Acalypha ciliata


ak-uh-LY-fuh or ak-uh-LEE-fuh -- nettle ... Dave's Botanary
sil-ee-ATE-uh or sil-ee-AH-tuh -- fringed with hairs ... Dave's Botanary

commonly known as: fringed acalypha • Gujarati: દાદરી dadari, રૂછાળો દાદરો ruchalo dadaro • Kachchhi: ચરદદરજો ઝાડ chardadarjo zad • Kannada: ಕುಪ್ಪಿಗಿಡ kuppigida, ತುಪ್ಪ ಕೀರೆ thuppa keere • Malayalam: കുപ്പമേനി kuppameni • Marathi: कुपी kupi, लहान खोखली lahan khokhali • Sanskrit: हरितमञ्जरी haritamanjari • Telugu: నూగు కుప్పింట nugu kuppinta, తెల్ల మురిపిండ tella muripinda • Tulu: ಕುಪ್ಪಿ ದೈ kuppi dai


In A.ciliata the female bracts have fimbriately lobed or fringed margins and do not have gland-tipped hairs. In A. malabarica the female bracts are not lobed, but have gland-tipped hairs along the rim.  
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/98506fd9ffaa3e71/DSCN2842.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrFHllHgVdytL3vfiKgGQ1NWdPcK-9oWqGJ87pXkzu-2q0nMEuci_Fcj2AcZoK_yCTc0di1uWr7OHuAmv4659uwZhvqwhJ13LH7fVOxiec1IoE2RGBw
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/98506fd9ffaa3e71/DSCN2841.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrEOL1zA94hki3TAa93rfAl1Zux-7IC3qWfuW7AycwfZo93lwTmCw-QH0GubTj5G3171Zbwo8UhVtyN9FuHnn5GfUS_1sqYZ5pplrPqEiZwDeiZ_JlM
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/98506fd9ffaa3e71/DSCN2843.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrGJqTO-3rCcbQJAnvOrVcikIsszdzsGOSN_LVsUq2cWc5hUGBgoJ38cSQgjezA5HgseXg1m46qhJ8Spe0xX1btmt0kCtdps0zLVDwBGv_UJXJbvyCE
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/efdc36cdcdf27164/Picture%20025.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrFMDkrym3fxP07GC0WRjfkKVbelYgO9t9ouvWneKW0-lgS1Vwk6Sk5UchrqyGD3eCAqhaNlqfcMHZVoCGIbIMzpyPxyuN6S-F8eM_kcujD8RVge-VY
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/efdc36cdcdf27164/Picture%20024.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrGhhzPERJb1IK_cEtuF00HyzyiZcKNhBHbRId9yJO06cjZVTUmruYCVqdy_0_Q8b0c3TXYJgcqyaxGsIlWjXbW-2hCzSgiLWCSnkW01bni89vx-w_U
 
sand beds of River Tamaraparani in Tirunelveli Dist. of TamilNadu on 15-11-2009; Wayanad,
Kerala;
What is this Herb? - indiantreepix | Google Groups


https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/26d4bf377e9d42d6/DSCN0586.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrFXD2YNWkW3CgEaS0YPebYzqm9OrNdYN693J4cLk-10F_EQ9ONsjAm_aetLE5ZbEH51QA6ltSaC-1rAHXqsrQOHPCtKqwGx46zXQG6od_QkBKg7Cm0
 
Wild Plant for ID : 310111 : AK-1: Taken on the 24th of Sept,10 at Nasik, Maharashtra.
A small plant growing wild.
- I too think this is Acalypha ciliata Kindly check the link
http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14...


Bhedaghat ... about 1348 feet ft asl
Date / Time: 17 SEP 13 at 10:13 AM ... Altitude: about 1230 ft asl 
Acalypha ¿ indica ? ... (family: Euphorbiaceae)
Dear friends, hopefully this plant is A. indica. Please validate.
Are any other species of Acalypha, say A. lanceolata confusingly close to A. indica ?  
... this plant was found in the parking lot of ropeway station at Bhedaghat. The ropeway offers splendid viewing of roaring waterfalls, gorging the marble rocks - as it plunges into river Narmada. The large column of misty spray looks like cascading smoke rather than waterfall, thus lending the name Dhuandhar Falls (धूआंधार). Here are two pictures showing the views ...

Your photographs are excellent. The views of the water fall are fantastic and breath-taking.
I think the plant seen in your photograph is Acalypha ciliata Forssk. (Gujarati names: Dadra, Runchalo-dadri; Punjabi name: Kokali, Kuppi). The local names are not dependable as the same name is often used for several species of the genus.
The reason why I came to this species is because the female bracts in this species is leafy, folded, campanulate with fringed or fimbriate as several long finger-like lobes at the rim. Whereas in A. indica L. the female bracts are cup-shaped, denticulate into teeth along margins (not fringed or fimbriate as in A. ciliata).
However, a final confirmation can be made only by studying the morphology of flowers in detail. Please refer to the genus Acalypha in Flora of India, vol. 23: pages 90 - 105. 2012.
Thank you very very much ... for validating the ID. Thank you very much for elaborating the differences among the species. I would go ahead to label this photos in my flickr photostream with tentative ID as Acalypha ciliata Forssk.
 
https://lh5.googleusercontent.com/proxy/4Ei66l-Una3tEQWVsOBgjOmVn2NgNK3l8g6Brbh21KV6tkO6KXjN6IqJpMb_6YJyvULUb39esvwkGY0unmPp26FxwLURstFyoDp-_8hIGQy9=w5000-h5000
 
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/XRQaxxAVFznkjZ9vonlDkFUmFtNBeVbM1mIuRTgI5-425v8Xzwk3F4DMNYlDlY4KbqSIKpuo2eC72ax-xAebAIxxh1-l5vjOke4-PDbBps5U=w5000-h5000
Acalypha ¿ ciliata Forssk. ?
Tentative ID of Acalypha ciliata Forssk. suggested by ... in my post Acalypha ¿ indica ? at Bhedaghat ... dated 30 SEP 13. The two photos put below may not sufficiently show the aspects to nail the ID. Uploading this in wake of the Euphorbiaceae Fortnight.
in Bhedaghat on 17 SEP 13
Yes.  What is the confusion about Acalypha ciliata.
In earlier post of mine, ... suggested A. ciliata with the note ... a final confirmation can be made only by studying the morphology of flowers in detail. 
Would a cropped version of photo - showing the flowers little closer be of any help to confirm it as A. ciliata ?


Sharing a picture of Acalypha ciliata seen growing wild in Nasik.
I think it is a correct identification.
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/f7905caf3d9ede5/DSCN2874s.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHF-9jvS2ooxyM1H_CfTCQ0rZd4lelaat9nUYAPHg7zDH873qauj4xI-Q7WH20h7t4MrM6v35LkYkZnXwiFwtH86LklTu-cs2H4gNnh5d31DNE-CJQ
EUPHORBIACEAE FORTNIGHT :: Acalypha ciliata?? :: Pune SMP 2 : 1 image. 6 posts by 4 authors. I know I am repeating the plants posted earlier during the fortnight but this is just to build our database and for the knowledge of members about the distribution of these species in different areas. The bracts/sepals of this species look different than those of Acalypha indica. in having hairy tips. I can not to come to conclusion of its ID. Can it be Acalypha ciliata or Acalypha malabarica??

It could be either A. ciliata or A. malabarica. In A.ciliata the female bracts have fimbriately lobed or fringed margins and do not have gland-tipped hairs. In A. malabarica the female bracts are not lobed, but have gland-tipped hairs along the rim. Please check them in live plants.
Could you please post a close up of female bracts ?
This is from my old collection. Even I don't remember where did I observe it. 
Yes, this is Acalypha ciliata Forssk., a common weed throughout India.
The distinctive feature of this species is that the bracts of female flowers are folded, campanulate, fringed or fimbriate along margins.
In A. malabarica, the female bracts are not fimbriate but has hispid gland-tipped hairs along the rim.

 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/29bf1aad3f39c232/Euphorbiaceae%20(8).JPG?part=0.8&view=1&vt=ANaJVrGk-8mVnEEJ47pp_fzjyLsZT6c1laDbpuZzNGgOk3EVuVGmplHBUpqIaEAO8WxI1qu1afC4qyZ3iwQ5den15IWJ__b_gehgvj2sn032hRCnDgK53Z8
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/29bf1aad3f39c232/Euphorbiaceae%20(4).JPG?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrE2bbppecsIFDwL-yLt73m0Hjb4k-NbaYx8dUvC1-dc0OKZGwzWoWZ-Zd6ZvGgD1zlUtUiv2oLDDKrAmdrRq-ir_vCQ84he3fVDdd11BcAC0pZzSwA
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/29bf1aad3f39c232/Euphorbiaceae%20(3).JPG?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrFrSAWwLRDsaybl3vsT2Ij2Wh-GHIo0pVzn_8lCFK4SBfhXmzALivDBemUASMmygfCbqGb2ekimKcaRSqVH3iGjEPFXqvDusM9RQqlKJ8fpEpJrZlw
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/29bf1aad3f39c232/Euphorbiaceae.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGhcHp9G9NDrU5tV_tJvWnH4CdA2O4v5d3uuOZpQiUw7HD3ovRh5lCBZtctzAA9D_tsasTxEIw3JAyszOYQ8WBWfBEKmXHZYG_lvzsFUack1BKlWNw
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/29bf1aad3f39c232/Euphorbiaceae%20(1).JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrEPz3hIZWfeDRUHjHR8p91VKduaemvcI872rJnNICDOjlO5bj8cTJsNvZ6YbBJED0lyW_mluSQKvqQfkRCifk9RnXOXIjfJMVRULiKbC7XIavi2sE0
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/29bf1aad3f39c232/Euphorbiaceae%20(2).JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrE3WCZbAB9HKdfX3RrJs_twqZ6MR6SeVu1OPc4MmQx1D8WmBD7Vm83z2CD8HrlJPSqN0qXu1KUs9aqhjvLEbH7RK-kLzNcJUdWwiulYqQmGw5IknEI
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/29bf1aad3f39c232/Euphorbiaceae%20(6).JPG?part=0.6&view=1&vt=ANaJVrHi6pfQx2azAiAlwGT1J8a0x2zII14PfRNCkiB6xDxdSfOFDpufzJKPMQLOB48Ef1uz67BqkgUFP1ZQUZZOOoS9K_f1fY6nBHV1QhAG4_XsZ_9x_28
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/29bf1aad3f39c232/Euphorbiaceae%20(9).JPG?part=0.9&view=1&vt=ANaJVrHD7n_2d6bdGsAiUTe8TupMrDA_d5-z3SkAy8nkUtXWkf1xvbodF5kXi3gw9PKvmTMt0MYw2KnszoUUtMf2Uo44bV_vTixHKKDrCC_zx8uzE-ZNqgk
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/29bf1aad3f39c232/Euphorbiaceae%20(7).JPG?part=0.7&view=1&vt=ANaJVrG1kK2AhXXiyuJyUq51RE4EMOE2_gw97kBF8M4n4WYKSiHECJulgkrWczsoNO8WQcieBZuRiSe6hPPt9PVurXZyivK5vDXmVoxiC_CAFcApBzYundw
Euphorbiaceae herb for identification :: 270115 :: MK008 : 2 posts by 2 authors. Attachments (9)
Please help me in identifying this herb found in a rural area. Is this Micrococca sp.?
Height: 1-1.5 feet
Location: Theni Dist., TN
Alt.: 320 m asl
Date: 07 Nov 2014 
Seems to be Acalypha ciliata.
  
 
https://lh5.googleusercontent.com/proxy/mIIHiK4jyR5wsm9CsVcHEE-zWIKfcv_RzVaK-wKqVArnqvnprk66Acr53K2AGDZUHqcqTHiNWB1WpARDInkAE-pH6OzgH4JKR6i1A5MQ5HCOdZc=w5000-h5000
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/1t237VzcDiDDbJ9LD_Vo6ZLP39jFriEH5yCUjNB0iV8UBygFoHV5WbpPXtimB-n6CJLLO63VKOP-_EUvXazVcqGQlSTJeP60gmA-SnqFRGnVyA=w5000-h5000
https://lh5.googleusercontent.com/proxy/ISwixA6BucohW79Bi_zSyOyHYxuLG5HcuPoeAFg6_xa05m107asGrXH_5dhpB5MYS0JC-XahkX-TIJp8WlTHMkkXffL29ofZY_g7QoTKFtSCXg=w5000-h5000
Mumbai  
Date: August 27, 2008 ... Altitude: about 15 m (50 feet) asl
Acalypha lanceolata  Willd.
Dear friends, please help in validating this Acalypha to be A. lanceolata ... ..., your thoughts please, if these only photos help.  

This appears to be Acalypha ciliata Forssk. However you may compare with the description of the species given in Flora of India, vol. 23: page 94, for confirmation.
Thanks a lot ... Will try to check Flora of India.
 
 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/DZfQfZ9D8ZcIGLe7FTd_xMQAU94f7TUxTEuo6ITZbFL0i5N-dR68nW5d8jqjJ60Y9Z7IbZmmHRQemEzveR_f0qRLsCVESCkDk7ICrM1O8RHPE2U=w5000-h5000
via Species‎ > ‎A‎ > Acalypha ciliata Forssk. ... family: Euphorbiaceae
Flowers of India Discussions at efloraofindia more views in flickr more views on Google Earth
ak-uh-LY-fuh or ak-uh-LEE-fuh -- nettle ... Dave's Botanary
sil-ee-ATE-uh or sil-ee-AH-tuh -- fringed with hairs ... Dave's Botanary
commonly known as: fringed acalyphaGujarati: દાદરી dadari, રૂછાળો દાદરો ruchalo dadaroKachchhi: ચરદદરજો ઝાડ chardadarjo zadKannada: ಕುಪ್ಪಿಗಿಡ kuppigida, ತುಪ್ಪ ಕೀರೆ thuppa keereMalayalam: കുപ്പമേനി kuppameniMarathi: कुपी kupi, लहान खोखली lahan khokhaliSanskrit: हरितमञ्जरी haritamanjariTelugu: నూగు కుప్పింట nugu kuppinta, తెల్ల మురిపిండ tella muripindaTulu: ಕುಪ್ಪಿ ದೈ kuppi dai
botanical names: Acalypha ciliata Forssk. ... synonyms: Ricinocarpus ciliatus (Forssk.) Kuntze ... status at The Plants List (2013). Version 1.1. 
September 17, 2013 ... Bhedaghat


References:
Comments