Indoneziaj instruvojaĝoj/Perjalanan-perjalanan mengajar di Indonesia

En novembro 2009 Heidi Goes iris al Indonezio kaj instruis/enkondukis Esperanton al preskaŭ 500 infanoj, junuloj kaj plenkreskuloj en diversaj urboj: Bandung, Batam, Bogor, Ĝakarto, Semarang, Yogyakarta. Ŝi instruis en la indonezia lingvo, kaj disdonis la indonezian ŝlosilon kaj Poŝamikon. Pri tiu vojaĝo ekzistas blogo en Ipernity, sub la paĝo de edukado.net de Katalin Kovats kiu helpis ŝin pretiĝi por la instruado kaj ankaŭ kunmetis la blogon. Tie spekteblas ankaŭ intervjufilmo kiun Katalin faris kun Heidi post kaj pri la vojaĝo. La filmo ankau aĉeteblas (konaktu Heidi), unue por subteni la duan vojaĝon, sed nun, post tiu dua kaj eĉ tria vojaĝo, por helpi al la surloka movado. Eblas cetere ankaŭ aliamaniere subteni la movadon en Indonezio.
En septembro-oktobro 2010 kaj en junio-julio 2012 Heidi denove iris al Indonezio por instrui en diversaj urboj. Inter tiuj vojaĝoj, en julio 2011 Tatjana Loskutova same instruis Esperanton en Indonezio (Jakarta, Bandung, Medan, Malang, Yogyakarta).


En decembro 2012 Heidi reiris al Indonezio kaj dum du semajnoj kontaktis esperantistojn kaj ĵurnalistojn rilate al varbado por la unua Indonezia Esperanto-Kongreso... Okazis kunveno de la Loka Kongresa Komitato de ĉi tiu kongreso, kaj ŝi vizitis la kongresejon. Krome okazis kelkaj intervjuoj kun veteranoj aŭ infanoj de veteranoj rilate al la libro pri la historio de la E-movado en Indonezio.


En januaro 2013 Tatjana Loskutova refoje instruis Esperanton en Indonezio (Jakarta, Batam, Bandung). 


En marto-aprilo Heidi refoje vojaĝis al Indonezio. Ĉi-foje la vojaĝo inkluzivis semajnon al Orienta Timoro kaj partopreno al la unua Indonezia Esperanto-Kongreso


En 2014 Heidi vizitis Indonezion nur dum unu semajno, post kvinsemajna vizito por instrui/enkonduki Esperanton en Orienta Timoro.


Alklaku la subpaĝojn (vidu maldekstre en la menuo aŭ sube de ĉi tiu paĝo) por vidi fotojn kaj foje legi raporton pri la instruado en Indonezio. Aldone estas ankau fotoj de la Monda Vegetarana Kongreso en Jakarta, dum kiu Heidi helpe de la aŭstralianoj Jennifer kaj Allan Bishop, kaj de la indonezianoj Ilia Dewi kaj Acy Roesman nome de TEVA (Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio) havis budon kaj eĉ provlecioneton (de la 1a ĝis la 5a de oktobro 2010).


Eblas ankaŭ legi artikolojn pri la vojaĝoj.
 
Pada bulan Nopember 2009, Heidi Goes pergi ke Indonesia dan mengajar/memperkenalkan Esperanto kepada hampir 500 anak-anak, pemuda dan orang dewasa di berbagai kota: Bandung, Batam, Bogor, Jakarta, Semarang, Yogyakarta. Dia mengajar dalam Bahasa Indonesia, dan mendistribusikan Kunci Esperanto dan Poŝamiko. Terdapat sebuah blog di Ipernity yang berisi tentang perjalanan tersebut, di bawah halaman edukado.net, milik Katalin Kovats, seorang esperantis yang membantu persiapan kegiatan mengajarnya Heidi dan juga menyusun blog tersebut. Di sana bisa dilihat juga video wawancara tentang perjalan tersebut yang dibuat oleh Katalin bersama Heidi setelah perjalanannya. Video tersebut juga bisa dibeli (coba hubungi Heidi), dulunya untuk menyokong perjalanan kedua, tetapi sekarang, setelah perjalanan kedua dan bahkan yang ketiga, adalah untuk membantu pergerakan di tempat lokal. Mungkin ada cara lain yang juga lebih bisa membantu menyokong pergerakan ini di Indonesia.

Pada bulan September dan Oktober 2010 dan pada bulan Juni dan Juli 2012, Heidi pergi lagi ke Indonesia untuk mengajar di berbagia kota. Di sela-sela perjalanan tersebut, pada bulan Juli 2011, Tatjana Loskutova juga mengajar Esperanto di Indonesia (Jakarta, Bandung, Medan, Malang, Yogyakarta).


Pada bulan Desember 2012 Heidi kembali pergi ke Indonesia dan selama dua minggu menghubungi para Esperantis dan jurnalis berkaitan dengan kampanye untuk Kongres Esperanto-Indonesia pertama... Diadakan juga pertemuan panitia Kongres ini (Panitia Kongres Setempat), dan dia mengunjungi tempat Kongres. Selain itu, diadakan juga wawancara dengan para Esperantis Veteran atau anak-anak dari para Esperantis Veteran mengenai buku tentang sejarah Pergerakan Esperanto di Indonesia.


Pada bulan Januari 2013 Tatjana Loskutova sekali lagi telah mengajar bahasa Esperanto di Indonesia (Jakarta, Batam, Bandung).

Bulan Maret-April 2013 Heidi lagi kunjungi ke Indonesia. Kali ini dia juga selama seminggu ke Timor Leste dan partisipasi di Kongres Esperanto-Indonesia.


Tahun 2014 Heidi kunjungi ke Indonesia cuma selama satu minggu, setelah lima minggu di Timor Leste untuk mengajar Esperanto.

Klik subhalaman-subhalaman (lihat bagian kiri di menu atau di bawah halaman ini) untuk melihat foto-foto dan di beberapa halaman juga laporan kegiatan mengajar di Indonesia  Sebagai tambahan ada juga foto-foto Kongres Vegetarian Dunia di Jakarta, di mana Heidi membantu 2 orang Australia (Jennifer dan Allan Bishop), dan orang Indonesia (Ilia Dewi dan Acy Roesman) atas nama TEVA,
(Asosiasi Sedunia Esperantis Vegetarian) memiliki stan dan bahkan pelajaran trial singkat (dari tanggal 1 sampai 5 Oktober 2010).

Bisa juga membaca artikel-artikel mengenai perjalanan tersebut.