zasady etyki

 1. Celem eMSA jest rozbudzenie wrażliwości kulturowej, przestrzennej, społecznej i obywatelskiej osób edukowanych.
 2. Celem eMSA nie jest nakłanianie młodzieży i dzieci do pełnienia zawodu antropologa, etnologa, etnografa lub architekta.
 3. eMSA nie jest działalnością nakierowaną na estetyzację życia i materii.
 4. eMSA odżegnuje się od przeświadczenia o szczególnych predyspozycjach architektów do waloryzacji estetycznej otoczenia człowieka (w tym architektury) oraz zrywa z ich rzekomą wyższością kompetencyjną w tym zakresie nad kompetencjami osób spoza zawodu. Odżegnujemy się również od monopolu antropologów kultury na słuszność o sprawach kultury.
 5. Podstawą ideologiczną i metodologiczną eMSA jest akceptacja i najwyższy szacunek dla różnorodności kulturowej, w tym estetycznej i architektonicznej.
 6. eMSA wyklucza postawy wszelkiej dyskryminacji, np. kulturowej, etnicznej, narodowościowej, religijnej, płciowej, zawodowej i in.
 7. Podstawą psychologiczną eMSA jest akceptacja i rozwój specyfiki płci osób edukowanych, co ma odzwierciedlenie w formułach i treści oferowanych zadań w oparciu o bezwzględne unikanie szkodliwych stereotypów, w tym płciowych.
 8. Podstawą merytoryczną eMSA jest stałe odniesienie działań edukacyjnych do sytuacji i zjawisk lokalnych z nastawieniem na jednostkę i grupę w kontekście ich wzajemnych relacji z docelowym ukierunkowaniem na naród jako społeczność narodową.
 9. eMSA podkreślać ma interdyscyplinarność szeroko pojętej dziedziny architektury, a także innych dziedzin nauki oraz sfer codziennego życia jednostkowego i publicznego związanych z eMSA w ramach wspólnych programów i działań.
 10. eMSA zakłada współpracę z partnerami, którzy we wspólnych działaniach przyjmują do realizacji niniejsze zasady etyki eMSA.
 11. Partnerzy eMSA mogą reprezentować rozmaite dziedziny życia, nauki i kultury, a w przypadku takiej współpracy zasady ich działalności stanowią rozszerzenie zasad etyki eMSA.
Czego nie robimy?

nie wychowujemy architektów ani etnologów
nie przyznajemy sobie wyłącznej racji
nie estetyzujemy przestrzeni i życia
nie dyskryminujemy nikogo
nie pouczamy za wszelką cenę
nie uciekamy od głosów sprzeciwu
nie utrwalamy szkodliwych stereotypów
nie ignorujemy innych dyscyplin
nie unikamy pozytywnych sponsorów
nie ulegamy negatywnym naciskom
nie zmieniamy zasad etyki i dydaktyki
nie działamy chaotycznie i bez planu
nie działamy samotnie lecz zespołowo
nie unikamy samorozwoju i nauki
nie wyręczamy lecz wspieramy
Comments