1. Nastava hemije‎ > ‎8. razred‎ > ‎8.3. Soli‎ > ‎

8.3.2. Dobijanje soli

Soli se mogu dobiti na više načina. Najčešće se soli mogu dobiti na sledeći način:

    1. neutralizacijom - reakcijom između kiseline i baze
kiselina + baza  → so + voda
npr.

        HCl + NaOH → NaCl + H2O

        2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

Reakcija neutralizacije može biti potpuna i nepotpuna. Npr. pri reakciji sumporne kiseline i natrijum-hidroksida mogu nastati dve soli, natrijum-hidrogensulfat ili natrijum-sulfat što zavisi od toga da li dolazi do potpune ili nepotpune zamene atoma vodonika sa jonima natrijuma.
  • nepotpuna neutralizacija - jedan atom vodonika (koji ulazi u sastav kiseline) je zamenjen jonom natrijuma i nastaje so natrijum-hidrogensulfat

        H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

  • potpuna neutralizacija - oba atoma vodonika iz kiseline su zamenjena jonima natrijuma i nastaje so natrijum-sulfat

        H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

    2. reakcijom između pojedinih metala i kiseline
metal + kiselina → so + vodonik

npr.

        Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

        Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Neki metali npr. bakar, srebro i zlato ne reaguju sa razblaženim rastvorima kiselina.

    3. reakcijom između oksida metala i kiseline
oksid metala + kiselina → so + voda
npr.

        Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

        CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

    4. reakcijom između oksida nemetala i baze

oksid nemetala + baza → so + voda

U ovoj jednačini nastaje so kiseline koja nastaje kada oksid nemetala reaguje sa vodom. U tabeli je dat prikaz oksida i jednačine reakcija ovih oksida sa vodom.

oksid

jednačina dobijanja kiseline

CO2

CO2 + H2O → H2CO3

SO2

SO2 + H2O → H2SO3

SO3

SO3 + H2O → H2SO4

N2O5

N2O5 + H2O → 2HNO3

P2O5

P2O5  + 3H2O →  2H3PO4


npr. reakcijom između ugljenik(IV)-oksida i natrijum-hidroksida nastaje so ugljene kiseline - natrijum-karbonat

        CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

reakcijom između sumpor(VI)-oksida i kalijum-hidroksida nastaje so sumporne kiseline - kalijum-sulfat

        SO3 + 2KOH → K2SO4 + H2O

    5. direktnom sintezom elemenata
metal + nemetal
→ so
npr.


        2Na + Cl2 → 2NaCl