لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

posted May 10, 2015, 3:27 AM by فروش آپارتمان تهران
لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی
موات شهری و کیفیت عمران آن
مصوب 1359.4.25
سه ماده و دو تبصره به شرح زیر به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران
آن مصوب 58.4.5 الحاق میگردد.
ماده 1 - سازمانهای عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر واگذاری زمین به اشخاص جهت
ایجاد مسکن و یا واگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضروری
میتوانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات
شهری و کیفیت عمران آن و ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت
به واگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین
قبلی بوده و سطح آن به هر حال از حد نصاب مقرر در ماده 5 آیین نامه اجرایی تجاوز
ننماید به افراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید.
تبصره - مقررات فوق ناظر بر اراضی موضوع قانون تأیید واگذاری های انجام شده توسط
بنیاد مسکن انقلاب مصوب 58.11.13 میباشد مشروط به آنکه تاریخ پرداخت وجه طبق فیش
بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه 59 باشد. ضمناً در مورد اراضی واگذاری قبلی سازمان
های عمران اراضی شهری وهمچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یادشده
نیز به ترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد.
ماده 2 - بهای زمینهایی که از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری واگذار میشود به شرح
زیر محاسبه و اخذ میگردد
30% آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده
23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی با کسر 40% آن
به عنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقه ای اعلام نشده معادل قیمتی که هیأتی
متشکل از نماینده وزارت دارایی، دو نفر معتمدین به انتخاب حاکم شرع محل، نماینده
وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی
ونماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتی که
زمین توسط آن سازمانها قطعه بندی و یا آماده سازی و واجدخدمات شهری گردد حسب مورد
محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتی که قسمتی و یا کل عملیات
مذکور قبلاً انجام پذیرفته باشدبه شرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد
گردید.
1 - در صورتی که زمین داخل محدوده خدمات شهرداری باشد. 10% قیمت منطقه ای اضافه
خواهد شد.
2 - در صورتی که زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد 10% قیمت منطقه ای اضافه
خواهد شد.
3 - در صورتی که زمین دارای نقشه تفکیکی باشد 10% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
4 - در صورتی که زمین دارای خیابان بندی باشد 10% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
5 - در صورتی که امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد 10% قیمت
منطقه ای اضافه خواهد شد.
6 - در صورتی که امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد 10% قیمت منطقه ای
اضافه خواهد شد.
7 - در صورتی که امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد 10% قیمت منطقه ای اضافه
خواهد شد.
تبصره - عواید حاصل از ردیف های 1 الی 4 فوق به صندوق شهرداری های مربوطه واریز
خواهد شد.
ماده 3 - کلیه واگذاریهای زمین بدون رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و
کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمانهای عمران اراضی و
متقاضیان به عمل خواهد آمد.

Comments