7.2.4. Čiste supstance: elementi i jedinjenja

U prirodi postoji veliki broj supstanci usled stalnog kretanja i pretvaranja materije iz jednog oblika  u drugi. Broj i količina supstanci se stalno menja jer supstance podležu fizičkim i hemijskim promenama. Supstance po građi mogu biti veoma jednostavne, ali i vrlo složene.

Čiste supstance su one supstance koje ne sadrže tragove ni jedne druge supstance. Mogu biti hemijski elementi i hemijska jedinjenja.

Hemijski elementi su jednostavne čiste supstance koje se hemijskim promenama ne mogu razložiti na jednostavnije supstance npr. kiseonik, vodonik, dijamant, gvožđe...

Hemijska jedinjenja su složene čiste supstance koje se sastoje od dva ili više hemijskih elemenata i mogu se hemijskim promenama razložiti na jednostavnije supstance npr. natrijum-hlorid, saharoza, ugljen-dioksid, amonijak, magnezijum-oksid, hemoglobin...