Prva tema koja se izučava u osmom razredu se naziva "Nemetali, oksidi nemetala i kiseline". U okviru ove teme ćemo se upoznati sa opštim svojstvima nemetala, o njihovoj zastupljenosti u prirodi kao i sa najvažnijim predstavnicima nemetala. Od jedinjenja posebnu pažnju ćemo posvetiti izučavanju oksida nemetala i kiselina.