7.5.4. Količina supstance. Molarna masa

Količina supstance je jedna od sedam osnovnih fizičkih veličina  (oznaka je n,  a  merna jedinica je mol).

Jedan mol bilo koje supstance sadrži onoliko čestica koliko ima atoma u 12 g  ugljenikovog izotopa C-12. Taj broj iznosi 6 ∙ 1023 i naziva se Avogadrov broj.

Jedan mol bilo koje supstance sadrži isti broj čestica kao i jedan mol neke druge supstance npr. jedan mol atoma natrijuma ima isti broj atoma koliko ima molekula u jednom molu vode.

Molarna masa supstance (M) je odnos mase supstance i njene količine (jedinica: g/mol)

M = m/n

Molarna masa ima istu brojnu vrednost kao relativne molekulska masa, odnosno, relativna atomska masa.

Mr (H2O) = 2∙1 + 1∙16 = 18                M(H2O) = 18g/mol

Ar (C) = 12                                            M(C) = 12 g/mol

Rešiti zadatke:


1.      Izračunati masu 3 mol-a atoma natrijuma.

n (Na) = 3 mol

        m = M∙n                       M(Na) = 23g/mol

              m = 23 ∙ 3 = 69g


2.      U čaši se nalazi 360g vode. Koliko je to mol-ova vode?

m(H2O)  = 360g

        n = m/M                    M (H2O) = 18g/mol

        n = 360 /18 = 20 mol


3.      Izračunati količinu 1,6g kiseonika.

    m (O2) =1,6g                            M(O2)=32g/mol

        n = m/M = 1,6/32 = 0,05 mol


4.      Dva mola neke supstance imaju masu 56 g. Izračunati vrednost molarne mase te supstance.

     n = 2 mol

     m = 56g        

        M = m/n = 56/2 = 28 g/mol

5.      Izračunati masu 4 mol-a molekula amonijaka.

n (NH3) = 4 mol

        m = M∙n                    M(NH3) = 14 + 3= 17g/mol

              m = 17 ∙ 4 = 68g