قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358.4.5 شورای انقلاب

posted May 10, 2015, 3:29 AM by فروش آپارتمان تهران

مقدمه - از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود در
اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق‌نسبت به زمینهای موات در
داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده
است. قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تصویب می‌شود:
‌قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
‌مصوب 1358.4.5
‌ماده 1 - دولت مکلف است در داخل محدود قانونی (25‌ساله) شهرها در نقاطی که محدود
قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده‌ای که از‌طرف وزارت مسکن و شهرسازی
تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی
که طبق موازین رژیم سابق‌مالک این گونه اراضی شناخته می‌شدند اعلام نماید تا ظرف
مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت
مقرر‌اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و
بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
‌تبصره - دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند
و فاقد خانه مسکونی می‌باشند حداقل سه سال‌مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران
زمین خود بپردازند.
‌ماده 2 - دولت باید زمینهای تفکیک نشده‌ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به
تصرف خویش در می‌آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی‌منطقه مربوطه در اختیار
متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
‌ماده 3 - نحوه اعلام به کسانی که در رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می‌شد
و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری‌اراضی مذکور و تعیین مساحت
زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌کند و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
‌ماده 4 - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.


Comments