หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียนปีการศึกษา 2564                                                                         

                                                                                                                                                                                                           


"ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชุมชน"


ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


 ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

  • https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

 ภาพกิจกรรม 

 
                                      
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม                ปรับแต่งภูมิทัศน์โรงเรียน

                                     
  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด             ประชุมผู้ปกครอง 30 กรกฎาม 2563

                                      
   พิธีไหว้ครู 16 กรกฎาคม 2563                 กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ร.10

      https://www.facebook.com/donthong/media_set?set=a.2738424619569817&type=3                                 https://sites.google.com/site/donthongwitthaya/home/81501218_2655488761196737_8889397437207150592_o.jpg
  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3  ม.6               กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้น ม. 1 - 3

 วารสารโรงเรียนดอนทองวิทยา (ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 )

ข่าวสารด้านการศึกษา

วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนดอนทองวิทยาเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ (e - Networks)


ช่อง OBEC Channel สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน


https://www.facebook.com/donthong?__tn__=lCH-R&eid=ARDjXLK5mgyqD5lvoWT8cYJDq2Iw1vQx31GGOxDehMJbEXK9WwQj9D7keazYl8ejQ1nsBjPBILkfctbp&hc_ref=ARSsQju1P0eIdSxh8vzQ6OJxIpMVX2BfJ4DxgdyCn6yyUT1fIlqD4CP8Ew3z84sJY94
https://www.facebook.com/Donthongwittaya/
https://sites.google.com/site/donthongsmis/
https://sites.google.com/site/kxnglukseuxsamayrunhiy/
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-1138747299478393/posts/
https://www.facebook.com/formerdw/

https://sites.google.com/view/dtwsita2563/home

http://www.moe.go.th/

https://moe360.blog/

http://www.dlit.ac.th/home.php

https://dltv.ac.th/

http://www.trueplookpanya.com/

http://www.onesqa.or.th/th/index.php

https://www.tmd.go.th/