8.1.5. Azot

Azot je element Va (15.) grupe Periodnog sistema elemenata. U jezgru sadrži po 7 protona i neutrona, a u elektronskom omotaču se nalazi 7 elektrona (raspored po energetskim nivoima je: K=2, L=5)
Azot se u slobodnom stanju nalazi u vazduhu. Biogeni je elemenat, ulazi u sastav nukleinskih kiselina i proteina.
 
 
 
To je gas bez boje, ukusa i mirisa, slabo se rastvara u vodi, inertan je tj. slabo je reaktivan su atomi u molekulu povezani jakom trostrukom vezom.
 
 
 
 
 
Jedinjenja:
1. Oksidi:

N2O -azot(I)-oksid

NO -azot(II)-oksid

N2O3 -azot(III)-oksid

NO2 -azot(IV)-oksid

N2O5 -azot(V)-oksid - ovaj oksid je anhidridid azotne kiseline:

N2O5 + H2O → 2HNO3

 

2. Azotna (nitratna) kiselina, HNO3

 

3. Amonijak, NH3

- bezbojan gas, oštrog mirisa, dobro se rastvara u vodi, nastaje reakcijom između azota i vodonika pri određenim uslovima:

N2 + 3H2→ 2NH3

 

Primena:

Azot se koristi za konzervisanje hrane. Amonijak se koristi za dobijanje plastike i eksploziva. Azotna kiselina se upotrebljava za proizvodnju eksploziva.