Evanjelická materská škola
Evanjelická materská škola je cirkevná MŠ, ktorej zriaďovateľom je Cirkevný zbor ECAV v Spišskej Novej Vsi, kde sa vychovávajú deti v kresťanskom duchu. Táto materská škola funguje piaty rok na báze spolupráce rodina- škola- cirkev. V atmosfére lásky a radosti je „pozvaním k viere“ pre deti bez rozdielu vierovyznania. Predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie detí v súlade s kresťanskými zásadami, princípmi humanity a demokracie. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti pracujeme so ŠkVP „K nebu tvorivosti“, ktorý bol vypracovaný podľa ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie so zohľadnením podmienok a priorít školy. Od štátnych sa odlišuje duchovným smerovaním, ktoré je našou prioritou. Kresťanská výchova spočíva v poznaní Boha – základ všetkého.

Našou víziou je:

 • poskytovať výchovu detí v duchu kresťanskej morálky
 • vytváranie bezpečného priestoru pre deti v rodinnej a vrúcnej atmosfére
 • šírenie dobrej správy o Ježišovi Kristovi každému človeku
Našim cieľom je:
 • rozvíjať osobnosť dieťaťa v spolupráci rodiny, školy a cirkvi
 • pripravovanie detí na vstup do základnej školy
 • organizovanie doplnkovej formy výchovy a vzdelania detí predškolského veku
 • uplatňovanie individuálneho prístupu, rešpektovaním rôzneho stupňa vývinu detí
Ponúkame:
 • výchovu detí od 2 do 6 rokov v kresťanskom duchu
 • športovú prípravu detí predškolského veku v spolupráci so Športovou halou SNV
 • výtvarné aktivity v spolupráci s Galériou umelcov Spiša
 • spolupráca s logopédom a pediatrom
 • anglický jazyk