7.2.2. Fizička i hemijska svojstva supstanci

Svaka supstanca ima karakteristična fizička i hemijska svojstva.
Fizička svojstva su ona svojstva koja se određuju pomoću čula ili instrumenata. Tako se supstance razlikuju po boji, agregatnom stanju, gustini, mirisu, rastvorljivosti, provodljivosti elektriciteta, po tome da li imaju magnetna svojstva...
Na vežbama smo ispitivali boju, agregatno stanje, rastvorljivost u vodi i magnetna svojstva kuhinjske soli, sumpora, gvožđa, magnezijuma i plavog kamena.
Evo delića atmosfere sa časa.
                                  
Hemijska svojstva supstance opisuju na koji se način supstanca pretvara u drugu supstancu. Npr. hemijsko svojstvo gvožđa je da se na vazduhu pretvara u drugu supstancu (rđa), a hemijsko svojstvo zlata je da ne rđa.

Video snimak "Fizička i hemijska svojstva supstanci" možete pogledati ovde.