7.4.2. Procentni sastav rastvora

Sastav rastvora se može izraziti:

 kvalitativno (govori koje supstance čine rastvor)

 kvantitativno (govori odnos supstanci u rastvoru).

Procentna koncentracija rastvora predstavlja broj grama rastvorene supstance u 100g rastvora.

Kada kažemo da je rastvor šećera 10%-ni to znači da se u 100g rastvora nalazi rastvoreno 10 g šećera, a ostatak tj. 90g je voda.

Primeri rastvora: fiziološki rastvor je 0,9% rastvor natrijum-hlorida, esencija je 80% rastvor sirćetne kiseline, alkohol koji se koristi za ispiranje rana je 70% rastvor alkohola etanola...

Zadaci:

1.      Kolika je procentna koncentracija rastvora koji sadrži:

a) 10 g rastvorene supstance u 100 g rastvora

10%

b) 5 g rastvorene supstance u  200 g rastvora

m(rastvora)                    100%

m(rastvorene supstance)                        X%

X = mrs/ mr ∙100%

 

X = 5/200 ∙100% = 2,5%

2.      Koliko je grama natrijum-hlorida i koliko grama vode potrebno za pripremanje 150 g fiziološkog rastvora u kome je procentna koncentracija natrijum-hlorida 0,9 %?

mr = 150 g

 X = 0,9%

150 g                100%

mrs                          0,9 %

mrs= 150∙0,9 /100 = 1,35 g natrijum-hlorida

m (vode) = 150-1,35 = 148,65g

3.      Kolika je procentna koncentracija rastvora koji u 120g rastvora sadrži 6g rastvorene supstance?

120 g              100%

6g              X

X = 6∙100 / 120 = 5%

4.   a) Koliko se grama šećera nalazi u 240 g rastvora koji je 15%?

240 g             100%

X               15%

X = 240∙15 / 100 = 36 g šećera

b) koliko se grama vode nalazi u čaši?

      m (vode) = 240-36 = 204g

5.      U 180 g vode rastvoreno je 20g rastvorene supstance. Izračunati procentnu koncentraciju rastvora.

mr= 180+20 = 200g

200 g              100%

20g                        X

X = 20∙100 / 200 = 10%