8.1.4. Sumpor

Sumpor je elemenat VIa (16.) grupe Periodnog sistema elemenata. Sadrži po 16 protona, neutrona i elektrona. Raspored elektrona po energetskim nivoima je: K=2, L=8, M=6
Sumpor je žute boje, čvrstog agregatnog stanja, ne rastvara se u vodi. Molekul sumpora sadrži 8 atoma. Postoje dve alotropske modifikacije sumpora: rombični i monoklinični sumpor.
 
Jedinjenja:
1. Oksidi:

SO2 - sumpor(IV)-oksid - ovaj zagušljiv, bezbojan gas nastaje paljem sumpora :

S + O2 → SO2

Koristi se za dezinfekciju buradi za vino i beljenje tkanina.

 

 

 

 

 

 

Na laboratorijskim vežbama smo paljenjem sumpora dobili ovaj oksid i ispitali smo kako on deluje na laticu ruže. Primetili smo da je latica pobelela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U prisustvu ovog gasa, plamen sveće će se ugasiti.

 

Sumpor (IV)-oksid je anhidrid sumporaste kiseline, tj. u reakciji sa vodom gradi sumporastu kiselinu: SO2 + H2O → H2SO3

SO3 - sumpor(VI)-oksid - nastaje sagorevanjem sumpor(IV)-oksida:

2SO2 + O2 → 2SO3

Ovaj gas u reakciji sa vodom gradi sumpornu kiselinu.

SO3 + H2O → H2SO4

2. Kiseline:

H2SO3 - sumporasta kiselina (sulfitna)

H2SO4 - sumporna kiselina (sulfatna)

Značajna jedinjenja sumpora su i soli sumporaste i sumporne kiseline. O njima ćemo učiti u okviru naredne teme.

Primena:

Sumpor se upotrebljava u proizvidnji guma, šibica, boja i baruta. Sumporna kiselina se upotrebljava u proizvodnji veštačkih đubriva, boja, lekova, akumulatora i eksploziva.