Pereskiopsis diguetii 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/5cada454c82cfbab/Pereskiopsis%20diguetii,%20leaf%20@%20Irla%20DSC07046.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrHF8Z5jzhqo47M2WemFC3_WJDmcBEYHc4uVlMOj1EYAwIrZwvn0-pkzSm4H7ry72FrGdIYGO8fjjWCsvN_AFMouBWHGRGzG2GtMMS9_6FuA6uFEDtk
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/5cada454c82cfbab/Pereskiopsis%20diguetii%20@%20Irla%20DSC07045.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrFEUMnEi_S3zFeH3frfpxmAsSxeMYtLzPh6hSBiMsFJ2xdFy3Mi8IYfLjIZHt09YQ-UERFCG-v7gkGUuxLiRP4-KooJ95gdG7ZrBHSkoLdkkYPWAkQ
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/5cada454c82cfbab/Pereskiopsis%20diguetii%20@%20Irla%20DSC07044.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrEAqF2IhpwUVVy8NJPuMyzlaJGVL1SMPw5N3H_aCc21BvXypnyYJYgTn039VONDQWCAxwW-8nNQQy17obXhZHE_YOxxbeVJVcssCO3h49j7q9Lz200
 
Pereskiopsis diguetii: @ a local nursery
Family: Cactaceae
Synonyms: Pereskiopsis velutina, Opuntia diguetii, Pereskiopsis digueti References:
Comments