partnerstwo 8 scen

eMSA jest jednym z najbardziej aktywnych członków Partnerstwa Lokalnego 8 SCEN, które we Wrocławiu połączyło działania różnych podmiotów na rzecz rozwoju przestrzeni i mieszkańców 8 wrocławskich osiedli: Biskupin, Sępolno, Dąbie, Bartoszowice, Zalesie, Zacisze, Szczytniki, Plac Grunwaldzki.

POCZĄTKI
Spotkania w ramach nieformalnego Partnerstwa zainicjował Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr IX Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z ulicy Nowowiejskiej 102. W 2009 roku pani Dorota Sieńkowska-Czyż rozpoczęła działania w celu stworzenia Partnerstwa Lokalnego, które polegały na katalizowaniu kontaktów rozmaitych podmiotów instytucjonalnych z ww. obszaru. Spotkania odbywały się za każdym razem w siedzibie innego podmiotu. Pod koniec 2009 roku dołączyłam do tych spotkań reprezentując ostatecznie eMSA, na zaproszenie radnej osiedla Plac Grunwaldzki, Małgorzaty Pawelec. Pojawiłam się na spotkaniu opisując projekt artystyczno-badawczy dotyczący fragmentu osiedla Plac Grunwaldzki realizowany wówczas przeze mnie na zamówienie Fundacji Art Transparent. Był to festiwal "Sztuka Po Przejściach", w ramach którego zorganizowałam i prowadziłam warsztaty badawczo-projektowe "Przestrzeń dla Ludzi. Ludzie dla Przestrzeni", z udziałem wielu instytucji administracji publicznej i oświaty i kultury, a także szerokiej rzeszy studentów trzech uczelni i wydziałów (architektura, etnologia, architektura krajobrazu, projektowanie komunikacji społecznej). Był to projekt wyjątkowo mocno interdyscyplinarny, a prace nad tym rodzajem interdyscyplinarnego badania przestrzeni zbudowanej (miejskiej lub wiejskiej, ale nie tzw. przestrzeni otwartej i tzw. krajobrazu naturalnego - interesuje mnie krajobraz kulturowy ze śladami interwencji człowieka) jego kontynuuję do dziś, również w ramach dysertacji doktorskiej. Warsztaty te stanowią część moich zawodowych, animacyjnych i naukowych działań wokół obszarów zawierających architekturę powojennego modernizmu zlokalizowaną w kontekście zabudowy z innych obszarów - w tym wypadku zabudowy XIX-wiecznej. Z czasem moje zainteresowanie działaniami na rzecz omawianego Partnerstwa Lokalnego (nie nazywało się ono jeszcze wtedy "8 SCEN") przybrały bardziej intensywny i szeroki charakter, m.in. dlatego, że jestem mieszkanką osiedla Zalesie.

MAPY
Na jednym ze spotkań na początku 2010 roku, w siedzibie Rady Osiedla Biskupin/Sępolno/Dąbie/Bartoszowice, na którym byli również obecni przedstawiciele RCWIP (o tym poniżej), zaproponowałam Partnerstwu wykonanie w Corel Draw interaktywnych map zasobów i problemów obszaru, które moglibyśmy w eMSA wykonać na podstawie map mentalnych wykonanych przez MOPS wraz z partnerami w trakcie rozmaitych warsztatów. Rozpoczęliśmy wówczas prace nad wielowarstwową mapą. Jest to metoda mappingu kontekstualnego, opracowana przez mnie w ramach dysertacji doktorskiej i stosowana w badaniach naukowych i działaniach animacyjnych przestrzeni zbudowanej. Więcej o mappingu kontekstualnym stale realizowanym przeze mnie wokół osiedla Plac Grunwaldzki - tutaj. Nasza oferta jest aktualna i ważna, dokończenie prac nad tą mapą uważamy dziś konieczne, ponieważ Partnerstwo zyskało nowych, silnych Partnerów i określenia silnych strona naszej inicjatywy jest jednym z priorytetów. Podobnie, jak graficzne przedstawienie diagnozy problemów naszego obszaru.

DIAGNOZA
W ciągu 2009 i 2010 roku MOPS wraz z ówczesnymi nieformalnymi Partnerami przeprowadził socjologiczne badania ankietowe w celu opracowania diagnozy problemów obszaru oraz diagnozy gotowości mieszkańców do podejmowania inicjatyw partycypacyjnych i ogólnie, obywatelskich. Ankieta dostępna jest poniżej, w oddzielnych postach. W lutym 2011 dokonałam podsumowania odpowiedzi na pytanie nr 5 "Jakie zauważasz problem na swoim osiedlu?". Analiza ta dostępna jest również poniżej, w oddzielnych postach - niezainteresowani lepiej niech jej nie czytają. Tutaj wspomnimy tylko, że diagnoza ta jest podstawą specyfiki i programu Majówki, o której mowa poniżej - pierwszego wspólnego partnerskiego wydarzenia. Celem Majówki nie jest zatem promocja Partnerów ani Partnerstwa, lecz przynajmniej minimalne spełnienie potrzeb mieszkańców, wykazanych w ankietach. Przy okazji Majówki Partnerzy postanowili zrealizować promocję Partnerstwa, o czym mowa poniżej, w rozdziale PROMOCJA. Niewielu Partnerów uczestniczyło na tym wcześniejszym etapie w naszych partnerskich postanowieniach, dlatego ważne jest, by na dalszych etapach realizacji naszych celów pamiętać o celowości i Majówki (bezpłatna oferta kulturalna i spędzania czasu wolnego), i Partnerstwa (realizowanie potrzeb mieszkańców).
W 2010 roku koordynatorkę Partnerstwa, panią Dorotę Sieńkowską-Czyż, zastąpiła z ramienia MOPS pani Dorota Fijołek.

POSTULATY
Po około pół roku ostrożnego przyglądania się rozwojowi Partnerstwa, zabraliśmy się jako eMSA do aktywnej pracy. I TOR naszych emsowych prac to postulaty i pomysły działania, aktywizowania spotkań i realizacji tzw. konkretów...:)
W grudniu 2010, na kolejnym ze spotkań w siedzibie MOPS/ZTPSIX postawiłam trzy postulaty:
1) przedmiot naszych trosk i działań rozszerzyć o zagadnienia ważne w skali dzielnicy i miasta, nie tylko osiedli, tj. o problemy i zasoby (potencjał!) poszczególnych osiedli związane z obecnością ważnych obiektów (Hala Stulecia, "Manhattan", przykłady wartościowej architektury modernistycznej, np. WUWA), a także rozwojem ważnych inwestycji i planów miejskich (np. budowa Mostu Wschodniego, potencjalny remont Manhattanu na Placu Grunwaldzkim, rozwój Centrum 3. czyli ośrodka wokół Hali Stulecia),
2) zaprosić do Partnerstwa silne, duże podmioty, obecne na obszarze Partnerstwa, np. spółkę Hala Ludowa i uczelnie wyższe, których na obszarze Partnerstwa jest wyjątkowo wiele,
3) wciąż większe zaangażowanie studentów z licznych na naszym obszarze uczelni wyższych w celu wykorzystania i rozwoju ich potencjału, wiedzy i umiejętności (eMSA stale współpracuje ze studentami).
Większość Partnerów poparła moje postulaty. Pojawił się też cenny postulat zaproszenia do Partnerstwa zarządców nieruchomości sprawujących nadzór nad zespołami zabudowy.
W kontekście pierwszego postulatu miałam na myśli zagadnienia komunikacyjne, urbanistyczne, krajobrazowe, kulturowe/kulturalne, edukacyjne i społeczne, jako antropolożka kultury i architektka zawodowo zajmująca się tymi kwestiami. Niektóre z tych zagadnień zasygnalizowałam w prezentacji, która w lutym 2011 posłużyła mi za narzędzie do partnerskiego wyboru nazwy i logo Partnerstwa (dostępna tutaj). W kontekście drugiego postulatu miałam na myśli znaną mi z wcześniejszej współpracy potencjalną Partnerkę, tj. panią Hanę Cervinkową, prezeskę spółki Hala Ludowa, a także Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, jako specjalistów ds. PR terytorialnego, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej.

POROZUMIENIE
II TOR działań eMSA na rzecz omawianego Partnerstwa Lokalnego to moja efektywna współpraca z panią Dorotą Fijołek wokół przygotowania treści Porozumienia Partnerstwa Lokalnego, dokumentu, który niektórzy Partnerzy chcieli podpisać dla upieczętowania naszej współpracy. Prace te trwały długo i generowały wiele pracy, ale szczęśliwie udało się nam opracować treść dokumentu, która została zaakceptowana i podpisana przez niektórych Partnerów po wielu konsultacjach z tymi, którzy byli tym zainteresowani. Inni Partnerzy nie podpisali Porozumienia, ale nadal czynnie uczestniczą w spotkaniach i działaniach Partnerstwa. Porozumienie to nie jest bowiem warunkiem współpracy, a jedynie pisemnym aktem potwierdzającym jej fakt - potrzebnym niektórym w ich procedurach zawodowych i instytucjonalnych. Treść Porozumienia (dostępna poniżej jako załączony plik) jest otwarta na nowych Partnerów, których 8 SCEN serdecznie zaprasza - dla dobra mieszkańców, przestrzeni i samych Partnerów, jako podmiotów instytucjonalnych lub indywidualnych (uwaga: członkiem Partnerstwa może być też osoba fizyczna).

WYDARZENIE
W działaniach wokół rozwoju Partnerstwa pomagało nam m.in. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które rozpoczęło realizację projektu "Aktywni liderzy - aktywni obywatele" realizowanego przez RCWIP z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten zakładał uczestnictwo 5 osób z naszego rozwijającego się Partnerstwa w spotkaniach mających na celu zorganizowanie wspólnego, partnerskiego przedsięwzięcia. Początkowo naszym pomysłem były różne skromne inicjatywy mieszczące się w skromnym budżecie projektu przeznaczonym na ten cel. Wobec stosunkowo ogromnego obszaru naszego Partnerstwa i wynikającej z niego wielkiej różnorodności problemów i zasobów, mieliśmy problem z takim wyborem wspólnego wydarzenia, które zaspokoiłoby przynajmniej w małej części potrzeby mieszkańców wszystkich ośmiu osiedli. Nasze pomysły krążyły wokół mini-festynu, kafejki obywatelskiej, pikniku osiedlowego, gazetki Partnerstwa itp. Problem pozostawał nierozwiązany, dopóki nie udało mi się skutecznie wciągnąć w nasze działania nowego Partnera, a mianowicie pani Hany Cervinkovej i spółki Hala Ludowa. Od spotkania w lutym 2011 sprawy potoczyły się błyskawicznie, ponieważ pani Cervinkowa już na pierwszej swojej wizycie zaproponowała i termin, i miejsce planowanego wydarzenia, tak aby wszystkie osiedla mogły czuć się usatysfakcjonowane jego otwartością i dostępnością. To miejsce to oczywiście teren wokół Hali Stulecia, a termin - maj 2011. Osiedle Dąbie, jako najskromniej wymieniane z nazwy w mediach i materiałach opisowych (częściej pisze się o Sępolnie, Biskupinie lub Szczytnikach) zyskało w ten sposób na promocji, a teren wokół Hali Stulecia, wpisany na listę Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO, stał się strefą spotkań dosłownie wszystkich. W ten sposób mój pierwszy (potencjał obszaru!) i drugi (nowy Partner) postulat zostały zrealizowane. Rozpoczęliśmy przygotowania do "Majówki 8 SCEN". Niejako siłą rozpędu eMSA stała się jednym z głównych organizatorów. Oprócz nas czynnym organizatorem był i jest przede wszystkim MOPS/ZTPS-9, który zgodnie z postanowieniami Porozumienia, pełni rolę Operatora komunikacji między Partnerami. Wspólnie z panią Dorotą Fijołek codziennie pracujemy na rzecz Partnerstwa, wykonując liczne czynności organizacyjne. Trzecim głównym organizatorem Majówki stała się automatycznie i chętnie spółka Hala Ludowa. Spośród rad osiedli najbardziej czynną była zawsze Rada Osiedla Plac Grunwaldzki w osobie pani Małgorzaty Pawelec.

GRUPA ROBOCZA
W celu sprawnego i profesjonalnego zorganizowania Majówki zaproponowałam Partnerom utworzenie grupy roboczej w składzie kilku osób, która podejmie główne prace koordynacyjne, a dalsze szczegóły dopracują sami Partnerzy w bezpośrednim kontakcie z Gospodarzem Majówki, tj. przedstawicielami spółki Hala Ludowa. Na spotkaniu w marcu 2011 w siedzibie Gimnazjum nr 19, po wcześniejszych konsultacjach z najbardziej aktywnymi i zawsze obecnymi na spotkaniach osobami, zaproponowałyśmy z panią Dorotą Fijołek skład grupy roboczej, który rozszerzył się z konieczności o osoby reprezentujące aspekty bezpieczeństwa (Policja, Straż Miejska) i ochrony zdrowia (Poradnia Lekarza Rodzinnego Katarzyna Janik). Skład roboczy otworzyliśmy dla innych, zainteresowanych tą pracą Partnerów, ale w istocie tacy nie znaleźli się. Główny trzon grupy roboczej stanowiły więc pani Dorota Fijołek (MOPS), niżej podpisana (eMSA), pan Andrzej Staniszewski (Hala Ludowa) i pani Kinga Pawlak (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Agencja PublicON). Postanowiliśmy wspólnie wraz ze wszystkimi Partnerami, że Agencja PublicON weźmie pod swoje profesjonalne skrzydła promocję i PR Partnerstwa i Majówki, w pierwszej kolejności zajmując się stroną internetową, a potem kontaktami z mediami.

PROGRAM
Majówka... Ostatecznie wybraliśmy termin 14 maja 2011 roku. W tym dniu odbywają się również m.in. Juwenalia, impreza "Miasto w Formie" i Noc Muzeów. Mamy wszyscy nadzieję, że "Majówka 8 SCEN" stanie się alternatywą dla mieszkańców i gości Wrocławia, którzy zechcą skorzystać z naszej całkowicie bezpłatnej oferty kulturalnej. Dlaczego kulturalnej? O tym powyżej, w analizie odpowiedzi na pytanie nr 5... Warto przeczytać!
eMSA zadeklarowała podjęcie prac nad przygotowaniem programu Majówki - prace te stanowią III TOR naszych działań na rzecz Partnerstwa 8 SCEN. Pierwszym krokiem stało się zebranie zasobów i propozycji poszczególnych Partnerów. Do spotkania w lutym 2011 spotkania nasze gromadziły średnio 8 osób (w porywach więcej lub mniej). Od czasu poniżej opisanych działań na rzecz zaproszenia nowych Partnerów, liczebność uczestników spotkań Partnerstwa przekroczyła 30 osób. Fakt ten daje nam pewność, że nasze emsowe zaangażowanie w działania 8 SCEN jest właściwe, słuszne i efektywne.
Od tego czasu kontakty między głównymi organizatorami a pozostałymi Partnerami zostały zintensyfikowane poprzez korespondencję mailową. Tą drogą, wraz z MOPS, zebraliśmy propozycje poszczególnych Partnerów - ich propozycje wydarzeń i aktywności, które zrealizują w ramach Majówki.
Po wielu tygodniach uzgodnień i intensywnej komunikacji mailowej program zmienił się i został dopracowany zgodnie z możliwościami Partnerów.

PARTNERZY
Idąc za ciosem, jako IV TOR kontynuowałam intensywne starania w celu zaproszenia do Partnerstwa kolejne podmioty. W okresie luty/marzec 2011 odbyłam około 15 spotkań z potencjalnymi partnerami, wysłałam ok. 35 zaproszeń. Większość tych instytucji to wcześniejsi Partnerzy eMSA. Inni wydali mi się nie do pominięcia, jak np. przedszkola, których na obszarze 8 SCEN jest aż 12! Przy tej okazji zrobiliśmy w eMSA analizę obecności i lokalizacji placówek edukacyjnych na obszarze 8 SCEN. Wyniki dostępne są poniżej w oddzielnych postach. Wiele z tych spotkań i korespondencji na szczęście okazało się skutecznych i efektywnych, bowiem wielu z moich adresatów i rozmówców jest obecnie Partnerami 8 SCEN. Zaproszone przeze mnie instytucje, to: Wrocławskie Centrum Seniora, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Miejskie Centrum Wolontariatu, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Przyrodniczego, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Agencja PublicON, Miejska Biblioteka Publiczna (filie 26, 29, 32, 37), Gimnazjum nr 13, Przedszkola nr 2, 6, 18, 27, 36, 47, 48, 54, 79, 121, Punkt Przedszkolny "Akademia Małe Gwiazdki", Punkt Przedszkolny "Zdrój".

PROMOCJA
V TOR to emsowe działania wokół promocji i grafiki Partnerstwa, korzystając z mojego społecznego kapitału - dotychczasowych kontaktów. Już w grudniu 2010 zasugerowałam (co spotkało się z ogólnym poparciem i docenieniem), aby wraz z planowaniem wspólnego wydarzenia przeprowadzić kampanię promocyjną Partnerstwa, aby informacja o naszej inicjatywie i pomysłach dotarła przede wszystkim do mieszkańców, a także mediów i władz Wrocławia. W tym celu należało pilnie opracować 3 elementy:
1) nazwę Partnerstwa,
2) logo Partnerstwa,
3) stronę internetową Partnerstwa i jego profil na wybranym portalu społecznościowym (zasugerowałam Facebook, jako najbardziej popularny i wydajny).
Współpracując zatem nadal z profesjonalistami ds. PR i grafiki, a także studentami i wolnymi wolontariuszami, zobowiązałam się w lutym do przedłożenia Partnerom propozycji nazwy i logo, co miało miejsce w marcu 2011. Prezentacja doprowadziła nas do większościowego wyboru nazwy "8 SCEN" oraz sugestii logo z kilku zaproponowanych (postulowaliśmy wspólnie dopracowanie kolorystyki logo). Tak powstało 8 SCEN.
Autorką tej propozycji jest pani Anna Nowel- Śmigiel, stała wolontariusza i Partnerka eMSA, w 2011 roku studentka V roku architektury z Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Pani Anna Nowel jest też autorką logo 8 SCEN, które przekazała wraz z nazwą do dyspozycji Partnerstwa, jednak w zakresie ochrony osobistych praw autorskich. Na spotkaniu Partnerstwa w lutym w siedzibie Hali Ludowej zaproponowałam, co spotkało się z poparciem Partnerów, że do czasu kolejnego spotkania marcowego prześlę Partnerom propozycje kolejnych wersji logo dla wybranej nazwy "8 SCEN", a Partnerzy będą głosować mailowo za ostateczną wersją. Partnerzy wybrali tą drogą pierwotnie wybrane logo Anny Nowel-Śmigiel, a na spotkaniu marcowym Partnerstwa zaprezentowałam ostateczną jego wersję w kolorze turkusowym, jako kolorze firmowym 8 SCEN. Partnerzy wspólnie poparli tę propozycję i ostatecznie przyjęto logo w takiej formie, jak zaprezentowana powyżej. Równocześnie z logo zaprezentowałam propozycję wzoru papieru firmowego "Partnerstwa 8 SCEN", który był konieczny dla umożliwienia nam, grupie roboczej, a także innym Partnerom, podjęcia korespondencji oficjalnej, np. z administracją publiczną i mediami. Wzór papieru firmowego zgodnie zaakceptowano, a po spotkaniu pani Dorota Fijołek, jako przedstawicielka Operatora Partnerstwa (MOPS) rozesłała go do wszystkich Partnerów.
    Nazwa i logo to wszak nie wszystko, ale za to bardzo wiele. Nazwa konotuje i sygnalizuje cele, problemy, specyfikę i zasoby. Logo zakotwicza je w pamięci publicznej, jeżeli poparte jest to działaniami promocyjnymi i informacyjnymi. Dlatego tak bardzo ucieszyliśmy się wszyscy z faktu, że mamy dobrą, medialną (intrygującą!) nazwę, zatem eMSA ostro kontynuowała prace nad stroną internetową.
    Strona internetowa, to również domena internetowa. Na spotkaniu w lutym 2011 postanowiliśmy zgodnie, aby była to domena "wroc.pl". Domena ta okazała się płatną oraz dostępną wyłącznie dla osób prawnych (instytucji). Dlatego mimo deklaracji kilku osób fizycznych - członków naszego Partnerstwa - wykupienia na własny koszt domeny "wroc.pl" dla strony internetowej 8 SCEN, zaproponowałam najpierw zwrócenie się do Biura Promocji Miasta, co uczyniłam, z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy deklaracją kilkuletniego opłacenia domeny "wroc.pl". Wobec odmowy BPM (brak możliwości proceduralnych), zaproponowałam więc zrobienie zbiórki pieniędzy (po 2zł od Partnera) na pokrycie kosztów domeny internetowej. Partnerzy przystali na tę propozycję i efektywna zbiórka odbyła się na kwietniowym spotkaniu w siedzibie Ogrodu Zoologicznego. Gotówkę przyjęła pani Kinga Pawlak z deklaracją wykupienia za nią domeny "wroc.pl" (jako spółka z o.o.), a reszty - przekazania na cele Majówki. Dzięki temu podziałowi pracy Agencja PublicON profesjonalnie skupiła się na promocji i PR Majówki i Partnerstwa 8 SCEN. Na początku maja 2011 gotowe była i strona internetowa 8 SCEN, i profil na Facebook, jak również pełny zakres materiałów promocyjnych.

c.d.n.

opracowanie
Anna Rumińska

strona internetowa Partnerstwa 8 SCEN - kliknij tutaj
profil 8 SCEN na Facebook - kliknij tutaj


spotkanie członków

opublikowane: 22 paź 2013, 02:41 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 22 paź 2013, 02:42 ]

24 X 2013 o godz.13 - kolejne spotkanie członków Partnerstwa. Więcej - tutaj.

dodatkowe informacje...

opublikowane: 24 kwi 2011, 06:47 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 26 kwi 2012, 08:41 ]

...już wkrótce:)

materiały promocyjne

opublikowane: 24 kwi 2011, 06:47 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 22 paź 2013, 02:43 ]

załączniki do pobrania w uzgodnieniu z Operatorem lub Rzecznikiem Partnerstwa Lokalnego 8 SCEN.

partnerzy

opublikowane: 24 kwi 2011, 06:45 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 25 kwi 2011, 11:08 ]

Tutaj przedstawiamy listę wszystkichPartnerów współpracujących w ramach nieformalnego "Partnerstwa 8 SCEN". Nie wszyscy Oni są Partnerami-Założycielami, ponieważ nie wszyscy mają prawną możliwość podpisania dokumentu Porozumienia z uwagi na ograniczenia osobowości prawnej. Po stosownych uzgodnieniach dołączą do grona Założycieli.

program majówki

opublikowane: 24 kwi 2011, 06:42 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 26 kwi 2012, 08:31 ]

załączniki do pobrania

grupa robocza

opublikowane: 24 kwi 2011, 06:42 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 26 kwi 2012, 08:31 ]

załączniki do pobrania

porozumienie

opublikowane: 24 kwi 2011, 06:41 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 26 kwi 2012, 08:30 ]

załączniki do pobrania

osiem osiedli - wybór nazwy

opublikowane: 24 kwi 2011, 06:40 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 25 kwi 2011, 10:53 ]

Prezentacja autorstwa eMSA, która posłużyła Partnerom do wyboru nazwy i logo Partnerstwa, dostępna jest tutaj.

ankiety i diagnoza

opublikowane: 24 kwi 2011, 06:39 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 26 kwi 2012, 08:44 ]

załączniki do pobrania (po lewej przykładowa wypełniona ankieta - ankieta przygotowana przez MOPS ZTPS-9)

mapping kontekstualny

opublikowane: 24 kwi 2011, 06:39 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 24 kwi 2011, 06:39 ]

strona w opracowaniu

1-10 of 10