قیمت املاک پیشنهاد شده توسط مالکین برای فروش و اجاره : فقط جهت اطلاع و مقایسه - 20 مهر 94

posted Oct 12, 2015, 4:06 AM by فروش آپارتمان تهران
قیمت املاک پیشنهاد مالکین هست  و  در اینجا فقط برای مقایسه و مظنه قیمت درج شده است - منبع بانک املک 

قیمت  آپارتمان


فهرست املاك > جستجو پيشرفته
کدتاریخاستانشهرمنطقهنوع ملکواگذاریخوابسن بنامتراژقیمت کلمبلغ رهنمبلغ اجاره 
3781394/07/20تهرانتهرانشریعتیکلنگیفروش16003.200 میلیارد تومان
3493694/07/20تهرانتهرانملاصدراآپـارتمـانفروش0788 میلیون تومان
3912894/07/20تهرانتهرانجاده محصوصکارخانه - کارگاهفروش330012 میلیارد تومان
3912994/07/19تهرانتهرانتهرانسراآپـارتمـانپیش فروش11445129 میلیون تومان
3912194/07/19تهرانتهرانسعادت ابادآپـارتمـانرهن، اجاره12060 میلیون تومان1.400 میلیون تومان
3907694/07/18تهرانتهرانبریانکآپـارتمـانفروش11050125 میلیون تومان
3907994/07/18تهرانتهرانقزوینخـانهفروش4102650 میلیون تومان
3906194/07/18تهرانتهرانشهداکلنگیفروش3202102.100 میلیارد تومان
3906494/07/18تهرانتهرانمشیریهآپـارتمـانفروش، معاوضه2120200 میلیون تومان
3907094/07/18تهرانتهرانمولویمغازهفروش13012.780 میلیارد تومان

فهرست املاك > جستجو پيشرفته
کدتاریخاستانشهرمنطقهنوع ملکواگذاریخوابسن بنامتراژقیمت کلمبلغ رهنمبلغ اجاره 
3907294/07/18تهرانتهرانشهرانآپـارتمـانفروش1صفر460306 میلیون تومان
3907394/07/18تهرانتهرانخواجه نظامآپـارتمـانرهن، اجاره119014 میلیون تومان450 هزار تومان
3531794/07/16تهرانتهرانشیخ بهائیآپـارتمـانفروش3150118 میلیون تومان
3898094/07/15تهرانتهراننیرو هواییآپـارتمـانفروش1120272 میلیون تومان
3895694/07/14تهرانتهرانشهداآپـارتمـانفروش2170235 میلیون تومان
3894994/07/13تهرانتهرانپونکآپـارتمـانرهن2126670 میلیون تومان
3895394/07/13تهرانتهرانفرجامگاوداری - مرغداریفروش1520000300 میلیون تومان
3895294/07/13تهرانتهرانپردیسآپـارتمـانفروشصفر045 میلیون تومان
3891694/07/12تهرانتهرانمجیدیهآپـارتمـانرهن، اجاره117010 میلیون تومان1 میلیون تومان
3891794/07/12تهرانتهراننامجودفتر کارفروش410350330 میلیون تومان


فهرست املاك > جستجو پيشرفته
کدتاریخاستانشهرمنطقهنوع ملکواگذاریخوابسن بنامتراژقیمت کلمبلغ رهنمبلغ اجاره 
3889694/07/11تهرانتهرانپونکآپـارتمـانفروش2160260 میلیون تومان
3888094/07/11تهرانتهرانشهرانآپـارتمـانفروش2120255 میلیون تومان
3888194/07/11تهرانتهراناسکندریآپـارتمـانفروش170137 میلیون تومان
3886994/07/09تهرانتهرانپیروزیمغازهفروش، معاوضه34850 میلیون تومان
3887194/07/09تهرانتهرانتهرانپارسآپـارتمـانفروش1100170 میلیون تومان
3887494/07/09تهرانتهرانپونکدفتر کارفروش2140270 میلیون تومان
3884594/07/08تهرانتهرانمشیریهکلنگیفروش، معاوضه120120500 میلیون تومان
3884494/07/08تهرانتهراناذربایجانآپـارتمـانرهن، اجاره1806 میلیون تومان600 هزار تومان
3885094/07/08تهرانتهرانگیشاآپـارتمـانفروش2220464 میلیون تومان
3883494/07/07تهرانتهرانشهرک والفجرآپـارتمـاناجاره1100400 هزار تومان

فهرست املاك > جستجو پيشرفته
کدتاریخاستانشهرمنطقهنوع ملکواگذاریخوابسن بنامتراژقیمت کلمبلغ رهنمبلغ اجاره 
3883594/07/07تهرانتهرانپاسدارانآپـارتمـانرهن، اجاره3140150 میلیون تومان4.5 میلیون تومان
3883394/07/07تهرانتهرانتهرانسراآپـارتمـانفروش22190229 میلیون تومان
3882294/07/06تهرانتهراناشرفی اصفهانیآپـارتمـانفروش31289593 میلیون تومان
3882394/07/06تهرانتهرانمولویمغازهفروش202075 میلیون تومان
3881694/07/05تهرانتهرانشمس ابادکارخانه - کارگاهاجاره850006 میلیون تومان
3512494/07/02تهرانتهرانشمس آبادمغازهفروش، معاوضهقدیمی561.4 میلیارد تومان
3873294/07/01تهرانتهرانتهرانپارسآپـارتمـانفروش095 میلیون تومان
3870794/06/31تهرانتهرانخلیج فارسآپـارتمـانفروش2970126 میلیون تومان
3871594/06/31تهرانتهرانمینی سیتیآپـارتمـانفروش260610 میلیون تومان
3871794/06/31تهرانتهرانپیامبرآپـارتمـانفروش21112694 میلیون تومان


فهرست املاك > جستجو پيشرفته
کدتاریخاستانشهرمنطقهنوع ملکواگذاریخوابسن بنامتراژقیمت کلمبلغ رهنمبلغ اجاره 
3868194/06/30تهرانتهرانقلهکدفتر کارفروش2قدیمی0731 میلیون تومان
3869294/06/30تهرانتهراناراج وازگلآپـارتمـانفروش20142600 میلیون تومان
3869794/06/30تهرانتهرانپیروزیآپـارتمـانفروش1940115 میلیون تومان
3870394/06/30تهرانتهراندامپزشکیآپـارتمـانفروش1صفر45135 میلیون تومان
3864694/06/28تهرانتهراناشرفی اصفهانیآپـارتمـانفروش2150480 میلیون تومان
3864794/06/28تهرانتهرانپونککلنگیفروش23100012.500 میلیارد تومان
3864894/06/28تهرانتهرانخواجه نظامآپـارتمـانفروش11060210 میلیون تومان
3830094/06/28تهرانتهرانوحدت اسلامیآپـارتمـانرهن1صفر9934 میلیون تومان
3602394/06/28تهرانتهرانوحدت اسلامیآپـارتمـانفروش1صفر99145 میلیون تومان
3776394/06/28تهرانتهرانحکیمیهآپـارتمـاناجاره، فروش1صفر398288 میلیون تومان80000 هزار تومان

Comments