Pistia stratiotes

 
PEES-tee-uh -- water ... Dave's Botanary
stra-tee-OH-tees -- soldier ... Dave's Botanary

commonly known as: water cabbage, water lettuceAssamese: বৰপুনী barpuni, জলকুম্ভী jalakumbhiBengali: টাকাপানা takapanaGujarati: જલકુંભી jalakumbhi, જલશંખલા jalshankhalaHindi: जलकुम्भी jalakumbhiKannada: ಅಂತರಗಂಗೆ antaragange, ಕುಂಬಿಕ್ kumbikMalayalam: ആകാശതാമര akasathamara, കോടപ്പായൽ kodappayal, മുട്ട പായൽ mutta payal, നീര്‍ചീര neercheeraManipuri: কবোকাঙ kabokangMarathi: आकाशमूली akashamuli, जलमांडवी jalamandavi, पाणकुंभी paankumbhiNepali: जलकुम्भी jalakumbhiOdia: ଆକାଶମୂଳୀ akashamuliSanskrit: आकाशमूली akashamuli, जलकुम्भिका jalakumbhikaTamil: ஆகாசத்தாமரை akasha-t-tamarai, அந்தரத்தாமரை antara-t-tamarai, குழித்தாமரை kuli-t-tamaraiTelugu: అంతరతామర antara-tamara, బుడగ తామర budaga tamara, ఆకాశతామర akashatamara, నీరాకు neeraaku, నీరు బుడికి nirubudiki, తూడికూర tudikuraTulu: ಅಂತರಗಂಗೆ antaragange, ನೀರಟ nirata

... and more names: floating aroid, Nile cabbage, shellflower, St Lucy’s plant, tropical duckweed, water fern, water soldierHindi: अन्तरगंगा antarganga, दलाढक daladhak, हठ hath, जलपृष्ठज jalaprishtaja, पन्हिका pahnika, पानीयपृष्ठज paniyaprishtaja, पर्णी parni, पृश्र्निका prishnika, वारिमूली varimuli, वारिपर्णी vari parniOdia: ବର ଝାଞ୍ଜି bara jhanji, ହଠାଳୁ hathalu, ହଠୀ hathi, ଖମୂଳି khamuli, କୁତୃଣ kutruna, ପଲ୍ହିକା palhika, ପାଟଳା patala, ପୃଶ୍ନି prushniSanskrit: अशकुम्भि ashakumbhi, दलाढक daladhaka, हठ hatha, हठालु hathalu, जलवल्कल jalavalkala, कत्तृन kattrna, कुम्भी kumbhi, कुमुदा kumuda, पह्लिका pahlika, पानीयपृष्ठज paniyaprshthaja, पर्ण parna, पृश्नी prshni, शीतकुम्भी shitakumbhi, शीतला shitala, शुक्लपुष्पा shuklapushpa, श्वेतपर्णा shvetaparna, वारिचत्वर varichatvara, वारिकर्णिका varikarnika, वारिमूली varimuli, वारिपालिका varipalika, वारिपर्णी variparni  


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7ebd02d223a68ba/Golden%20Swan%20country%20club%20YEOOR%20HILLS%20Thane%20MAH%20PG%20picnic%20062.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrHajqnKQKqwsOu0OFwzilymr6rDzRBo0gVS8dzZU0wGCv1RG2ZcTUx9hpw0oEU3JDXEA4HzQOqb_8a9xUvubo8aWtbEyC15s-v2JSUSMJp2mYQ4fnk
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7ebd02d223a68ba/Golden%20Swan%20country%20club%20YEOOR%20HILLS%20Thane%20MAH%20PG%20picnic%20061.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHp-R83UCJejrrETNo1Zjs5IYFpBhF0Yw29mYfMkFm_h4W-2HSlVZD5RdM2w3e6LrGaEIJw6dF16L2nwNdAXbvdFIkufdqu3wtdbOYSrBpqp7tBgbchttps://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7ebd02d223a68ba/Golden%20Swan%20country%20club%20YEOOR%20HILLS%20Thane%20MAH%20PG%20picnic%20063.JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrEFDKL0LvLbPFm0JEbaewmfxiTkE5jigyj3ikG4DqdRPkK2NSQ87Ct8GH5IlOrS96pReKpYHs4fcd7lwmWTPdLx5pq7WJqn3L7HiF2oYnjho9cvb0g
Sharing an Dried plant seen in manmade pond.Yeoor Hills Thane MAH: Just out of curiosity, Sharing here plant seen in a pond,
Venue: seems to be man-made pond at Garden at Yeoor Hills, Thane, Maharashtra
Date: 19thFebruary, 2011 photo taken in the noon
(note: date on photo is an error in input while changing the camera cell,FYI please, if any ) 
- Yes dried water cabbage (Pistia stratiotes)
-  found and checked ..'s flicker album Very nice green plant, it helps with common names also as 
..  mentioned  : one is  water cabbage,
on other sites; What I learnt that the anatomy/structure of some other acquatic plant including Pistia; magically  helps  breed mosquittoes..


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/97718db244491554/DSCN8308.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrG1rw4zgtMWQm0ePyqUAeyw04vZFzcnm30f5Xz59vTDv8hBqVNgyWOrpWewW2ySd75euqQXFwQKyBmUgdfLeh39bHt5ifzR0sJEodFqh6s9H4qbz1U
Pistia stratiotes L. from Hooghly:
Attaching images of TOKA-PANA (in Bengali), found in a flooded paddy field.
Species : Pistia stratiotes L.
Bengali name : TOKA-PANA (টোকাপানা)
Habit & Habitat : aquatic herb, in pond, also in flooded lowland
Date : 11/8/12, 10.30 A.M.
Place : Gobra (Hooghly)
ID help :

 
Pistia stratiotes:  Request ID for the water plant picture of which is attached.
It is Pistia stratiotes of family Araceae.


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/e3881d014bee44a8/Pistia%20strati.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrE0ou1yb4l76WTdzpfDD2Pm6dgstLx9-eIAZNPylAciEFF8R8xp-9KYHh8Pn3EB57NPUFnnozfjXqqdcumbcXlrl29El-w5c03z7s55o3hZx_2sTOA
Araceae, Arecaceae and Zingiberaceae Fortnight: SN Aug 09. : 6 posts by 4 authors. Attachments (1).
Pistia stratiotes L, wild floating herb near lakes, from the out skirts of Chennai
i know this as water cabbage
quite invasive when it escapes from private lilyponds in the tropical southern states

Earlier upload - efi thread
onset of flowers? Attachments (5)
I would like to examine it again for flowers.... don't know if I could make it, for the next few weeks I have heavy work schedule.
It was not flowering. Those are onset of new leaves. I have examined the population today. A fisherman tells me that they will flower in summer.
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/2e637b7adb7fd595/IMG_6124ITP.jpg?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrFl8TP5kHpOS7XGx4Y9RK9JE0hQFLdZHt6NUWg5UX8j62meLLUkzngFecf5vR93ra0RURh1gBktVwigLmnhu2nl27bM9yUeAr-Y8rRAI9hxvEI9EAw
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/2e637b7adb7fd595/IMG_6188ITP.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrHwNRgSO5nr8A0ykfcBi3VIw79KXtxmW8Xk_Ww5kIzPH-NmyE1ecIx59WRP_H8LDlbd746CjlYxg5waBi0nQ6AISJm5mI_IbW21I4FQng2t02btjlE
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/2e637b7adb7fd595/IMG_6125ITP.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGr8glS34iAnKkQGs4E46tDd86zReSKJd6oTTheVMgXRpHmqj-GicrYzgBqQXQpNAJcBMXw6V4PatbnqlGbHWXpTDJjdspLw_dpBOKD7syz3fxHCGI
One more set of  aquatic herb (Pistia stratiotes).

Botanical name:

Pistia stratiotes   

Family:

Araceae

Date/Time- 

28-03-2010 /12:20 PM

Location- Place, Altitude, GPS-  

Ganapatipule (near Ratnagiri)

Habitat- Garden/ Urban/ Wild/ Type- 

Found in a small pond (Garden)

Plant Habit- Tree/ Shrub/ Climber/ Herb-   

Aquatic  herb (Floats on the surface of water)

Height/Length-  

--  

Leaves Type/ Shape/ Size- 

Sessile with wavy margins (Photograph enclosed)

Inflorescence Type/ Size- 

The flowers are small, almost hidden in the middle of the plant amongst the leaves (Photograph enclosed)

Flowers Size/ Colour/ Calyx/ Bracts- 

Very small    


Marvellous! I have never seen the inflorescence.. thanks ...
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/ac1e886129972751/DSC00869.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrGu7w8TZVQWpBEgLZ0xYYqK19K20FsWklDphXMptH8DLY30fbZUnmOZRTFTPFAcXEUYrB89Vk77N0UmlgSimi6690L65RgFUiEfKk_Ek9t4qadBUxU
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/ac1e886129972751/DSC00870.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGdmJXzcvkutgUOLYiuFA3Gs63mAzsrHVPR_uGOVfm7RUXlSG8SKuvX_o2W8uiK8DhW6E6yGXiE3wO2nixuB-18qm9426zii7wS_rfTDvoTX6aTxRo
Aquatic plant seen at Nagpur.
Bot.name: Pistia stratiotes
Common name: Water cabbage
Family: Araceae


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/fa624b9f2f16b5dd/Pistia%20stratiotes%20%20%20(2).JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrEJfDAFx2x_k79C_Fy_Poz6wB2-T2omafSKT2bq8aoolPzifEH9sgaOJFRwHa1eP7g4whyVgNp_AXGXXZpn2hGA7ZgxCHSOUO0Xg3TF3ynJi1A8Uc0
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/fa624b9f2f16b5dd/Pistia%20stratiotes%20%20%20(3).JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGpIXZ7CvI46-DpbmEro54BTRUDPysWYktmR-k4tBEav2JH7WsNQn1TVf19ijzGDQKgQJRiY9j6rjh-Ct6J-rZGlUgZiscSYYNRq1tJPBHIQauzng0
Araceae, Arecaceae and Zingiberaceae Fortnight: Araceae- Pistia stratiotes from Nagpur:: NS Aug 14 : 1 post by 1 author. Attachments (3).
This hydrophyte was recorded from Department of Botany RSTM University of Nagpur in November 2013..
Pistia stratiotes...hope this is rightly identified
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/a148a095fed1afa3/Pistia%20stratiotes,Araceae,Jijamata%20Udyan-DSCN4823.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrE6thd7N8FHZxuLWquu9aEQQnpp9z6ZyK7i9VDLHRqoOugRinXcIE2VOC1kIAvPHcJrskpEP7Ko3S6FCP7fgpNzJ7__3qPQr2ZXSOUU5T6Vt9_vKGU
Araceae, Arecaceae and Zingiberaceae Fortnight: August 1 to 14, 2014 : Araceae : Pistia stratiotes : Mumbai : 310814 : AK-12 : 1 post by 1 author. Attachments (1).
Seen at Jijamata Udyan, Mumbai.
Common names Water Lettuce, Water Cabbage.
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/e945950dd3893c47/Pistia%20stratiotes_MNP.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGH94zUMnFg5kdkOWxCcgHJMUVO0n9htkBfhDlpF3koQQ-ZTaznAjF0pfC6QceQ42fMuPz99aME9RBFc5jMNezxcvxMdEHA1CZHl5OnbKPFNNcDf48
Attached are pictures of Pistia stratiotes captured at MNP in August 2014.
 
Bangla name of Pistia stratiotes : 3 posts by 2 authors.
Please help me with the name takapana for Pistia stratiotes in native script.

টাকাপানা   

 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/PoGmBfrcjPcUra5sJNK8ejFyAKKW5nIwGwuyEmyce2T-xTusl5lPIHzTjApfe060tBR40G6n9w1FM6ot7ZfB8xHubfbLFB-ItgkqQgeiD_C6rA=w5000-h5000
 
Names of Plants in India :: Pistia stratiotes L. : 6 posts by 4 authors. 1 image.
via Species‎ > ‎P‎ > Pistia stratiotes L. ... family: Araceae
Flowers of India Discussions at efloraofindia more views in flickr more views on Google Earth
PEES-tee-uh -- water ... Dave's Botanary
stra-tee-OH-tees -- soldier ... Dave's Botanary
commonly known as: water cabbage, water lettuceAssamese: বৰপুনী barpuni, জলকুম্ভী jalakumbhiBengali: টাকাপানা takapanaGujarati: જલકુંભી jalakumbhi, જલશંખલા jalshankhalaHindi: जलकुम्भी jalakumbhiKannada: ಅಂತರಗಂಗೆ antaragange, ಕುಂಬಿಕ್ kumbikMalayalam: ആകാശതാമര akasathamara, കോടപ്പായൽ kodappayal, മുട്ട പായൽ mutta payal, നീര്‍ചീര neercheeraManipuri: কবোকাঙ kabokangMarathi: आकाशमूली akashamuli, जलमांडवी jalamandavi, पाणकुंभी paankumbhiNepali: जलकुम्भी jalakumbhiOdia: ଆକାଶମୂଳୀ akashamuliSanskrit: आकाशमूली akashamuli, जलकुम्भिका jalakumbhikaTamil: ஆகாசத்தாமரை akasha-t-tamarai, அந்தரத்தாமரை antara-t-tamarai, குழித்தாமரை kuli-t-tamaraiTelugu: అంతరతామర antara-tamara, బుడగ తామర budaga tamara, ఆకాశతామర akashatamara, నీరాకు neeraaku, నీరు బుడికి nirubudiki, తూడికూర tudikuraTulu: ಅಂತರಗಂಗೆ antaragange, ನೀರಟ nirata 
... and more names: floating aroid, Nile cabbage, shellflower, St Lucy’s plant, tropical duckweed, water fern, water soldierHindi: अन्तरगंगा antarganga, दलाढक daladhak, हठ hath, जलपृष्ठज jalaprishtaja, पन्हिका pahnika, पानीयपृष्ठज paniyaprishtaja, पर्णी parni, पृश्र्निका prishnika, वारिमूली varimuli, वारिपर्णी vari parniOdia: ବର ଝାଞ୍ଜି bara jhanji, ହଠାଳୁ hathalu, ହଠୀ hathi, ଖମୂଳି khamuli, କୁତୃଣ kutruna, ପଲ୍ହିକା palhika, ପାଟଳା patala, ପୃଶ୍ନି prushniSanskrit: अशकुम्भि ashakumbhi, दलाढक daladhaka, हठ hatha, हठालु hathalu, जलवल्कल jalavalkala, कत्तृन kattrna, कुम्भी kumbhi, कुमुदा kumuda, पह्लिका pahlika, पानीयपृष्ठज paniyaprshthaja, पर्ण parna, पृश्नी prshni, शीतकुम्भी shitakumbhi, शीतला shitala, शुक्लपुष्पा shuklapushpa, श्वेतपर्णा shvetaparna, वारिचत्वर varichatvara, वारिकर्णिका varikarnika, वारिमूली varimuli, वारिपालिका varipalika, वारिपर्णी variparni
botanical names: Pistia stratiotes L. ... synonyms: ... status at The Plants List (2013). Version 1.1. 
September 29, 2007 ... Katraj lake, Pune  
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/ksI51N98dNUcb_BQjWHPg34QiV03SY5pLwbqgzhI4diedqPcW7nLI5pZufDaNn_3wybqJG0cVqGEXkW0yZSyQmQS8eVL_vXgeJ9M-FfsRWPwoQ=w5000-h5000
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/BqAodEM0ZnoQ-1JY1MCjfg4clKxW17VZ6lOJfL1cWZonfDf9OeHCkHpmhYGx3QjjYP7nOtMll4y6fvd1w09v4u3R3V6xVjMdx3VcGGIpy4wtoA=w5000-h5000
https://lh6.googleusercontent.com/proxy/qaA19Gni7lJ0NeMCF28TEKec1goEYYxY7RcyfIDqf0u51A7ZgaIFvw0vAPDcdAtIVmUGh3stwiS5atUgVUyfTxjoQ04l-ptAiCNBHQSHmIw7ww=w5000-h5000
Dattaji Salvi Udyan  Thane
Date: May 1, 2018 ... Altitude: about 11 m (36 feet) asl
Pistia stratiotes  L.


https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/59eb75e0d3da8beb/Plant%20for%20ID%20Maheshwar%201%20SKT_DSC6145%20copy.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGbnt5iIwIqp62oDz6HyWy5UG6fspJmvU363bCm-0slcOpe5mVF4zXLdVMsL07D5vnNAyeyGwq4R_AaX2nRYJgTTpiq53LeP4egTAaLshS38TUKsOs
 


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/4f144a84e3ea0/DSC_0376%20copy.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHJZliZpfVhe2ugOJzQ3qdVxRs-0UqKfD6Mtqn1JVwZ5eQ6kZfwBDRZTWNijEoc04bgK93-YQaO4Ll5SFo1dTSoG7vQeVL1n6_d-pO6wnLz_SCFvNA
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/4f1415e66bbc0/DSC_0374%20copy.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrH5FBobxHVioi9A2TkxPdMh0Uy4L8uuwoDBJvJKmQPTriE_XK7cgJ8dnqTR9caavLJGkCGB_dugzEzirbtGU4MsC482AwbcVKmJ19rPokXyP9Kvpl4
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/4f13e50b26283/DSC_0373%20copy.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrF0JZSREXjhHmwzx2k6RQb1o8ZiTlGl60MYpgfteF_-wTshbznjoGVOaRA-SBD7Slr2kAoEMRazFS2NVGxdzlgi5XPXKGZ06dUVAwdoFKgTqu8M_mY

Pistia stratiotes L. : 3 IMAGES- 5 MB OR MORE.
Location: Kalimpong, WB, India
Date: 25 November 2019 
Elevation: 1350m.
Habitat: Cultivated
 


References:
Comments