Taller de disseny / Design workshop

Com en tot muntatge i en tota activitat creativa,  a l'hora de plantejar qualsevol enjardinament o la més simple disposició d'alguns elements (vegetals i no vegetals)  en un espai determinat,   pot resultar molt ùtil l'elaboració d'uns quants dibuixos o esbossos previs,   representant d'alguna manera allò que volem aconseguir.   Prefigurar-se una imatge que incorpori  (faci visibles) els diversos components de la nostra idea,  ens ajuda a discernir millor els objectius finals que perseguim i a madurar,  durant el procés,  les decisions que haurem de prendre:   ¿Què posem?  ¿Què treiem?  ¿On situem cada cosa?  ¿Com ho combinem?  ...         
El treball del disseny engloba molts altres aspectes,  però la part gràfica,  el dibuix,  el croquis té sempre una importància i un pes molt grans en l'intent de trobar les millors solucions possibles sobre el paper,  abans de portar el projecte a la realitat. 
ESTRUCTURES DELS ARBRES:   Elements arborescents verticals.

 


Tots els elements vegetals que incorpora un jardí  es diferencien per les seves característiques  formals, de creixement, de textura  i color.  Crear un  jardí significa  combinar totes aquestes característiques d'una  manera harmoniosa. 

 


STRUCTURE OF TREES:  
 
All of trees and other plants in the garden show  their distinctive characters such as shape, growth, texture and colour   (previous illustrations show vertical structures of trees,  as a formal example). Creating a garden means to make a combination of all those particular characteristics in a very harmonious way.    

TALKING ABOUT LANDSCAPE:

In natural environment,  landscape is easy to be admired,  more if we look wondered some fanciful scene of trees and fields that remind us an old fairy tale.  All of the elements seem to agree on a mistery way to offer that appearance.  
But when the same elements have to blend together with streets and buildings and noises of the urban or metropolitan conditions,  landscape  notion is far to be introduced easily .  "Natural"  and "urban"  concepts seem to be antagonistics.

Gardens are among the few places in the urban environment  where  we can still find the real landscape sensation that we miss:  the bright side of nature.
In modern times,  a new conception of  "urban landscape"  appears.  Today we talk about urban ecology  and we make botanical trips or animal studies across the streets and parcs of the city,  as if it was regular biological environments like others,  but they're not.  Urban landscape is not simply one more landscape,  nor urban ecology is a natural sistem like others either.  The metropolitan environment produces very often an expansive power and external virulent influence,  that can be negative for the other systems of nature.   That's why is so important to be aware of the necessity of a good planning and design in all city levels. 

When we work and design a little garden in the city we interfere too with the global urban landscape and with the ecological level that surrounds us and influences the rest of nature balances.    

EL PAISATGE  BUCÒLIC 
 I L'ENTORN EDIFICAT  

En estat natural i, sobretot,  en  l'escena bucòlica que  ens suggereixen certes imatges dels boscos i els camps,   el paisatge  és quelcom fàcil d'admirar.    La conjunció dels elements de la vegetació,  l'orografia,  l'ambient ,  la llum,   tot sembla coincidir  i encaixar  per a crear un entorn d'allò més harmònic. 


Però quan aquests mateixos elements han de compartir escena amb els edificis,  els carrers, el tràfec, el mobiliari i les infrastructures urbanes o metropolitanes,  la noció del  "paisatge"  és molt més difícil d'incorporar i d'equilibrar.    La idea de "natura" i el concepte  "urbà"  resulten sovint força antagònics.

Són els jardins,  principalment,  i altres formes de conreu que han anat  persistint  o que han anat creant-se un lloc dintre de l'entorn construït  o dominat per les edificacions  i l'urbanisme,  els reductes  on encara  reconeixem  la imatge bucòlica d'aquell paisatge  que enyorem:   el de la cara amable de la natura.
        

En temps encara força recents,  va començar a escampar-se la idea de que el concepte de "paisatge"  podia extendre's igualment a l'interior de les ciutats i de les concentracions urbanes o, fins i tot, industrials.  És el famós "paisatge urbà"  del què tant n'hem sentit a parlar.  Avui s'estudia l'ecologia urbana  i es fan itineraris botànics o faunístics que recorren els carrers i els parcs de l'àrea metropolitana com si fossin biotops tan "naturals" com qualsevol altre, i tot això és positiu,  mentre no ens dugui a una lectura tergiversada o simplista del què realment implica la noció d'un "paisatge urbà"  d'un "ecosistema urbà".      


 Ni el  "paisatge urbà"  és un simple paisatge més,  entre tots els altres, ni l'ecosistema urbà  és un sistema ecològic com els demés.   Ambdós presenten un potencial expansiu i d'influència externa molt virulent i,  de vegades,  molt exclusiu i autàrquic.  Per això,  val la pena prendre consciència de la importància d'un bon disseny en tot allò que hagi d'incorporar-se a aquest paisatge de la ciutat on vivim.  


Quan dissenyem i treballem en un petit jardí estem interactuant també amb tot el paisatge i el medi que l'envolta .

"El bon disseny hauria de buscar les solucions més imaginatives, senzilles i eficients per  donar reposta als problemes que ha de resoldre. en cada moment.  Sovint això es redueix ni més ni menys que a l'art de fer les coses que cobreixen les necessitats essencials de l'home,  tot i associant nous significats a la forma que prenen aquestes coses.  
Els aspectes bàsics amb què treballa el disseny són:  la FORMA,  els MATERIALS,  la PROPORCIÓ, i la COMPOSICIÓ,  atenent sempre les variables del CONTEXT  (físic, climatològic, social, ...),  la FUNCIÓ que ha de complir cada objecte,  i el CARÀCTER  que s'expressa. "    (Paul-Jaques Grillo)  
 Comments