นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายอักษรศาสตร์  ทองคำบุตร
หัวหน้านิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์

นายธนากญจน์  ชัยสุริยะวิวัฒน์
คณิตศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ  อุ่นมี
เคมี

นายธานี  คงตาก
ชีววิทยา

นายสุบรรดิษฐ์  ปัตสายะ
พลศึกษา

นายณภัทร  อยู่สอน
พลศึกษา

นายนันทโพธิ์เดช  นาอุดม
ฟิสิกส์

นายวรายุทธ  วันสอน
สังคมศึกษา

นางสาวอารญา  สิงห์ไพร
ภาษาอังกฤษ

Comments