Iĝu membro de IEA!

[EO]
Saluton!

Se vi estas indoneziano kaj interesiĝas pri Esperanto aŭ eĉ jam lernas aŭ parolas tiun neŭtralan lingvon, vi nepre konsideru membriĝi al la Indonezia Esperanto-Asocio. Tiel vi plifortigos la asocion, kiu laŭstatute reprezentas la indoneziajn esperantistojn ĉe aliaj asocioj kaj instancoj, kaj celas disvastigi Esperanton en Indonezio. Kiel membro vi ricevos membrokarton kaj la duonjaran bultenon kaj per retmesaĝoj ankaŭ rapide scios pri novaĵoj rilate al Esperanto en kaj ekster Indonezio. Krome, vi rajtas kandidatiĝi por esti reprezentanto de la Asocio ĉe E-aranĝoj en eksterlando.
 
 
 
 

Kiel membriĝi?
Simple! Necesas fari nur du paŝojn, do ne prokrastu.
Unue vi aliĝu per la aliĝilo kaj tuj poste vi pagu la kotizon (150.000rp por normala membro, 100.000rp por senlaboruloj, studentoj kaj pensiuloj) al Bank Mandiri, No. Rek: 070-00-0479801-8 nome de Sondang I.S.D. Jen ĉio!
 
 

Dum ankoraŭ neniu klubo estas sekcio de IEA, NE jam eblas pagi vian kotizon pere de via klubo. Espereble tio ja eblos por la venonta jaro. Ekde kiam via klubo iĝas sekcio, la kotizo inkluzivos ankaŭ la kotizon de via klubo. Ĉi tiu kotizo (150.000rp/100.000rp) validas por 2015 (restas same kiel en 2014), la unua laborjaro de la asocio. Povas esti ke venontjare ĝi kreskos, depende de la kostoj. Bv. tamen pagi vian kotizon rapide, tiel ke ni havas ideon kiom da bultenoj ni presigu kaj por ke vi ricevu vian bultenon rapide.

Se vi volas, vi povas legi la statuton aŭ la alvokon por ke ankaŭ via klubo iĝu sekcio de IEA..

Ni kore bonvenigas vin kiel novan membron!


La entuziasma kaj laborema estraro de IEA

[ID]
Salam!
 
Jika Anda orang Indonesia dan tertarik dengan bahasa Esperanto atau bahkan telah belajar atau telah menggunakan bahasa netral ini, ada baiknya Anda pertimbangkan untuk menjadi anggota Asosiasi Esperanto Indonesia. Dengan demikian Anda dapat memperkuat asosiasi yang berdasarkan statuta asosiasi merupakan perwakilan bagi penutur bahasa Esperanto Indonesia yang berada di asosiasi atau instansi lainnya dan bertujuan untuk menyebarluaskan bahasa Esperanto di Indonesia. Sebagai anggota, Anda akan mendapatkan kartu anggota dan buletin per enam bulan dan melalui e-mail juga mendapatkan informasi dengan cepat yang berhubungan dengan Esperanto baik didalam maupun diluar negeri. Selain itu, Anda juga berhak mengajukan diri sebagai wakil asosiasi untuk kegiatan-kegiatan Esperanto di luar negeri.

Bagaimana cara mendaftar?
Mudah! Hanya perlu lakukan dua langkah, jadi jangan ditunda.
Pertama, Anda mendaftar melalui formulir dan setelah itu Anda membayar iuran anggota (Rp.150.000 untuk umum, Rp.100.000 untuk yang belum bekerja, mahasiswa dan pensiunan) ke rekening Bank Mandiri, No. Rek: 070-00-0479801-8 atas nama Sondang I.S.D. Hanya itu!

Selama belum ada klub sebagai seksi IEA, pembayaran iuran anggota belum dapat dilakukan melalui klub. Semoga sudah bisa untuk tahun depan. Sejak klub Anda menjadi seksi, iuran akan termasuk iuran klub Anda. Iuran ini  (150.000rp/100.000rp) berlaku selama 2015 (sama seperti tahun 2014), dalam masa satu tahun kerja asosiasi. Kemungkinan tahun depan akan ada kenaikan, tergantung biaya-biaya. Namun tolong bayarkan iuran Anda secepatnya, dengan demikian kami akan tahu berapa jumlah buletin yang perlu dicetak dan agar Anda dapat segera menerimanya.

Jika ingin, Anda bisa membaca statuta atau pengumuman supaya klub Anda dapat menjadi seksi IEA.

Kami akan dengan senang hati menerima Anda sebagai anggota baru!

Salam dari dewan pengurus IEA


 

Ċ
Ilia Dewi,
2 Feb 2014, 18:41
Ċ
Ilia Dewi,
2 Feb 2014, 18:34
Ċ
Ilia Dewi,
2 Feb 2014, 18:35
Comments