Iom pri mi kaj la retejo.../Sedikit tentang saya dan website ini...

[EO]

Saluton,

en julio 2010 mi, Heidi Goes, komencis krei ĉi tiun retejon, por kunigi ĉiujn informojn kiujn mi tiam havis rilate al 'Esperanto en Indonezio': pri miaj du instruvojaĝoj tien, pri la historio de la movado en Indonezio, ligilojn al kursoj de Esperanto en la indonezia aŭ en aliaj lingvoj uzeblaj por indonezianoj, bibliografio de artikoloj pri Esperanto en Indonezio,... Intertempe aldoniĝis
ankoraŭ aliaj eroj.
Foje homoj demandas kial mi (nek indoneziano, nek nederlandano, sed studinto pri Afriko) okupiĝas pri Indonezio. Do, jen iom da informoj pri mi, kiuj ankaŭ klarigos tiun misteron...

Mi naskiĝis en Oostende, Belgio en 1976 kaj esperantistiĝis en septembro 1990. Kiam mi finis la mezlernejon en Belgio, mi iris al Indonezio kadre de kultura interŝanĝprogramo (de AFS). Mi loĝis preskaŭ jaron ĉe du indoneziaj familioj en Ĝakarto (sed dume vojaĝis ankaŭ al Yogyakarta kaj Celebeso) kaj frekventis tie la mezlernejon (SMA 34, Pondok Labu, Jakarta Selatan). Tie(l) mi lernis la indonezian lingvon kaj ankaŭ multon pri la loka kaj islama kulturo.


Post reveno en Belgio mi studis afrikajn lingvojn kaj kulturojn, kaj verkis licenciulan diplomverkaĵon pri la historio de la Esperanto-movado en Afriko (en la nederlanda). Tagon post la lanĉo de mia unua libro, Afero de espero, kiu estis reverko (kaj traduko) de tiu diplomverkaĵo, en junio 2007, mi ekesploris pri la historio de la Esperanto-movado en Indonezio, pro la kombino de tiu ligilo al Indonezio kaj esploremo.


Post pli ol dujara esplorado en bibliotekoj kaj arkivoj, mi iris en novembro 2009 al Indonezio kaj daŭrigis la esploradon surloke. Tamen, instigita de LEE Jungkee, tiam prezidanto de KAEM, plej multe da tempo mi uzis por instrui Esperanton.


En 2010 mi faris duan, kaj en 2012 trian instruvojaĝon al Indonezio. Kreiĝis kluboj dum kaj post la dua vojaĝo. En 2011 kaj 2012 indoneziaj esperantistoj partoprenis la Universalan Kongreson.... Ekeldoniĝis bulteno. La sekva paŝo estas Indonezia Esperanto-Kongreso.... Legu pri tio artikolojn kiuj aperis en diversaj revuoj. Do, la esploroj pri mortinta movado kondukis al revigliĝo de tiu movado... pri kio mi tre ĝojas, kaj kio donas kuraĝon daŭrigi la laboron por tiu juna movado... 


Mi invitas vin trarigardi ĉi tiun retejon, kaj se vi trovas mankon aŭ eraron, ne hezitu kontakti min, eventuale per Facebook.
[ID]

Salam,

Pada bulan Juli 2010, saya, Heidi Goes, mulai membuat website ini untuk menyatukan semua informasi-informasi yang saya miliki yang ada kaitannya dengan 'Esperanto di Indonesia': tentang dua perjalanan mengajar saya di sana, tentang sejarah pergerakan Esperanto di Indonesia, tautan web berisi kursus Esperanto dalam Bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya yang dapat digunakan oleh orang Indonesia, bibliografi artikel-artikel tentang Esperanto di Indonesia,... pada saat yang sama, menambahkan unsur-unsur lainnya.

Sering orang bertanya mengapa saya (bukan orang Indonesia, bukan orang Belanda, tetapi ambil jurusan kuliah tentang Afrika) menyibukkan diri tentang Indonesia. Maka dari itu, berikut sedikit informasi tentang saya, yang juga mengklarifikasi misteri tersebut.

Saya lahir di Oostende, Belgia tahun 1976 dan menjadi Esperantis bulan September 1990. Ketika saya menyelesaikan sekolah menengah di Belgia, saya pergi ke Indonesia atas dasar program pertukaran budaya (AFS). Saya tinggal hampir selama satu tahun bersama dua keluarga Indonesia di Jakarta (tetapi pada saat yang sama, juga bepergian ke Yogyakarta dan Sulawesi) dan belajar di sebuah SMA di sana (SMA 34, Pondok Labu, Jakarta Selatan). Di sana dan begitulah saya belajar Bahasa Indonesia dan juga banyak tentang budaya lokal dan budaya Islam.

Setelah kembali ke Belgia, saya belajar Bahasa-bahasa dan Budaya-budaya Afrika, dan menulis skripsi Strata-1 tentang sejarah pergerakan Esperanto di Afrika (dalam Bahasa Belanda). Hari setelah peluncuran buku pertama saya, Afero de espero, yang ditulis kembali (dan diterjemahkan) dari skripsi tersebut, pada bulan Juni 2007, saya mulai menelusuri sejarah pergerakan Esperanto di Indonesia, dengan bantuan kombinasi dari hubungan saya dengan Indonesia dan semangat untuk penelusuran/penelitian.

Setelah lebih dari dua tahun penelitian dan investigasi di perpustakaan-perpustakaan dan arsip-arsip, saya pergi ke Indonesia pada November 2009 dan melanjutkan penelitian dan investigasi di sana. Namun, karena dianjurkan oleh LEE Jungkee, presiden KAEM pada waktu itu, banyak waktu saya habiskan untuk mengajar Bahasa Esperanto.

Pada tahun 2010, saya melakukan perjalanan yang kedua, dan pada tahun 2012, melakukan perjalanan yang ketiga di Indonesia. Terbentuk klub-klub selama dan setelah perjalanan kedua. Pada tahun 2011 dan 2012 beberapa Esperantis Indonesia ikut serta dalam Kongres Universal... Mulai menerbitkan buletin. Langkah berikutnya adalah Kongres Esperanto-Indonesia. … Baca mengenai artikel-artikel tersebut yang muncul di berbagai resensi. Jadi, penelusuran tentang pergerakan yang sempat hilang, dapat memperbaharui pergerakan tersebut, hal ini membuat saya sangat senang, dan memberikan keberanian untuk melanjutkan tugas-tugas untuk pergerakan muda ini.

Saya mengundang anda untuk menelusuri situs ini dan jika Anda menemukan kekurangan atau kesalahan, jangan ragu untuk menghubungi saya, mungkin melalui Facebook.

Comments