7.3.1.4. Relativna atomska masa

Atom je veoma mali. Ne može se videti pod lupom ili mikroskopom. Atom ima veoma malu masu i ne može se izmeriti masa jednog atoma.

Masu atoma možemo izračunati množenjem masenog broja i prosečne mase nukleona. Prosečna masa nukleona iznosi

1,67 10 -24g i naziva se unificirana atomska jedinica mase (u). Toliko zapravo iznosi 1/12 mase atoma ugljenika C – 12.

m (atoma) = А(atoma) ∙ u

npr. m (Мg) = А(Мg) ∙ u = 24   1,67 ∙ 10 -24g = 40,08 ∙ 10 -24g stvarna masa atoma

Izračunavanjem stvarne mase atoma dobija se veoma mali broj, pa se zbog praktičnih razloga umesto stvarne mase koristi relativna atomska masa.

Relativna atomska masa (Ar) je broj koji pokazuje koliko je puta masa atoma nekog elementa veća od 1/12 mase atoma atoma ugljenikovog izotopa C-12.
Relativna atomska masa je neimenovan broj, tj. nema jedinicu.
Relativna atomska masa svakog elementa je navedena u tablici periodnog sistema elemenata.

Relativna atomska masa nije isto što i maseni broj.

Relativna atomska masa nije uvek ceo broj zbog postojanja izotopa.

npr. od 4 atoma hlora, 3 atoma imaju maseni broj 35, a jedan ima maseni broj 37.

Ar(Cl) = (3 35 + 1 37) / (3+1) = 35,5
npr. Ar (Li)= 6,94; Ar(Ca) =40,08; Ar(Fe) = 55,85