7.5.5. Izračunavanja u hemiji

1.      Izračunati količinu vode koja nastaje u reakciji 5mol-a molekula kiseonika sa odgovarajućom količinom vodonika.

                2H2 + O2 → 2H2O

            n (O2) = 5mol            

        n (H2O) = ?

        1mol O2 → 2H2O

        5 mol O2 → X          

        X = 2∙5 = 10 mol H2O

 

2.      Izračunati količinu vodonika potrebnu za reakciju sa 14g azota, pri čemu nastaje amonijak.

        m (N2) = 14g                                   N2 + 3H2 → 2NH3

        n (H2) = ?               M(N2) = 2∙14 = 28g/mol

        n = m/M = 14/28 = 0,5 mol N2

        1 mol N2 → 3 mol H2

        0,5 mol N2 → X        

        X = 3∙0,5 = 1,5 mol H2

 

3.      Izračunati masu natrijum-oksida (Na2O) koja je potrebna za reakciju sa vodom da nastane 16g natrijum-hidroksida (NaOH).

        m (NaOH) = 16g                           Na2O + H2O → 2NaOH

        m (Na2O)= ?

        M(NaOH) = 40g/mol

        n = m/M = 16/40 = 0,4 mol NaOH

        1 mol Na2O  → 2 mol NaOH

        X mol Na2O  → 0,4 mol NaOH        

        X = 0,4/2 = 0,2 mol Na2O

        M (Na2O) = 62g/mol

        m = M∙n = 62∙0,2 = 12,4 g Na2O