قیمت فروش آپارتمان / منطقه1/ تهران/ تهران : لیست فروش آپارتمان منطقه1، تهران، تهران - تابستان 94


Contents

 1. 1 قیمت فروش آپارتمان / منطقه1/ تهران/ تهران : لیست فروش آپارتمان  منطقه1، تهران، تهران - تابستان 94
  1. 1.1 قیمت فروش آپارتمان در الهیه / فرشته / منطقه1/ تهران/ تهران
  2. 1.2 لیست فروش آپارتمان در الهیه - فرشته - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.2.1 قیمت فروش آپارتمان نوساز
   2. 1.2.2 قیمت فروش آپارتمان 1 سال
   3. 1.2.3 قیمت فروش آپارتمان 2 سال
   4. 1.2.4 قیمت فروش آپارتمان 3 سال
   5. 1.2.5 قیمت فروش آپارتمان 4 سال
   6. 1.2.6 قیمت فروش آپارتمان 5 سال
   7. 1.2.7 قیمت فروش آپارتمان 6 سال
   8. 1.2.8 قیمت فروش آپارتمان 7 سال
   9. 1.2.9 قیمت فروش آپارتمان 8 سال
   10. 1.2.10 قیمت فروش آپارتمان 9 سال
   11. 1.2.11 قیمت فروش آپارتمان 10 سال
   12. 1.2.12 قیمت فروش آپارتمان 12 سال
   13. 1.2.13 قیمت فروش آپارتمان 15 سال
   14. 1.2.14 قیمت فروش آپارتمان 16 سال
   15. 1.2.15 قیمت فروش آپارتمان 17 سال
   16. 1.2.16 قیمت فروش آپارتمان 19 سال
  3. 1.3 لیست فروش آپارتمان در الهیه - فرشته - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.3.1 1- منطقه ولنجک 
   2. 1.3.2 قیمت فروش آپارتمان نوساز
   3. 1.3.3 قیمت فروش آپارتمان 1 سال
   4. 1.3.4 قیمت فروش آپارتمان 2 سال
   5. 1.3.5 قیمت فروش آپارتمان 3 سال
   6. 1.3.6 قیمت فروش آپارتمان 4 سال
   7. 1.3.7 قیمت فروش آپارتمان 5 سال
   8. 1.3.8 قیمت فروش آپارتمان 6 سال
   9. 1.3.9 قیمت فروش آپارتمان 7 سال
   10. 1.3.10 قیمت فروش آپارتمان 8 سال
   11. 1.3.11 قیمت فروش آپارتمان 9 سال
   12. 1.3.12 قیمت فروش آپارتمان 10 سال
   13. 1.3.13 قیمت فروش آپارتمان 12 سال
   14. 1.3.14 قیمت فروش آپارتمان 15 سال
    1. 1.3.14.1 قیمت فروش آپارتمان در دیباجی / منطقه1/ تهران/ تهران
  4. 1.4 لیست فروش آپارتمان در دیباجی - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.4.1 قیمت فروش آپارتمان نوساز
   2. 1.4.2 قیمت فروش آپارتمان 2 سال
   3. 1.4.3 قیمت فروش آپارتمان 3 سال
   4. 1.4.4 قیمت فروش آپارتمان 4 سال
   5. 1.4.5 قیمت فروش آپارتمان 5 سال
   6. 1.4.6 قیمت فروش آپارتمان 6 سال
   7. 1.4.7 قیمت فروش آپارتمان 7 سال
   8. 1.4.8 قیمت فروش آپارتمان 8 سال
   9. 1.4.9 قیمت فروش آپارتمان 9 سال
   10. 1.4.10 قیمت فروش آپارتمان 10 سال
   11. 1.4.11 قیمت فروش آپارتمان 12 سال
   12. 1.4.12 قیمت فروش آپارتمان 15 سال
   13. 1.4.13 قیمت فروش آپارتمان 20 سال
    1. 1.4.13.1 لیست فروش آپارتمان در صاحبقرانیه - منطقه1، تهران، تهران
   14. 1.4.14 قیمت آپارتمان در سایر محله های منطقه1
    1. 1.4.14.1 لیست فروش آپارتمان در سعدآباد - منطقه1، تهران، تهران
   15. 1.4.15 قیمت آپارتمان در سایر محله های منطقه1
    1. 1.4.15.1 قیمت فروش آپارتمان در ازگل / منطقه1/ تهران/ تهران
  5. 1.5 لیست فروش آپارتمان در ازگل - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.5.1 قیمت فروش آپارتمان نوساز
   2. 1.5.2 قیمت فروش آپارتمان 2 سال
    1. 1.5.2.1 قیمت فروش آپارتمان در محمودیه / منطقه1/ تهران/ تهران
  6. 1.6 لیست فروش آپارتمان در محمودیه - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.6.1 قیمت فروش آپارتمان نوساز
   2. 1.6.2 قیمت فروش آپارتمان 1 سال
   3. 1.6.3 قیمت فروش آپارتمان 2 سال
   4. 1.6.4 قیمت فروش آپارتمان 3 سال
   5. 1.6.5 قیمت فروش آپارتمان 4 سال
   6. 1.6.6 قیمت فروش آپارتمان 5 سال
   7. 1.6.7 قیمت فروش آپارتمان 7 سال
   8. 1.6.8 قیمت فروش آپارتمان 8 سال
   9. 1.6.9 قیمت فروش آپارتمان 9 سال
   10. 1.6.10 قیمت فروش آپارتمان 10 سال
   11. 1.6.11 قیمت فروش آپارتمان 14 سال
   12. 1.6.12 قیمت فروش آپارتمان 15 سال
    1. 1.6.12.1 قیمت فروش آپارتمان در دارآباد / منطقه1/ تهران/ تهران
  7. 1.7 لیست فروش آپارتمان در دارآباد - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.7.1 قیمت فروش آپارتمان نوساز
   2. 1.7.2 قیمت فروش آپارتمان 1 سال
   3. 1.7.3 قیمت فروش آپارتمان 11 سال
   4. 1.7.4 قیمت فروش آپارتمان 15 سال
    1. 1.7.4.1 قیمت فروش آپارتمان در سوهانک / منطقه1/ تهران/ تهران
  8. 1.8 لیست فروش آپارتمان در سوهانک - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.8.1 قیمت فروش آپارتمان 8 سال
    1. 1.8.1.1 قیمت فروش آپارتمان در اندرزگو / منطقه1/ تهران/ تهران
  9. 1.9 لیست فروش آپارتمان در اندرزگو - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.9.1 قیمت فروش آپارتمان نوساز
   2. 1.9.2 قیمت فروش آپارتمان 2 سال
   3. 1.9.3 قیمت فروش آپارتمان 3 سال
   4. 1.9.4 قیمت فروش آپارتمان 4 سال
   5. 1.9.5 قیمت فروش آپارتمان 6 سال
   6. 1.9.6 قیمت فروش آپارتمان 7 سال
   7. 1.9.7 قیمت فروش آپارتمان 8 سال
   8. 1.9.8 قیمت فروش آپارتمان 9 سال
   9. 1.9.9 قیمت فروش آپارتمان 10 سال
   10. 1.9.10 قیمت فروش آپارتمان 20 سال
    1. 1.9.10.1 قیمت فروش آپارتمان در کامرانیه / منطقه1/ تهران/ تهران
  10. 1.10 لیست فروش آپارتمان در کامرانیه - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.10.1 قیمت فروش آپارتمان نوساز
   2. 1.10.2 قیمت فروش آپارتمان 1 سال
   3. 1.10.3 قیمت فروش آپارتمان 2 سال
   4. 1.10.4 قیمت فروش آپارتمان 3 سال
   5. 1.10.5 قیمت فروش آپارتمان 4 سال
   6. 1.10.6 قیمت فروش آپارتمان 5 سال
   7. 1.10.7 قیمت فروش آپارتمان 7 سال
   8. 1.10.8 قیمت فروش آپارتمان 8 سال
   9. 1.10.9 قیمت فروش آپارتمان 10 سال
   10. 1.10.10 قیمت فروش آپارتمان 15 سال
    1. 1.10.10.1 قیمت فروش آپارتمان در اوین / منطقه1/ تهران/ تهران
  11. 1.11 لیست فروش آپارتمان در اوین - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.11.1 قیمت فروش آپارتمان در دزاشیب / منطقه1/ تهران/ تهران
  12. 1.12 لیست فروش آپارتمان در دزاشیب - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.12.1 قیمت فروش آپارتمان 8 سال
   2. 1.12.2 قیمت فروش آپارتمان 9 سال
    1. 1.12.2.1 قیمت فروش آپارتمان در کاشانک / منطقه1/ تهران/ تهران
  13. 1.13 لیست فروش آپارتمان در کاشانک - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.13.1 قیمت فروش آپارتمان نوساز
   2. 1.13.2 قیمت فروش آپارتمان 4 سال
   3. 1.13.3 قیمت فروش آپارتمان 5 سال
    1. 1.13.3.1 قیمت فروش آپارتمان در گلابدره / منطقه1/ تهران/ تهران
  14. 1.14 لیست فروش آپارتمان در گلابدره - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.14.1 قیمت فروش آپارتمان در پارک وی / منطقه1/ تهران/ تهران
  15. 1.15 لیست فروش آپارتمان در پارک وی - منطقه1، تهران، تهران
   1. 1.15.1 قیمت فروش آپارتمان نوساز
 2. 2 قیمت فروش آپارتمان در بلوار ارتش / منطقه1/ تهران/ تهران
  1. 2.1 لیست فروش آپارتمان در بلوار ارتش - منطقه1، تهران، تهران
   1. 2.1.1 قیمت فروش آپارتمان 5 سال
 3. 3 قیمت فروش آپارتمان در ولیعصر / منطقه1/ تهران/ تهران
  1. 3.1 لیست فروش آپارتمان در ولیعصر - منطقه1، تهران، تهران


قیمت آپارتمان

قیمت فروش آپارتمان / منطقه1/ تهران/ تهران : لیست فروش آپارتمان  منطقه1، تهران، تهران - تابستان 94

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، تهران
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف 
است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته 
در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

--------------------------------------

قیمت فروش آپارتمان در الهیه / فرشته / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در الهیه - فرشته - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله الهیه - فرشته
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان نوساز

23 میلیون و 77 هزار

قیمت فروش آپارتمان 1 سال

16 میلیون و 405 هزار

قیمت فروش آپارتمان 2 سال

17 میلیون و 448 هزار

قیمت فروش آپارتمان 3 سال

18 میلیون و 750 هزار

قیمت فروش آپارتمان 4 سال

15 میلیون و 810 هزار

قیمت فروش آپارتمان 5 سال

21 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 6 سال

17 میلیون و 740 هزار

قیمت فروش آپارتمان 7 سال

12 میلیون و 777 هزار

قیمت فروش آپارتمان 8 سال

11 میلیون و 500 هزار

قیمت فروش آپارتمان 9 سال

14 میلیون و 166 هزار

قیمت فروش آپارتمان 10 سال

10 میلیون و 84 هزار

قیمت فروش آپارتمان 12 سال

10 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 15 سال

13 میلیون و 870 هزار

قیمت فروش آپارتمان 16 سال

10 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 17 سال

13 میلیون و 307 هزار

قیمت فروش آپارتمان 19 سال

4 میلیون و 942 هزار

لیست فروش آپارتمان در الهیه - فرشته - منطقه1، تهران، تهران

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت  برای محله و مناطق مختلف 
است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته 
در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

=================================

1- منطقه ولنجک 

سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان نوساز

15 میلیون و 311 هزار

قیمت فروش آپارتمان 1 سال

15 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 2 سال

11 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 3 سال

16 میلیون و 800 هزار

قیمت فروش آپارتمان 4 سال

13 میلیون و 500 هزار

قیمت فروش آپارتمان 5 سال

14 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 6 سال

13 میلیون و 779 هزار

قیمت فروش آپارتمان 7 سال

14 میلیون و 230 هزار

قیمت فروش آپارتمان 8 سال

10 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 9 سال

11 میلیون و 472 هزار

قیمت فروش آپارتمان 10 سال

9 میلیون و 999 هزار

قیمت فروش آپارتمان 12 سال

9 میلیون و 407 هزار

قیمت فروش آپارتمان 15 سال

11 میلیون و 500 هزار

-------------------------------------------------

قیمت فروش آپارتمان در دیباجی / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در دیباجی - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله دیباجی
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.

سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان نوساز

10 میلیون و 552 هزار

قیمت فروش آپارتمان 2 سال

13 میلیون و 795 هزار

قیمت فروش آپارتمان 3 سال

7 میلیون و 500 هزار

قیمت فروش آپارتمان 4 سال

9 میلیون و 500 هزار

قیمت فروش آپارتمان 5 سال

6 میلیون و 898 هزار

قیمت فروش آپارتمان 6 سال

8 میلیون و 598 هزار

قیمت فروش آپارتمان 7 سال

7 میلیون و 597 هزار

قیمت فروش آپارتمان 8 سال

7 میلیون و 362 هزار

قیمت فروش آپارتمان 9 سال

5 میلیون و 845 هزار

قیمت فروش آپارتمان 10 سال

7 میلیون و 240 هزار

قیمت فروش آپارتمان 12 سال

6 میلیون و 750 هزار

قیمت فروش آپارتمان 15 سال

5 میلیون و 140 هزار

قیمت فروش آپارتمان 20 سال

6 میلیون و 600 هزار


-----------------------------------------------------------

لیست فروش آپارتمان در صاحبقرانیه - منطقه1، تهران، تهران

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف 
است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته 
در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.


قیمت آپارتمان در سایر محله های منطقه1


=----------------------------------------------

لیست فروش آپارتمان در سعدآباد - منطقه1، تهران، تهران

این قیمت ها تنها متوسط قیمت ملک های ثبت شده در وبسایت یاریما برای محله و مناطق مختلف 
است و قیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته 
در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.


قیمت آپارتمان در سایر محله های منطقه1


قیمت فروش آپارتمان در ازگل / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در ازگل - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله ازگل
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان نوساز

7 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 2 سال

8 میلیون

===============================================

قیمت فروش آپارتمان در محمودیه / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در محمودیه - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله محمودیه
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان نوساز

15 میلیون و 385 هزار

قیمت فروش آپارتمان 1 سال

18 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 2 سال

13 میلیون و 166 هزار

قیمت فروش آپارتمان 3 سال

8 میلیون و 187 هزار

قیمت فروش آپارتمان 4 سال

12 میلیون و 124 هزار

قیمت فروش آپارتمان 5 سال

12 میلیون و 250 هزار

قیمت فروش آپارتمان 7 سال

10 میلیون و 831 هزار

قیمت فروش آپارتمان 8 سال

10 میلیون و 499 هزار

قیمت فروش آپارتمان 9 سال

11 میلیون و 50 هزار

قیمت فروش آپارتمان 10 سال

8 میلیون و 600 هزار

قیمت فروش آپارتمان 14 سال

9 میلیون و 333 هزار

قیمت فروش آپارتمان 15 سال

9 میلیون و 90 هزار

========================================

قیمت فروش آپارتمان در دارآباد / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در دارآباد - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله دارآباد
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان نوساز

6 میلیون و 661 هزار

قیمت فروش آپارتمان 1 سال

6 میلیون و 492 هزار

قیمت فروش آپارتمان 11 سال

5 میلیون و 300 هزار

قیمت فروش آپارتمان 15 سال

5 میلیون و 299 هزار

======================================

قیمت فروش آپارتمان در سوهانک / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در سوهانک - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله سوهانک
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان 8 سال

5 میلیون
========================================

قیمت فروش آپارتمان در اندرزگو / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در اندرزگو - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله اندرزگو
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان نوساز

11 میلیون و 138 هزار

قیمت فروش آپارتمان 2 سال

11 میلیون و 165 هزار

قیمت فروش آپارتمان 3 سال

10 میلیون و 670 هزار

قیمت فروش آپارتمان 4 سال

11 میلیون و 500 هزار

قیمت فروش آپارتمان 6 سال

7 میلیون و 809 هزار

قیمت فروش آپارتمان 7 سال

9 میلیون و 850 هزار

قیمت فروش آپارتمان 8 سال

9 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 9 سال

9 میلیون و 500 هزار

قیمت فروش آپارتمان 10 سال

9 میلیون و 149 هزار

قیمت فروش آپارتمان 20 سال

12 میلیون

=======================================================

قیمت فروش آپارتمان در کامرانیه / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در کامرانیه - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله کامرانیه
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان نوساز

13 میلیون و 721 هزار

قیمت فروش آپارتمان 1 سال

12 میلیون و 599 هزار

قیمت فروش آپارتمان 2 سال

10 میلیون و 99 هزار

قیمت فروش آپارتمان 3 سال

9 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 4 سال

10 میلیون و 745 هزار

قیمت فروش آپارتمان 5 سال

10 میلیون و 199 هزار

قیمت فروش آپارتمان 7 سال

9 میلیون و 500 هزار

قیمت فروش آپارتمان 8 سال

8 میلیون و 500 هزار

قیمت فروش آپارتمان 10 سال

9 میلیون و 875 هزار

قیمت فروش آپارتمان 15 سال

7 میلیون و 998 هزار

---------------------------------------------------

قیمت فروش آپارتمان در اوین / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در اوین - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله اوین
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
متاسفانه اطلاعات مناسبی جهت نمایش نداریم.
---------------------------------------------------

قیمت فروش آپارتمان در دزاشیب / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در دزاشیب - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله دزاشیب
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان 8 سال

6 میلیون و 428 هزار

قیمت فروش آپارتمان 9 سال

6 میلیون و 931 هزار

--------------------------------------------------

قیمت فروش آپارتمان در کاشانک / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در کاشانک - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله کاشانک
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان نوساز

9 میلیون و 250 هزار

قیمت فروش آپارتمان 4 سال

9 میلیون

قیمت فروش آپارتمان 5 سال

10 میلیون

--------------------------------------

قیمت فروش آپارتمان در گلابدره / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در گلابدره - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله گلابدره
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
متاسفانه اطلاعات مناسبی جهت نمایش نداریم.
----------------------------------------------

قیمت فروش آپارتمان در پارک وی / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در پارک وی - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله پارک وی
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان نوساز

8 میلیون

------------------------------------------------------

قیمت فروش آپارتمان در بلوار ارتش / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در بلوار ارتش - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله بلوار ارتش
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
سال ساختقیمت به ازای هر متر مربع به تومان

قیمت فروش آپارتمان 5 سال

5 میلیون و 492 هزار

-------------------------------------

قیمت فروش آپارتمان در ولیعصر / منطقه1/ تهران/ تهران

لیست فروش آپارتمان در ولیعصر - منطقه1، تهران، تهران

تیم فنی یاریما با تحلیل داده های املاک موجود در منطقه 1، محله ولیعصر
در سه ماه گذشته میانگین قیمت فروش آپارتمان را
(برای سن های مختلف) در جدول زیر جمع آوری کرده است.
کمترین قیمت
متوسط قیمت
بیشترین قیمت
متاسفانه اطلاعات مناسبی جهت نمایش نداریم.
-----------------------------------


قیمت آپارتمانComments