Delphinium pyramidale

 
 
 
 
 


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/b73191c422471c3d/IMG_PG%20(632).JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrHsPm1yeWrMLV9YloFmPj8HyPmJz_hKFPqyvsnpUA1qoH5gkKyRxmSLz5xoZnFgbDjfy2w72vDTA0DcUeXxhkc3IdsNa7kNCmtxjzKaSRWsstP3nxA
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/b73191c422471c3d/IMG_PG%20(563).JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrFP9LFxy5C6VkXxIorOZvJwK4nNPwJpFJ8H6-3IGSvWDTtlHVmX8KeDiBMJDE5zdMgsOWHRhh3Hh4KVSeqAvct0weD016mSrjFpttfZ5RQRShGVVgA


Delphinium sp: Id please delphinium sp.
At Furkiya(en-route Pindari Glacier)
Altitude 11000 ft.
10/10/2012
I hope Delphinium pyramidale
 
 
 
 
 
 
 
Refrences:
Comments