8.4.2. Mera kiselosti rastvora - pH vrednost

Rastvori mogu biti kiseli, neutralni, bazni.

Kiselost (baznost) rastvora se izražava pH vrednošću.

pH-skala najčešće ima opseg 14 jedinica.


Ako je pH < 7 rastvor je kiseo

             pH = 7 rastvor je neutralan

             pH > 7 rastvor je bazan.

Kiselost odnosno baznost rastvora se može odrediti pomoću kiselinsko-baznih indikatora. To su supstance koje menjaju boju u zavisnosti od pH vrednosti rastvora.


U kiseloj sredini plavi lakmus papir postaje crven, metil-oranž je crvene boje, a fenolftalein je bezbojan.


U baznoj sredini crveni lakmus papir postaje plav, metil-oranž je žut, a fenolftalein je ljubičast.


Kiselost rastvora se, najpreciznije može odrediti pomoću pH-metra.


Simulaciju o pH skali možete pokrenuti ovde.

Klikni i započni