U ovoj temi ćemo videti da ugljovodonici, pored atoma ugljenika i vodonika, mogu da sadrže i atome kiseonika. Upoznaćemo se sa pojmom alkohola, karboksilnih kiselina, estara, sa formulama najznačajnijih predstvanika ovih klasa jedinjenja kao i sa njihovim svojstvima i primenom.