اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار


اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار


قیمت آپارتمان اداری

 
 =اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران = 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

==========================

رامسر :فروش آپارتمان  ساحلی در رامسر  دید ابدی دریا و جنگل ( برای دیدن اطلاعات کامل روی عکس زیر کلیک کنید )

رامسر , آپارتمان ساحلی

=========================================== 

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران

 فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================


اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالي

 

 

 

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 

هیئت وزیران در جلسة 14/12/1384 بنا به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384- اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زیر تصویب نمود:

 

 

فصل اول

كليات

 

ماده 1 در اجراي ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 مجلس شوراي اسلامي كه پس از اين، " قانون"  ناميده می شود؛ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار که در این اساسنامه اختصاراً "سازمان" نامیده می‌شود، به‌منظور تحقق اهداف و انجام وظايف تعريف شده در قانون، از جمله نظارت بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي به شرح زير مي‌باشد.

ماده 2 اصطلاحات و واژه‌هاي اختصاری تعريف شده در مادة یک قانون، در اين اساسنامه نيز به‌كار برده مي‌شود.

ماده 3 سازمان مؤسسه عمومي غيردولتي است و مقررات مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي آن به تصويب شورا مي‌رسد.

ماده 4  مدت فعالیت سازمان از تاريخ تأسيس نامحدود است.

ماده 5 مركز اصلي سازمان در تهران است، و نشاني آن خيابان حافظ، شماره 228 مي‌باشد.

ماده 6 انحلال سازمان و تعیین تكليف اموال و داراییهاي‌ آن و چگونگی ایفای تعهدات پس از انحلال، به موجب قانون خواهد بود.

 


فصل دوم

اركان سازمان

 

ماده 7   اركان سازمان عبارتند از:

الف- شورا

ب- هيأت مديره

پ- رئيس سازمان

ت- حسابرس- بازرس

ماده 8   شورا انجام وظایف مذکور در مادة (4) قانون را برعهده دارد.

تبصره- به‌منظور حفظ ثبات و آرامش بازار اوراق بهادار، شورا می‌تواند در شرایط اضطراری برخی از اختیارات خود را به رئیس شورا تفویض نماید. آیین‌نامه تشخیص شرایط اضطراری و نیز حدود اختیارات قابل تفویض به رئیس شورا به تصویب شورا خواهد رسید.

 

فصل سوم

هيأت مديره

 

ماده 9  هيأت مديره سازمان متشکل از پنج عضو است كه انجام وظايف مذكور در ماده 7 قانون را    بر عهده خواهند داشت. اعضاي هيأت مديره از ميان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشتة مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا براي مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند. رئيس شورا حكم اعضاي هيأت مديره را صادر مي‌كند.

ماده 10 اعضاي هيأت مديره قبل از آغاز به كار در سازمان موظفند در جلسة شورا حاضر شوند، و به‌شرح زير سوگند ياد كنند:

اينجانب، كه عضويت در هيأت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار را پذيرفته‌ام، با آگاهي كامل از مسؤوليت خود در اين سمت، به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه وظايف قانوني خود را در اين زمينه به نحو احسن انجام دهم و نهايت دقت و بي‌طرفي را به كار بندم و در دورة مسؤوليت خود از هيچ كوششي در جهت نيل به اهداف و انجام وظايف قانونی سازمان دريغ نورزم و در تصميمات خود همواره مصالح كشور و عموم مردم ايران را در نظر گيرم و اسرار سازمان و هيأت مديره را حتي پس از پایان دورة مسؤوليت خود، حفظ و فقط در چارچوب قانون و مقررات اظهار كنم.

تبصره- سوگند‌نامه با درج نام و نام‌خانوادگی و تاريخ اداي سوگند توسط هر يك از اعضاي هيأت مديره امضا، و در دبيرخانه شورا نگهداري خواهد شد.

ماده 11   اعضاي هيأت مديره بايد به طور تمام وقت در خدمت سازمان باشند؛ و به هيچ وجه حق اشتغال يا پذيرش مسؤوليت در ساير دستگا‌هها، بنگا‌هها، و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي را ندارند.

ماده 12   حقوق، مزايا، و پاداش اعضاي هيأت مديره را شورا تعيين می‌کند.

ماده 13   رئيس هيأت مديره از بين اعضاي هيأت مديره، با پيشنهاد هیأت مدیره و تصويب شورا براي مدت سي‌ماه تعيين خواهد شد. رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان و بالاترين مقام اجرايي سازمان است.

تبصره 1- انتخاب مجدد رئيس هيأت مديره براي دوره هاي بعد، تا انقضاي دوره عضويت وي در هيات مديره بلامانع است.

تبصره 2- نايب ‌رئيس را هيأت ‌مديره از بين اعضا انتخاب مي‌كند.

ماده 14   هيأت مديره بايد حداقل هر ماه يك‌بار تشكيل جلسه دهد.

ماده 15   جلسات هيأت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضا كه يكي از آنها رئيس يا نايب رئيس است، رسميت مي‌يابد، و هر عضو دارای یک حق رأي است. تصميمات هيأت مديره با حداقل سه رأي موافق معتبر است.

ماده 16  اعضای هيأت مديره نمي‌توانند حضور در جلسات هيأت مديره و حق رأي خود را به دیگری واگذار كنند.

ماده 17  هيأت مديره داراي دبيرخانه‌اي است كه زير نظر و با مسؤوليت نایب رئيس هيأت مديره فعاليت مي‌كند. دبيرخانة هيأت مديره مرجع رسمي ابلاغ و استعلام مصوبات هيأت مديره خواهد بود.

ماده 18  دبير هيأت مديره موظف است براي هر جلسة هيأت مديره صورتجلسه‌اي تنظيم، و با درج تاريخ و ساعت و محل تشكيل جلسه، اسامي حاضران و موضوعات مطرح شده در جلسه، خلاصة مذاكرات و نظرات اعضا را ثبت كند، و مصوبات جلسه را به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برساند. اين صورت‌جلسه در دبيرخانة هيأت مديره به ترتيب تاريخ شماره‌گذاري و نگهداري خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نایب رئیس نتواند وظایف دبیری را انجام دهد، یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، مسؤولیت وی را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 19  در موارد ذيل شورا عضويت هريك از اعضاي هيئت‌مديره را كه مشمول عناوين مذكور باشد، لغو و حسب مورد طبق قوانين مربوط اقدام مي‌نمايد:

1- درصورت صدور حكم قطعي از دادگاه صالح كه مبنی بر محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

2- در صورتي‌كه به تشخيص شورا يكي از شرايط مندرج در مادة‌ 6 قانون زايل گردد.

3- تخلف از مقررات قانون، اساسنامه و يا ساير مقررات مربوط، به تشخيص شورا.

4- از دست دادن توانايي جسماني و روانی لازم براي انجام وظايف محوله به تشخيص شورا.

5- عدم حضور غيرموجه در جلسات هیأت مدیره، بيش از چهار جلسة متوالي يا شش جلسة متناوب در طول يك سال.

 

فصل چهارم

وظايف و اختيارات رئيس سازمان

 

ماده 20 رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است و كلية‌ اختیارات لازم برای اداره امور سازمان جز آنچه به موجب قانون یا اساسنامه به مرجع دیگری محول شده است را دارا می‌باشد و نمایندة سازمان نزد کلیه مراجع است و به‌طور كلي علاوه بر اختيار استخدام و انفصال موقت يا دائم كاركنان، و تعيين شغل و سمت و حقوق و مزايا و ترفيع آنها، و انجام تمام امور داخلي و اداري سازمان در محدودة اين اساسنامه و مقررات مربوط، داراي وظايف و اختيارات زير نيز خواهد بود:

الف- اجراي مصوبات شورا و هيأت‌مديره.

ب- انجام هر نوع معاملة قطعي، شرطي، رهني، اجاري و انعقاد كلية قراردادها به نام سازمان و تغيير، تبديل، فسخ، اقاله و ابطال آن‌ها نسبت به اموال منقول، غيرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار سازمان به هر شكل و يا هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هرگونه شرايط نزد كلية مراجع ذي‌ربط قضايي و غيرقضايي و در كلية مراحل، سرمايه‌گذاري، تأسيس و يا مشاركت در تأسيس انواع شركت و مؤسسات ديگر براي انجام وظايف و تحقق اهداف سازمان.

پ- اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي (مدني) و كيفري و ثبتي و غيره و انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي در كلية مراجع قضايي و غيرقضايي و تمامي مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور، بدون اختيار صلح و به‌طور كلي استفاده از كلية‌ حقوق و اجراي كلية تكاليف ناشي از قوانين آيين دادرسي، مدني و كيفري و داوري، تعيين وكيل با حق توكيل به غير ولو كراراً در امور دادرسي، اداري و اجرايي، تعيين ميزان حق‌الوكاله وكيل، و تعيين مصدق و كارشناس، اعتراض به نظر كارشناس، همچنين اقامة دعوي، مطالبه خسارت، استرداد دعوي، جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث، اقدام به طرح دعوي متقابل و دفاع از آن، تقاضاي تأمين خواسته، يا توقيف اشخاص و اموال از مراجع قضايي، اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات سازمان، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به، تملك اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي در قبال مطالبات سازمان اعم از مراجع قضايي و اداري و دواير ثبتي و استرداد آن‌ها به مالكان در قبال اخذ مطالبات.

ت- افتتاح حساب به نام سازمان نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي.

ث- تهيه و تنظيم بودجه، ترازنامه، حساب درآمد و هزينه، برنامه‌ها به همراه گزارش فعاليت بازار اوراق بهادار و عملكرد سازمان و تسليم آن به هيأت‌ مديره.

ج- اتخاذ تصميم نسبت به كلية ‌امور جاري سازمان كه در اين اساسنامه صراحتاً جزو وظايف و مسؤوليتهاي ساير اركان سازمان قرار نگرفته است.

چ- انجام سایر وظایف و مأموریتهایی که از طرف شورا یا هیأت مدیره به وی محول می شود.

تبصره- رئيس سازمان مي‌تواند قسمتي از اختيارات و حق امضاي خود را در چارچوب مقررات به كاركنان سازمان تفويض نمايد.


فصل پنجم

حسابرس- بازرس

 

ماده 21  حسابرس- بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعة حسابداران رسمي، توسط شورا براي مدت يك سال انتخاب مي شود. انتخاب مجدد حسابرس‌ـ بازرس با تشخیص شورا بلامانع است.

تبصره 1- شورا هر زمان که بخواهد، مي‌تواند حسابرس- بازرس را ضمن تعیین جانشین برکنار كند.

تبصره 2- حسابرس‌- بازرس موظف است پذيرش مسؤوليت را کتباً به شورا اعلام کند تا در سوابق مربوط در دبيرخانة شورا نگهداري شود.

ماده 22  حسابرس‌- بازرس موظف است هرگونه قصور يا تقصير در ارائه اطلاعات مؤثر بر گزارش حسابرسي از سوي اعضاي هيأت‌مديره، يا موارد مربوط به عدم‌ رعايت قوانين و مقررات مربوط را در گزارش خود منعكس نمايد.

ماده 23  حسابرس- بازرس موظف است نسخه‌ای از مکاتبات مهم خود با سازمان، از جمله نامه مدیریت در زمینه کنترلهای داخلی را به هیأت مدیره و شورا ارسال كند.

ماده 24  تعیین حق‌الزحمه حسابرس- بازرس با شوراست. پرداخت هرگونه وجه خارج از مصوبات شورا به حسابرس- بازرس و شرکا يا كاركنان وي از طرف سازمان ممنوع است.

 

فصل ششم

امور مالي سازمان

 

ماده 25   سال مالی سازمان برابر یک سال شمسی است که بجز سال اول، از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. سال اول فعالیت سازمان از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.

ماده 26   منابع درآمدی سازمان به قرار زير است:

1- وجوه دريافتي بابت ثبت اوراق بهادار و صدور مجوزهاي مذكور در ماده 7 قانون.

2- وجوه دريافتي از ناشران اوراق بهادار.

3- وجوه دريافتي بابت بخشي از كارمزد معاملات اوراق بهادار در بورس‌های اوراق بهادار و کالایی، بازار خارج از بورس، بازار مشتقه.

4- وجوه دريافتي بابت هزينه‌هاي رسیدگی به اختلافات اشخاص در سازمان.

5- وجوه دریافتی بابت نظارت بر فعاليت‌هاي اشخاصي كه مطابق قانون براي آن‌ها مجوز صادر شده است.

6- سایر منابع درآمدی.

 

تبصره 1- سازمان موظف به تأمین هزینه‌های خود است و لذا در بودجه عمومی ردیف اعتباری خاصی نخواهد داشت.

تبصره 2- تعيين مآخذ و منابع درآمدی سازمان، تعرفه وجوه دريافتي و مبانی محاسبه، نحوه وصول، ضمانت‌های اجرایی، و سایر موارد مرتبط به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصویب شورا مي‌رسد.

تبصره 3- تغييرات نرخ‌هاي قابل‌ اِعمال مشمول اين ماده در ابتداي هر سال از طريق جرايد كثيرالانتشار به ‌اطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده 27  درآمدهای سازمان در هر سال مالی، پس از کسر کلیة هزینه‌ها، استهلاک‌ها و ذخیره‌های همان سال به عنوان مازاد (کسری) در حسابها و صورتهای مالی سازمان شناسایی می‌شود.

ماده 28   بودجه سازمان برای هر سال مالی به جز سال اول باید حداکثر تا پایان آذرماه سال مالی قبل توسط هیأت مدیره تنظیم و به شورا پیشنهاد گردد.

تبصره 1- در صورت عدم تصویب بودجه توسط شورا، هیأت مدیره می تواند با مجوز شورا نسبت به اجرای بودجه پیشنهادی خود به مأخذ یک دوازدهم در هر ماه اقدام نماید.

تبصره 2- تفاوت پرداختها با ارقام هر يك از ردیفهای بودجه مصوب تا ده درصد نیاز به اصلاحیه بودجه ندارد؛ لکن تجاوز از این حد نيازمند تهيه اصلاحیه بودجه براي تصویب در شوراست.

تبصره 3- در صورتی‌که درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجة سازمان متناسب با هزينه‌هاي آن نباشد با تصويب شورا مي‌تواند از محل كمك‌هاي دولت استفاده نمايد.

ماده 29   سازمان می تواند وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانکها سپرده‌گذاری، یا در اوراق مشارکت مورد تایید بانک مرکزی ج.ا. ایران سرمایه‌گذاری نماید.

ماده 30   انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط سازمان ممنوع است.

ماده 31   تصویب صورتهای مالی سازمان برای هر دوره مالی توسط شورا به منزلة مفاصا حساب هیأت مدیره برای همان دورة مالی است.

ماده 32   اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای سازمان ایجاد می‌کنند، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری سازمان، با امضای ثابت رئیس و يك عضو از دو عضو ديگر هيأت ‌مديرة سازمان معتبر خواهد بود.

تبصره- دو عضو ديگر صاحب امضاء توسط هيأت مديره تعيين خواهد شد.

 

فصل هفتم

سایر موارد

 

ماده 33    اين اساسنامه با پيشنهاد شورا و تصويب هيأت وزيران قابل‌تغيير و اصلاح است.

ماده 34   موارد پیش‌بینی نشده در این اساسنامه مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه خواهد بود.

 

 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار


Comments