Заштитник пацијентових права

Ваша права су наша брига.
Поставите питање, затражите мишљење, савет или информацију о вашим правима.
Само пацијент који је упознат са својим правима може активно да учествује у свом лечењу, да сачува самопоштовање, оптимизам и веру у оздрављење.

Заштитник пацијентових права града Београда
Број телефона (пон-пет, 9-15ч): 011 360 56 34.
е-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs
Адреса: Тиршова 1, приземље, канцеларија бр. 9.


Заштитник пацијентових права је надлежан за давање правних савета, упутства о остваривању права здравствене заштите, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора.

Пацијенти (или чланови његове уже породице) који сматрају да им је повређено или угрожено законом загарантовано право, могу се обратити усмено или писаним путем заштитнику пацијенатових права.

Усмени приговор пацијент може саопштити лично заштитнику пацијентових права или телефоном.
О усменом приговору заштитник пацијентових права саставља службену белешку која садржи: име и презиме пацијента, датум подношења усменог приговора и образложене наводе пацијента, са прецизним описом повреде права.
Такође, ако пацијент није у стању да поднесе писани захтев, може дати изјаву заштитнику пацијентових права на прописаном обрасцу.
Заштитник пацијентових права евидентира одговор на усмени приговор као службену белешку, као и датум саопштавања одговора пацијенту, а одговор пацијенту саопштава усмено.

Писани захтев за заштиту права - приговор се може поднети лично, факсом, електронском или стандардном поштом.
Предмет приговора, тј. разлог за његово подношење, мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи.
Мора бити образложен, са прецизним описом повреде права и предлогом евентуалних доказа.

Заштитник пацијентових права обавезан је да одмах, а најкасније у року од пет дана од подношења приговора утврди све битне околности и чињенице и прикупи све потребне доказе, а нарочито:
1. изјаве начелника одељења или одељенске сестре;
2. изјаву ординирајућег лекара;
3. изјаву евентуалних очевидаца повреде права пацијента;
4. по потреби извештај или извод из извештаја лекара о здравственом стању пацијента;
5. друге доказе у интересу утврђивања чињеничног стања.

Заштитник пацијентових права у записнику утврђује све битне околности и чињенице у вези навода изнетих у приговору пацијента и о свом налазу обавештава пацијента, руководиоца организационе јединице и директора.

На основу спроведеног поступка по захтеву за заштиту права заштитник пацијентових права може својим налазом:
1. Да констатује да је приговор основан - неоснован и предложи одговарајуће мере ради отклањања последица учињене повреде пацијентовог права.
2. Да предложи одговарајуће мере према запосленима који су чињењем или нечињењем повредили пацијентово право.
3. Да предложи мере за отклањање објективних недостатака у стационару или амбуланти који су угрозили или могли да угрозе или омету остваривање неког пацијентовог права.
    Уколико се неправилности не отклоне, обавештава Министарство здравља - Здравствену инспекцију о утврђеним неправилностима.
4. Да одбије приговор пацијента као неоснован и поучи га да, уколико је незадовољан налазом, има право да се обрати надлежној здравственој инспекцији Министарства здравља, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Одговор пацијенту мора бити достављен најкасније у року од осам дана од дана подношења приговора.
Заштитник пацијентових права одговор на приговор даје као: правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права, извињење пацијенту, као и мишљење о основаности приговора.
Уколико је заштитник својим посредовањем исправио утврђену грешку или пропуст, тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента – то се констатује у одговору на приговор.
Пацијент ће бити обавештен о предузетим мерама против запосленог који је повредио његово право.
Пацијент може упутити и похвалу здравственом раднику или здравственој установи, уколико је задовољан квалитетом пружене здравствене услуге.

Ако нисте задовољни, обратите се - ваша права су наша брига.

Comments