Faunaväktare

Bli faunaväktare!


För att kunna bevara hotade arter krävs kunskap om var arten finns och om dess population ökar eller minskar. Faunaväktarna är ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med denna kunskap genom att tillsammans vaka över några av våra hotade djurarter. Verksamheten startades i liten skala av ArtDatabanken under 2010 i samarbete med Sveriges entomologiska förening (SEF). Genom att samarbeta kan övervakningen ske för hela landet och kunskapen sammanställas för att användas inom naturvård och miljöövervakning.

Grundtanken bakom faunaväkteriet är uppföljning av sällsynta arter genom kontinuerliga återbesök på kända eller tänkbara lokaler. Förhoppningen är att väcka intresset för dessa arter, och att skapa en ökad medvetenhet om vad uppgifter insamlade på ett mer strukturerat sätt kan användas till. De data som samlas in lagras i Artportalen och kan sedan användas inte bara av väktaren själv för att hålla koll på "sin" art, utan också av myndigheter och naturvårdsorganisationer vid ex. skötselåtgärder och
analyser.

Styrelsen kommer att stödja och administrera verksamheten inom vårt område.

Vilka arter kan man bli väktare för?
Ett antal intressanta och ofta hotade insekts- och spindelarter har valts ut som väkteriarter. En lämplig art är rödlistad, lätt att identifiera i fält, lätt att inventera och övervakningen av den kan ske utan att djuret eller dess habitat tar skada. Alla arter är dock inte aktuella för vårt område. Du hittar listan över Dalarna och Västmanlands arter på vår hemsida under rubriken Faunaväkteri.

Vad gör en faunaväktare?
Faunaväktaren följer sina väkteriarters utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler, gärna med mer strukturerade inventeringar. Återbesöken möjliggör att artens tillstånd kan följas samtidigt som hot mot lokalen kan uppmärksammas. Viktigt är att faunaväktaren rapporterar sitt resultat till Artportalen där all data lagras och blir tillgänglig så att utvärderingar och analyser kan göras. Det finns en handledning för varje art som mer i detalj beskriver hur man bör lägga upp arbetet med sin art och sina lokaler samt hur rapporteringen ska gå till. Du hittar länkar till dokument och annat på föreningens hemsida. Faunaväktarna ska gärna kunna guida andra intresserade på ”sina” lokaler men det är inget tvång. Genom att engagera andra så ökas förståelsen om sårbara arters behov.

Hur stor område ska man bevaka?
Eftersom de olika arterna har så olika förekomst är det väldigt olika. Det kan handla om ett helt län eller landskap eller bara om en enskild lokal. Hur många som är intresserade av att bli väktare påverkar naturligtvis också.

Ersättning
Det finns möjlighet till ersättning för resor till insektslokalerna. Du rapporterar dina mil till föreningen som sedan sammanställer till ArtDatabanken. En förutsättning är naturligtvis att rapportering och annat genomförts på ett bra sätt.

Hjälpmedel
Det finns en allmän manual för faunaväkteri och det finns även informationsblad för varje väktarart som beskriver arten, dess biologi, förekomst mm samt även hur man lämpligen går till väga för att övervaka och inventera den.

Du kan ladda ner manualen och fältblanketten här.
Du hittar aktuella faktablad om arterna här.


Vill du bli väktare?
Hör av dig till någon i styrelsen!

Lästips:
HUNDRAELVA NORDISKA EVERTEBRATER - Handledning för övervakning av rödlistade småkryp
Red.: Gärdenfors U., Aagaard K. & Biström O, 2002. ISBN: 9789289307550

Faunaväkteri på FaceBook:
 


Här nedanför hittar du länkar till artsidor för alla våra väktararter. På sidan hittar du mycket nyttigt för dig som väktare eller för dig som bara vill veta mer. OBS sidorna är under bearbetning.

Underordnade sidor (27): Visa alla
Comments