ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นายสุวัฒน์  สัตย์ซื่อ  หมายเลขโทรศัพท์   088-2937498 

e-mail: donthong256@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D Doctor of Philosophy in Manadement

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน


Comments