تقارن در طراحی دکوراسیون را دوست دارد .
 20. 20 تعادل با تمام اشکال همخوانی دارد
 21. 21 دستیابی به تقارن ساده است
 22. 22 تقارن در هر سبکی موثر واقع می شود
 23. 23 طراحی فضای کاری چطور روی جریان کار تاثیر می گذارد ؟
 24. 24 اشتباهاتی که ممکن است هر کسی در طراحی داخلی خود مرتکب می شود .


دکوراسیون اتاق خواب

ارسال شده توسط  method 
12

مهمترین  خواسته هر کسی از یک اتاق خوب این است که در مدت زمانی که قرار است در انجا برای استراحت باشد احساس آرامش و راحتی خاطر داشته باشد.شاید اگر بخواهیم تعریفی برای یک اتاق خوب داشته باشیم اینگونه بتوان گفت که اتاقی که به افراد درونش به واسطه نوع چیدمان و نور پردازی و رنگ های به کار رفته احساس آرامش بیشتری می دهد را اتاق خواب خوب می گویند.در میان رنگ می توان از رنگ هایی همچون سفید و کرم روشن استفاده کرد. این دو رنگ باعث ایجاد آرامش می شوند.برای دیوار ها نیز می توانید از رنگ های استخوانی استفاده نمایید.برای رسیدن به بهترین حالت دکوراسیون اتاق خواب حتما باید مبحث رنگ ها را بسیار با دقت  دنبال نمایید چرا که می تواند عامل مهم و تایین کننده ای در میزان رضایت شما از محیط آنجا داشته باشد.

 

برای دیوارهای اتاق خواب اگر قصد استفاده از کاغذ دیواری را دارید حتما از طرح های خلوت با رنگ آمیزی ملایم استفاده کنید. طرح های شلوغ باعث ایجاد حس سردرگمی در شما خواهد شد.در واقع هر چقدر رنگ ها در اتاق خواب آرامتر باشند شما عمیق تر و راحت تر به خواب فرو خواهید رفت.حتی پیشنهاد می کنیم اگر می توانید در هنگام خواب مخصوصا در شب ها آینه های اتاق را با پارچه ای بپوشانید تا فضای اتاق را ارامش بخش تر نمایید.

بر عکس نکاتی که می بایست برای دکوراسیون تجاری در نظر گفت و از نور پردازی و رنگ امیزی های خاص و شلوغ و سر زنده استفاده کرد اینجا باید همه چیز رو به آرامش و ملایمت باشد.شاید برای دکوراسیون دفتر کار شما نیاز به رنگ هایی داشته باشید که به شما حس و انرژی زیادی منتقل کند و شما را شاداب و سر زنده نگه دارد اما در اتاق خواب تنها چیزی که نیاز دارید آرامش است و آرامش.این آرامش را می توان در گرو  در کنار هم قرار گرفتن چندین فاکتور دانست. از رنگ بندی مناسب و نور پردازی ملایم تا نحوه چیدمان وسایل و لوازم اتاق همه و همه در نهایت می تواند منجر به رسیدن شما به آرامش باشند.مثلا برای ایجاد حسی عاشقانه میان شما و همسرتان می توانید برای روتختی خود از پارچه ای با رنگ قرمز استفاده نمایید. رنگی عاشقانه و گرم و صمیمی.البته رنگ قرمز درست است که رنگ عشق می باشد ولی رنگی تحریک کننده است و مناسب افراد عصبی مزاج نیست.

این روزها تحقیقات زیادی بروی آثار رنگ بر ذهن انسان شده است و همین امر موجب شده تا به شما باز هم بگوییم حتما در انتخاب رنگ  برایدکوراسیون اتاق خواب خود نهایت دقت و وسواس را داشته باشید.از رنگ هایی همچون سبز و آبی می توان به عنوان رنگ های خودمانی و آرامش بخش یاد کرد.اگر به دنبال ایجاد فضایی رومانتیک در اتاق خواب خود هستید پیشنهاد می کنیم از رنگ های زیر استفاده نکنید :

رنگ هایی مانند سفید-خاکستری-صورتی -زرد

رنگ های سفید و خاکستری  باعث ایجاد خلسه و حالت کسلی در شما می کند و مناسب اتاق خواب نیستند. رنگ زرد  اگر به تنهایی استفاده شود باعث ایجاد عصبانیت رد فرد خواهد کرد.اما رنگ صورتی بر خلاف اینکه رنگ بسیار شادی است اام در منظر عمومی از ان به عنوان رنگی دخترانه یاد شده و شاید زیاد مناسب آقایان نباشد.

به هر حال باید بدانیم که بخشی از دکوراسیون منزل ما مربوط می شود به اتاق خواب و چون قرار است در انجا به استراحت بپردازیم باید فاکتورهای لازم در جهت ایجاد حسی آرامش بخش را دارا باشد.یکی از مهمترین فاکتورها نور پردازی محیط است.همانطور که در بالا عنوان کردیم اگر دوست دارید تا اتاق خوابی رمانتیک داشته باشید باید از نور های کدر و تیره استفاده کنید اما اگر هدفتان داشتن اتاق خوابی روشن و شاداب است از نورهای درخشان باید استفاده نمایید.در میان نورها نورهای سبز و ابی ممکن است حالات بیماری و کسلی را القا کنند پس اصلا تویه به استفاده از این نورها نداریم.نورهای قرمز و تیره برای ایجاد فضایی رمانتیک بسیار مناسب هستند.

 

بعد از اینکه دو فاکتور مهم رنگ و نور را در دکوراسیون اتاق خواب خود رعایت کردید حال نوبت به انتخاب وسایل و نحوه چیدمان انها درون اتاق است.حتما بر اساس میزان فضایی که در اختیار دارید و نوع معماری به کار رفته در اتاق اقدام به خرید نمایید.شاید بتوان مهمترین وسیله یک اتاق خواب را تخت خواب ان عنوان کرد.تخت باید زیبا و راحت باشد و در بوجود ؟اوردن فضایی شیک و یک دکوراسیون لوکس  برای شما می تواند بسیار موثر باشد.

در یک بررسی انجام شده مشخص کرده اند که اگر د راتاق خواب شما پنجره ای رو به بیرون است بهترین حالت ان این است که این پنجره در سمت راست تخت قرار گیرد.برای زیباتر شدن فضای اتاق خواب  خود به ریز ترین نکات نیز باید توجه کنید. از کوسن هایی که بروی تخت خواب شما زده شده است تا همهانگی که باید میان سایر لوازم درون ااق باشد همه و همه می تواند در ایجاد حالتی خوش در شما موثر و مفید باشد.

حتما دیده اید که در اکثر اتاق خواب ها از چراغ های خواب به اشکال مختلف استفاده می گردد.اگر از آباژورهای کوتاه بروی پاتختی ها استفاده نمایید باعث خلق فضایی رمانتیک می شوید.در این حالت مناسب مطالعه کردن نیز بوده و می توانید دقایقی را به مطالعه بپردازید.داشتن فضای سبز در اتاق خوای از چندین جهت می تواند برای شما خوب باشد. اول اینکه ایجاد فضایی زیبا و رح انگیز خواهد کرد و دوم اینکه شما هر روز با بیدار شدن وقتی چشمتان به این گل ها و گلدان  ها و فضای سبز داخل اتاقتان می افتد انرژی مثبت دریافت خواهید کرد.همچنین این کار در رمانتیک کردن دکوراسیون داخلی اتاق خواب شما نیز بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

پیشنهاد می کنیم دکور چینی اتاق خوابتان تا جای ممکن چوبی  باشدکه در ان نهایت آرامش و احساس راحتی را را تجربه خواهید کرد.حتی قاب عکسی که انتخاب می کنید مطابق با دکور چوبی شما بهتر است چوبی باشد.وجود دکوراسیون چوبی در فضای اتاق خواب شما انرژی بسیار مثبتی را یاجاد خواهد کرد و باعث نشاط و سرزندگی شما می گردد.حتی شما می توانید از طرح های چوبی برای طراحی دکوراسیون خانه در بخش های دیگر آن نیز استفاده نمایید.

 

 

 

 

دکوراسیون آشپزخانه شیک و مدرن

ارسال شده توسط  method 
6

یکی از مهم ترین بخش های هر خانه قطعا آشپزخانه ان می باشد. شاید بتوان از آشپز خانه به عنوان قلب خانه نیز یاد کرد. مکانی که معمولا خانواده برای صرف صبحانه وناهار و شام احتمالا دقایقی را دور هم خواهند بود و مهم تر از ان بیشتر وقت خانم خانه نیز قرار است در ان سپری شود.پس بسیار مهم است که دکوراسیون آشپزخانه شما چه شکلی باشد و از چه سبکی پیروی نماید.در این بخش به شما نکاتی را خواهیم آموخت که می توانید با رعیات انها محیط آشپزخانه خود را بسیار دل انگیز و جذاب نمایید و آنرا برای دقایقی که قرار است در کنار هم باشید اماده کنید.

قطعا جایگذاری صحیح وسایل و نور پردازی مناسب و استفاده از تمام فضاهای خالی می تواند در زیبا تر کردن محیط آشپزخانه شما بسیار موثر باشد.می توان اینگونه فضا را تقسیم بندی کرد: باید 4 منطقه در هر آشپزخانه وجود داشته باشد.منطقه اول را باید برای کارهایی که نیاز به اب ندارند و به صورت خشک انجام می شوند در نظر گرفت.کارهایی از قبیل استفاده از لوازم برقی و یا خرد کردن مواد غذایی می تواند جزیی از این موارد باشند.

 

 

منطقه دوم درست نقطه مقابل این منطقه است و می توان از ان به عنوان منطقه خیس نام برد.مهم ترین کاری که در منطقه خیس انجام می شود معمولا شستن ظروف است.اما منطقه بعدی جایی است که عملیات پخت و پز در انجا صورت می گیرد.منطقه چهارم نیز محلی برای انبار کردن و  نگه داری مواد اولیه ما می باشد.در این منطقه می توان یخچال و کمد دیواری را قرار داد.با این تقسیم بندی می توان گفت که دکوراسیون آشپزخانه شما دارای یک نظم خاصی شده و در آن کارها با سرعت بیشتری انجام می شوند.زیبایی آشپزخانه شما قطعا می تواند در زیبایی دکوراسیون داخلی منزل شما نیز بسیار موثر باشد چرا که معمولا این روزها تمام آشپزخانه اپن هستند و دقیقا تمام بخش های ان از محیط نشیمن و پذیرایی قابل دیدن است.شاید با توجه به این موضوع بتوان مهمترین بخش دکوراسیون منزل را به بخش آشپزخانه تخصیص داد.

بعد از اینکه مشخص شد با چه فرمولی می توان در قدم اول به آشپزخانه نظم داد حال به نظر میرسد نوبت جاسازی وسایل  آشپزخانه است.در این مورد باید دید فضای آشپزخانه شما چقدر است و دارای چه ابعادی می باشد تا بتوان  برای جاسازی وسایل برنامه ریزی کرد.معمولا اگر حالت آشپزخانه شما مربعی و یا ال مانند باشد می توان نحوه چیدمان وسایل نسبت به حالتی که مستطیلی شکل است راحت تر می باشد.شما با توجه به فضایی که در اختیار دارید می توانید حتی از میز و صندلی نیز در این محیط استفاده کنید.

 

نکته ای که باید بسیار به ان توجه کرد این است که در دکوراسیونی که قرار است برای محیط آشپزخانه انجام دهید باید ظرافت هایی را در نظر بگیرید که مثلا شاید هیچگاه نیاز نباشدبرای دکوراسیون اداری آنها را لحاظ کنید.می توان اینگونه گفت مانند دکوراسیون مغازه که سعی می کنید از تمامی فضاها بهترین و بالاترین بهره را ببرید باید از محیط آشپزخانه تان نیز چنین بهره بری داشته باشید.یک راه حل این است که سعی کنیم برای آشپزخانه خود وسایل زاویه دار نخریم.مثلا اگر قرار شد میز بخریم بهتر است از حالت های گرد و تا شو استفاده کنیم تا حالت های مربعی و یا مستطیلی.در دکوراسیون آشپزخانه های امروزی چیزی که در میان تمامی انها به صورت مشترک به چشم می اید استفاده از بوفه هایی با درب های تمام شیشه ای هستند و داخل انها دقیقا نمایان است. عملا نمی توان از این بوفه ها زیاد استفاده عملی کرد و شاید به نوعی برای دکوری بتوان وسایلی را درون قرار داد. اما اگر بوفه درون ان مشخص نباشد می توان بدون نگرانی از به هم زدن شکل ظاهری و بصری آشپزخانه وسایل مربوطه را در درون ان جاسازی نمود.

اما فاکتور مهم بعدی که بسیار می تواند در زیبا تر کردن محیط آشپزخانه به ما کمک کند قطعا نور پردازی است. به مانند دکوراسیون اتاق خواب که باید نوری ملایم داشته باشد به نظر میرسد چون قرار است در محیط آشپزخانه در مواقع صرف ناهار و شام  دور هم باشیم بهتر است از نوری استفاده وشد که ایجاد آرامش در میان افراد کند.

مورد بعدی این است که در آشپزخانه به دلیل استفاده از وسایل برقی مختلف باید در بخش های  مختلف آن نیز از پریزهای برق استفاده کرد.

 

 

باز می گردیم به مبحث جایگذاری وسایل .بهترین مکانی که می توان برای وسایل استفاده کرد معمولا ارتفاع 80 تا 160 سانتی متری است.معمولا فاصله 90 سانتی بهترین و ایده ال ترین حالت است.شما در این فواصل با توجه به کابینت ها و طبقاتی که ایجاد نموده اید می بایست وساسیل خود را جایگذاری نمایید.در انباری نیز سعی کنید وسایلی که فکر می کنید کاربردی تر هستند و ممکن است بیشتر نیاز داشته باشید را دم دست گذاشته تا نخواهید هر بار برای یافتن انها کل وسایل را به هم بزنید.

 

به نظر می رسد اگر می خواهید یک دکوراسیون لوکس را برای محیط مورد نظرتان خلق کنید قدم اول در رعایت همین نکات ریز است.با افتخار اعلام می داریم که گروه تخصصی دکور ایرانی با کادری مجرب  اماده ارائه آخرین و به روز ترین طرح های شیک و لوکس در زمینه طراحی دکوراسیون خانه و بخش های مختلف آن است. می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر به دفتر شرکت ما مراجعه و خود از نزدیک از اخرین نمونه کارهای ما دیدن نمایید.

معماری داخلی و زیبایی محیط

ارسال شده توسط  method 

فضایی را در نظر یگرید که توسط مرزبندهایی مشخص شده باشد.طرحی که قرار است به این فضا داده شود  را معماری داخلی گویند.در واقع طرحی که در ابتدا برای فضایی ارائه می دهیم را معماری داخلی می توان نامید همچنین زمانی که طرحی را برای تغییر طرح دیگری ارائه می دهم نیز همین تعریف معنا دارد.اصولا معماری داخلی به بخش های داخلی یک ساختمان میپردازد و سعی دارد تا از تمام فضاهای موجود طرحی را خلق نماید.

تفاوت معماران با معمارهای داخلی در این است که دسته اول سعی دارند طرحی کلی را ارائه دهند که دقیقا با مسائل سازه ای و نقشه ساخت یک بنا در ارتباط است اما معماران داخلی بنا دارند حد و مرزهای مشخص شده یک ساختمان را قابل سکونت و استفاده کنند و انرا بر طبق معیارهای انسانی طراحی و تکمیل نمایند.در واقع معماری داخلی را می توانی توصیفی درون گرایانه از یک ساختمان دانست.زمانی که مبحث دکوراسیون داخلی مطرح می شود باید در نظر گرفت که ابتدا باید معماری که برای ان فضا در نظر گرفته ایم اجرایی شود و بعد از ان به بحث دکوراسیون پرداخت.

در حالت کلی اینطور است که ماهیت یک بنا توسط اولین معمار ان مشخص می شود اما این هیچگاه بدین معنا نبوده که در طول زمان های مختلف نشود انرا تغییر و یا بازسازی کرد. همانطور که در عمل بسسیاری از آثار قدیمی را بواسطه زمانی که در ان عملیات بازسازی صورت پذیرفته بر اساس نیاز زمانه خود تغییر و تحولاتی نیز در بنا صورت داده شده است.معمولا ساختمان هایی که مورد بازسازی قرار می گیرند شاید در نگاه اول و در ظاهر تغییری در انها رخ نداده باشد اما در واقعیت باید دید که درون ان دستخوش چه تغییراتی شده است.معمولا اگر استخوان بندی اصلی ساختمان بر طبق اصول و مستحکم بنا شده باشد سایر تغییراتی که در حیطیه معماری داخلی در ان ایجاد می شود هیچگونه خللی در امنیت و استحکام ساختمان بوجود نمی آورد.

بدین ترتیب می توان گفت که مهمترین نقشی که در فضای داخلی ساختمان ایفا می شود توسط معماری داخلی است.از نحوه چیدمان و تقسیم بندی فضا  جنس متریال های به کار رفته و رنگ و پوشش سطوح از کف و دیوار و سقف گرفته همه و همه در پروسه معماری داخلی جای خواهند گرفت.ما تنها هدفمان این نیست که محیط درون یک ساختمان را زیبا و شیک کنیم بلکه هدف این است که نسبت به عملی که قرار است در انجا رخ دهد باید فضایی کاربردی را خلق نماییم.

رنگ یکی از مهمترین اجزایی است که در معماری داخلی می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. با هم سه صفت مهم هر رنگ را ابتدا مورد بررسی قرار خواهیم داد :

1-فام

2-درخشندگی

3-پر مایگی

فام را اینگونه می توان تعریف کرد که جایگاه رنگ را در سلسه رنگی از قرمز تا بنفش مشخص می کند.از فام های اولیه می توان سه رنگ قرمز و زرد و آبی را نام برد و از این سه رنگ به عنوان بقیه فام ها استفاده می شود.

گروه بعدی فام ها رنگ هایی همچون نارنجی و سبز و بنفش را شامل می شوند. و سومین گروه فام ها نیز از مخلوط فام های اولیه و ثانویه پدید می آیند.مثلا مخلوط زرد و نارنجی پرتقالی رنگ می شود.ترکیب قرمز و بنفش ارغوانی رنگ می شود و ترکیب بنفش و آبی لاجوردی خواهد شد.

اما دومین صفت رنگ ها میزان درخشندگی انها است. کافیست تا چند رنگ را کنار هم بگذارید خواهید دی بعضی تیره و بعضی  روشن تر هستند.اصطلاح رنگسایه که در نقاشان رواج دارد نیز به همین خاطر است.از نظر میزان درخشندگی اولین رنگ زرد می باشد  و کمترین درخشندگی نیز منتسب است به رنگ بنفش.

سومین صفت رنگ ها پر مایگی نام دارد.در واقع این صفت میزان خلوص رنگ را مشخص می کند.

پس با توجه به خصوصیاتی ه هر رنگ برایس خود دارد باید در هنگام استفاده از انها در مبحث معماری داخلی توجه خاص و ویزه ای داشت.چرا که براحتی با رنگ ها می توان محیطی پر انرژی و بالعکس محیطی بی روح و کسل کننده ایجاد کرد.بسته به اینکه قرار است چه نوع دکوراسیونی انجام دهیم می بایست از رنگ های مختلفی با ترکیبات خاص خود استفاده کنیم.به طور مثال زمانیکه هدفمان دکوراسیون منزل است با زمانیکه می خواهیم برایدکوراسیون اداری و یا دکوراسیون مغازه فعالیت کنیم نوع رنگ هایی که انتخاب می ک