سوداگري مشاوران املاك دربافت فرسوده

posted May 5, 2015, 4:30 AM by فروش آپارتمان تهران

بافتهاي فرسوده شهري كه روزگاري هسته اوليه تهران را تشكيل ميدادند، امروز تبديل به يكي از اصليترين دغدغههاي برنامهريزان شهري شدهاند چرا كه هر لحظه بيم آن ميرود كه با كوچكترين زلزله فرو بريزند و فاجعهاي انساني رقم بزنند. دولت و شهرداري براي نوسازي اين بافتها تسهيلاتي در نظر گرفتهاند كه از جمله آن ميتوان به وامهاي نوسازي و همچنين صدور رايگان پروانه ساختماني اشاره كرد؛ ليكن ساكنان اين بافتها براي نوسازي با مشكلات عديدهاي از جمله مشكل؛ مالكيت و تنگ و باريك بودن معابر مواجه هستند. خبرنگار پيام ساختمان براي اطلاع از وضعيت ساخت و ساز دراين بافتها به بافت هاي فرسوده تهران  سري زده و با ساكنان آنها گفتگويي داشته است:

محلي براي تجمع موش و حشرات 

يكي از سازندگان به خبرنگار پيام ساختمان گفت: ملك مجاور حدود دو سال پيش كار نوسازي را شروع كرد اما متاسفانه پس از تخريب، بر اثر عدم  ساخت و ساز ملك مذكور به صورت مخروبه درآمد و زبالههايي كه توسط ساكنان بافت در اين ملك ريخته مي شود، نيز مزيد بر علت شد تا ساختمان قديمي، محلي براي تجمع موشها و حشرات  موذي باشد تا جايي كه بنده مجبور شدم با استفاده از نماي سنگي در ساختمان مسكوني ام  مانع ورود اين حيوانات شوم.

مشكلات حقوقي مانع انجام كار

پس از چند دقيقه صحبت، مالك ملک مجاور پيدا شد و در دفاع از خود به خبرنگار ما گفت: بنده هم از عواقب و مشكلات ملك خودم آگاه هستم اما همسايهها اطلاع دارند كه بنده پس از اينكه مجوز ساخت و ساز را گرفتم و ساختمان قديمي را تخريب كردم، دچار مشكلات حقوقي شدم، چرا كه اين ملك ارثيه پدرم ميباشد. اين در حالي است كه قبل از كار تخريب بنده هيچ شاكي را زيارت نكرده بودم. وي اضافه كرد: همسايهها هم متاسفانه نسبت به بنده كم لطف هستند؛ انگار اگر من ملكم را نميساختم، هيچكدام قصد ساخت و ساز نداشتند و تا ابد زير آوار ساختمانهاي خشت و گلي زندگي ميكردند.

تسليم گراني مصالح شده ام

يكي ديگر از ساكنان بافت فرسوده، اطراف ملكي را كه تخريب كرده بود، با گوني ميپوشاند. وقتي از او در اين رابطه سوال كردم، گفت: زماني كه بنده خواستم نوسازي كنم ، ميلگرد كيلويي 1200 تومان بود. در آن زمان با خودم گفتم ؛ قدري دست نگه دارم تا ارزان شود. دست نگه داشتن من همانا  و افزايش سرسام آور آن تا دو برابر همان . حالا با وضعيت موجود و گراني ساير مصالح تسليم شدهام و توانايي ادامه عمليات ساخت و ساز را ندارم. وي ادامه داد: اگرچه نوسانات نرخ ارز تاثير مستقيم و غيرمستقيم در قيمت مصالح ساختماني داشته است اما در اين ميان كم نيستند مالكاني كه از اين مسئله سوءاستفاده كرده و قيمتها را با يك شيب تند افزايش دادند.

مشكل بازپرداخت و سود وام نوسازي

يكي ديگر از ساكنان بافت فرسوده هم در رابطه با ساخت و ساز گفت: اگرچه وام نوسازي در اختيار مالكان بافتهاي فرسوده گذاشته ميشود و بانكها دير يا زود اين وام كهگفته ميشود از 20 ميليون به 30 ميليون افزايش يافته را پرداخت ميكنند اما نكته اساسي بازپرداخت اين وامهاست چرا كه متاسفانه سود آن به حدود 20 درصد ميرسد و اين مقدار سود و بازپرداخت آن ساكنان را با مشكل مواجه ميكند. البته دولت تنها ميتواند متقاضيان را به بانك معرفي كند و همين كه بانكها اين وام را پرداخت ميكنند جاي شكر دارد چرا كه در حال حاضر بيشتر بانكها بدون سپرده حاضر به پرداخت وام نيستند.

بافت فرسوده با 30 ميليون تومان نوسازي نمي شود

شهروند ديگري در حالي كه مشغول تخريب ساختمان بود، گفت: 30 ميليون تومان وام هم براي نوسازي بافت فرسوده كافي نيست. بنده در حال حاضر روزانه براي دفع نخالههاي ساختماني 300 هزار تومان پرداخت ميكنم چرا كه ماشين حمل نخاله بايد در فاصله 50 متري ساختمان منتظر آوردن نخالهها توسط كارگراني باشد كه روزانه 30 هزار تومان حقالزحمه از من دريافت ميكنند. بنابراين بافت فرسوده با 30 ميليون تومان وام نوسازي نمي شود و بايد به آن به عنوان يك كمك نگاه شود.

زلزله؛ دستاويز مشاوران املاك

رضا، يكي از ساكنان بافت فرسوده هم به خبرنگار ما گفت: براي كساني كه از وضعيت ملك و بازار ساختمان اطلاع كافي دارند، بافت فرسوده جاي جولان دادن است چرا كه مردم برخلاف بسياري از نقاط ديگر شهر از خانه هاي خودشان خسته شدهاند و به راحتي با يك عمليات روحي و رواني مانند اينكه «هر لحظه امكان وقوع زلزله و مرگ ساكنان وجود دارد»، ميتوان ساكنان را ترغيب به فروش خانهشان با قيمت مناسب كرد. در اين ميان مشاوران املاكي كه در اين بافتها حضور دارند به خوبي از وضعيت استفاده ميكنند و گهگاه با ايجاد رعب و ترس و متعاقب آن با خريد و فروش املاك  يا تخريب و ساخت آپارتمان هاي چندين طبقه سود سرشاري به دست ميآورند. در كل ميتوانم بگويم؛ زلزله دستاويز برخي مشاوران املاك در بافت فرسوده شده است.

پاتوقي ارزان براي افاغنه

يكي از ساكنان بافت فرسوده به شدت از دست كارگران افغاني ناراحت بود، گفت: ساختمان مجاور ما يك ساختمان قديمي است كه هر اتاق آن به چند نفر افغاني اجاره داده شده است. به گونهاي كه ميتوان حدود 50 افغاني را در اين ساختمان پيدا كرد. تصور كنيد اگر اين پنجاه نفر حتي بخواهند در حياط قدم بزنند و صحبت كنند چه سر و صدايي به وجود ميآيد. ضمن اينكه بافت فرسوده بهترين جا براي افاغنه است چرا كه هم كرايه كمي ميدهند و هم نياز به طي مسافت طولاني براي پيدا كردن كارهاي ساختماني ندارند.

الزام پاركينگ را از بافت فرسوده بردارند

آخرين كسي كه با ما صحبت كرد يكي از سازندگان بود كه به شدت از الزام تامين پاركينگ براي ساختمان بافت فرسوده گلايه ميكرد و گفت: من ماشين ندارم و اصلا رانندگي بلد نيستم و از طرفي ميخواهم ساختمان 50 متري خودم را بسازم كه با خوردن توپ بچهها به ديوار خانه در زير آوار گرفتار نشوم. حالا شهرداري در اين وضعيت از بنده پاركينگ ميخواهد. وي ادامه داد: در شرايط حاضر جان مردم بايد در اولويت باشد و نميشود همه چيز را باهم خواست و شهرداري ميتواند قيد الزام پاركينگ را از بافت فرسوده بردارد و بعد با ساخت پاركينگ، آن را به ساكنان اجاره دهد تا هم درآمدزايي براي شهرداري داشته باشد و هم ساكنان بتوانند آسودهتر ساخت و ساز كنند.
انتهای خبر/پ
Comments