8.2.5. Hidroksidi

Hidroksidi su jedinjenja koja sadrže hidroksidnu grupu -OH. Ona je uvek jednovalentna tako da opšta formula hidroksida glasi

M(OH)n gde je M oznaka za metal, a n je valenca tog metala.

Anhidridi hidroksida (bazni oksidi) su oksidi metala koji u reakciji sa vodom grade hidrokside (baze).

Na času smo radili ogled oksidacije magnezijuma.Paljenjem magnezijumove trake, dolazi do burne reakcije oksidacije pri čemu nastaje magnezijum-oksid.

 
Jednačina reakcije je:
2Mg + O2 → 2MgO
Nastali magnezijum-oksid smo potom stavili u epruvetu,sipali vodu i dodali kap indikatora fenolftaleina. Nakon zagrevanja, primetili smo da boja rastvora postaje ljubičasta čime smo zaključili da je nastao hidroksid, magnezijum-hidroksid. Dakle, magnezijum-oksid je anhidrid magnezijum-hidroksida, jer on sa vodom gradi taj hidroksid.
 

U narednoj tabeli su prikazane formule nekih hidroksida, njihovih anhidrida i jednačine dobijanja tih hidroksida.


formula hidroksida

naziv hidroksida

anhidrid hidroksida

jednačina dobijanja hidroksida

NaOH

natrijum-hidroksid

Na2O

Na2O + H2O→ 2NaOH

Ca(OH)2

kalcijum-hidroksid

CaO

CaO + H2O→ Ca(OH)2

Mg(OH)2

magnezijum-hidroksid

MgO

MgO + H2O→ Mg(OH)2


Baznost rastvora se može dokazati pomoću indikatora. Fenolftalein je ljubičast, metil-oranž je žut, a crveni lakmus papir postaje plav u baznoj sredini.