آموزش بورس 08/14 1393 اشتباه شماره 1: عدم فروش سهام در حال تنزل‌

posted May 16, 2015, 3:08 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 16, 2015, 3:08 PM ]
به دلایل متعدد، برخی افراد سهام در حال تنزل خودرا مدتی طولانی نگه می‌دارند. عدم توانایی گریز از این موقعیت‌های زیانبار، احتمالادلیل اصلی تخریب سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران و تاجران است. معمولا حفظ سهام درحال تنزل توسط افراد، دلایل روان شناختی دارد. اگر برای جلوگیری از ضرر، یك سهام رابفروشید، ممكن است به خاطر اینكه زودتر آن را نفروخته‌اید خود را سرزنش كنید. صرفنظر از اینكه سهام را به چه قیمتی فروخته‌اید، همیشه پس از فروش آن ممكن است تصوركنید كه می‌توانستید بهتر از این عمل كنید. بسیاری از افراد تصور می‌كنند كه درانتخاب سهام، هرگز دچار اشتباه نخواهند شد، سایر افراد نیز خود را امیدوار می‌كنندكه بالاخره یك روز قیمت‌ها به حالت مطلوب برخواهد گشت. در زمانی كه بازار سهام رونقزیادی دارد، هنگام افت ارزش سهام به میزان 10 تا 15 درصد، مردم نه تنها سهام خود رانمی‌فروشند، بلكه سهام بیشتری را نیز می‌خرند. اگر چه آنها می‌توانند با فروختنسهام از ضرر خود جلوگیری كنند، اما از این كار خودداری می‌كنند. 

 


 
برای بهحداقل رساندن ضرر، قبل از خرید اولین سهام باید یك برنامه مشخص را طراحی كنید. مهم‌ترین قانونی كه شما همواره باید به خاطر داشته و به آن عمل كنید، این است كهاگر در یك سرمایه‌گذاری ضرر شما به بیش از 10 درصد رسید، آن را بفروشید. شما ضررمی‌كنید به همین دلیل سهام خود را می‌فروشید. هنگام خرید سهام می‌توانید یك درخواست مانع ضرر (Stop loss order) را تنظیم كرده و از شركت مربوطه بخواهید كه درصورت كاهش سهام به میزان 10 درصد آن را بفروشد، همچنین می‌توانید این موضوع را بهخاطر بسپارید تا هنگام تنزل ارزش سهام، خودتان آن را بفروشید. نكته اصلی سرعت عملدر هنگام افت ارزش سهام است. William O.neil پیشنهاد می‌كند كه با كاهش ارزش سهامبه میزان 8 درصد آن را بفروشید. حتی اگر شركتی كه سهام آن را خریده‌اید، یك شركتمعتبر است، اگر قیمت سهام آن پایین آمد، فورا قانون 10 درصد را به كار بگیرید. (البته استثنائاتی برای این كار وجود دارد، اگر شما سهام را به قیمتی كه حدسمی‌زنید پایین‌ترین حد قیمت آن سهام است، خریدید و به نظر می‌رسد كه پس از كاهش 10درصدی ارزش آن، مجددا رونق گیرد و ارزش آن بالا رود، نگه داشتن آن عمل معقولی است. قانون 10 درصد برای سرمایه گذاران و تاجران بی‌نظم طراحی شده است تا نگذارند یك ضرركوچك به یك ضرر بزرگ تبدیل شود).

Comments