edukacja i warsztaty

Edukacja PKS:) czyli Edukacja Przestrzenna, Kulturowa i Społeczna. To jest nasze główne działanie. Nawet, jeśli integrujemy mieszkańców na ich osiedlach robiąc tzw. placemaking, nawet jeśli badamy rozmaite rzeczy w przestrzeni rozmawiając z mieszkańcami, to również edukujemy, uczymy, ale także uczymy się od nich - uczestników naszych wydarzeń.

Zależy nam na rozwoju świadomości, wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tych trzech zakresach. Służą temu wszystkie realizowane przez eMSA projekty, tj. warsztaty makieciarskie, seminaria z projekcjami, wykłady, badania terenowe o formule naukowej, edukacja up-cycling, wydarzenia placemakingowe (miejscotwórcze, w przestrzeni publicznej) i inne.
Są to działania adresowane do wszystkich bez względu na wiek i wykształcenie - nie tylko do dzieci i młodzieży, ale i dorosłych.

Nasze działania edukacyjne dotyczą kilku głównych tematów - te wymienione są w rozdziale "nasze tematy". EDUKACJA jest w tym wypadku zarówno celem, jak i tematem naszych działań. Przykładowo: jeśli realizujemy wykład na konferencji poświęconej edukacji, wówczas edukacja jest tematem. Jeśli realizujemy dowolne warsztaty makieciarskie, wówczas edukacja jest celem.

Wychodząc więc od edukacji zapraszamy was do pięciu różnych, ale i zbieżnych tematów:
1 - antropologia kultury - czyli nauka o człowieku, o nas, ludziach, o symbolach, jakie budujemy i jakich używamy w naszym życiu - najszerszy, obejmujący kolejne tematy.
2 - przestrzeń publiczna - fizyczna przestrzeń ogólnodostępna w środowisku zbudowanym, czyli mówiąc prosto: "to, co między budynkami".
3 - architektura - przestrzeń zbudowana w sensie budynków i ich otoczenia, a także działanie architektoniczne, tj. kreowanie przestrzeni zbudowanej.
4 - krajobraz - wartość zbudowana z przestrzeni publicznej, architektury, szaty roślinnej i przestrzeni otwartej - dwiema ostatnimi kategoriami zajmujemy  się wyłącznie pośrednio, pozostawiając je architektom krajobrazu i botanikom (przez przestrzeń otwartą rozumiemy przestrzeń nie objętej terminem "publiczna", tj. ta, która pozostaje poza środowiskiem zbudowanym, np. przestrzeń terenów leśnych, nizinnych, pól, jezior itp.).
5 - uniwersalny dizajn - szczególny przypadek filozofii działania architektonicznego, którego promocja jest w Polsce zapóźniona, a tym samym pilna i niezbędna.
6 - up-cycling - szczególny przypadek działania ekologiczno-artystyczno-rzemieślniczego, tj. nadawanie wyższych funkcji odpadom lub pospolitym przedmiotom.

W rozdziale "działania" znajdziecie relacje z poszczególnych wydarzeń. Są to wydarzenia bardzo rozmaite, adresowane do różnych osób, realizowane w różnej formule, z różną liczbą uczestników, wiele z nich to akcje społeczne (bez budżetu).

Wydarzenia edukacyjne wymieniamy poniżej, ale relacji z nich możecie też szukać bezpośrednio w rozdziale "działania" - jeśli tylko znacie nazwę naszego projektu. Poniżej wymieniamy i linkujemy te projekty, które dotyczą systemu oświaty (przedszkoli, szkół) oraz instytucji kultury (np. bibliotek, domów kultury).

Inne wydarzenia wymieniamy w zakładce "nasze tematy", odpowiednio w kolejnych pod-zakładkach: wydarzenia plenerowe w pod-zakładce "przestrzeń publiczna", wydarzenia nt. architektury w pod-zakładce "architektura" i krajobrazu.

Informacje o naszych zasadach etyki i inne, równie interesujące, znajdziecie też w zakładce "o nas"

jak dzieci oswajają przestrzeń

opublikowane: 30 sty 2014, 11:20 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 13 mar 2014, 01:34 ]

MARCHEWKOWE POLE - czyli jak dzieci oswajają rzeczywistą przestrzeń?

Na osiedlu Nadodrze we Wrocławiu jest wiele podwórek - tzw. wnętrz międzyblokowych - na których stoją indywidualne garaże i komórki lokatorskie. Są to obiekty zbudowane wiele lat temu, często zniszczone, zaniedbane, brudne, a nawet niebezpieczne. Dzieci mają rodziców, dziadków i sąsiadów, a ci mają samochody, dzieci dorastają więc w przekonaniu, że "podwórka są dla aut i kropka". Dorośli często je w tym utwierdzają, kłócąc się o te garaże, ich remonty lub codzienne wykorzystanie. Dzieci stale obserwują terytorium i ludzi. Zauważają, że kwestia parkowania jest dla dorosłych bardzo ważna i powoduje u nich podniesienie głosu..., a czasem i innych części ciała lub przyrządów... Na naszych warsztatach dają więc temu świadectwo: bardzo rzadko postulują usuwanie garaży i aut z podwórek. Najczęściej "jakoś" je oswajają, jak np. tutaj: na dachu garaży założyły marchewkowe pole, trawniki i klomby. W rozmowach potwierdziło się, że autorzy tego pomysłu uwielbiają marchewki...
Więcej zdjęć - tutaj
________
CARROT FIELD - how children familiarize the real space?

In Nadodrze estate, Wrocław there are plenty of courtyards, where many individual garages and resident bunkers are located.They were built many years before, they are often damaged, forgotten, dirty, or even dangerous. Children have parents, grandparents and neighbours who have cars, so children grow up understanding "courtyards ar for cars, end of discussion". Adults reassure them having arguments about these garages, their renovations and everyday use. Children constantly observe territory and folks. They notice that parking is an important issue for grow ups and cause raising up their voice... or other body part, or even some items... During our workshops children show it then: they suggest very rarely removing garages or cars. The most frequently they familiarize them "somehow", as for instance here: they put carrot fields, lawns and green beds on the top roof of the garages. During conversations it has been admited that the authors of the idea just love carrots...
More photos - here

Prace Ręczne Zabawkarskie / Manual Toy Workshops

opublikowane: 1 lip 2013, 04:11 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 3 lis 2013, 14:50 ]

Rozpoczyna się realizacja warsztatów "Kulturka Podwórka 3D" w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego Annie Rumińskiej. W czasie warsztatów wykorzystana będzie technika makiety trójwymiarowej. Tematem makiet będą obiekty kultury w miejscach zamieszkania dzieci lub w miejscach, które odwiedziły.

W ramach projektu dzieci będą uczone artystycznego modelarstwa, przypomniane im będą dawne techniki manualne wzbogacone technikami nowatorskimi artystycznymi, w tym apcyklingowymi (upcycling, trash art.). Tematem zajęć będą lokalne i pozalokalne
instytucje i miejsca kultury mieszczące się w wartościowej architekturze. W ten sposób zwrócona będzie uwaga ludzi i instytucji kultury na ogromny problem społeczności lokalnych (z małych miast i wsi) w dostępie do instytucji kultury oraz na konieczność zwiększenia poziomu ich trwałego udziału w kulturze.

Działania zostaną przeprowadzone we Wrocławiu i kilku dolnośląskich miejscowościach. Działania będą mieć na celu spełnienie oczekiwań tych środowisk, które znane są z wcześniejszej działalności edukacyjnej stypendystki i jej zespołu - działalności animacyjnej, naukowej i popularyzatorskiej. Problemy dostępu do kultury na wybranych osiedlach Wrocławia i we wsiach zostały wcześniej zdiagnozowane. Dotyczą one szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, uzależnionych od transportu publicznego oraz dyspozycyjności dorosłych. Dzieci te są nieomal całkowicie wykluczone z publicznych kontaktów międzynarodowych oraz oferty współczesnej kultury rozumianej jako wiedza, umiejętności i przeżycia niosące rozmaite treści o świecie, związane z kulturą lokalną i obcą.

Uczestnicy warsztatów będą dobierani w oparciu o diagnozę OBIEKTYWNĄ (statystyki, informacje medialne, diagnozy i strategie rozwoju gmin i wsi) i SUBIEKTYWNĄ (własna wiedza i informacje od partnerów). W ciągu sześciu miesięcy (lipiec-grudzień 2013) w 7 miejscowościach różnej wielkości (Wrocław i 6 innych) przeprowadzonych zostanie kilkanaście wydarzeń z udziałem dzieci w wieku 3-13 lat (głównie polskich, ale też z udziałem in.narodowości w zależności od rekrutacji). Zajęcia będą przeprowadzone w miejscach udostępnionych nieodpłatnie przez partnerów stypendystki.

Do projektu włączeni będą partnerzy i ich wkład osobowy (udział specjalistów i pomocników), lokalowy (użyczenie lokali) i rzeczowy (użyczenie sprzętów i materiałów). Zostaną zastosowane następujące metody: sprawdzone wcześniej:
model i warsztat 3D:
manualne, sensoryczne, modelarskie zajęcia z użyciem różnorodnych materiałów plastycznych i z odzysku; uczestnicy budują modele, makiety trójwymiarowe (3D) na zadany temat,
placemaking:
działania animacyjne o tematyce kulturalnej w przestrzeni publicznej miejscowości, integrujące ludzi, aktywizujące kulturalnie, prezentujące wytwory sztuk wizualnych (makiety, modele),
empowerment:
włączanie uczestników w proces budowania harmonogramu i technik realizacji celów projektu, np. w zakresie udziału osób, użycia przyborów, wyboru miejsc i tematów. Techniki manualne zwiększają efektywność sensoryczną i poziom zaangażowania uczestników.

Placemaking zwiększa integrację społeczną. Metoda empowermentu wzmacnia ich uczestnictwo i utożsamianie się z przebiegiem i rezultatami projektu.

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie wiedzy o kulturze, architekturze jako sztuce wizualnej kreującej krajobraz kulturowy, instytucjach i miejscach kultury oraz ich siedzibach jako przykładach wartościowej architektury. Celem jest zaznajomienie uczestników z lokalnymi instytucjami i miejscami oraz zaprezentowanie im instytucji i miejsc z okolic. W miarę możliwości również zapoznanie ich z ważnymi osobami działającymi w obszarze kultury, głównie sztuk wizualnych.

Wytworzenie trwałych, amatorskich dzieł artystycznych techniką modelarską/makieciarską, przez nieletnich przedstawicieli obszarów zagrożonych wykluczeniem z kultury. Celem jest nauczenie nowatorskich technik (np. model, trash art lub upcycling art) oraz odkrycie kreatywnego
potencjału uczestników, ich manualnych talentów i umiejętności, również poprzez zwiększenie ich samooceny, jako amatorskiego (lub w przyszłości profesjonalnego) twórcy kultury i sztuki, zwiększenie wiary we własne możliwości oraz akceptacji lokalnej społeczności.

Zwiększenie integracji kulturalnospołecznej oraz integracji międzynarodowej poprzez tzw. placemaking, tj. "miejscotwórstwo" animację kulturalną zasobami lokalnymi wraz z promocją dobrych miejsc, kreowaniem dobrych miejsc na nowo w przestrzeni publicznej wybranej miejscowości oraz katalizowaniem kontaktów międzynarodowych przyczyniających się do zwiększenia mobilności dzieci i młodzieży.

życie własnoręcznie czyli handmade

opublikowane: 27 kwi 2013, 07:51 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 27 kwi 2013, 08:02 ]

PRACE RĘCZNE. Niektórzy z was znają pewnie to hasło? To tylko z pozoru ma związek z majsterkowaniem. Dotyczy życia w szerokim kontekście. ŻYCIE WŁASNORĘCZNIE to nasza filozofia. Kiedyś nie było w Polsce ani DIY, ani handmade, było po polsku: majsterkowanie, rękodzieło, robótki ręczne i prace ręczne, te dwie ostatnie różnią się między sobą, nieprawdaż? To taka językowa subtelność :) W czasie warsztatów eMSA wszystko robimy ręcznie, to jest nasza główna zasada. Nożyczki rzadko u nas goszczą, elementy są podzielone lub przeznaczone do ręcznego dzielenia. U dzieci w wieku przedszkolnym to ręczne działanie jest bardzo ważne, bowiem manualne działanie poprawia grafomotorykę i przygotowuje dziecko do nauki pisania. W kuchni, w porządkach lub w bawialni - dziecko wszędzie powinno działać ręcznie, np. zawijać makaroniki, sklejać pierożki, zaginać papierki, skręcać szmatki, rozdzierać liście, turlać wałeczki, ugniatać kuleczki, składać kartoniki, przedzierać bibułki, łamać patyczki, zawiązywać gumki i przeplatać sznureczki. Dzięki manualnym działaniom przedszkolak przygotowuje się do pisania. Wówczas nie będzie problemów z dysgrafią, uwierzcie.

Dawniej prace ręczne w domu były najzwyklejszą częścią życia rodzinnego - nie tylko w praktyce, ale też wizualnie, w sferze dydaktyki :) Z wypiekami na twarzy oglądało się Adama Słodowego (mając 15 lat), a wieczorami Dobromira (mając 5 lat)  - to były cudowne programy, uczyliśmy się przy nich działania rękami. W wielu domach w piwnicy był warsztat (u nas nada jest, pełen narzędzi!). Dodajmy do tego ogólnopolską erę SZYCIA NA MASZYNIE (sklepy puste, Pewexy drogie, trza było przetrwać) oraz HAFTOWANIE, SZYDEŁKOWANIE i tzw. DRUTY (ech, te swetry zrobione "na drutach":), i mamy obraz dawnej Polski :) Życie było po prostu własnoręcznie:) Majsterkowanie, rękodzieło, robótki ręczne - to są nawet specjalne działy w wieloletnich, tradycyjnych antykwariatach i bibliotekach. To też były i są nasze żywioły i rościmy sobie, jako kraj, prawo do szczególnego do nich stosunku, a co! :P

Ciekawe jest, że obecnie roboty ręczne przypisuje się najczęściej kobietom. Majsterkowanie odeszło nieco do lamusa, niestety m.in. z powodu marketów i ogólnodostępnego-wszystkiego, a także z powodu braku takich lekcji w szkołach - dawniej było ZPT, jeden z najbardziej lubianych przedmiotów: Zajęcia Praktyczno-Techniczne. Każdy się uczył, co i jak robić, od karmnika do szycia guzików. Dziś nikłą pozostałością jest przedmiot technika, ale w mocno okrojonym programie faktycznie przydatnych czynności, często bardziej nastawiona na plastykę z tego powodu, że prowadzą ją często kobiety, a ZPT w zasadzie ZAWSZE prowadził mężczyzna. Dziś dzieci więcej czytają i oglądają o pracach ręcznych, niż dawniej. Dawniej dzieci więcej wykonywały ręcznie to, co obejrzały. Czasy się diametralnie zmieniły. Gwoździ się już nie przybija (zagrożenie zdrowia!), a chłopcy muszą więcej szydełkować i wyszywać (uspokaja!). Nie dziwcie się zatem, gdy wasz partner nie będzie potrafił zbić szafki lub skleić rozluzowanego krzesła, a wasza partnerka nie będzie potrafiła wyszyć inicjału lub uszyć koszuli.

Pozornie tylko na marginesie pozostaje temat gotowania, a raczej ręcznego przygotowania posiłków. Pozornie też na marginesie pozostaje temat odręcznego pisma. Zauważcie - wszystkie te czynności przechodzą poważny kryzys w skali społecznej. Narzeka się w Polsce, że dzieci źle się odżywiają i jedzą byle co, że nie potrafią i nie chcą przygotowywać sobie posiłków. Nic dziwnego, skoro prawie nikt ich już tego nie uczy (np. w szkołach przede wszystkim, a spędzają tam dużo czasu). Nic dziwnego, że wolą wziąć to, co jest szybko dostępne - my, dorośli często wskazujemy im tę ścieżkę. Dzieci przestają także umieć starannie pisać odręcznie - do lamusa odchodzą ligatury, łączniki między literami. Gdy uczniowie gimnazjalni piszą odręcznie, bardzo często nie łączą między sobą liter, w efekcie piszą wolniej i mniej wygodnie. Rezultat jest prosty i oczywisty: nie chcą tego robić, wolą klikać. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo cofnęliśmy się w rozwoju w sensie manualnych czynności? W XXI wieku w komputerach i telefonach piszemy najczęściej każdą literkę oddzielnie! Co z tego, że jest "tezaurus" lub inne podobne narzędzia - prawdziwie rozwojową technologią byłaby tak, która przetwarza w komórce (na ekranie) pismo odręczne w cyfrowe, czyli rozwijalibyśmy zdolność odręcznego pisania, a nie cofali się w manualnym rozwoju do używania zaledwie kilku opuszek i klawiszów. Są takie technologie, i owszem, ale nie są masowe. W rezultacie dzieci stukają każdą literę oddzielnie, tak też piszą odręcznie. Nie gotują, bo nie umieją pokroić warzyw (panicznie boimy się, że się skaleczą!) ani odmierzyć "szczypty" - królują przepisy z aptekarskim określeniem ilości, jednak brak nastawienia na to, aby gotując mierzyć smakiem, węchem, wzrokiem i palcami - korzystać z tego bogactwa, które mamy (niestety nie wszyscy). Z robótkami ręcznymi, rękodziełem i majsterkowaniem jest identycznie - tutaj działają zmysły, sensoryka kwitnie, człowiek rozwija się i funkcjonuje wielowymiarowo. ŻYCIE WŁASNORĘCZNIE a swoje ogromne zalety i daje mnóstwo przyjemności:)

Aha! Było jeszcze coś takiego, jak CEROWANIE. Czynność w wielu kręgach zanikła, a dawniej zrobić piękną cerę, to była sztuka... Pamiętamy to fascynujące przeplatanie między niteczkami i na końcu urocza krateczka, duma narodu!;)

Czwartki o Czwartej na Szewskiej

opublikowane: 24 kwi 2013, 05:03 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 16 wrz 2019, 04:13 ]

 Zapraszamy dzieci na literacko-architektoniczne warsztaty makieciarskie w księgarni Polanglo (ul.Szewska przy rogu z ul.Nożowniczą). W programie: budowanie domków dla figurek lub lalek - bohaterów książek dostępnych w Polanglo, ale nie tylko - również dla Waszych ulubionych postaci. Być może będzie to Pan Kuleczka? Dzieci w Polsce kochają tę serię - może spodoba się także dzieciom z zagranicy? Podczas gdy dzieci makietują, rodzice mogą pobuszować między książkami Polanglo:) Jak zwykle weźmiecie makiety do domu na pamiątkę. Polanglo to księgarnia edukacyjno-językowa z wieloma świetnymi wielojęzycznymi podręcznikami, słownikami i ćwiczeniami, również powieściami, kolorowankami i książkami dla dzieci.

ZAPISY I PRZEDPŁATY do każdego wtorku przed każdym czwartkiem - tylko mailowo: emsa.relacje@gmail.com
Koszt: 20 zł / 90 min.
Adres: ul. Szewska 29 / Księgarnia Polanglo
Jeśli płacisz na miejscu, anie przedpłatą, warsztaty kosztują 25 zł.

+++++++++++

We invite children to literary-architectural mock-up workshops in Polanglo bookshop (Szewska St corner Nożownicza St). During the workshops: constructing of individual mock-ups of houses for puppets - the heroes of books available in Polanglo but not only - also for you favourite characters. Perhaps it will be Mr Small-Bowl? Kids in Poland love this book, perhaps also international kids will like it?:) Wjile kids are mock-uping, parents may be hunting within books of Polanglo. As usually you will take your mock-ups home as a souvenir. Polanglo is a educational-lingustic bookshop with many amazing multilingual manuals, dictionaries and test books, novels, pencil books or books for children as well.

REGISTRATION & PREPAID till each Tuesday before each Thursday - only by mail: emsa.relacje@gmail.com
Fee: 20 PLN / 90 mins
Address: Szewska Street, No 29 / Polanglo Bookshop
If you pay right before the workshops in the bookshop, the participation is 25 PLN.

new eMSA Sensoric-Manual Workshops for very young kids

opublikowane: 4 kwi 2013, 10:24 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 8 kwi 2013, 03:02 ]

Sensoryczne manualne warsztaty eMSA w Fundacji Edukacji Przedszkolnej dla bardzo małych dzieci (poniżej 3 r.ż.) z rodzicami. W programie zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji przestrzennej skoncentrowane na zabawie z elementami o różnych kolorach, fakturach, dźwiękach i kształtach.
* * *
Sensoric manual workshops eMSA in Foundation of Pre-school Education for very young kids (
under 3 y.o.) with parents. The programme of spatial education is to supply education focused on play with sensoric elements of diverse colours, textures, sounds and shapes.
DATE: 14 kwietnia / APRIL 14th
Koszt/Fee: 40 PLN
Czas/Time: 13.00 / 1pm
Uczestnicy/Participants: kids
under 3 year old with adults/[arents
Czas trwania/Duration: 60-90 min.
MIEJSCE/PLACE: Fundacja Edukacji Przedszkolnej
ADRES/ADDRESS: Pl. Św. Macieja 2 / St Matthew's Sq No 2
Język/Language: polski, angielski, rosyjski / Polish, English, Russian

Mandatory REGISTRATION and PRE-PAID in order to enable us prepare the sets for each participant - ONLY by mail: emsa.relacje@gmail.com
Registration and
Pre-paid deadline: April 11th

WIĘCEJ ZDJĘĆ z podobnych poprzednich warsztatów / MORE PHOTOS from previous similar workshops - TUTAJ/HERE
FACEBOOK event - linkwarsztaty rękodzielnicze WTORKI

opublikowane: 20 mar 2013, 15:55 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 23 maj 2013, 23:27 ]

Zapraszamy WE WTORKI g.16 na nasze warsztaty rękodzieła i manualnych prac plastycznych, związane z tradycjami lokalnymi. Od marca 2013 zaczęliśmy nowy cykl. Teraz realizujemy warsztaty z naszym Partnerem z ul. Szewskiej 29, Księgarnią Edukacyjno-Językową POLANGLO.
NADCHODZĄCE WARSZTATY: 28 MAJA, godz.16
Zapisy wyłącznie mailowo na adres poniżej - obowiązują przedpłaty, abyśmy przygotowali materiały dla każdego uczestnika (przelew bankowy - szczegóły w odpowiedzi na mail rejestracyjny). Spotykamy się w każdy wtorek z początkiem 28 maja o g.16 w Polanglo (spójrzcie na zdjęcie poniżej). Termin zapisów i przedpłat - zawsze w każdą niedzielę przed każdym warsztatowym wtorkiem.
Zdjęcia - tutaj

* * *
We invite you ON TUESDAYS at 4pm to our handicraft and manual artistic activities workshops connected with local traditions. We have started the new cycle since March 2013. Now we are doing the workshops with our Partner at Szewska Street No 29 - POLANGLO Language and Education Bookshop.
THE FORTHCOMING WORKSHOPS: MAY 28, 4pm
Please register only by e-mail. Pre-paid mandatory so that we can prepare the workshop materials for each participant (transfer to bank account - details in response to registration email). We meeat each Tuesday starting March 28, 4pm in Polanglo (see the picture below). Registration&prepaid deadline: always on Sunday before each workshop Tuesday.
Photos - hit here

koszt/fee: 20 PLN
czas trwania: 60-90 minut /duration: 60-90 minutes
uczestnicy: dorośli /participants: adults
zapisy i przedpłata / registration and pre-payment:
tylko mailowo / only by email:
emsa.relacje@gmail.com
język: polski, angielski / language: Polish, English


nowe warsztaty INTERIOR ARTECUBO

opublikowane: 9 mar 2013, 06:54 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 27 maj 2013, 06:36 ]

Makieciarskie warsztaty w salonie Artecubo - dla dzieci (powyżej 3 lat). Uczestnicy zabiorą swoje makiety do domu - jak zawsze na naszych warsztatach. W programie: chatki dla lalek lub dowolnych figurek. Będziemy robić malutkie mebelki i ustawiać je w malutkich pokoikach.
* * *
Mock-up manual workshops in Artecubo lounge - for kids (over 3yo). Participants will take the mock-up and unused materials home - as usually at our workshops.
Programme: huts for puppets or any figures. We'll be doing tiny furniture and put them in the tiny rooms.

Date: Sobota, 1 czerwca / Saturday, June 1st
Godzina/Time: 14.30 / 2.30 pm
Łączny koszt / Total cost: 20 PLN (cykl miesięczny / month cycle: 68 PLN)
czas trwania/duration: ok./appx 60 min.
język/language: polski, angielski, rosyjski / Polish, English, Russian


Obowiązują zapisy i przedpłata abyśmy mogli przygotować materiały dla każdego uczestnika.

Jeśli wybierzecie opcję miesięczną (4 warsztaty sobotnie), za każdy zapłacicie tylko 17 zł, przedpłata wyniesie 68 zł!
Zapisy i szczegóły nt. przepdpłaty - tylko drogą mailową: emsa.relacje@gmail.com
Nr rachunku do przedpłat otrzymacie mailowo, więc mailujcie do nas czym prędzej.
TERMIN rejestracji i przedpłaty: każdy czwartek przed każdą sobotą warsztatową / mailowo i przelewem (szczegóły w mailu zgłoszeniowym).
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, decyduje kolejność zgłoszeń:)

^ ^ ^

Mandatory registration and pre-paid in order to enable us prepare the materials for each participant.
If you choose monthly option (4 Saturday workshops), then each lesson will cost you only 17 PLN! Then the monthly pre-paid will be 68 PLN!
Registration and pre-paid details -
onlyby mail: emsa.relacje@gmail.com
Number of bank account for the pre-paid you will get by e-mail so e-mail us very soon.
DEADLINE for registration and pre-paid: each Thursday before each workshop-Saturday / by mail and transfer (details in registration e-mail).
NUMBER OF PLACES LIMITED, first register first serve:)

* * *
LOCATION:

kliknij na zdjęcie by zobaczyć więcej
click the photo to see moreZdjęcia z poprzednich warsztatów / Photos of the previous workshops:
TUTAJ / HERE
Zdjęcia z warsztatów nt. powstawania miasta / Photos of workshops on cities growth:
TUTAJ / HERE


FACEBOOK EVENT LINK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDUCATION DESCRIPTION:

We didn't write the kids' age and we usually don't. No worries:) It's because our workshops are just manual, sensoric and perfect for everybody no matter age. Everybody may do whatever they want out of the products and materials that we supply. WE ALWAYS CUT THEM INTO PIECES so that the participants don't need to use scissors or knives - it's more safe and faster. We are also interested how the participants assign the little blocks of diverse materials - a piece of felt may be a pillow for one but it may be a lawn for another, a piece of styrophoam may be a house for one but a stool for another. It's always good to give people various opportunities to explore the surrounding and diverse textures.

Young age is very often in our workshops. We work then together with little kids but it's also very often so that little kids prefer to work alone. We alywas love it, it is fundamental for their growth - we are to support, to show the possibilities, but NOT to do things instead of them. Sometimes we teach of the canon, standards, <regulations>, for instance "stone is hard" or "sand is friable" but in fact, if you thing more deeply there are not many standards which stay stable:) The reality ivary, it is not stable and we teach children that. A stone may be soft in comparison with a very hard stone and with usage of heavy hammer. Sand may be infriable when it is wet. Trees are not always green as many teachers maintain in pre-schools and schools - sometimes they are black, sometimes they are orange, sometimes they are white. Children know it, they see it perfectly well, that's why they do not obey the stereotypical thinking and THIS IS THE MOST PRECIOUS thing to do. Getting older they surely will apply all these stereotypes but this is not our job to make it happen:) So we prefer to enable participants show or develop their creativity.

It's also normal that little kids (adults too:) need movement from time to time and so they can. They can stand up, lay down, walk, jump, whatever they need to free their creativity and good mood. Kids this age always play and learn via playing - this is called edutainment - they explore the world with sensoric activity, they check how hard things are, what shape, they practice their little fingers, usually they don't say much during this exploration, they are totally <into touching>.

The sooner kids start sensoric exploration, the better for them. After that the pre-school system and activity ich much easier to enter. Things that participants of various age do may be different than other persons, elder kids or adults. We just supply the products and materials, cut them before the workshops into little blocks, give the general topic and the participants do what they choose. We never force them to anything, just guide them, support and teach. That's our job - to show up their talents and skills, to give them new skills as well. The Artecubo interior is very friendly and the workshops will be after they finish their work, so little kids will not disturb anyone, the place is for them then, you are supposed to have good fun and edutainment:))

Some parents worries about 2 years old age kids. Well, 2 yo is not little:) If you comapre with babies 6 months old:)) 2 years old is the age of sensoric exploration, a lot of deep will to learn, we love it at kids:) In the beginning little kids didn't know what to do, they need time to check, explore, think and have courage to start exploring more. In this stage we support them very slightly. Then during workshop we teach them to build up something - first to put glue onto the blocks, then to put blocks together, to put trees, houses, walls... Sometimes they want to do abstract structure and this is always welcomed. Then they go like a storm:)) They are deeply fascinated with the mock-uping and little blocks of various material and texture. They touch each one, check it up, consider the usage and they just do it. The workshops are FOR kids, to TEACH them sth new, to DEVELOP their skills, not just paid and empty entertainment. We don't do that, we always teach kids sth new. And they teach us:)

Warsztaty makieciarskie

opublikowane: 9 mar 2013, 06:39 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 9 mar 2013, 07:02 ]

Tutaj
obejrzycie zdjęcia z warsztatów makieciarskich "Miasto na deser" w Przedszkolu nr 121 (Zielone Przedszkole) we Wrocławiu. Wkrótce więcej informacji o tych warsztatach, a tymczasem przyjdźcie na kolejne! Informacja w aktualnościach:)

Playing with risk

opublikowane: 30 lip 2012, 04:47 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 30 lip 2012, 04:54 ]

Wonderful, inspiring, provocative photo. It is a three-path problem. FIRST: the parents. Yes, we should play with our kids in parks, forests and gardens using simple things, not toys brought from home. SECOND: the school. Yes, they should let kids play in the soil with sticks and stones but here comes the problem of responsibility in case of an accident. THIRD: the city and playground investment. It is a problem extremely difficult to be solved out by all of us, mainly the city officials. We all agree that something must change in the philosophy of children's education and PLAY but will it? Is it possible at all? PLAYING means LEARNING. Learning should mean also playing. All togeter means EDUCATION.

Is it only the European Union that forces us to make the world less dangerous? Somehow we like it - it is nicer to live in the safe world. Forest, park, garden - sooooo many dangers all around..., sooooo many children have passed away for ages because of this kind of danger. It seems the civilization means "no danger=safe life". Is it really true? Really achievable? Really sensful? Is it our idea, the Europeans? When will it change? We all somehow create all these regulations... All the new playgrounds must me approved, certificated etc. Creative playgrounds are considered to be dangerous and therefore they are officially forbidden (in Poland). They must be executed as artistic initiatives but there is always a problem: who takes the responsibility after breaking a leg? Many "communities" seem to loose their ability to solve it but no wonder... If they really lost it, they are not community anymore, they are just a group of people.

Creative playgrounds - yes, they are dangerous in official sense, which is good for children's spiritual growth. We all seem to miss them... All of these new approved playgrounds tend to be extremely "safe" to get rid of ANY responsibility in case of breaking leg. I remember once in a village a child was dead because of a swing's pole. This is why during such invstment people are crazy about the safety. So the playgrounds tend to be LESS dangerous physically, at the same time LESS creative and MORE dangerous psychically, spiritually. It all comes to a wonderfull sentences od Lady Allen of Hurtwood ("Recreation: Junkyard Playgrounds" 1965*): IT IS BETTER TO RISK A BROKEN LEG THAN A BROKEN SPIRIT. A LEG CAN ALWAYS MEND. SPIRIT MAY NOT. But no official wants to take responsibility for this risk. That's the problem.

Bullerbyn 64 czy Szewska 64?

opublikowane: 13 cze 2012, 00:26 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 16 cze 2012, 01:15 ]

ZAPRASZAMY NA NASZE WARSZTATY MAKIECIARSKIE eMSA plastyczno-architektoniczne /literacko-architektoniczne
DLA DZIECI w wieku od lat 5-10

Gdzie mieszkacie? Gdzie chcielibyście mieszkać? Gdzie mieszkają Wasi bohaterowie z ulubionych książek? Jakie one są, te ulubione książki...?

Dla rodziców i opiekunów, szczególnie ojców (w końcu to ICH święto!), mamy półki pełne wspaniałych książek i pyszną herbatę:) Gdzie? W samym centrum miasta Wrocławia - na Szewskiej pod numerem 64, czyli na przeciwko rzeźby z koniem. Tutaj przystaje tramwaj nr 6 - tuż przy placu z 4 rogami i przy koniu z 4 nogami. A gdy znajdziecie już wymarzoną książkę antykwaryczną, polecamy naszego Partnera w Splot Szewska, Amigo Pizza&Pasta (Szewska 59/60, tuż obok na północ), gdzie czekają na Was smakołyki kuchni włoskiej ze specjalnym kuponem od nas dla każdego uczestnika warsztatów!

Temat: Bullerbyn 64 czy Szewska 64?
Miejsce: Antykwariat Naukowy Wrocław, ul. Szewska 64
Termin: 23 czerwca, start o godz.16
Czas trwania: 90 min.
Cena: 20zł/os.


Uwaga: Z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy: emsa.relacje@gmail.com
Więcej informacji: 660.968.363

Formuła:
Literacko-architektoniczne warsztaty makieciarskie:
--- Dzieci konstruują makiety - niewielkie modele przestrzenne, jak na zdjęciu profilowym wydarzenia i na kolejnych zdjęciach, które umieszczamy na tablicy wydarzenia.
--- Dzieci używając bezpiecznego - kazeinowego, czyli w sumie z mleka:) kleju typu Magic i formatek (klocków) z tektury.
--- Dzieci nie używają żadnych narzędzi do cięcia, ponieważ wszystkie formatki są gotowe do klejenia.
--- Każdy uczestnik wykonuje własną makietę
--- Każdy uczestnik zabiera ją potem do domu na pamiątkę i ewentualne dokończenie lub udoskonalenie:)

Temat:
Jak mieszkają bohaterowie naszych książek? Masz swojego ulubionego bohatera książkowego? Zbuduj domek dla bohatera!

Misja:
EDUKACJA PRZESTRZENNO-KULTUROWA
EDUKACJA LITERACKA

Z okazji najdłuższej nocy w roku pomakietujmy domy dla Waszych bohaterów! Zapisujcie się, bo liczba miejsc ograniczona. Przy okazji - mnóstwo książek do obejrzenia. Dzieci wyjdą na pewno przeszczęśliwie, jak ze wszystkich naszych warsztatów:P Tym razem, dodatkowo będą mieć kąpiel w woluminach!

Inspiracja:
Książka Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn" i sławna zagroda rodzinna złożona z trzech domów...

Nagroda:
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają w dzień wydarzenia 25-procentowy rabat na zakup dowolnej książki dla dzieci w Antykwariacie lub na stronie internetowej Antykwariatu Naukowego: http://www.antykwariat.art.pl/

Adres profilu Antykwariat Naukowy na Facebook:
http://www.facebook.com/AntykwariatNaukowyWroclaw

Pamiętajcie:
- makiety bierzecie do domku
- weźcie wilgotne chusteczki do wycierania kleju z paluszków (mimo to, że będziemy Was uczyć klejenia i makietowania bez brudzenia paluszków:)
- przynieście dowolny humor i worek pomysłów

Do zobaczenia!

----------------------------------
June 23 - Father's Day + Summer Solstice
In Poland the Summer Solstice is the ocassion for making flower head chains and then throwing them to water (we will do it at 10pm in Splot Szewska - search for the event)
The Father's Day we celebrate giving presentsto our dads:)

Registration: emsa.relacje@gmail.com
More info: 660.968.363

So you must come over with your KIDS to Antykwariat Naukowy Wrocław for the artictic manual workshops and presents for DADS:) Take ONE favourite book of your child and we will teach them to construct a real 3D house for the favourite book hero!

Starting at 4pm. Finishing at 5.30pm

During workshops you can search for books on shelves or have food and drinks at our neighbour (Amigo Pizza&Pasta) - the discount ticket for all each participant!

Fee: 20PLN
Prices and souvenirs included:)
Szewska St 64
(next to the Horse sculpture)
Tram No 6, pedestrian zone
DETAILS about the prizes - in the event description1-10 of 13