emsa sobótka

W okresie III-VI 2009 r. wraz z Otwartym Stowarzyszeniem Góra Ślęża zrealizowaliśmy warsztaty badawczo-projektowe dla licealistów w Sobótce i miejscowościach gminy Sobótka. W trakcie warsztatów młodzież diagnozowała teren miasta pod względem społecznym, kulturowym i przestrzennym, po czym wykonała własne projekty urządzeń i miejsc, których w mieście brakuje. Projekt został dofinansowany w ramach programu "Równać Szanse 2009" z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Naszym, emsowym celem, było przybliżenie licealistom z gminy Sobótka dwóch zawodów: architekta i antropologa kulturowego, zachęcenie ich do studiów wyższych, pokazanie pracy tych dwóch specjalistów, zwiększenie świadomości młodzieży nt. możliwości kształtowania własnego otoczenia, zwiększenie ich kreatywności, odwagi cywilnej i samooceny, nabycie nowych umiejętności, wzrost wiedzy o przestrzeni publicznej oraz sposobów kontaktowania się z dorosłymi na różnych szczeblach zarządzania.
strona projektu: tutaj.

Cele programu RÓWNAĆ SZANSE

Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).

Realizowane projekty, powinny rozwijać u młodzieży:

  • umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
  • umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych.
  • umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  • przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie(za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.

W programie organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne z całej Polski otrzymują dotacje na realizację własnych projektów mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży. Działania są prowadzone na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Program "Równać Szanse" powstał w 2001 roku. Obecnie realizowana jest już dziewiąta edycja "Równać Szanse".

Projekty dotowane w ramach programu mają szeroki zakres tematyczny, obejmują wszystkie dziedziny aktywności młodzieży na płaszczyźnie edukacyjnej, od poszerzania umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej po projekty kształtujące tożsamość lokalną, pogłębiające wiedzę o potencjale własnego regionu, czy inicjatywy kształtujące aktywne postawy obywatelskie.

Dzięki uczestnictwu w projektach dotowanych w programie "Równać Szanse" młodzież z małych miejscowości ma możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania, podnoszących skuteczność uczenia się i pomagających w nabyciu umiejętności przydatnych w szkole i dorosłym życiu. W realizowanych projektach prowadzone są działania zapoznające młodych ludzi z kulturą regionu, Polski i Europy. Organizowane są wyjazdy do dużych miast – ośrodków kulturalnych i naukowych. Częstokroć są to pierwsze wyjazdy młodzieży poza miejsce zamieszkania. Możliwość zetknięcia się z rówieśnikami z dużych miast uświadomiła młodzieży z małych ośrodków, że nie są od nich gorsi, mają im coś do zaoferowania. Program przyczynia się także do popularyzowania młodzieżowych działań społecznych. Młodzi ludzie są przygotowywani do pracy na rzecz swoich rówieśników i środowisk lokalnych, prowadzą konkretne działania na ich rzecz (pomoc w nauce, wolontariat, organizacja imprez środowiskowych itp.).

Niezmiernie ważne są również działania programowe adresowane do dorosłych – koordynatorów i rodziców, którzy w ramach programu "Równać Szanse" uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje wychowawcze i pedagogiczne: przygotowujących do prowadzenia zajęć według metodyki sprawdzonych programów, tworzenia własnych scenariuszy i materiałów edukacyjnych, obejmujące zagadnienia związane z uczeniem się, motywowaniem uczniów do nauki i kontynuowania edukacji oraz podejmowania działań na rzecz innych, pracy z grupą, rozwiązywania konfliktów, współpracy z rodzicami.

Przyznawane dotacje w ramach Programu mają ogromny wpływ na aktywizowanie placówek pozaszkolnych i lokalnych organizacji pozarządowych. Stymulują powstawanie koalicji lokalnych skupionych wokół działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Możliwość uczestniczenia w konkursie dotacyjnym stymuluje kreatywność i inicjatywę na szczeblach lokalnych, zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz młodych ludzi i poszukiwania sojuszników w środowiskach lokalnych.

Organizacje pozarządowe, domy kultury, gminne biblioteki realizujące projekty "Równać Szanse" podkreślają zmianę swojego statusu w środowisku lokalnym. Objęły swoimi działaniami nowe obszary i grupy odbiorców, pozyskały nowych współpracowników. W efekcie zaczęły być postrzegane jako lokalny partner mogący tworzyć politykę edukacyjną czy wspierać grupy zawodowe związane z edukacją.

60% projektów jest kontynuowanych, w różnym zakresie, po zakończeniu dotacji. Organizacje poszukują środków zewnętrznych na prowadzenie działań lub prowadzą je w oparciu o pracę wolontarystyczną oraz sprzęt zakupiony dzięki udziałowi w Programie "Równać Szanse". Wiele pomysłów na działania, które zostały przeprowadzone po zakończeniu Programu powstało w jego trakcie np. wystawy, wspólne badania, współpraca pomiędzy szkołami etc. Niezwykle istotne w tym wypadku jest stworzenie koalicji lokalnych w trakcie realizacji projektów.

Podsumowując – w czasie ośmiu lat realizacji programu "Równać Szanse" Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży otrzymała 12 017 wniosków o dotację. Przyznano 1 296 grantów na realizację projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Ogółem przyznano 14 561 700 zł dotacji.

Główne efekty programu to przede wszystkim:

  • aktywizacja środowiska lokalnego, integracja wokół działań na rzecz dzieci i młodzieży - na bazie zrealizowanych projektów powstało ponad 100 lokalnych organizacji pozarządowych;
  • podniesienie wiedzy uczestników projektów o lokalnych zasobach organizacyjnych i społecznych;
  • poprzez umiejętność określania swoich mocnych i słabych stron podniesienie skuteczności wyboru właściwej ścieżki zawodowej;
  • aktywizacja młodych ludzi do działań na rzecz rówieśników i własnej społeczności – młodzież angażuje się w realizację działań projektów. Projekty stymulują młodzież do podejmowania samodzielnych inicjatyw;
Comments