8.6.1. Alkoholi

Alkoholi su organska jedinjenja koja sadrže hidroksilnu grupu (-OH grupu).
  • Prvi član homologog niza alkohola je metanol (metil-alkohol).
  • Drugi član homologog niza je etanol (etil-alkohol).

  • Sledeći je propanol.

Ako se hidroksilna grupa nalazi na prvom ugljenikovom atomu, onda je to 1-propanol.

  


Ako je hidroksilna grupa na drugom ugljenikovom atomu, onda je to 2-propanol.

 


Svi gore navedeni alkoholi imaju po jednu hidroksilnu grupu i spadaju u monohidroksilne alkohole. Alkoholi koji imaju dve ili više hidroksilnih grupa spadaju u grupu polihidroksilnih alkohola, npr. glicerol. Glicerol ima veliku primenu u proizvodnji sapuna, krema i ostalih kozmetičkih proizvoda.


Monohidroksilni alkoholi se, prema položaju OH grupe, mogu podeliti na primarne, sekundarne  i tercijarne. Kod primarnih alkohola, hidroksilna grupa je vezana za ugljenikov atom koji je vezan samo za još jedan ugljenikov atom, npr. etanol i 1-propanol su primarni alkoholi. Kod sekundarnog alkohola je OH grupa vezana za ugljenikov atom koji je vezan još za dva ugljenikova atoma, npr. 2-propanol je sekundarni alkohol.


Kod tercijarnog alkohola je hidroksilna grupa vezana za ugljenikov atom koji je vezan još za 3 ugljenikova atoma, npr. 2-metil-2-propanol.

 
Alkohol sa kojim se u svakodnevnom životu najviše susrećemo je etanol. Sastojak je svih alkoholnih pića, a ima primenu i u medicini tj. pri dezinfekciji rana. Etanol se dobija alkoholnim vrenjem šećera. U školi smo radili ogled dobijanja etanola na sledeći način: U erlenmajer smo sipali malo glukoze (tj. grožđanog šećera), vode i dodali smo malo kvasca. On je neophodan jer sadrži jedan enzim, zimazu, koji ubrzava razlaganje glukoze. Zatim smo erlenmajer stavili u vodeno kupatilo i zagrevali. Ovom reakcijom se glukoza razložila na etanol i ugljenik (IV)-oksid, što smo dokazali uvođenjem tog gasa u epruvetu sa rastvorom barijum-hidroksida. Nakon izvesnog vremena rastvor se zamutio jer ugljenik (IV)-oksid sa barijum-hidroksidom gradi barijum-karbonat (talog bele boje). Ako ste zaboravili to je izgledalo ovako:

   

Jednačine reakcija su:

 

                C6H12O6       2 CH3-CH2-OH   +  2CO2

                   glukoza                etanol           ugljenik(IV)-oksid

 

                     CO2  +  Ba(OH)2             BaCO3  ↓    +  H2O

                          barijum-hidroksid        barijum-karbonat

Etanol se meša sa vodom u svim odnosima, a ne rastvara se u hloroformu. Sa porastom broja ugljenikovih atoma, rastvorljivost alkohola u vodi se smanjuje (npr. butanol se slabije rastvara u vodi od etanola). Polihidroksilni alkohol se bolje rastvara u vodi od monohidroksilnog alkohola sa istim brojem ugljenikovih atoma (npr. glicerol se bolje rastvara od propanola).

Etanol gori svetloplavim plamenom.

Pri sagorevanju etanola, kao i svih ostalih alkohola, nastaju uglenik (IV)-oksid i voda.

                      CH3-CH2-OH   +  3O2     →  2CO2  +  3H2O


Etanol se oksiduje u prisustvu blagih oksidacionih sredstava, npr. kalijum-dihromat, u kiseloj sredini do etanala koji se potom dalje oksiduje do etanske kiseline. Uočili smo promenu boje rastvora (iz žute u zeleno).