7.3.2.2. Molekuli elemenata i molekuli jedinjenja


Atomi se predstavljaju hemijskim simbolima.

Molekuli se prikazuju hemijskim formulama.

    1.       Elektronske formule – pokazuju raspored valentnih elektrona u molekulu (elektroni se prikazuju tačkicama).

2.       Strukturne formule – prikazuju raspored atoma u molekulu. Zajednički elektronski par koji čini kovalentnu vezu se označava crticom.

3.       Molekulske formule – kazuju broj i vrstu atoma u molekulu. Indeks 1 se ne piše.

npr. molekulska formula ugljen-dioksida je CO2 . Ovaj molekul se sastoji od atoma ugljenika i dva atoma kiseonika.

Broj molekula se označava koeficijentom (broj 1 se ne piše).

npr. atom vodonika – H     tri toma vodonika – 3H

        molekul vodonika – H2,         tri molekula vodonika – 3H2

Kovalentna veza može biti nepolarna i polarna.

Nepolarna kovalentna veza nastaje između dva ista atoma nemetala. Zajednečki elektroni su ravnomerno raspoređeni u elektronskom omotaču i jednako su udaljeni od jezgara atoma koji grade vezu. (npr. H2, O2, Cl2, N2, P4, S8...)

 

 

 

     Polarna kovalentna veza nastaje između dva različita atoma nemetala. Zajednički elektronski par se ne nalazi na sredini, već    je pomeren prema onom atomu koji jače privlače elektrone. U molekulu se formiraju dva pola (dipol) npr. molekul H2O, HF...

 

 

Sledećim ogledom se može pokazati da je voda polarna supstanca.
Molekuli mogu biti:
molekuli elemenata – sastoje se od istih atoma npr. H2, O2, Cl2, N2, P4, S8
molekuli jedinjenja – sastoje se od različitih atoma npr. H2O, HCl, CH4, NH3...

Igricu u kojoj pravite molekule možete pokrenuti ovde:Klikni i započni