ห้องเรียนในรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564


มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ท21101 ภาษาไทย 
ว21101 วิทยาศาสตร์
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี
ค21101 คณิตศาสตร์
ส22101 สังคมศาสนาและวัฒนธรรม
ส22103 ประวัติศาสตร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 
ง22101 การงานอาชีพ
ศ22101 ศิลปะ

ว21201 ของเล่นเชิงวิทย์ฯ
ศ21201 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1
ว20191 คอมพิวเตอร์
พ21201 รักบี้ฟุตบอล
 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ท31101 ภาษาไทย (ม.4/1,  ม.4/2)
ค31101 คณิตศาตร์ (ม.4/1,  ม.4/2)
ว31101 วิทยาศาสตร์ (ม.4/1,  ม.4/2)
ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.4/1,  ม.4/2)
ส31101สังคมศึกษา (ม.4/1,  ม.4/2)
ส31103 ประวัติศาสตร์ (ม4/1,  ม4/2)
พ31101 สุขศึกษา และ พละศึกษา  (ม4/1,  ม4/2)
ศ31101 ศิลปะ (ม4/1,  ม4/2)
อ31101 ภาษาอังกฤษ (ม4/1)
ค31201 คณิตศาตร์ (ม4/1)
ว30201 ฟิสิกส์ 1 (ม4/1)
ว30241 ชีววิทยา 1 (ม4/1)
อ31201 อังกฤษ (ม4/1)
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (ม4/2)
ว30281 พลังงานกับชีวิต(ม4/2)
ท31201 วรรณกรรมท้องภิ่น1 (ม4/2)
ง30214 การขายพันธ์พืช(ม4/2)
ง30221 ช่างเดดินสายไฟ(ม4/2)
พ31202 รักบี้ฟุตบอล 7(ม4/2)
พ31203 ฟุตบอล 1 (ม4/2)
 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ท21101 ภาษาไทย
ว21101 วิทยาศาสตร์
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี
ค21101 คณิตศาสตร์
ส22101 สังคมศาสนาและวัฒนธรรม
ส22103 ประวัติศาสตร์
อ22101 ภาษาอังกฤษ
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 
ง22101 การงานอาชีพ
ศ22101 ศิลปะ
ว22201 วิทย์ฯ กับความงาม
ศ22201 ดนตรีไทยปฏิบัติ 3
I20201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
พ22201 รักบี้ฟุตบอล 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
n32101 ภาษาไทย (ม5/1,  ม5/2)
ค32101 คณิตศาตร์(ม5/1,  ม5/2)
ว32101 วิทยาศาสตร์ (ม5/1,  ม5/2)
ส32101 สังมศึกษา (ม5/1,  ม5/2)
ส32103 ประวัติศาสตร์ (ม5/1,  ม5/2)
พ32101 สุขศึกษา และ พลศึกษา (ม5/1,  ม5/2)
ศ32101 ศิลปะ (ม5/1,  ม5/2)
ง32101 การงานอาชีพ (ม5/1,  ม5/2)
อ32101 ภาษาอังกฤษ (ม5/1,  ม5/2)
ค32201 คณิตศาตร์ (ม5/1)
ว30203 ฟิสิกส์ 3 (ม5/1)
ว30223 เคมี 3 (ม5/1)
ว32243 ชีววิทยา 3 (ม5/1)
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง (ม5/1)
ว30283 จักรวาล 1 (ม5/2)
ท32201 การเขียนในชีวิตประจำวัน (ม5/2)
ง30225 ช่างปูน (ม5/2)
ง30227 ช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ (ม5/2)
ง30212 ไม้ดอกไม้ประดับ (ม5/2)
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง (ม5/2)
พ32201 รักบี้ฟุตบอล (ม5/2)
 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ท23101 ภาษาไทย
ว23101 วิทยาศาสตร์
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี
ค23101 คณิตศาสตร์
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
ส23103 ประวัติศาสตร์
อ23101 ภาษาอังกฤษ
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ง23101 การงานอาชีพ
ศ23101 ศิลปะ
ว23201 เชื้อเพลิงการคมนาคม
พ23205 รักบี้ฟุตบอล 5
ว20293 คอมพิวเตอร์
งอ23201  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด

 มัธยมศึกษาปีที่ 6
n33101 ภาษาไทย (ม6/1,  ม6/2)
ค33101 คณิตศาตร์(ม6/1,  ม6/2)
ว33101 วิทยาศาสตร์ (ม6/1,  ม6/2)
ส33101 สังมศึกษา(ม6/1,  ม6/2)
พ33101 สุขศึกษา และ พลศึกษา (ม6/1,  ม6/2)
ศ33101 ศิลปะ (ม6/1,  ม6/2)
ง33101 การงานอาชีพ (ม6/1,  ม6/2)
อ33101 ภาษาอังกฤษ (ม6/1ม6/2)
ค33201 คณิตศาตร์ (ม6/1)
ว30205 ฟิสิกส์ 5 (ม6/1)
ว30225 เคมี 5 (ม6/1)
ว32245 ชีววิทยา 5 (ม6/1)
อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง (ม6/1)
ว30293 คอมพิวเตอร์ 3 (ม6/1)
ว30285 สารเคมีในชีวิตประจำวัน (ม6/2)
ท33201 หลักการใช้ภาษาไทย 1 (ม6/2)
ว30293 คอมพิวเตอร์ 3 (ม6/2)
ง30216 การจัดสวน (ม6/2)
ง30204 โครงงานช่าง (ม6/2)
ง30203 การผลิตเครื่องดื่ม (ม6/2)
อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง (ม6/2)
พ33201 รักบี้ฟุตบอล 11

Comments