7.1.1. Predmet izučavanja hemije

Hemija je prirodna eksperimentalna nauka. Povezana je sa mnogim prirodnim naukama, npr. biologijom, fizikom, geologijom, metalurgijom, farmacijom...
Hemija proučava supstance, i to njihovu građu, svojstva, promene supstanci, kao i zakone po kojima se te promene dešavaju.
 
Kako hemičari dolaze do novih saznanja?
Hemičari najpre postavljaju hipotezu, pretpostavku, kojom pokušavaju da objasne uočenu pojavu. Hipoteza se zatim proverava eksperimenima.
Eksperiment (ogled) je namerno izazivanje promena u određenim, strogo kontrolisanim uslovima, radi njihovog praćenja i proučavanja. Pored toga što se namerno izazivaju promene u hemijskim laboratorijama, pojedine promene se mogu posmatrati u prirodi. Prilikom posmatranja pojava, odnosno izvođenja ogleda, hemičari prikupljaju podatke iz eksperimenata na osovu kojih se potvrđuje istinitost hipoteze ili se ona odbacujuje ukoliko se dokaže da je netačana. Na osnovu svega ovoga izvodi se zaključak, odnosno, može se izvesti teorija.
Eksperimenti koji se izvode moraju biti tako opisani da se mogu više puta ponoviti.