7.1.3. Merenje u hemiji

Hemija je eksperimentalna nauka. Da bi se opisale prirodne pojave neophodno je izvoditi merenja, npr. mase, zapremine, gustine i slično.
Merenje je postupak kojim se određuje vrednost neke fizičke veličine pomoću odgovarajućih mernih instrumenata.
Na časovima hemije, uglavnom, ćemo se baviti merenjem mase, zapremine tečnosti i merenjem temperature.
Masa supstance se meri vagom. Vage mogu biti tehnički i analitičke, a razlikuju se po preciznosti.
Zapremina tečnosti se određuje mernim sudovima koji imaju obeležene podeoke. Najčešće se zapremina meri:

1. menzurom

2. pipetom

3. biretom - postiže se najpreciznije merenje zapremine tečnosti

Prilikom očitavanja zapremine tečnosti, uvek se čita donja tačka meniska, tj. donji nivo tečnosti.

Temperatura se meri termometrom.