فرم نمونه قرارداد پیش فروش آپارتمان طبق نمونه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و راهنمای قرارداد مشارکت در ساخت

 
آپارتمان


خلاصه اين قرارداد در صفحه      دفتر

ثبت مشاور ، جلد        به شماره  

در تاريخ      /    /   13  ثبت شده است .

مشاور املاك

حوزه ثبتي

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي  خدماتي اتحاديه صنف مشاورين معاملات املاک

بنام خدا

يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود

اي كساني كه ايمان آورده ايد به عهد و ايماني كه مي بنديد وفا كنيد.

قرآن مجيد آيه يك سوره مباركه مائده


قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اداره كل امور اسناد و سردفتران


 قرارداد پيش فروش  (سري 1/د/86)
ماده 1   طرفين قرارداد

1-1 فروشنده                                                فرزند                          به شماره شناسنامه                             صادره از                 كد ملي                    متولد                       ساكن                                                                                                                                                        تلفن                       

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

1-2 خريدار                             فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                  كد ملي                                    متولد                    ساكن                                                                                                                                                                                 تلفن

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

ماده 2   موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرايط مورد توافق طرفين و انتقال آن طبق مقررات به خريدار در برابر دريافت عوض معلوم .

ماده 3   مشخصات مورد قرارداد

دانگ احداثي در پلاك                            به مساحت                                 متر مربع . اختصاصي                                 ضلع                         طبقه                  داراي نقشه و پلان                                               كه مشخصات مورد

1-3

معامله تماما به اطلاع خريدار رسيده است .

2-3 مشخصات مورد معامله از حيث مصالح مورد استفاده . لوازم و منصوبات و ساير موارد به شرح پيوست اين قرارداد است . كه به امضاي طرفين رسيده و جزء لاينكفي از اين قرارداد خواهد بود .

تبصره : تغيير مشخصات ساختماني با تراضي طرفين بلامانع خواهد بود .

ماده 4   قيمت مورد معامله

قيمت مورد معامله از قرار هر متر مربع                                     ريال كه جمعاَ                                           ريال تعيين گرديد كه بصورت نقدي يا مبلغ                                               ريال نقداَ و باقيمانده قيمت                                       ريال . طي               قسط . هر يك به مبلغ                                               ريال به تاريخ    /    /   13   طي چك / چكهاي شماره                                                                                                                                                             پرداخت خواهد شد .

 

ماده 5   تسليم مورد معامله

فروشنده مكلف است مورد معامله را حداكثر تا تاريخ      /      /    13 با توجه به شرايط مقرر در قرارداد . احداث ، تكميل و به خريدار تسليم نمايد .

ماده 6 –  شرايط و آثار قرارداد

1-6  فروشنده مكلف است قبل از عقد قرارداد پيش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداري و مراجع ذي صلاح ديگر اقدام نمايد . مجوز مذكور پيوست قرارداد بوده و جزء لاينكفي از قرارداد خواهد بود .

2-6  فروشنده مكلف است كليه ضوابط و مقررات و نظامات دولتي و آيين نامه هاي مربوطه از قبيل اخذ پروانه ساختماني ، تراكم ، پايان كار و غيره را رعايت كند .

3-6  فروشنده مكلف است كليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد .

4-6 فروشنده مكلف است بعد از تكميل مورد معامله و تحقق شرايط ماده 4 جهت تنظيم سند رسمي انتقال بنام خريدار در تاريخ     /     /  13  در دفتر اسناد رسمي شماره       واقع در                                                                    حاضر گردد .

تبصره :  در صورت عدم حضور هر يك طرفين و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر ، گواهي عدم حضور را با ذكر مورد صادر خواهد كرد .

5-6 اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زيادت و نقصاني در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافي بر اساس قيمت هر متر مربع بين طرفين محاسبه خواهد شد . در صورتيكه اين زيادت و نقصاني غير متعارف باشد ، خريدار علاوه بر اختيار فسخ قرارداد مي تواند ارزش مورد معامله را از فروشنده دريافت نمايد .

6-6 اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقالمورد معامله به هر عنوان و دليل به غير خريدار منع مي كند . در صورت تخلف وانتقال به غير به عنوان فروش مال غير تلقي و فروشنده مكلف است نسبت به جبران كليه خسارت وارده به خريدار اقدام نمايد .

7-6 فروشنده مكلف است تا قبل از تاريخ مقرر براي تنظيم سند كليه مجوزها و مدارك لازم براي تنظيم سند رسمي از قبيل مفاصا حساب مالياتي ، شهرداري و غيره را اخذ نمايد .

8-6 قيمت مورد معامله قطعي بوده و به هيچ عنوان از قبيل بالارفتن قيمت مصالح و يا ساير هزينه ها قابل افزايش نمي باشد .

9-6 فروشنده مكلف است در صورت تخلف و تاخير در اجراي تعهدات مبني بر تنظيم سند رسمي و تحويل مورد معامله به ازاي هر روز تاخير معادل مبلغ                                                        ريال به عنوان خسارت و تاخير در اجراي تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد . اين خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلي نيست .

10-6 در صورتيكه خريدار ثمن مورد معامله مذكور در ماده 4 را پرداخت ننمايد يا ترتيبي جهت بقيه اقساط ندهد . به ازاي مبلغ باقيمانده                                                 در صد به عنوان خسارت دير كرد مكلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

11-6  در صورتيكه پس از تحويل مورد معامله در يك دوره سه ماهه كه به عنوان تحويل موقت مي باشد . معايبي در مورد معامله حادث شود كه ناشي از افراط و تفريط خريدار نبوده باشد . فروشنده مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد.

12-6 فروشنده مكلف به بيمه نمودن كارگران و كاركنان در قبال حوادث كارگاهي بوده و در صورت ايراد خسارت مكلف به جبران آ‹ خواهد بود . بديهي است در مورد خسارت ناشي از اين بند ، خريدار هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .

13-6 فروشنده مكلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصيلي ساخت را روشن و بدون ابهام به خريدار تفهيم و آن را اجرا نمايد . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرايط و اوصاف قرارداد مشاور املاك به عنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد نمود .

14-6 هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و شهرداري به عهده فروشنده و هزينه حق ثبت و حق التحرير به عهده                                                مي باشد .

ماده 7

كليه اختيارات به تراضي طرفين در اين قرارداد اسقاط گرديد .

ماده 8

در صورتيكه مورد معامله داراي وام بانكي باشد و خريدار بخواهد از تسهيلات بانكي استفاده نمايد . مخارج تنظيم سند رهني بانك وام دهنده به عهده                                                 خواهد بود .

ماده 9

   نام ونام خانوادگی            نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی         نام ونام خانوادگی مشاورحقوقی

            فروشنده                         خریدار                         شهود                   با احراز هویت متعاملین ومدارک

                                                                                                                   واسنادمورد معامله تمام مراتب

                                                                                                                   مندرج در این مبایعه نامه به تایید

                                                                                                                   و گواهی اینجانب می رسد .


                                                                                                                      مهرو امضاء مشاور املاک  
راهنمای قرارداد مشارکت در ساخت آپارتمان 

راهنمای قرارداد مشارکت در ساخت

Posted By: .Sakhteman.websiteon: اسفند ۱۰, ۱۳۹۳در: آموزش و راهنمائی, اخبار ساختمان3 Comments

ساختمان | ساخت و ساز یکی از اصلی ترین بخشها در ایران می باشد. بدلیل هزینه های بالای ساختمان سازی اصولا پرداخت هزینه های یک ساختمان تا پایان و زمان بهره برداری بسیار سنگین است از این رو افراد بصورت مشارکتی اقدام به ساخت ساختمان می کنند.

در این روش مشارکتی که عموما یک طرف زمین دارد که روی آن ساختمانی با بافت فرسوده است را می خواهد بازسازی و نوسازی کند و از سوی دیگر یک سرمایه گذار که البته تجربه کافی در ساخت و ساز دارد وارد می شود و در یک قرارداد با سود مشترک اقدام به ساخت مشارکتی یک ساختمان می کنند.

در این نوع قراردادها واحدهای ساخته شده در آپارتمان نوساز بر اساس قوانین و سهم مشارکت هر طرف بین  آنها تقسیم می شود.

اما چیزی که در این میان بسیار مهم است نحوه بستن قرارداد است تا همه جوانب سود هر دو طرف در آن لحاظ شود و البته زیان های احتمالی. و چنانچه همه جوانب کار در نظر گرفته نشود به احتمال زیاد در پایان کار اختلاف و درگیری های حقوقی بر سر مشارکت در ساخت بین دو شریک ایجاد خواهد شد.

راهنمای قرارداد مشارکت در ساخت

پیش از هر کاری لازم است تا با افرادی که پیش از این یک قرارداد مشارکت در ساخت را پیاده سازی کرده اند مشورت کنید. مشاوره با یک وکیل حقوقی متخصص در زمینه قوانین حقوقی مشارکت در ساخت و ساز و امور ساختمانی نیز می تواند انتخاب خوبی باشد.

برای آگاهی شما در این مورد یک نمونه از اختلاف حقوقی پیش امده بین دو شریک را خدمت شما عرض می کنیم:

سلام من به عنوان مالک با یک سازنده قرارداد مشارکت در ساخت بستم که ۱۵ ماهه تحویل دهد و در ان نوشته بود غیر قابل فسخ و در صورت پیش فروش مالک بایستی مطلع شود و قراردا د را به عنوان شاهد امضاء نماید سازنده یک واحد را با اطلاع من پیش فروش کرد اما اکنون ۴ ماه هم از قرارداد  ما میگذرد فقط اسکلت فلزی ان را زده است . جدیدآ متوجه شدم که سازنده  همان واحد فروخته شده را قبلا بدون اطلاع من به صورت غیر رسمی فروخته است و ان فرد نیز شکایت کرده  و سازنده بازداشت شده و با قید وثیقه آزاد شد و من از سازنده یک الحاقیه قرارداد گرفتم که من در صورت عدم انجام تعهدات توسط سازنده حق فسخ قرارداد  و رجوع به محاکم قضایی را دارم و سازنده حق اعتراض و هیچ گونه حق و حقوقی نخواهد داشت ضمنآ سند ملک کلآ به نام من است حالا حکم دادگاه صادر شده  و معلوم نیست چه در انتظار سازنده است.

۱- ایا با شکایت من به دادگاه میتوانم قرارداد را فسخ کنم؟

۲ –هزینه انجام شده در ساختمان چگونه محاسبه میشود و در صورت فسخ قرارداد چگونه باید پرداخت کرد ؟

۳- ایا در صورت فسخ قرارداد من تعهدی در برابر خریداران دارم؟

چون سازنده خیلی زیر قیمت بازار پیش فروش کرده.

متشکرم از پاسخگویی شما

و یا پرسش دیگر که درباره اختلاف و نیاز به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت می باشد:

ایا امکان فسخ قراداد مشارکت ساخت از ناحیه مالک به دلیل تاخیر در شروع وجود دارد ؟

با توجه به اینکه از تاریخ تحریر قراداد۹۲/۰۳/۱۸مدت زمان طولانی می گذرد و سازنده تاکنون  به تعهدات خود عمل ننموده است امکان فسخ قرارداد از ناحیه مالک وجود دارد؟ در ضمن در بخشی از قرارداد این عبارت آمده است.

طرفین ضمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد مشارکت می باشند.

و پاسخی که وکیل گروه وکلای یاسا در سایت مشاوره حقوقی رایگان گفته به شرح ذیل می باشد:

با توجه به قرارداد انعقادی بین طرفین باید به مفاد آن توجه نمود و اگر شرایط فسخ در آن قید شده باشد باید طبق آن عمل کرد و اگر شرایطی برای فسخ ذکر نشده باشد شما می توانید فرد را ملزم به انجام تعهد و پرداخت خسارت تاخیر آن  نمایید

موفق باشید

همیشه ثبت یک قرارداد مکتوب پیش از شروع همکاری اهمیت بسیار زیادی دارد. در پرسش پایین ببینید که نبستن یک قرارداد و احتمال مرگ طرف مقابل چه سختی هایی را متوجه طرف روبرو کرده:

برای مشارکت در ساخت خانه، به شخصی اعتماد کردم و معامله را مکتوب نکردم. آیا راهی برای اثبات ادعایم وجود دارد؟

ا سلام.
چند ماه پیش برای خرید خانه ای که در حال ساخت بود، با شخصی که ادعا می کرد صاحب آن ملک است معامله کردم. من به مرور  ۱۵۰ میلیون تومان به حساب آن شخص واریز نمودم ولی حالا هیچ خبری از آن شخص نیست. اخیرا شایعاتی در مورد کلاه بردار بودن آن شخص شنیده ام. خبر مبهمی هم در مورد مرگ مشکوک آن آقا شنیده ام. می گویند خودکشی کرده یا شاید به قتل رسیده. من به آن شخص اعتماد کردم و هیچگاه معامله مکتوب نشد و رسیدی هم نگرفتم. حالا هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ندارم . من باید چکار کنم. میترسم شکایت کنم متهم به قتل شوم. اینطوری هم تمام پس انداز زندگیم از بین می رود و هم آبرویم. نمی دانم، شاید اصلا نمرده و خودش شایعه درست کرده. با توجه به اینکه هیچ مدرکی ندارم آیا امکان شکایت و پیگیری آن، وجود دارد یا باید منتظر لطف خدا شوم؟ لطفا در مورد عواقب شکایت کردن و یا شکایت نکردن هم راهنمایی کنید. خواهش میکنم کمکم کنید. من از ترس آبرویم هنوز هیچ اقدامی نکرده ام.
با تشکر

و اما پاسخ وکیل گروه وکلای یاسا به این سوال :

با سلام
در صورتی که رسید پول واریزی به حساب شخص مورد نظر را داشته باشید می توانید برای استرداد آن اقامه دعوا نمایید در صورتی که آن شخص نیز فوت شده و یا به قتل رسیده باشد بدون وجود هیچگونه دلیل و مدرکی شخصی را متهم نمی کنند.
موفق باشید.

و یک پرسش دیگر از وکیل در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز:

افزایش زمان پروژه قرار داد مشارکت در ساخت بدون ذکر ضرر و زیان دیرکرد ..

آیا خسارت به مالک تعلق میگیرد ؟

قرارداد مشارکت در ساخت منعقد گردیده است و از زمان آن حدود ۱۰ ماه میگذرد . زمان انجام پروزه ذکر گردیده است ولی در قبال دیرکرد برای مالک ، هیچ مبلغی منظور نگردیده است .آیادر صورت ادعای خسارت از طرف مالک مبلغی تعلق میگیرد یا خیر .اگر تعلق میگیرد با عنایت به عدم ذکر ًضرر و زیان در قرارداد معیار محاسبه چگونه می باشد؟

و اما پاسخ وکیل گروه وکلای یاسا به این پرسش حقوقی

با سلام
در صورتی که در قرارداد برای تحویل ملک به مالک و یا انجام هر تعهدی موعدی مشخص شده باشد ولیکن ضمانت اجرایی برای آن تعیین نشده باشد مالک می تواند داددخواست الزام به ایفاء تعهد و مطالبه ضرر و زیان تقدیم دادگاه نماید میزان ضرر و زیان وارده را کارشناس تعیین می کند و نهایتا در این زمینه قاضی پرونده رای مقتضی صادر می نماید.
موفق باشید

پس همانطور که می بینید جدای از دوستی های خانوادگی و یا رفاقتی بستن قرارداد پیش از همکاری اتفاقا باعث دوام رابطه شده و جلوی هرگونه اختلافی را می گیرد. پس ضروری است تا با آگاهی و مشاوره یک قرارداد سفت و محکم که حقوق کامل دو طرف رعایت شده و احتمالات ناشی از ضرر و زیان لحاظ شده باشد را ببندید.

در پایان از افرادی که یک تجربه ساخت و ساز مشارکتی را داشتند خواهشمندیم تا از فرم پایین همین صفحه تجربه خوب یا بد خود را در این زمینه به اطلاع عموم برسانند تا همه ما با دید بهرتی در دنیای امروز که پیچیدگیهای خاص خود را دارد زندگی آرام و بدون تنشی داشته باشیم.

با سپاس

سایت ساختمان

www.Sakhteman.website

Tags:آپارتمان نوسازافزایش زمان پروژهافزایش زمان پروژه ساختمان سازیامور ساختمانیبافت فرسودهپرداخت خسارتپرسش های حقوقیپروژه ساختمان سازیتعهد و پرداخت خسارتحقوق ساخت و سازخریدخسارت تاخیر در ساختمان سازیخسارت دیرکرد تحویل پروژهخسارت دیرکرد تحویل مشارکت در ساختدادگاهدرگیری های حقوقی بر سر مشارکت در ساختراهنما و آموزش قرارداد ساخت و ساز مشارکتیراهنمای مشارکت در ساختراهنمای نوشتن قراردادرسید پول واریزیروش مشارکتیزمینزندگی آرامساخت ساختمانساخت و سازساختمانساختمان سازیسایت ساختمانسایت مشاورهسایت مشاوره حقوقیسایت مشاوره حقوقی رایگانسوال حقوقی درباره مشارکت در ساختشرایط فسخشریکفروشفسخقراداد مشارکت ساختقرارداد مشارکت در ساختقوانین ساخت و ساز مشارکتیقوانین ساخت و سازیگروه وکلای یاسامالک ساختمانمسادل حقوقی مشارکت در ساختمشارکت در ساختمشاوره حقوقی رایگانمعامله ساختمانیمعامله مشارکت در ساختمعامله ملکینحوه بستن قراردادهزینه انجام شده در ساختمانهزینه های بالای ساختمان سازیهمکاری در ساخت ساختمانوکلای یاساوکیل

Comments