7.3.2.5. Relativna molekulska masa

Relativna molekulska masa je broj koji pokazuje koliko je puta masa molekula veća od od 1/12 mase ugljenikovog atoma ugljenikovog izotopa C-12.

Izračunava se sabiranjem relativnih atomskih masa svih atoma koji čine molekul.

Mr (H2) = 2Ar(H)= 2∙1=2

Mr(H2O) =2Ar(H)+Ar(O)= 2 1+16=18

Mr(P2O5)= 2Ar(P)+5Ar(O) = 231+5 16=142

Mr(Al2O3) = 2Ar(Al)+3Ar(O) = 227+316=102

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)= 21+31+416=98