Justicia adhatoda


Justicia adhatoda L., Sp. Pl. 1: 15 15 1753. (syn. (=) Adhatoda vasica Nees; (=) Adhatoda zeylanica Medik.);
 

Malabar nut, white vasa, yellow vasa • Assamese: বগা বাহক boga bahok • Bengali: বাসক basak • Gujarati: અરડૂસી aradusi, અરડૂસો araduso • Hindi: अरुस arus, अड़ूसा arusa, प्रामाद्य pramadya, रूस rus, सिंहपर्णी sinh-parni, वाजिनी vajini, विसौटा visauta • Kannada: ಅಡುಸೋಗೆ adusoge • Kashmiri: बहिकथ् bahikath, बाँस bansa, वास wasa • Konkani: अडूलशा adulasha, अडुलसो adulso, अडुसोगे adusoge • Malayalam: ആടലോടകം aatalootakam • Manipuri: nongmangkha angouba • Marathi: अडुळसा adulasa • Mizo: kâwl-dai • Nepalese: असुरो asuro, कालो भासक kalo bhasaka • Oriya: basango, vrysha • Sanskrit: अटरुष atarusa, प्रामाद्य pra-madya, सिंहास्या simhasya, वाजिदंत vaji-danta, वाजिन् vajin, वासका vasaka, वसुक vasuka, वृषा vrsa • Tamil: ஆசலை acalai, ஆடாதோடை atatotai, ஆட்டுசம் attucam, சிம்மமுகி cimma-muki, சிங்கம் cinkam, சுவாது cuvatu, இரத்தபித்தம் iratta-pittam, காட்டுமுருங்கை kattu-murunkai, பாவட்டை pavattai, வாசை vacai, வாசாதி vacati, வைத்தியமாதா vaittiya-mata • Telugu: అడ్డసరము addasaramu; 
 
Evergreen shrub, leaves elliptic, up to 20 cm long with prominent veins; flowers in axillary pedunculate spikes, white, corolla about 3 cm long, lower lip with reddish markings, upper lip curved. Dried leaves constitute the drug vasaka used in brochial troubles. 
 
Leaf juice and stembark juice or tea is very useful in Cough, cold, Asthma...and even as an anti- anthelmentic... Was the main ingredient in Glycodin terp-vasaka, a patented medicine that used to be available in India in the years gone by;
We plant this sp. mainly as hedge plant. Because its not eaten by goat, cattle etc.;
People here (Hoogly, West Bengal) takes leaf-extract after boiling those leaves and with a spoonful of honey;  


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/e79310a1b1f081d3/Adulsa%205.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrHKyL28SPLs4cbH9qB2Rm7yEPbqKg2kNB3UbMe2VJPl07BPDQiZPJYY5sSUg3CsAhZlSFRPh6zhFJcY9mt3OZq0L_DaWE9_dN9dCQ-q6s9vZQWtikA
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/e79310a1b1f081d3/Adulsa%203.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrG5_g-0HVqt0C1eQhKk1m7LFfjU-wFwRMO3zOV7XLb3vo3rObVo6KtqunFxIl0wN1VuZXwaME6e436CyS5FivUBsU1RTa4PZe_WUdaVdEOZA2G8y4Y
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/e79310a1b1f081d3/Adulsa-%20Justicia%20adhatoda.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrGdHfHOaWAaxhKvaapDQNEcIJYi2QPLI39i8WnPR_KwcENzgcw8PEtt5_ozbiUPoOVDK8itwISEfAiubuMGUGjyTWh17jIbxFydLqmHF-EArJCdoWg
Acanthaceae Fortnight:: Justicia adhatoda :: NSJ-03 : 1 post by 1 author. Attachments (3)
Justicia adhatoda (Adulsa) from Satara
 
 
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/vM8VWseYCySANT97sp22_boElzQ0bWibk284IDh7ktFsRwH7bylcmFUjlQZSTQStbABWuUYdZW1DzSiDLJvGjlxkwzuJaqojU4I8g1DXOKe9=w5000-h5000
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/abFhWUvcM7cCIz_K7KwVpgMauXMfi80fAaW2M1vtwsmFph4OhbyXfJhUZwTXTP8Ej6licVgle-r7i6enSgBnoQjQIW2s0XtFF_DuCyuzTohB=w5000-h5000
Justicia adhatoda L.
at Majiwada, Thane on June 9, 2007 
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/cce15ce56c6199b7/Justicia%20adhatoda_Jijamata%20Udyan1.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrFjdh7BqIuUHVvjyhV_plf_Y5UzowH62MXeJg3rg34UUxd_kB3uDI4E-YL6DYLukUzS6sDwDSzbOJ-uc4WjlulneuFKzAGpBe-7PRuhtoKhA23cIz8
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/cce15ce56c6199b7/Justicia%20adhatoda_Sagar%20Upvan.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrHAtKaHFTm6Xq_LPZhsEU_0vRUQuLMRygT4ksR6P2IFTGZ0n33HU-_QY5SCPN730eSHcbRv7aDAyJszbr3bf5m3aAqJJjLRkGjIfG3o06Glwy1oVtA
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/cce15ce56c6199b7/Justicia%20adhatoda_Jijamata%20Udyan2.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrFNqntT7z-IaxzguTBFxT8I0AkzYZJAUNCVSIZzCgWDevYDXTWp9u46k8UhfKhZr23b9TGb4TXMwF82iWPBBE4SfjHRdTSADkLmeYgxgWH6MrJE7gM
Attached are pictures of Justicia adhatoda captured at Jijamata Udyan, Flower Show 2013 and in Sagar Upvan in February 2013.
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/f433b607ba1a94eb/Adhatoda%20vasica%20Pnp.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHzwMOjLd35Sbh_UHPkTedNeNM0LGeeyzzYfIA4BdJNNU2dU_7sWme_giY0I9_woVTiNAMdQpHUZ_cRaMTDOU5vhzWzwrut79SoeKJ9TuRC45VOSkk
This very common, robust herb of waste places is considered medicinally important, sharing picture from Panipat, common everywhere else in Northeren India..
Adhatoda vasica ..
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/b03a17f51e51bbe3/Adulsa6.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrEYuhF72tstZ99dgbmy4Rmp_xDMpKvOQ2ChWSkef7v0meCEuGuQMPf9Fu39UOEtn6wh5CUB_YDqTlZkqiUvKR6rdzqFMCidNxLUM0mTX9lL3Cwhc2o
Justicia adhatoda Photographed at Vasota fort, Maharashtra.
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/bcf1ffebc9213dab/Justicia%20adhatoda,Nasik-DSCN8829.JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrHX2Pavbgbjh7AuYrPiOL1_LB6UdfnHY4VC7ke75a8FdzGmRDXSfKaZ94Uj6YO9zAxqbv_Mkve3TjhCeQA-iHmeSN5k4h9mAnY5uTWSP9_3p935iFg
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/bcf1ffebc9213dab/Justicia%20adhatoda,Nasik-DSCN8574.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrGzNHm505DsKr_0yJ3eJ_-uULRiJbQAr1Cg9kX8Hs0joOt8vMdjnN_UObuPB7GkibA08YUIx70FEzlU2Foadp74Nd067mmirZp_Cf4SJ_bIU63uMDY
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/bcf1ffebc9213dab/Justicia%20adhatoda,Nasik-DSCN8573.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrEg_DMBHAUEGGLYintyp6eF9_mXi8jymsvXl0UU8G14SCLrqkDtMA77P5Pc09biSWjmPMDU46OZW27lcnZIG6VV99x-fcLi4D9XFM0WaG_kwPUeINM
Seen in Nasik.


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c41e7d75ac15d/IMG-20151224-WA0004.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGJEg4HlkkMLF__0anI-PX5_iNXxJ9S1Q2acEeHVPX5JMXQjGiiHDldw-e7UWOzBswHrerNueP0NPWjD3jthSY34sHPVr8ME-oo1-IwojW8acR5R7U&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D65b241ee2579409c:TM%3D1525942186:C%3Dr:IP%3D103.24.84.94-:S%3DAPGng0tikuovXoulJU3nLlbTySwYT24JDA%3B+path%3D/%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DThu,+10-May-2018+11:49:46+GMT
Plant for id .ludhiana pb 2015-12 : 2 posts by 2 authors. Attachments (1)
Please identify the shrub
Adatoda zylanica 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/16f817d038e62/DSC_0214.JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrENbIIDaqLhmgLP8cUtqIvSSVz8Th9mhLFJGMD3A2I_a7IN4X7J4kVfE3O5ygdUuc-lbXdujuNjPZFuRtNwFhWloZhFDyjt977AQWgq1nhhQsXXCe8
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/16f817d038e62/DSC_0220.JPG?part=0.7&view=1&vt=ANaJVrEHRdgQuLCVMFKHYBz8bY2f0DDsBBX49Gam843ALvY7ij6YIQmhRjprA9ij7L0HAZia94-svJX8BJjpwTHJNieMjMjHhu58seok6bo1-xsm8hmb9-I
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/16f817d038e62/DSC_0219.JPG?part=0.6&view=1&vt=ANaJVrFlAtmDoPbKIpZMrksgQGmEKNKrLjR2_rxI9znMAkbZYUxEqtySMFioNOpghA5UqJ_9IfISe3c-mnPD6xOGpZ7SQTE2sa7A4VG9sdy8YZc4HXLLOV0
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/16f817d038e62/DSC_0218.JPG?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrFJVr293tc2QJvQLP0oGC87GdRMi8KxQhM-8K6LKAK0FD5oj58whJPf4uYJ4EIRitEIE0vXD06bKD1vavvmsoF2SfGVzNWJBY4nPShK6AaK8Pm5xHw
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/16f817d038e62/DSC_0213.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrH0352TjEfjSG-pTV0ikIj1xECscSyS4Oj2y3gliarrtfTE5MTMHx1oi0jMCRKFNeK3V4nXPbzTW76L800HXsyxalkujl_Mo8AtylFbu9NTSopTfqg
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/16f817d038e62/DSC_0211.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHq28uAuRDAlNupe7SommPPViuQyQudRxKICbUqlPbakVrKbOWmze4tfCnPmNHcpJ94wGWL_scO49LEqtNatYhNHUgHQaODQ9lmXYkjplRjBDpIJ7o
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/16f817d038e62/DSC_0217.JPG?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrGlvX19Qdpb-qWIr3r5K-6Cm5K--nvJFdzM0hX_5L43GqgQc7znzU2xNj-7x4joTI8zLHXkbjZYZ3fGwcCJf3Iy4eAFM6bWixNZrCqeeGfdKkjO31M
Justicia adhatoda L. (accepted name) : 3 posts by 2 authors. Attachments (7)
Location : Pharpingl, Nepal
Date : 20 March 2017
Altitude : 4800 ft.
Nepali Names : असुरो Asuro / कालो भासक  Kaalo Bhaasak/ अलेहा Alehaa / भसिङ्गो  Bhasingo 
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/ec1e931668d2/IMG_4773.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrGzlFo59Xr6WWyvZV3kssfAOe-hiKVIQ2ZAFyaE143SwQS63cPsrV0uT2DXlN1bFdLjdRXOWJrzCkBikILCd1LWtAOtaSWiEPGDD70SdCbguVS2uE0
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/ec1e931668d2/IMG_4772.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrE5AU87GyVD-m7qbfYfjzFJoDCCbSRYb-NGbvKvESpBT92d1kKqnpn0QzxVOQDGd6o8j49Inb8uv11l-S0VWMSO0NqyWjt8_0RNxS7K1uW7sHAYw7U
Pl find the pictures of Justicia adhatoda L & confirm the ID.

I also think closer to images at Justicia adhatoda


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/610c556539fee/_DSC0389.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrH2iMqQM3V-m1Vf5MED5mcuLj9kFXpTCbUR0q_tA76mQpa4ONAYFBnxNIhm9k_uMrUtGbly4IbWKIkKBqBjkGTXiA7Zl18_Dxz2viKE639kFBOXCCU
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/610b06118722c/_DSC0402.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrHDUSZ-hTwEp6WRIyInM1mvueJ3drzuEjCKHEf5U-B66L6UdZLwfqqK-z0WCWqxG_TSlby8qLBlbt_IVOUeLVDgiHttWKgveePE04jwRQNJsSUfCoY
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/610b06118722c/_DSC0401.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrE2bXgm1C0eQZENXN2lqhhTDitf6-xD1-9NNfnZW6OPK2Vb2dqnaMTRu1hSD31Z1tlBIEkUpcrWqPr2E7H5Zs5isP0RuxbQr7fa6hXTiIq_GLOj-9E
Justicia adhatoda L. : 3 posts by 2 authors. Attachments (3)
Location: Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal 
Altitude: 5000 ft.
Date: 16 March 2018
Habit : Wild

Please ignore image no. 3! 
Attachments (1)

  
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c304eb1d4a069952/DSCN5801.JPG?part=0.1&view=1&view=1&vt=ANaJVrFi1X9xXhvzt0ybxBb0V_6FwOEzzw5cQN72qs9W_Ill3r2jGgIIgE8XbtuDfyZ8cRdOoT9u71kgydtpZlMm483v78ZXMGQ4pKeKif6KY43lf7lFm18
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c304eb1d4a069952/DSCN5802.JPG?part=0.2&view=1&view=1&vt=ANaJVrEmGOhPq9eG4A0w7UDz2EX-UyDT2PMmcRfbDXthkNFVRW8Xd6mLAC1W5ddZrHfv3XY0KaI3yvIOOzbG0e1WKZnLSX34A07ydeIzBeJBxSZLVm7jtTg
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/fed5cb94031cfb20/Cassine%20glauca,Bhutuxia.jpg?part=0.1&view=1&view=1&vt=ANaJVrFLfau_DZ1-FHoP9oxNmCfs_9O9Qeng_TF4-y4iEtvmIXLaXMYnq_wZG2g7ohbNpHlTSIj74I6C8Cf8wZXUBmdrcu03siewcCSVhN0qBE49IM_nBv4
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/fed5cb94031cfb20/Cassine%20glauca%20flowers.jpg?part=0.2&view=1&view=1&vt=ANaJVrGmS0AVwlwvJ07mSgGZ-_h35evTlju44PrBXRfLNVqHMbCvnbCShlwh8-Tt0E96g5bh_TLAChudIisPr3qvvhd3upQy04HR1mgxPfm-eX1xyTtqb50
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/fed5cb94031cfb20/Cassine%20glauca,Bhutuxia%20fruit.jpg?part=0.3&view=1&view=1&vt=ANaJVrF326HZmAXB4k_v2TAHh8yPv5whayQ0cr7NaxptI59FTow7Gj8JT_PdE0-88dlq0aSBaVe9oQsBhMY8XBiMhxTVgo357uzwuFdZfNxc2ZZT1KQX50E
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/fed5cb94031cfb20/Bhutuxia%20fruit.jpg?part=0.4&view=1&view=1&vt=ANaJVrEfxG8I7WmRhbpU3eGWNsbPhpGc6fYKMgHYGMskNWvDRbrHQIqFUihMVMiG9JJUgEab6-MnfRn6r9Yqs8t1EVkJo3LW6lGy0AMyczX8Bq9SIuRaXm0
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/a95f044394cc7f46/Picture-035.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHQG1IX05JhOBuMA8emiWGBQXBCXcGQlk3HUNNW4jdZ0QoyHp_Yv1Cg17DBKH-4A6EloEV7cYigd4XxQj5pwCSKfybbsEcacj7euTzoZhrd3D-nWWo
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/a95f044394cc7f46/Picture-038.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrGrMVtbDvPVKEggT3K-sPn8l_nROY-Xr5lE2j8qLLvQGdGy4rqfPT8Vpq7tC7fE-BAMtCqPQUdXwnSJJRlJyczoUSvUiwvavAPm_se2TMYYWgJs9TQ
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/fbdc49cde7e0736/DSC_7977.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGDpnew7tpNTDRfOMZZqZMSUnplUNayQXq7PAo1AiBlrHiCZ1GWfd2UAzVG5r-wp_wJTAqh234ozZdpKY60YtIdI4fg7mLEYxBwcCmCljWli12f-I4
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/b0398288a8ad8de3/Plant%20for%20ID%20SK%20BANDHAVGARH%20001%20Jan_DSC1408%20copy.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrEmivOJyyPzZI7MJuzDkaeLgkYXoDpjzoF3o4hSF0OOyyiu5Y_SSE5PATvVkwDWsjtYZuqi6VNJcbhnNrA7aI0NTDcSgqyR5Z3_R1nwjrqENu8Xn8U
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/bb62a5cc27b88e9c/Flora7.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHzq7nV8Nemfv3SpKK4pxLUKuVz-yNJCMtszpAP3Tmu9BoEsKiwgwLpZNTvGrFHEp5xwI5nnxZ_32yeg2cl4fRAfRivJNCj3GCg63mA9k5THWK-WZs
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/eebab31fca665e22/IMG_0002-2.JPGa.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrH-zqv3IXWO3vSkSk47lLsaPqh-A9Mx7d5cmQth2On6mO1T7Vsyi0c3qOcs2yUHCICA-mdr_jGtr1Hrc4kvjUInRl6vkSlIUZlCl0HdVSA3boR93VU
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c2c4be1ae088ab2a/100_0931.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrH6OdaVxwgIPt1K1MBzjl8aVmmQePR0cTk2x7nJ9PA0Y48_vikeQUSMYTlTJ7ban78UCEtaQ40OtrrOWk7xYmWH7CcV3OsXZWYYNDbqgn7zbwZN_Us


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/30fe7d62a011f949/DSCF3804.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrERx4SvH4zsvLfnHd30KjLQU_Yg7SFoM3eAaYAsmYMgkw3z3uiGpB28z8s7drSP9ZfeqoJyxcrNXKVYvAC-zcQE8LCbKSmI90qwIib0he6uAz1AnNI
ID (DSCF3804)
: Picture taken in Dudhwa National Park (U.P.), 22/03/2008.
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/e9ca072c6729af14/DSC_0083.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrFzWrv-wr5h5nIlGVNkOWPHmY-giCAbycz_HfB4QdpmxkujXYdlxLR_S-9fSqrG2x5Ic57Kys-33fWxN8J8M10vJqeiSV2irDt0w4kfI2LURe0-B8Y
ID confirmation requested: Is this Justica adhatoda
Please confirm
Date/Time-: 13/03/11         15:20
Location- Place, Altitude - Kaiga , Uttar Kannada ,Karnataka, 380 mtrs
Habitat- Garden/ Urban/ Wild/ Type-    Wild
Height/Length- 1.5m
Flowers Color  - white

 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/7b5e7f39e92a470b/Adhatoda-vasica-Khalsa-Delhi-3.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrH2WzqW4V5l9HPhqqmn2Ygw86Ykswwm0eq5giF933vyOrteoBR0Sbe-VvDt0ga1IPm0Ncgagss4zIGvlcoaflW-iRIN6M_FfUCOwI3-kDIelG7cEiA
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/7b5e7f39e92a470b/Adhatoda-vasica-khalsa-Delhi-1.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrEB-egyAGdLtvnsPwDVzJQlSNbgvuJmD4f8D-mBmJ79pzJiuTEjFZFwT2H5ZCeF7-mMVSeQtJ2LLV9n8R4v13-c7_cD6VzEE6XJFdKxsSOc4DMTDWk

Acanthaceae Week: Justicia adhatoda from Delhi: Justicia adhatoda L.,  Sp. pl. 1:15. 1753 (Acanthaceae)
syn: Adhatoda vasica Nees; Adhatoda zeylanica Medik
Evergreen shrub, leaves elliptic, up to 20 cm long with prominent veins; flowers in axillary pedunculate spikes, white, corolla about 3 cm long, lower lip with reddish markings, upper lip curved. Dried leaves constitute the drug vasaka used in brochial troubles. 
Photographed from Khalsa College, very common on Ridge in Delhi.
Sans: Vasaka
Hindi: Arusha
Beng: Bakas
Mar: Adulsa
Guj: Alduso
Tel: Adasaramu
Tam: Adadodai
Kan: Adusoge
Mal: Atalotakam
Common names: Malabar-nut, Malabar-nut-tree, pavettia

 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/1f6be86a5e2af7b7/DSCN0623.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrEdmXYPqypzuKjnn1ykoLz6clIIQgzpLR3ai_1skELKZyCm-Mn9qnEthuY1x9q0Up9bUB3VejcCe6NvksWW_NhQZlorXINooB_ZAzeUTsXeb49pyjM
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/1f6be86a5e2af7b7/DSCN0624.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrFasRSFALgCkmLveX86a8ns29NC6_cM5FiTsHezKORAVoF7Ae2bXTe1TA7MMStUVDdoX2jQTvluaKuM7wG1fvl6PSd43DpONkb2YaNd1LrEZd_TE_w
Request for ID : 060611 : AK-1: Taken at Maharashtra Nature Park, Mumbai, Maharashtra on the 12th of Feb, 2011.
Plant about 4-5 feet in height.
Adulsa
i think this is Justicia adhatoda अडुळसा 
  
 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/26Ti-_KWNB3gRrOqpl_HgplJl_4FuowRf75W8L2aQ-9SF0AOiIx5_gOCBRPmXID64TljcLoXX2B6LxS0ZnDAhARsm008VJDmzmSkHc5Bd0WR=w5000-h5000
[image: Justicia adhatoda]<http://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/537093805/>
[image: Flowers of India]<http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Malabar%20Nut.html>
commonly known as: Malabar nut, white vasa, yellow vasa • Assamese: বগা বাহক boga bahok • Bengali: বাসক basak •Gujarati: અરડૂસી aradusi, અરડૂસો araduso • Hindi: अरुस arus, अड़ूसा arusa, प्रामाद्य pramadya, रूस rus, सिंहपर्णी sinh-parni,वाजिनी vajini, विसौटा visauta • Kannada: ಅಡುಸೋಗೆ adusoge • Kashmiri: बहिकथ् bahikath, बाँस bansa, वास wasa •Konkani: अडूलशा adulasha, अडुलसो adulso, अडुसोगे adusoge • Malayalam: ആടലോടകം aatalootakam • Manipuri:nongmangkha angouba • Marathi: अडुळसा adulasa • Mizo: kâwl-dai • Nepalese: असुरो asuro, कालो भासक kalo bhasaka •Oriya: basango, vrysha • Sanskrit: अटरुष atarusa, प्रामाद्य pra-madya, सिंहास्या simhasya, वाजिदंत vaji-danta, वाजिन् vajin,वासका vasaka, वसुक vasuka, वृषा vrsa • Tamil: ஆசலை acalai, ஆடாதோடை atatotai, ஆட்டுசம் attucam,சிம்மமுகி cimma-muki, சிங்கம் cinkam, சுவாது cuvatu, இரத்தபித்தம் iratta-pittam, காட்டுமுருங்கை kattu-murunkai, பாவட்டை pavattai, வாசை vacai, வாசாதி vacati, வைத்தியமாதா vaittiya-mata • Telugu: అడ్డసరము addasaramu 
botanical names: current - Justicia adhatoda • synonyms: Adhatoda adhatoda, Adhatoda pubescens, Adhatoda vasica, Adhatoda zeylanica, Dianthera latifolia, Gendarussa adhatoda
  
Kalatop (dam side) id Al031012: Location Kalatop, Chamba
Altitude 1200 mts
Habit herb
Habitat wild
Height 30 inches

Season March

Yes  Justicia adhatoda .. medicinally important plant
indeed there is a lot of documentation about J. adhatoda being used medicinally... I wonder if it also has the same use in these parts...
Request for validation
Is it Adulsa plant?
Date/Time- Sep and Oct 2011
Location-Place, Altitude, GPS-Pune
Habitat- Garden/ Urban/ Wild/ Type-Private garden
Plant Habit-Tree/ Shrub/ Climber/ Herb- Shrub
Height/Length- about 6 ft
Leaves Type/ Shape/ Size- green
Flowers Size/ Colour/ Calyx/ Bracts- buds looked green and almost after a month these white flowers appeared
Fruits Type/ Shape/ Size Seeds- Not seen

Yes, this is Adhatoda vasica, Acanthaceae
... yes, Justicia adhatoda L. (syn. Adhatoda vasica Nees)

commonly known as: Malabar nut, white vasa, yellow vasa • Assamese: বগা বাহক boga bahok • Bengali: বাসক basak • Gujarati: અરડૂસી aradusi, અરડૂસો araduso • Hindi: अरुस arus, अड़ूसा arusa, प्रामाद्य pramadya, रूस rus, सिंहपर्णी sinh-parni, वाजिनी vajini, विसौटा visauta • Kannada: ಅಡುಸೋಗೆ adusoge • Kashmiri: बहिकथ् bahikath, बाँस bansa, वास wasa • Konkani: अडूलशा adulasha, अडुलसो adulso, अडुसोगे adusoge • Malayalam: ആടലോടകം aatalootakam • Manipuri: nongmangkha angouba • Marathi: अडुळसा adulasa • Mizo: kâwl-dai • Nepalese: असुरो asuro, कालो भासक kalo bhasaka • Oriya: basango, vrysha • Sanskrit: अटरुष atarusa, प्रामाद्य pra-madya, सिंहास्या simhasya, वाजिदंत vaji-danta, वाजिन् vajin, वासका vasaka, वसुक vasuka, वृषा vrsa • Tamil: ஆசலை acalai, ஆடாதோடை atatotai, ஆட்டுசம் attucam, சிம்மமுகி cimma-muki, சிங்கம் cinkam, சுவாது cuvatu, இரத்தபித்தம் iratta-pittam, காட்டுமுருங்கை kattu-murunkai, பாவட்டை pavattai, வாசை vacai, வாசாதி vacati, வைத்தியமாதா vaittiya-mata • Telugu: అడ్డసరము addasaramu
its tricky here, even name i mean Genus Adhatoda is conserved..
Leaves are attractive because they are always that nice deep green... like a faithful husband/wife who is always cheerful...
seriously though... a great medicine for cough, colds and bronchial asthma...
the british east India co physicians learnt it from local Kavirajs in Bengal and Made up the patent medicine Glycodin Terp-Vasaka and made millions of POUNDS sterling from the Indian Market.... Its available I believe even now...
but many of the other bronchial dilators and decongestants in the market still use Adhatoda extracts as a base with additions of Antihistaminics added for a double dose whammy... like a hammer to open a peanut...

Yes ... I remember my grandmother giving us Kadha of Adulsa leaves for cough.
But the flowers must be having nektar. Because I remember my mother singing: अडूलश्याची फुले देठांत थेंब गोड. can't remember how it goes further.    
... I do not know this full song but I can help translate what ... has written. There is a drop of sweetness in the stalk of adulsa flower.
Genus names Adhatoda is not conserved against Justicia. The importance of a conserved name ceases when it is merged into another genus. Adhatoda Adans. and Adahatoda Mill. are merged with Justicia L. The case is somewhat similar (though not exactly) to Lycopersicon esculentum Mill. which was conserved against Lycopersicon lycopersicum, but no longer nomina conservanda as genus Lycopersicon is merged with Solanum, and tomato is now Solanum lycopersicum.
Sirji i never said that genus Adhatoda was conserved against Justicia L., Just i said its a conserved name and type is Adhatoda vasica Nees, which later also called as Adhatoda zeylanica... now correct name may be Justicia or Adhatoda did not bother to me...
its really hard to follow others... in many cases they split the genus on very minute characters, and in some of the Genus they just believe in merging the things....
eg. in Acanthaceae, Genus like Carvia, Strobilanthus, Nilgrianthes, Thelepaepale, Mackenzia, etc etc.. are been merged.. some follow them and some do not..
In case of Sterculia previous month we saw Sterculia urens was seperated from the genus... and same in the case of Euphorbias and Cassias...
 
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/7a8751d77bd1fd8d/DSCN3690.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrG8BxXcI0ZisOxVUJZkUFiwc7lhduxJZtq4Xi1Y-R0ErlgMHJpgCxYp0KgB9CTI2uuQwYOc67yF2g8WZsD4u9HbU4heJXOeWBYl_cOi1rnY9AnLuSs
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/7a8751d77bd1fd8d/DSCN3691.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrGAVgjUsgsg8oB67-S2QrP-_JTQh3aRYB0n6Nzn2rC6A3aLyaID9HvwSYmindSgkc6J98NvNHoBwXYnnaflDBSakbDKGaKwWQsp_ashzamcrnTg5U8
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/7a8751d77bd1fd8d/DSCN3694.JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrE15C18A6Rh3vTBlqLrn21HxNj9XF30Z6AcVPamLIwz6zCRDGjWZ_6nxygbZVaJ-gE4brS2GFdKrfREerduNVvpbQKIVyvRwJ4uOGuj7GKQzOqnj4k
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/7a8751d77bd1fd8d/DSCN3695.JPG?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrE1so9MQzgHNjqcl4YGGgRY2xIEMu6MxLXXMEjmAwqeRttgOMAejUcCYjndBg9Ve1Aqf0vOmwzM3BubGJCHGbCHYL-nbsL9YXEhJ6qQIMx0ALunPd8
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/7a8751d77bd1fd8d/DSCN3696.JPG?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrG3I_M6uuLFfQ5zCsJdnBEkce1XVqjp_2vc5yeMepWHZloY1qa1dMEkP9M8MXF92icPonwsuilzVfMcayDtU5bttgOA-Udw8vI6zG1NP84jBWQ_6oc
Justicia adhatoda -Flora Of Madhya Pradesh: I photographed dis Justicia adhatoda bush / herb at Betul, MP. It was a planted one. Adusa plant was abt 7-8 feet high.
Common names -
Hindi- Adusa
English- Malabar Nut
Sanskrit- Vasa
Family-
Acanthaceae

https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(5).JPG?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrGV-0RmZi_dYuUehSk99hy3_WgAQ7yGImchJcXnJ-dSIqybK1dh7GjBD1Sv7g1_4u7l2uSCvS8wFIju9tNwdcNAvveHoj3CUoTZBIyghnnC06Bnps0
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(7).JPG?part=0.7&view=1&vt=ANaJVrGLWei-XI45WVRf0PWHZcyMcI_BHVmdHIJxDsabXCQtGyc0tBk-Q6UAxeznZOCn0ZGPttoMkDN3Z20zABhRcQpK3atmT5bCl40_6lzJoITxjB3fHm8
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(9).JPG?part=0.9&view=1&vt=ANaJVrGpQZEWr37dIxtwQMGRSEKbS9m-ryPxJX1aHa4G5x0mgvX5eLZCTrqyBApScVrcL1VqIinY1Drhbws8JHzEsJwL46Qu8WAPFZDLR3KE4C_OBtzhHNA
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(10).JPG?part=0.10&view=1&vt=ANaJVrHjWRtjbg4p5VGzcV0gvF2DFwYKk9JDCNFgNra_zP4nNRwrOv7Ae8p2ghj3thYDvkPDWQ-8SYf2jZcPUnJ-vG4UVu81MA4G0EwKWEQRBLotHD8kceI
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(11).JPG?part=0.11&view=1&vt=ANaJVrEbHs8-7a4_5xDvpWSKNZe4iLtKcLkrQtxRe-n5n3DiKeE8URqrr_USH7XIPOJSoGgDdORcuUTGm4w2Z2Je2X9CxKMOjJcP15Wy7jAhKutsBInHOU4
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(8).JPG?part=0.8&view=1&vt=ANaJVrHtsncMp5HdT3TrMuAxYjwa0NxpqqEAFSHqBRmEUZpyqsTF6TL_zy1xptIXB3HmZlwf_lAjkHs7XY9cgCcMb1Ijr8ZteVLGi8Voocs0jUBfGSZ8x6s
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(6).JPG?part=0.6&view=1&vt=ANaJVrF4Qrtl_9JBlcBHdq-wHqbaUNBXoVh7SZL0LWGIeLnyZ6ayfohOANlzVuwvY2jKX_YePd26FrT7w1yBuJzrwiHdJfWZETY3yL6uqudT3X0KJqBF_eU
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(3).JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrG3ke6CkR6DW9Vgr2yorLDE4KdnxICSFobkWI4RgKqJSNRtVFHTLrhWcx8NF7r6GWkbT3K5HZt9f2EsoQi1xJvqpmhOS2aO_ELI5IudnUIv_81k3go
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(2).JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrGox71wsIpJ56aybXRvdlL7aCsTHoqmO8P2Tc3813sbmeH_s8oCeTW3abh_uDaO_0N64DtiPMNWDyeuQ7u49UV9GVaj7qzbrjqnUe46WxOd1VjalCw
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(1).JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrG1A7i77QrMN322UeI1eZx0-DUU4VEKG0d90WM0GKN_m8oGhmmTqYBN-aHN9bYuVDcNyEOCOZClB-y_BrcIT6NnqkRb8E0SPhOki5KxyM4DxUsFVwQ
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c7e0bff6679ff3e0/Justicia%20adhatoda%20L%20(4).JPG?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrEFkH-mAGB0CVUnMFcHuyvAfoun7ZY7YvAo8BO2nuHrw3UQN5ydhhTuTmIpnoIHa0vQPu_3aQFSsWpe0skJfrpfnanLvPIyBrWypoXzVND5JIufAYo

Flora of Haryana: Justicia adhatoda L. from Herbal Garden CCSHAU Hisar:  
Justicia adhatoda L. from Herbal Garden CCSHAU Hisar
Family: Acanthaceae
In Traditional Entomotherapy, toxicity of medicinal insect Lipaleyrodes euphorbiae is treated with the help of this medicinal species.

https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/d84032b42d582aaf/justicia%20adhatoda%20flower.jpg?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrHyQvd62UeM0a-oEUERwkjSunJTHY4nUpeTAaYs_ijVALgM3Q0NOL3tLyPTkfUuce5T1yfMu7TqHTwRS9hF6SfdJ6wiljsA-K0a8RXuzO_w0GAbELM
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/d84032b42d582aaf/justicia%20adhatoda%201.jpg?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrFM376PY0Zn7Vj7hqpB0-XtjsE1d-rRUKliQ_KsGxPf8PBo4rjHxf4o_nIDIz4yh3ERIDE-fxFMtzX7nDuiv7AUu5MDgnDs3ccPVd5PnZyjG-fThOA
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/d84032b42d582aaf/justicia%20adhatoda%20anther%20and%20stigma.jpg?part=0.7&view=1&vt=ANaJVrG3W4sCcbxIbUtfxCE5r2jTznA6cG9ewScBmAXPW_pys7p6nXStaqnhPWlApnMP_RKLmvyaoDYa-9uPxA2AC1fbuFqCC3qjE9vZ5NzhC6rIgXX0opw
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/d84032b42d582aaf/justicia%20adhatoda%20flower%20dorsal%20view.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrE2Im3fxdKcSuGyPA-nCJFf1JfA3N6w9h2gGU9CajlBYa0-EknLzPdDsv3d0kCiLTemdpWvgRUTtdjwsPBwMtoM4qFWVs_NOPad-TzG6T61-jUDc20
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/d84032b42d582aaf/justicia%20adhatoda%20flowering%20twig.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrHFmBnySvAGs2Ns7XjHnAchC-ekh2_QpmqPSpG-HK4cWdWjsLqolWFde9yahEvhiNR8Yy-wiutq26rBDTlSDZJZpcPurOSUWfKSSePZblk1q9Y1LI4
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/d84032b42d582aaf/justicia%20adhatoda%20plant.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrE1S0aJnbMuyqdy1C2YTI9zNgEpWd9n01oJeAvz27AC_Qt0YvKX3lkIuvyHhn5x1ZBjEtfVKusxC-8CLg6wsnbunka3O7PEKflQ5FjoSEncFW0Rgoo
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/d84032b42d582aaf/justicia%20adhatoda%20anther.jpg?part=0.6&view=1&vt=ANaJVrFWWk-v4idEZpWCtGbR_itkYLYQObNr121Ab5YOSIZ0XC-_Qi-LucY9KA8RFKLY6wF5yKizOSseEw9E5ssELV7g6m3XgWELcjuGQ3x50ZulLqcqcZM

[EfloraofIndia_010212PD01_Justicia adhatoda_Flora of Odisha]: today (1.2.12) during my morning work in the outscot of Bhubaneswar i found justisia adhatoda flowering. Please find the images attached below
Name: Justicia adhatoda
Family: Acanthaceae
Habit: Erect shrub
Habitat:Fringe of the forest
Place of collection: Bhubaneswar, Odisha
Images:
justicia adhatoda plant.jpg
justicia adhatoda flowering twig.jpg
justicia adhatoda flower dorsal view.jpg
justicia adhatoda flower.jpg
justicia adhatoda 1.jpg
justicia adhatoda anther.jpg
justicia adhatoda anther and stigma.jpg

Very illustrative photographs
We plant this sp. mainly as hedge plant. Because its not eaten by goat, cattle etc.,
Thanks... for such an illustrative upload, this plant we usually ignore due to its abundance.. but this should not be underestimated on any account..

Many thanks ... for additional information. Thanks ... Sir. yes Sir u r right in that aspect, i also did this before joining the group. But now i am not thinking any plant as common or weed. All plant are very useful and beautiful in the eyes of a taxonomist.

... Adenanthera and Adhatoda: Does Adenanthera vasika exist ? This name is found in quite a few ayurveda-related / trading web sites and is put as synonym of Adhatoda vasica (presently Justicia adhatoda).

- Adenanthera vasika does not figure in Kew Plant List, IPNI or GRIN, and evidently not a published name. Adenathera is a genus of Fabaceae:Mimosoideae, and looks strange how the two are linked, except for if an illegitimate name if ever published. But then this should be mentioned in at least IPNI and Kew Plant List, which list all published names. But strangely there are so many sources on the net mentioning this name (as synonym of Adhatoda vasica), as mentioned by ...

- ... me too had the same doubt ... two distinct genera made synonymous must be a blunder somewhere, sometime ago ... later on, simply must have got copy-pasted in various instances. Though this matter itself is irrelevant to many who visit those sites ... it gives a good idea of errors floating on the internet.

- Seems to me like a result of one mistake being copied again and again and again....
None of those sites are authentic which shows this plant name on google and none of the authentic sites show this plant.

- This one example points to a glaring problem in Herbal medicine field.. lack of true scholarship shown by the traders and their webmasters... they just cut and paste... such discrepancy hopefully serves as a red flag to the consumers! I often wonder what can one do? If they are so careless with what they write, how careful can they be with what they put in their bottles?

 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/aac878bae80d6b72/Pune-2011%20844b.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrHHyKWbdmgbe0FeCnGtRpRBNsa-RU1p18sCJQDc4ihuPQj5w6nnyzrJI8reYjQqmDyysPotvn6xcsNSCN1TRKHtHnwVEPD-oPipM0Upl7r4IxTUsg8
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/aac878bae80d6b72/Pune-2011%20734a%20Sinhagad%20Malabar%20Nut%20Adhatoda%20vasica%20%20%20Acanthaceae%20Herb%20Native.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHehUi29VaKqBz8d8iVEpwGOEN6xmT2JDGUCzpRBn6dKUl6KNCHOvuwJGr0PgbjqM5SKMDCfoG4LfNk9idEIoPL9zmkP9WtpNdh8GGnwVSZpjFiiPA

Adhatoda vasica: Malabar Nut Adhatoda vasica from Sinhagad
Acanthaceae Herb Native
Sinhaghad, Pune
Maharashtra
05 Feb 2011
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/cd11f9ae3d358a3f/tinyDSCN9544.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrF_6iQvkTz7-RMSwjfXGPlNUgrfMndhig84b_cTM3Rf5xb75DL7iy3hr1cfBRrzO1PePmb8iE66FlJtcs2znSFmCJL54V7fPGEX4jVe9bREH4Uq0pY
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/cd11f9ae3d358a3f/tinyDSCN9541.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHCiYejBsOykfs-eYXaQ5HUWmQkptm4DVDyMFVDomPK2EkoM6LVJUuErmYBIfb6hxn_kNHVGZuPx1_WCh9o1pm7b5knY0u6EasMhnY3tTFGFnw1yLk

TEST POST :: PLEASE IGNORE :: 04-MAR-2012 :: SK: Posting tiny images of *Adhatoda vasica* so that mail size doesn't exceed 0.10 MB. It may work!
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/93bf6d29a9d65710/DSC00150%20sm.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGLrELsaoCEQ5cA2ePg2-7m9SdkQnjR4ItxLRhs4AFFDuXYr0Ykit2UOSqjQ94tQeQoyB-EGY_1c2T6VyLV9AUW5QfdmcY45-fzVcFInsGSHP64OI0
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/93bf6d29a9d65710/DSC00176%20sm.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrEFaOr7Ep5AeyciUKOmBLEypnc4R5hiq1btyJ8YiLfw3S3lW9T5Fi3AZ9l4zLnvUfYvwa16aIQ0nuBH6xglc3Np_8D8lum28JJrtclwN_Biqpm4fXA

May 18, "Fascination of Plants Day": Basak Pata Adhatoda vasaka: This is the plant that had sparked my interest in herbal medicine when I was a wee child...and so I chose this humble plant for my May 18, "Fascination of Plants Day" plant.
As children we had seen these plants on roadsides, by the farms, country lanes, village gardens and as bundles of green leaves sold by the herb vendors in the local vegetable markets.
This highly useful therapeutically important plant with beautiful green foliage and equally fascinating orchid like flowers used to be a common sight in bengal...now we hardly ever see it thanks to the highrises that have taken over and the newly minted owners want not the local flora but plants that are easy to care for ...
and we now live in a jungle of crotons and ixoras.
MEET ADAHTODA VASICA or Basak pata
grows to be about 5 feet tall, has shiny green foliage, leaves about 6 inches long...
the flowers are small white with purple markings, its looks reminds one of orchids ...

Leaf juice and stembark juice or tea is very useful in Cough, cold, Asthma...and even as an anti- anthelmentic...
Was the main ingredient in Glycodin terp-vasaka, a patented medicine that used to be available in India in the years gone by.
MY PICTURES today are from the flower show earlier this year at the Hort. ANd plant is growing a tub of soil.
That's a sorry state of affairs .... Hort show will be like like a zoo where we would have to go to see an elephant or a museum where we have to go to see a model of a dodo-bird.

 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/c9e8fc026bed8a0d/Symbiosis%20294.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrF1yk8X_B1XMY2PknXoBsx_qaAulUpIydR1C04yHVBgcv-uuB1oEVHTELPk6A2-HmKYGi4BvU1xYfs8PDYdtE66k9Q7d7RdS0evzwq9Dcp7BJydDh4

SYMBIOSIS : 294: Attaching an image of a Carpenter Bee on the flowers of Adhatoda vasica.
This is a Bumble bee. The previous one was a Carpenter bee. In India, Bumble bees are generally found in the Himalayas and do not descend below 3000 ft. Bumble bees differ from Carpenter bees by having yellow markings and hairy bodies.
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/40ce6f571c1ac463/6._Adhatoda_vasica_Nees_-_Flower__IMG_1465.jpg?part=0.6&view=1&vt=ANaJVrEhmy7Sg3dQ8VbWloDYs187mUUse_YcWL2IruGp-5qmZcUmZE5SeFMLbOQU69AO2l0PElQzjYKkaE6DAXnqEIUmTpCZoQPxhn9RUhyIVjh5g8ND91g
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/40ce6f571c1ac463/7._Adhatoda_vasica_Nees_-_Flower__IMG_1464.jpg?part=0.7&view=1&vt=ANaJVrG73NdQNWOEAtReRUlKKg-02jj7hQE1AREegDHXIBJlhbVpOPbQ7RHDn7OS3akc75tVKoWwK6mW7ok_DfPGJ8Zam9JryGaKb39fzGpI3KN16-vq3vM
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/40ce6f571c1ac463/5._Adhatoda_vasica_Nees_-_Flower__IMG_1462.jpg?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrEFimB83kXHjLxmfyJA-6DTmSgIGM4pe6HLQRA1b7f82rN_1Fjdrj4jFzV0Ws4DdSwtHx9MyxavtuJt9Ri87aoJpPeQyvV2rjmlvPaDNFiD0qTyQrw
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/40ce6f571c1ac463/3._Adhatoda_vasica_Nees_-_Flower__IMG_1467.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrHhD3fT2r9jEiWw6R6fiy9qq-8Z8B4N5dLRbO3eJC8chHfRefy1I1k1D7bAWTxyc1wMw9VNVgb83u9MsSdgte7E2j7dre7Vi00Cu4wwwAkdAwGojGI
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/40ce6f571c1ac463/2._Adhatoda_vasica_Nees_-_Leaf_IMG_1469.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrELJDGT11JrZHRq2iqz1T5vMpccGtqJzTjxYoI8yAa-B9x9iwWYQGRhOUqjbNEZheneRjUtdQbMBjM2-6Dc72Slb2U7aZlRlwsesHfHizUbANLKP-o
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/40ce6f571c1ac463/1._Adhatoda_vasica_Nees_-_Twig_IMG_1468.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHt6KHmaAwI5aYR5Ajl7Hql8vqZyqjL5Pz2qyyIwjolRwhq4jHP2XLeMw_h6CKd2Um4PSigi0r1Il0z4FapPtf9kWPTha9AhkEFyBRcdpWGcM83pi4
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/40ce6f571c1ac463/4._Adhatoda_vasica_Nees_-_Flower_IMG_1461.jpg?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrHvVCfexwkrcVySh4YashxCPIlkw_dv4_S3QMUsu2_3y-1bQlLXYHjKiw3FwwMaA-fH5GLSqrKlgEb83fQJgjl5PkiSdsxIOvhY4O8UOmcuDbtkS9Q

Adhatoda vasica Nees from Kamrup district, Assam: (7 images) Attached images are Adhatoda vasica Nees collected from Kamrup district, Assam
Date :15.02.2013
Location: Kamrup district
Family : Acanthaceae
Genus & species : Adhatoda vasica Nees
Habitat: Grows wild on waste places.
Habit : Shrub
Vern. Name : Vahoka -Tita (Assamese)
Flower : White
Nice photographs ... New accepted name is Justicia adhatoda L.
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/379eeea06daccaca/07mar13_DSCN7647.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHa9yug0oOAAyqDzsn7BS_2grUQYTzEvhgv_oWodpDreR1ydpG6I4u9-fabUmWCpzF61QMJjpuTLIN-6VMuvqzrYxSBlIlmJQIu-Fl5mdfFsbruE_E
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/379eeea06daccaca/07mar13_DSCN7652.jpg?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrHGb3hNMh6PnEDZ-7w3E8l1_akyti7lOa6_WDGy9o8bNlfXfLpbpYTatZCkKt_gH_rigvuI6oE8hM-wRfGHQFElhZXr5yh8Xdz9pVBMiYWlb3FoUqM
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/379eeea06daccaca/07mar13_DSCN7651.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrE7pST4OiMpBMRX_Bz-vNBQWVE7Psrah-LlbLvi1CD-2eHDbVUkomIQeC9CY8J1e8zCtsWCyWrqus4GBUt514cwoyZjGGPROS32dfhCW9d4b530wp4
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/379eeea06daccaca/07mar13_DSCN7648.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrHwd8JTE5BNkXuNPp9m617qpQrv0YsKZ1npcvcMnoqcNtsG5iHyBOGu_h6xdST_V8LPv-g-um25JWBAx5pdKmsdv_2MoKcMpiMjZfd2eBaM5KTChq8

Hooghly : বাসক (বাকস) : 4 images. 8 posts by 4 authors.
This is Adhatoda vasica of the BENGAL PLANTS.
 ... many many many thanks for putting names of plants in Bangla script. It sure will help the group, and me in compiling the names. Best wishes for maintaining this Bangla-named series of posts.

Thank you ..., but Bengali names sometimes can be confusing too!
Photographs are wonderfully taken from different angels. In case zygomorphic flowers specially with bilabiate corolla, we always suggest students to draw 3 views (anterior, posterior and side/lateral facing) of the flower for detail understanding of floral parts.
This would be BAASOK or BAAKAS in English transliteration.
In my childhood i was introduced to this plant as Adusa in hindi.(d to be pronounced as d in daily). I was told this plant is used in cough medicines??
Is it correct.
Life science text books of Class-VII under our Secondary board give some account of various medicinal plants. According to those books VASAKA is used to treat cold-n-cough.
The same books also point to presence of alkaloids like vasicine.
I have seen several formulations with labels stating to contain VASAKA, JASTI-MADHU etc.
People here takes leaf-extract after boiling those leaves and with a spoonful of honey.
These links may help -
Hebbal lake Bangalore
Oct 2014
Justicia adhatoda
basak pata
used for lung and bronchial inflammation
basis of Gylcodin terp vasaka, a cough syrup of yore,.
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/a18b62d6b2fef570/IMG_7337_21Dec14.jpg?part=0.1.2&vt=ANaJVrHVvn98LEy6Oy7dhd9YWg8Crn0ETJoo3un_XM7fAZK_8__TTbik-hyA8XqQhS4VrwMD3E6Ukja_eac6brsFeNH9TSU9yXMZx5BYV_PHV-qN01R0VB4
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/a18b62d6b2fef570/IMG_7336_21Dec14.jpg?part=0.1.1&view=1&vt=ANaJVrHnOmfjrOfNuqAeuGDQgwzf6yj39iwyQnCuf5pC0EWlZpQ1awwmzVNBpJsfTRqj18iKBmEpClGOMMDv2n57Qx44xp9Pnrte5XWZ29uHHtwPqzo7obA

Another flower/ABDEC49 : 8 posts by 5 authors.
This was growing next to the Foldwings. Please advise.
Dharamshala, HP
1500m
21 December 2014

Justicia adhatoda (Acanthaceae).
Justicia adhatoda
Thank you ... It does seem like Justicia adhatoda or the Malabar Nut.
Yes, ... Basak patta
the leaves are an important Ayurveda medicine for coughs and colds esp. bronchial  infections and inflammations.
basis for the patent medicine of yore ... Gylocdin terp-vasaka
used to come with a red label in a brown /dark ember bottle... strong smell.
i swear by this medicinal herb... worth its weight in gold
try to see if you can find and save the extremely tiny seeds... I would love to see them from the wild...
Thank you ... How do I collect the seeds if I am successful in finding the shrub again?
with difficulty
I understand they are quite tiny
I think it would be after the last of the flower dries out put a cloth bag over it.. so the seeds don fall off the lower end of the bag must be taped so no seed slithers out...
but... if  the plant cant be found .. se la vie
save the info for the nest time..
---
the tiny self seed in the moist and warm areas
that's why it used to grow along human dwellings near ponds in rural bengal and city outskirts
but all the development has almost made this very useful very common plant rare to see and I get excited when I see it ... in real life or as in your pictures' case...
no need to search for it again.. i thought it was near you.
अडुळसा in Marathi.
Yes a common ingredient of ayurvedic cough syrups.
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/e91f0687299f300e/Adhatoda-vasica-khalsa-Delhi-2.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrG2MB-aQrbiBVZiLn26wzVVopiyJvrLxsQSwxOYuf8RMHw8WlAYCECLH1MnGGzKQGDth-4rlWP631l7ZuQ0_HpztoIvd2nIXQEgqQu-mpWKxw5XI1U

Acanthaceae Fortnight: Justicia adhatoda from Delhi-GSMAR03/04 : 1 post by 1 author.
Justicia adhatoda L.,  Sp. pl. 1:15. 1753 (Acanthaceae)
syn: Adhatoda vasica Nees; Adhatoda zeylanica Medik
Evergreen shrub, leaves elliptic, up to 20 cm long with prominent veins; flowers in axillary pedunculate spikes, white, corolla about 3 cm long, lower lip with reddish markings, upper lip curved.
Dried leaves constitute the drug vasaka used in brochial troubles.
Photographed from Khalsa College, very common on Ridge in Delhi.
Sans: Vasaka ;Hindi: Arusha; Beng: Bakas; Mar: Adulsa; Guj: Alduso; Tel: Adasaramu; Tam: Adadodai; Kan: Adusoge Mal: Atalotakam
Common names: Malabar-nut, Malabar-nut-tree, pavettia
 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/6a11876408b048c9/Adha%20vasaka.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrHrr-jGmgLPZMNIT9e-kyxAJ9UTPJ4Xbu1em2Wsw6LzBOVmLPxbbBIknUGHJGC92t5mZ4L41l2cmV49VltYN642mtv5wZrCdJxb1UPIB6lJv_LHoVo
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/6a11876408b048c9/A.%20vasi%20-%20Copy.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrFuIiL9CjJP2zbEFVYCskovS_rp25xqg9JIKf_15Fny8r7OPG-sOKnA75iKioEWgapRYDuGomrg0kBI13eEAtc2HPF_Mjh_zXG5AinEqMiOtVJuPRw

Acanthaceae fortnight SN 06 Justicia adhatoda L. : 1 post by 1 author. Attachments (2) 
 
 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/uroH2xOtIaoYch_eB8hMMx8r30BmBNP9va5KuVR2KKZtUZbmJETLNh2ZqhkBJyTCWpjf0JIadAKWMMSHGCJS35DBboxNdjtKZ2qH-hHBoTPkFg=w5000-h5000
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/yOfMMEntMvumZll7jHD1RfoYBgIosj7RH_lchnfI31xdJNXsI3WU5-kpP33y2aZFvUwbZakOIQUtKW_0UNxJPrj41PQPfukullULBSyjOn7XAQ=w5000-h5000
Dattaji Salvi Udyan  Thane
Date: May 5, 2018 ... Altitude: about 11 m (36 feet) asl
Justicia adhatoda  L.  


 
References:
Comments