Startpagina

juni 2018

Deadlines aanmelden

Voor instroom in februari 2019 aanmelden voor 22 december 2018 (week 51). De dossiers worden besproken in week 3 (2019). Het plaatsingsoverleg is in week 4 en in week 5 wordt er gecommuniceerd met scholen. De informatiemiddag wordt gehouden in week 6.

Vragen over aanmelding en andere vragen over de Dolfijnklassen: mail naar de coördinator van de Dolfijnklassen: aanmeldingpeergroep@stromenland.net


Maart 2018


Deadlines aanmelden

Voor instroom in augustus 2018 is de uiterste datum aanmeldingen 20 april 2018 (week 16). De dossiers worden besproken in week 21. Het plaatsingsoverleg is in week 22 en in week 23 wordt er gecommuniceerd met scholen. 

Vragen over aanmelding en andere vragen over de Dolfijnklassen: mail naar de coördinator van de Dolfijnklassen: aanmeldingplusklas@stromenland.net


januari 2018

Informatiemiddag 07-02-2018

Op woensdag 7 februari 2018 om 15:00 uur is op Basisschool 't Startblok een informatiemiddag voor de ouders, IB-ers en leerkrachten van de nieuwe leerlingen die zijn toegelaten in de Plusklassen. Tijdens deze bijeenkomst is er een presentatie over allerlei zaken die betrekking hebben op het plusklas gebeuren.


augustus 2017

Deadlines aanmelden

Voor instroom in februari 2018 is de uiterste datum aanmeldingen 15 december 2017 (week 50). De dossiers worden besproken in week 3. Het plaatsingsoverleg is in week 4 en in week 5 wordt er gecommuniceerd met scholen. Op 7 februari 2018 is er een informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders, ib-ers en leerkachten.

Vragen over aanmelding en andere vragen over de Dolfijnklassen: mail naar de coördinator van de Dolfijnklassen: aanmeldingplusklas@stromenland.net

Informatiemiddag 30-08-2017

Op woensdag 30 augustus 2017 is op Basisschool 't Startblok een informatiemiddag voor de ouders, IB-ers en leerkrachten van de nieuwe leerlingen die dit jaar zijn toegelaten in de Plusklassen. Tijdens deze bijeenkomst is er een presentatie over allerlei zaken die betrekking hebben op het plusklas gebeuren.

Januari 2017

Deadlines aanmelden

Voor instroom in augustus 2017 is de uiterste datum aanmeldingen 12 mei 2017 (week 19). De dossiers worden besproken in week 23 en 24. Het plaatsingsoverleg is in week 25 en in week 26 wordt er gecommuniceerd met scholen. Voor de zomervakantie is er een informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders en ib-ers.

Vragen over aanmelding en andere vragen over de Dolfijnklassen: mail naar de coördinator van de Dolfijnklassen: aanmeldingplusklas@stromenland.net


Informatiemiddag 08-02-2017

Op woensdag 8 februari 2017 is op Basisschool 't Startblok een informatiemiddag voor de ouders en IB-ers van de nieuwe leerlingen die dit jaar zijn toegelaten in de Plusklassen. Tijdens deze bijeenkomst is er een presentatie over allerlei zaken die betrekking hebben op het plusklas gebeuren.


Informatiemiddag  07-09-2016

Op woensdag 7 september 2016 is er op Basisschool 't Startblok een informatiemiddag geweest voor de ouders en IB-ers van de nieuwe leerlingen die dit jaar zijn ingestroomd in de Plusklassen. Tijdens deze bijeenkomst is er een presentatie gegeven over allerlei zaken die betrekking hebben op het plusklas gebeuren. De powerpointpresentatie die daarbij is gebruikt kunt u terugvinden onder 'Downloads' en dan in het onderdeel 'Algemeen".

Betreft: Wijziging Plusklas Sint Anthonis

Sint Anthonis, 8 juni 2016

 Beste ouders, leerkrachten, IB-ers en directeuren,

 Komend schooljaar zal de plusklas in Sint Anthonis  verhuizen naar Basisschool Matthias in Oploo.

 De redenen daarvoor zijn dat in Sint Anthonis vanwege de groei van het aantal leerlingen (leerlingen van Basisschool Willem Christiaans uit Ledeacker en de schakelklassen) er geen lokalen meer beschikbaar zijn.

Verder willen we de spreiding van de Plusklassen binnen het ondersteuningsplatform Land van Cuijk ook zo optimaal mogelijk hebben. Binnen de Plusklas van Peelraam zitten leerlingen uit de regio Mill tot Overloon.  Omdat in Oploo nog lokalen ter beschikking zijn en dit vrij centraal ligt hebben we gekozen voor deze optie.

Door de aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid worden steeds meer kinderen gesignaleerd. Dat tekent zich op verschillende scholen al af en is tevens zichtbaar in de aanmeldingen voor de plusklas. Dit heeft gevolgen voor de invulling van de plusklas en daarmee voor het onderwijs in de eigen groep op school.

We zijn als Peelraam hard aan het werk om het aanbod voor kinderen in de reguliere scholen meer en meer te koppelen aan het aanbod in de plusklas. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. En op de ene school sneller dan op de andere. We gebruiken de komende twee jaar om ons onderwijs aan hoogbegaafde kinderen steeds beter passend te maken.

Daarvoor zijn we dit schooljaar al gestart met het meegeven van brugopdrachten, die de kinderen vanuit de plusklas meekrijgen voor op school. Op deze manier zorgen we dat het aanbod van plusklas en school meer op elkaar aansluiten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u echter vragen of opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot ondergetekende.

 Met vriendelijke groet,

 

Trudi Janssen

Specialist Hoogbegaafdheid

Begeleider Plusklas Dolfijn

E: trudi.janssen@peelraam.nl


Juni 2016

Nieuwsbrief plusklassen juni 2016

Graag willen wij jullie namens de toelatingscommissie plusklassen en de projectgroep Hoogbegaafdheid & Excellentie informeren over de resultaten van de bijeenkomst met de toelatingscommissie, het vervolg met betrekking tot de plusklassen, deadlines voor de nieuwe aanmeldperiode en tips voor het handelen in de groep.

Bijeenkomst toelatingscommissie plusklassen mei-juni 2016 
Er zijn 43 leerlingen aangemeld bij de toelatingscommissie van de plusklassen voor het instroommoment van augustus 2016. Er zijn 19 jongens en 24 meisjes aangemeld; 34 leerlingen vanuit OPTIMUS, 3 leerlingen vanuit Invitare, 4 leerlingen van Peelraam, 2 leerling van SKOV. Alle leerlingen zijn besproken en begin juni 2016 zijn de intern begeleiders geïnformeerd over de toelaatbaarheid, plaatsbaarheid, het dagdeel waarop de leerling onderwijs krijgt in de plusklas, de leerkracht, e.d.

Op herhaling: Toekomst plusklassen 
De plusklassen zullen in 2016-2017 en in 2017-2018 in de huidige vorm plaats blijven vinden. In het schooljaar 2018-2019 zal gestart worden met onderwijs aan hoogbegaafden in de ‘nieuwe stijl’. In samenwerking met Invitare en Peelraam zal gekeken worden hoe in de aankomende 2 jaar toegewerkt kan worden naar een verbinding tussen de plusklassen en de school én professionalisering van leerkrachten (aanbod in de basisondersteuning realiseren).

Personeel plusklassen
Nicole Klaassen heeft te kennen gegeven te stoppen met haar werkzaamheden in de plusklassen in Boxmeer. In het nieuwe schooljaar zal Hetty Meulensteen deze taak van haar overnemen.

Wijziging locatie plusklas Ravenstein
Komend schooljaar zullen twee van de plusklassen in Ravenstein verhuizen naar Vlasgaard in Zeeland. Het gaat om de plusklassen van de dinsdag en donderdag. De plusklas van de woensdag, onder leiding van Loes Boll-Manders, zal in Ravenstein blijven. Een van de redenen voor deze verhuizing is, dat Vlasgaard zich wil gaan ontwikkelen tot Begaafdheidsprofielschool. Hetty Meulensteen zal het komende schooljaar vier plusklassen gaan verzorgen. Twee in Zeeland en twee in Boxmeer. Daarom stopt ze met haar functie als IB-er op de Vlasgaard. Omdat twee van de vier plusklassen in Zeeland op Vlasgaard worden gevestigd, kan Hetty's expertise op het gebied van hoogbegaafdheid op deze manier toch behouden blijven voor de school. 

De nieuwe aanmeldperiode

Data schooljaar 2016-2017
Leerlingen kunnen vanaf vandaag aangemeld worden voor het instroommoment van februari 2017. De aanmeldingen dienen uiterlijk binnen te zijn op 2 december 2016. De dossiers dienen gestuurd te worden naar het volgende mailadres: aanmeldingplusklas@stromenland.net 
De toelatingscommissie zal de dossiers bespreken in week 51 (december 2016) en 2 (januari 2017). De week daarop zal er een plaatsingsoverleg plaatsvinden. De informatie over toelating, locatie, dagdeel, leerkracht, etc. zal in één keer gecommuniceerd worden naar de ib-ers. Deze informatie wordt bekend gemaakt aan het einde van week 3 (eind januari 2017). In de week van 30 januari 2017 zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden. 

Aanwijzingen voor aanmelding
Voor aanmelding van kinderen bij de toelatingscommissie willen wij graag de volgende onderdelen ontvangen:
1. Dolfijn intakeformulier van de school, met daarin uitdrukkelijk de
    motivatie van de school voor de reden van aanmelding;
2. Toestemmingsformulier van de ouders;
3. Onderzoeksverslag met intelligentiegegevens;
4. Actuele uitdraai van het Cito LOVS;
Evt. overige informatie die relevant is, maar niet in bovenstaande kan worden gemeld.

Wilt u bij de aanmeldingen rekening houden met de volgende zaken:
  • Bestanden graag rechtop scannen.
  • Als onderzoek uitwijst dat de intelligentie niet in de buurt van 130 komt, dan graag melden dat de aanmelding wordt teruggetrokken; dit scheelt de toelatingscommissie veel werk. Tenzij de school op grond van observaties en gesprekken met ouders een ander standpunt inneemt dan het onderzoek uitwijst.
  • Uit sommige dossiers blijkt dat kinderen toetsdruk ervaren om in de plusklas te komen. Ga na of kinderen dienen te weten dat de testafname mede bepaalt of het kind naar de plusklas mag.
  • Bij de ondersteuningsbehoefte graag invullen wat je als meerwaarde van de plusklas verwacht voor dit kind. Aan welke onderwijsbehoeften kan zonder de plusklassetting onvoldoende tegenmoet gekomen worden?
Leonardo
Vanaf mei 2016 is er een toelatingscommissie voor Leonardo onderwijs waarin een vertegenwoordiger zit namens de school (directie), namens OPTIMUS (orthopedagoog) en namens het Samenwerkingsverband Stromenland, het ondersteuningsplatform Land van Cuijk (orthopedagoog). Deze commissie bekijkt of Leonardo-onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoeften van de aangemelde leerlingen. Informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op de website van bs De Regenboog in Cuijk, waar de twee Leonardogroepen gevestigd zijn.

Tips voor de omgang met (hoog)begaafde leerlingen in de reguliere groep 
Hieronder volgen een paar korte tips in het kader van onderwijs aan (hoog)begaafden, die bij lange na de lading van het onderwerp niet zullen dekken.

Contact school plusklas
Contact tussen de school en de plusklas is wezenlijk voor de ontwikkeling van de hoogbegaafde kinderen. Zeker met het toekomstperspectief van het voortbestaan van de plusklas van nog 2 jaar.

Instructie in de klas
In de dossiers van kinderen zijn we geregeld tegengekomen dat aangemelde kinderen instructie krijgen op aanvraag.
Helaas is dit voor kinderen een minder effectieve werkwijze. Ondanks dat deze kinderen zeer goed in staat zijn om de reguliere lesstof te verwerken, hebben zij ook instructie nodig bij de verwerking van nieuwe stof. Nieuwe stof in de betekenis van: grensverleggend nieuw, naaste-ontwikkeling-nieuw.
Als deze kinderen zulke stof niet aangereikt en uitgelegd krijgen, zullen ze vooral ontdekken wat ze al kunnen. Dat motiveert niet, en daagt hen ook niet uit om zich verder te ontwikkelen door te moeten doorzetten, gerichte aandacht voor iets te hebben en andere executieve functies te ontwikkelen.

Brugopdrachten
Dit schooljaar zijn we al begonnen met het geven van brugopdrachten. Dit zijn opdrachten die aansluiten bij het aanbod in de plusklassen. De bedoeling is dat de kinderen deze opdrachten op school maken. De leerkracht kan dan met het kind in gesprek gaan over de opdracht en zien en horen wat er in de plusklas aangeboden wordt.
Daarnaast geven we de kinderen de verantwoordelijkheid over deze brugopdrachten: zij moeten zelf met de leerkracht van hun eigen klas overleggen over het tijdstip en de manier van uitwerken van de opdracht. Ook moeten zij er voor zorgen dat de brugopdracht elke week mee naar school gaat en weer mee terug naar de plusklas.

LET OP: Dit zijn slechts enkele suggesties, en ook zeer beperkt. Voor meer praktische informatie op dit moment verwijzen wij tot slot nog naar de website van het SLO: Talentstimuleren.nl.

Nogmaals: Aanwezigheid in de plusklas
Deze periode worden de jaarplanningen op de scholen gemaakt. Nog zeer regelmatig zijn kinderen afwezig omdat er op school een activiteit in de planning staat waar de kinderen bij ‘moeten’ zijn.
De meeste activiteiten kunnen ook op een andere dag gepland worden dan de plusklasdagen, denk aan CITO toetsen, uitstapjes etc. Uitdrukkelijk verzoek om rekening te houden met de plusklasdagen tijdens het plannen van de activiteiten op school. Aanmelden voor de plusklas is vrijwillig.
Gebruik maken van deze mogelijkheid is echter niet vrijblijvend.
Wie ja zegt tegen de plusklas, zegt dan ook ja tegen de continuïteit en expertise van het aanbod, voor de gehele groep waarin het kind wordt geplaatst. Dat geldt zowel voor de school als de ouders.

Namens de toelatingscommissie Dolfijnplusklassen en de werkgroep Hoogbegaafdheid & Excellentie van Optimus:

Hetty Meulensteen
Petri Wissink
Lieke Wellens
Paula Visser 

 

Klik hier als onderstaand fotoalbum niet te zien is!

Opening Dolfijn